X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 18392
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego - Język angielski

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Agnieszka Szopa
nauczyciel języka angielskiego
w Publicznym Gimnazjum
im. Jana Pawła II w Tyczynie

W oparciu o: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem z dnia 14 listopada 2007 r.)

Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2010r.
Data zakończenia stażu: 31 maja 2013r.Data zatwierdzenia planu: ...........................

Podpis nauczyciela:........................ Podpis Dyrektora: ...........................


§ 8. ust. 1
Nauczyciel mianowany ubiegający się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności:


§ 8. ust. 1 pkt. 1

Podejmować działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Wzbogacanie warsztatu pracy poprzez wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej do potrzeb dydaktycznych. Opracowywanie dokumentacji szkolnej, przygotowywanie pomocy dydaktycznych dla uczniów, testów, planów wynikowych, kryteriów ocen.
Korzystanie z programów kalkulacyjnych przy sporządzaniu statystyk potrzebnych w pracy wychowawcy. Okres stażu Opracowane dokumenty.
2. Systematyczne zapoznawanie się z ofertą wydawniczą dotyczącą warsztatu pracy nauczyciela języka angielskiego. Udział w konsultacjach prowadzonych przez przedstawicieli wydawnictw. Okres stażu Potwierdzenia, certyfikaty.
3. Korzystanie z wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli i pedagogów. Analiza materiałów zamieszczanych przez nauczycieli na edukacyjnych portalach Internetowych. Okres stażu Spis stron Internetowych dla nauczycieli.


§ 8. ust. 1 pkt. 2

Realizować zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły.
Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Prowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów mających trudności w nauce. Praca z uczniem słabym, pomoc przy pokonywaniu trudności, motywowanie do pracy nad sobą, do przełamywania barier. Okres stażu Dzienniki zajęć dodatkowych
2. Organizowanie konkursów językowych, w tym o zasięgu międzyszkolnym. Angażowanie uczniów do udziału w konkursach rozwijających ich zainteresowania językowe.
Opracowywanie konkursów. Okres stażu Potwierdzenia, dyplomy
3. Opracowanie narzędzi diagnostycznych. Przygotowanie i przeprowadzenie testów diagnostycznych, mierzących postęp uczniów w zdobywaniu umiejętności językowych.
Analiza wyników, wnioski. II rok stażu Testy, analiza, wnioski.


§ 8. ust. 1 pkt. 3

Pogłębiać wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego

Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, pogłębianie własnej wiedzy i umiejętności. Uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach metodycznych, kursach adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły. Okres stażu Zaświadczenia.
2. Samokształcenie. Studiowanie literatury przedmiotu, podręczników, wymiana doświadczeń, poszukiwanie nowych rozwiązań. Okres stażu Wnioski§ 8. ust. 2
Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia
nauczyciela dyplomowanego obejmują:


§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.


Zadania
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji
(Tabela - dop. red.)

1. Poznanie procedury awansu zawodowego. Analiza dokumentów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczyciela IX 2010 Znajomość przepisów prawa oświatowego. Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu. Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
2. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego. Uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach metodycznych konsultacjach, kursach adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły Okres stażu Zaświadczenia o ukończonych formach doskonalenia zawodowego.
3. Przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach szkolnych i pozaszkolnych. Rozmowy z dziećmi, zajęcia dodatkowe, próby, ćwiczenia. Okres stażu Sprawozdania, ewentualne dyplomy
4. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych. Praca nauczyciela-wychowawcy.
Współpraca z nauczycielami w ramach zespołu wychowawczego.
Współpraca z pedagogiem szkolnym. Okres stażu Zapisy w dziennikach lekcyjnych
5. Przygotowywanie uroczystości i imprez szkolnych. Opracowywanie scenariuszy imprez, uroczystości szkolnych, praca z uczniami biorącymi w nich udział, prowadzenie prób. Okres stażu Scenariusze imprez.
Potwierdzenia nauczycieli.


§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Wykorzystywanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej. Organizacja warsztatu pracy: opracowywanie dokumentacji szkolnej, przygotowywanie pomocy dydaktycznych dla uczniów, testów, planów wynikowych, dyplomów, scenariuszy. Okres stażu Przykłady opracowanych dokumentów.
2. Wykorzystywanie Internetu w pracy. Korzystanie z wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli na stronach internetowych i portalach pedagogicznych.
Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego. Okres stażu
Spis stron internetowych
3. Prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej. Lekcje prowadzone z wykorzystaniem Internetu i komputerów. Opracowywanie prezentacji multimedialnych jako pomocy dydaktycznych. Okres stażu Scenariusze lekcji, prezentacje.


§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Publikacje w Internecie. Dzielenie się opracowanymi dokumentami z innymi nauczycielami. Opublikowanie swojego planu rozwoju zawodowego na stronie portalu edukacyjnego. II rok stażu Publikacja.
2. Prowadzenie lekcji otwartych dla innych nauczycieli. Opracowanie scenariusza zajęć, przygotowanie pomocy dydaktycznych, organizacja lekcji. III rok stażu Potwierdzenie
3. Współpraca z innymi nauczycielami języka angielskiego. Udostępnianie opracowanych dokumentów, pomocy dydaktycznych.
Wspólne przygotowywanie narzędzi potrzebnych w pracy dydaktycznej.
Aktywny udział w pracach zespołu przedmiotowego. Okres stażu Potwierdzenia nauczycieli.
Zapisy w protokołach spotkań zespołu nauczycieli języków obcych.
4. Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów. Opracowywanie scenariuszy imprez, uroczystości szkolnych. Okres stażu Scenariusze imprez, potwierdzenia nauczycieli.


§ 8 ust. 2 pkt. 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Opracowanie programu nauczania na dodatkowe zajęcia z języka angielskiego. Wdrożenie programu. 3 rok stażu Program.
2. Prowadzenie dodatkowych zajęć z języka angielskiego dla uczniów gimnazjum. Zajęcia dodatkowe, spotkania z uczniami, przygotowywanie materiałów dydaktycznych przy udziale uczniów. Okres stażu Dzienniki, przykładowe materiały.


§ 8 ust. 2 pkt. 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Organizowanie konkursów językowych, w tym o zasięgu międzyszkolnym. Angażowanie uczniów do udziału w konkursach rozwijających ich zainteresowania językowe.
Opracowywanie konkursów. Okres stażu Dyplomy, potwierdzenia, regulaminy.
2. Organizowanie wycieczek dydaktycznych. Zorganizowanie i przeprowadzenie wycieczek szkolnych. Okres stażu Potwierdzenia, karty wycieczek.
3. Przeprowadzanie testów sprawdzających wiedzę z języka angielskiego dla klas szóstych szkół podstawowych. Opracowywanie testów, przeprowadzanie ich w szkołach podstawowych. Zestawienie wyników.
Współpraca ze szkołami podstawowymi z gminy Tyczyn. V-VI
w każdym roku szkolnym Potwierdzenia


§ 8 ust. 2 pkt. 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Współpraca z wydawnictwami. Stała współpraca z przedstawicielami wydawnictw językowych.
Udział w konsultacjach.
Pozyskiwanie pomocy dydaktycznych. Okres stażu Potwierdzenia
2. Współpraca z pedagogiem szkolnym w pracy wychowawczej. Konsultacje z pedagogiem, wspólne rozwiązywanie problemów.
Okres stażu Potwierdzenia


§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Poznanie sytuacji wychowanków, aktywna współpraca z rodzicami. Rozmowy z wychowankami, rodzicami.
Okres stażu Zapisy w dziennikach.

2. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych. Analiza przypadków problemów edukacyjnych i wychowawczych. 2, 3 rok stażu Opis i analiza przypadków.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.