X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 18320
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Nauczyciel mianowany: mgr Anna Tracz
Stanowisko pracy: wychowawca
Miejsce pracy: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rusinowie Koneckim
Dyrektor placówki: mgr Jerzy Bednarz
Czas trwania stażu: od: 01.09.2010r. do: 31.05.2013r.
W oparciu o: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 01.12.2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz. U. Nr 260, poz. 2593), zmienionego Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14.11.2007r. ( Dz. U. Nr 214, poz. 1580).

Cel główny: Doskonalenie pracy opiekuńczo – wychowawczej i resocjalizacyjnej.
Cele szczegółowe: - podniesienie efektywności własnych działań opiekuńczo-wychowawczych i
resocjalizacyjnych;
- podniesienie jakości pracy szkoły;
- uczestnictwo w realizacji zadań wykraczających poza wykonywane
obowiązki;
- pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi i
podniesieniu jakości pracy placówki;
- udoskonalenie warsztatu i metod pracy.

§ 8 ust.2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie własnej pracy i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9a ust. 1-3 Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją.

l.p. ZADANIA DO REALIZACJI SPOSOBY I FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI

1.
Poznanie procedury awansu
zawodowego nauczycieli.

Analiza przepisów prawa oświatowego, dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.

Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu.

Sporządzenie planu rozwoju zawodowego.
Wrzesień 2010r.

Wrzesień 2010r.

Wrzesień 2010r.
Znajomość przepisów prawa oświatowego;

Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu;

Plan rozwoju zawodowego;

2.
Wstępna ocena własnych
umiejętności.

Podsumowanie własnej pracy. Przeanalizowanie własnych zajęć i przygotowywanych przez siebie uroczystości. Ewaluacja i samoocena hospitowanych zajęć.

Wrzesień 2010r.
Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.

3.
Samodzielne rozwijanie wiedzy na temat prawa oświatowego, organizacji placówek oświatowo-wychowawczych a także reformy oświaty.

Uzupełnianie wiedzy na temat zasad funkcjonowania i organizacji zadań placówki.

Śledzenie i analiza aktualnych przepisów prawa oświatowego, regularna lektura publikacji w Internecie.

Analiza dokumentów placówki: Statutu Ośrodka, Programu Wychowawczego, Programu Profilaktycznego itd.

Okres stażu

Wrzesień Październik 2010r.

Plan rozwoju zawodowego zintegrowany z dokumentacją placówki.

4.
Doskonalenie własnych metod i warsztatu pracy w związku z planowanym rozwojem.
Wykorzystanie zdobytej wiedzy w podnoszeniu jakości pracy szkoły.
Zapoznanie z materiałami publikowanymi na stronach internetowych MEN.

Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb nauczyciela i placówki (szkolenia, konferencje, warsztaty metodyczne itd.).

Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli, szkoleniowych Radach Pedagogicznych.

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu.
Wykaz stron internetowych dotyczących awansu zawodowego.

Zaświadczenia, materiały metodyczne.

Notatka o udziale w szkoleniu.

5.
Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły.
Udział w pracach komisji i zespołów aktualizujących i opracowujących dokumentację ośrodka.

Udział w przeprowadzeniu wewnątrzszkolnej ewaluacji działalności ZMOW w określonym zakresie
Zgodnie z ustalonym terminem

Zgodnie z ustalonym terminem
Potwierdzenie
Dyrektora.

Potwierdzenie Dyrektora.
6. Pełnienie dodatkowych obowiązków służbowych Opieka nad nauczycielem stażystą.
Praca w komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego
IX – V;
VI - VIII Potwierdzenie Dyrektora

7.
Aktualizowanie wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień, promocji zdrowego stylu życia.

Lektura książek i czasopism. Oglądanie programów edukacyjnych.
Okres stażu

Notatki, spis lektur.

8.
Przygotowywanie wychowanków do uczestnictwa w organizowanych konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

Opieka nad wychowankami przygotowującymi się do konkursów.

Okres stażu
Sprawozdania, notatki

9.
Stwarzanie dobrego wizerunku Ośrodka w środowisku.
Współpraca, spotkania z innymi ośrodkami z ZMOW w Rusinowie Koneckim oraz ze szkołami ponad gimnazjalnymi. Stwarzanie dobrego wizerunku ośrodka podczas wszelkich wyjazdów, wycieczek poza ośrodek.

Udział w konkursach pozaszkolnych, ogólnokrajowych.

Okres stażu

Okres stażu

Sprawozdania

Potwierdzenie Dyrektora

10.
Organizowanie wyjazdów, imprez okolicznościowych.
Organizowanie wycieczek tematycznych, wyjazdów do kina, teatru oraz imprez okolicznościowych zaplanowanych w placówce.

Okres stażu
Karty wycieczek, zdjęcia, notatki

11.
Usprawnianie działań mających na celu modyfikowanie zachowań wychowanków.
Opracowywanie i aktualizowanie
Indywidualnych Programów
Resocjalizacyjnych dla wychowanków.
Zawieranie z wychowankami
miesięcznych kontraktów punktowych.
Stosowanie metod aktywizujących.
Okres stażu

Okres stażu
Wzór dokumentu.

Wzór dokumentu
12. Pomoc wychowankom opuszczającym placówkę w usamodzielnieniu, integracji ze środowiskiem, podjęciem nauki w szkole gimnazjalnej oraz ukończeniu jej. Współpraca ze szkołami ponadgimnazjalnymi – Zespołem Szkół nr 2 w Przysusze.
Opracowywanie Indywidualnych Programów Usamodzielnienia.
Współpraca z PCPR –em, MOPS-em. Pomoc w pisaniu podania o dofinansowani. Okres stażu Potwierdzenie dyrektora

13.
Dbanie o wystrój i estetykę pomieszczeń w ośrodku ( świetlic, jadali, sypialni).
Dekorowanie pomieszczeń, wykonywanie gazetek tematycznych, tablic informacyjnych.
Opieka nad przydzielonymi pomieszczeniami: jadalnią, sypialnią wychowanek.
Okres stażu
Potwierdzenie Dyrektora.

14.
Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego .
Opracowanie sprawozdania z realizacji zaplanowanych przez siebie zadań.
Maj 2013r.
Sprawozdanie z okresu stażu

§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

l.p. ZADANIA DO REALIZACJI SPOSOBY I FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI

1.

2.

Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych

Wykorzystanie zasobów
internetowych w pracy.
Przygotowywanie dokumentacji, narzędzi badawczych, opinii o wychowankach oraz pomocy dydaktycznych do zajęć, scenariuszy, gazetek, ogłoszeń, kart pracy itp.

Korzystanie z encyklopedii
multimedialnych.

Śledzenie aktualności na portalach internetowych

Korzystanie z wiedzy i doświadczenia środowiska nauczycielskiego dostępnych na różnorodnych serwisach edukacyjnych.

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu
Wzory dokumentów

3.

Korzystanie w pracy z
wychowankiem z technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej (wykorzystanie komputera do powtarzania, utrwalania wiedzy, korzystanie ze słowników, encyklopedii, programów edukacyjnych).

Przygotowanie wspólnie z wychowankami gazetek promujących zdrowy styl życia.

Prowadzenie zajęć świetlicowych oraz konkursów o różnorodnej tematyce, ściśle związanych z planami pracy opiekuńczo – wychowawczej i dydaktycznej.

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

Scenariusze zajęć, zdjęcia.

Zdjęcia.

Scenariusze zajęć

4.
Zdobywanie dodatkowych
umiejętności z zakresu technologii
informacyjnej i komunikacyjnej

Udział w kursach, szkoleniach.
Okres stażu
Zaświadczenia.

5.

Aktywne realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych wychowawcy grupy.

Kontakty (listowne, telefoniczne, osobiste) z rodzicami/opiekunami wychowanków oraz z innymi nauczycielami.

Okres stażu.

Wnioski z rozmów, zapisy w dziennikach wychowawczych.

6.
Samodzielne opracowanie dokumentacji związanej z awansem zawodowym nauczycieli.
Przygotowanie dokumentacji potwierdzającej wymagania na stopień nauczyciela dyplomowanego.
Okres stażu
Dokumentacja potwierdzająca wymagania

§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenia otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

l.p. ZADANIA DO REALIZACJI SPOSOBY I FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI

1.
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z nauczycielem stażystą w ramach pełnienia funkcji opiekuna stażu.
Pomoc w napisaniu planu rozwoju zawodowego. Pomoc w prowadzeniu dokumentacji. Pomoc w dziedzinie opieki i wychowania, w sferze organizacyjnej i osobistej. Wzajemne obserwowanie zajęć, dzielenie się spostrzeżeniami.

Okres stażu
Kontrakt.
Arkusz obserwacyjny. Projekt oceny.

2.
Opublikowanie w Internecie własnego planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.
Umieszczenie planu rozwoju zawodowego w Internecie
( http.:// www.awans.pl/;
http.: www.wsip.pl/;
http.: WWW.Literka.pl/. itp.)

Udział w forum. na nauczycielskich stronach internetowych.

Okres stażu
Plan na stronie internetowej

3.
Organizowanie zajęć koleżeńskich dla innych nauczycieli.

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć koleżeńskich (otwartych). Uwzględnienie opinii innych nauczycieli w dalszych działaniach opiekuńczo – wychowawczych i dydaktycznych.

Okres stażu
Scenariusz zajęć,

4.
Wspólne organizowanie zajęć, konkursów, imprez okolicznościowych, spotkań z przedstawicielami różnych instytucji.
Organizowanie we współpracy z innymi nauczycielami, zajęć, konkursów, imprez okolicznościowych.

Okres stażu
Scenariusze, zdjęcia, wystawy.

5.
Wspólne opracowywanie materiałów dydaktyczno – wychowawczych.

Opracowywanie we współpracy z innymi nauczycielami referatów, kart pracy itp.
Okres stażu
Referaty, karty pracy itp.

6.
Udostępnianie, przekazywanie sobie nawzajem materiałów dydaktycznych.
Udostępnianie sobie nawzajem scenariuszy zajęć, pomocy dydaktycznych, materiałów szkoleniowych z odbytych kursów itp.
Okres stażu

7. Przygotowanie i wygłoszenie referatu dla nauczycieli na Radzie Pedagogicznej.
Przygotowanie i wygłoszenie referatu w ramach samokształcenia Rady Pedagogicznej.

Okres stażu
Referat. Potwierdzenie Dyrektora.

8. Współpraca z nauczycielami w celu rozpoznawania i niwelowania trudności wychowawczych.
Udział w Zespołach Wychowawczych, specjalnie powołanych zespołach do pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Dzielenie się wiedzą, obserwacjami dotyczącymi funkcjonowania wychowanków. Poruszanie bieżących problemów wychowawczych.
Okres stażu
Adnotacje w zeszycie protokołów zespołu wychowawczego. Wyciąganie wniosków.

§ 8 ust. 2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

l.p. ZADANIA DO REALIZACJI FORMY I SPOSOBY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI

1.
Opracowanie i wdrożenie programu wychowawczego dotyczącego prozdrowotnego stylu życia.

Opracowanie i realizacja programu. Przeprowadzenie ewaluacji.
Okres stażu
Program.
Potwierdzenie Dyrektora.

2.
Opracowanie planu pracy zajęć plastyczno-technicznych.
Opracowanie planu pracy oraz cyklu zajęć plastyczno-technicznych. Wdrożenie do realizacji.
Okres stażu.
Plan pracy. Scenariusze zajęć.

3.
Opracowywanie regulaminów konkursów wewnątrz szkolnych.
Opracowanie i zapoznanie uczestników z regulaminami organizowanych przez siebie lub we współudziale z innymi nauczycielami, konkursów wewnątrz szkolnych.
Okres stażu.
Regulaminy.

4.
Praca nowoczesnymi metodami, rozwijającymi umiejętności interpersonalne wychowanków.

Stosowanie w pracy metod aktywizujących.
Okres stażu.
Scenariusze zajęć.

§ 8 ust.2 pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

l.p. ZADANIA DO REALIZACJI SPOSOBY I FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI

1.
Współpraca z Liceum Zawodowym w Przysusze oraz internatem. Patronat nad wychowanką uczęszczającą do w/w szkoły.

Pełnienie opieki, udzielanie wsparcia wychowance. Współpraca ze szkołą, udział w zebraniach klasowych i internackich. Bieżące omawianie sytuacji wychowawczej oraz postępów w nauce wychowanki.
Okres stażu.
Potwierdzenie Dyrektora.

2.
Podejmowanie dodatkowych zadań w celu rozwijania zainteresowań wychowanków.
Przeprowadzenie w ciągu roku cyklu zajęć plastyczno-technicznych.
Okres stażu
Potwierdzenie Dyrektora.

3.
Udział w konkursach poza ośrodkiem, np. w „Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „ Tęcza”.

Udział w konkursach.
Okres stażu.
Potwierdzenie dyrektora.

4.
Uczestnictwo wraz z wychowankami w różnych formach kultury.

Wyjazdy do kina, teatru.
Okres stażu.
Potwierdzenie Dyrektora.
5.

Działalność w środowisku lokalnym. Podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Udział wychowanków w akcji „Sprzątania Świata”.
Prace społeczne na rzecz ośrodka. Okres stażu. Scenariusze zajęć. Wpisy w dzienniku pracy z grupą wychowawczą.

§ 8 ust.2 pkt.4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

l.p. ZADANIA DO REALIZACJI SPOSOBY I FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI

1.
Podniesienie poziomu wiedzy wychowanków dotyczących pomocy społecznej.

Zorganizowanie spotkania z
pracownikami PCPR-ów, MOPS-ów, GOPS-ów.
Wizyty w MGOPS-ie. Ustalanie z kierownictwem pomocy dla wychowanki objętej patronatem. Pomoc w redagowaniu podania o uzyskanie jednorazowej pomocy.
Okres stażu.
Potwierdzenie współpracy.

2.
Promowanie zdrowego stylu życia wśród wychowanków.
Zorganizowanie pogadanek z pielęgniarką szkolną, przedstawicielem Stacji Sanitarno-epidemiologicznej. Promowanie zdrowia poprzez udział w konkursach.

Okres stażu
Potwierdzenie współpracy.

3.
Współpraca z policją, strażą pożarną.
Organizowanie spotkań. Przeprowadzenie zajęć na temat bezpieczeństwa. Wyświetlanie filmów edukacyjnych. Powiadomienia funkcjonariuszy policji o ucieczkach bądź powrotach wychowanków do ośrodka.

Okres stażu.

4.
Współpraca z Sądami Rodzinnymi sprawującymi opiekę nad naszymi wychowankami.

Pisanie opinii do sądu o wychowankach objętych patronatem. Udział w sprawach sadowych.
Okres stażu.
Potwierdzenie kierownictwa ośrodka.

5.
Nawiązywanie współpracy z innymi szkołami, ośrodkami z ZMOW w Rusinowie Koneckim.
Nawiązywanie współpracy z Liceum Zawodowym w Przysusze, do którego uczęszczają nasi wychowankowie. Organizowanie spotkań z wychowankami innych ośrodków w ramach integracji.
Okres stażu
Potwierdzenie współpracy.

6.
Aktywizacja rodziców w wychowaniu dzieci.
Współpraca z rodziną wychowanka, dzielenie się spostrzeżeniami, ustalenie wspólnego frontu oddziaływań wychowawczych.

Okres stażu.
Zapisy w dziennikach, „ Zeszycie Uwag”.
7.
Współpraca z pedagogiem szkolnym, psychologiem i logopedą, pracownikami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
Konsultacje z pedagogiem, psychologiem i logopedą. Realizowanie zaleceń.

Okres stażu
Potwierdzenie współpracy.

§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

l.p. ZADANIA DO REALIZACJI SPOSOBY I FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI

1.
Opis i analiza dwóch przypadków – rozpoznawania i rozwiązywania problemów wychowawczych,
Charakterystyka, diagnoza problemu, geneza i dynamika zjawiska, propozycja rozwiązania problemu, wdrażanie i ewaluacja.

Okres stażu
Opis przypadku


Plan Rozwoju zawodowego ma formę otwartą i może ulec modyfikacji w trakcie realizacji
Opracowała:

ANNA TRACZ

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.