X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 18317
Przesłano:
Dział: Języki obce

Powtórzenie i utrwalenie wiadomości - scenariusz lekcji z języka angielskiego

TEMAT LEKCJI: POWTÓRZENIE I UTRWALENIE WIADOMOŚCI
W KLASIE 2 Z ROZDZIAŁU 3- PODRĘCZNIK NEW BINGO 2.

PROWADZĄCA: MONIKA ROMAN

CELE LEKCJI:

Cele ogólne:

1. Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z rozdziału 3 o tematyce:
- Nazwy dyscyplin sportowych;
- Co czyni nas zdrowymi, wysportowanymi, silnymi?;
2. Kształtowanie motywacji do nauki języka angielskiego poprzez zabawową formę zajęć.

Cele szczegółowe:

A) ZAPAMIĘTYWANIE WIADOMOŚCI:

Uczeń klasy II:

zna nazwy dyscyplin sportowych;
- aktywnie używa wyrażenia: I like ( lubię), I don’t like ( nie lubię);
- potrafi spytać o ulubioną dyscyplinę sportu, stosując formę; What’s your favourite sport?
- umie zaśpiewać piosenkę „Whose tennis racket is this?”;
- używa zaimka wskazującego- It is ( to jest) przy podawaniu nazw dyscyplin sportowych;

B) ZROZUMIENIE WIADOMOŚCI:
- reaguje odpowiednio na komendy nauczyciela,
- umie stosować zwroty: I like ( lubię), I don’t like ( nie lubię)/My favourite sport is/are;
- wie, jak zadać pytanie o ulubiony sport,
- wie, jak udzielić odpowiedzi na pytanie o ulubiony sport;
- rozumie tekst piosenki „Whose tennis racket is this?”
- wykonuje ćwiczenia ustne i pisemne.

METODY PRACY:
Aktywne- gry, zabawy dydaktyczne,
Metody oglądowe: pokaz, demonstracja, pomoce wizualne- plakaty, ilustracje.

FORMY PRACY:
1. praca indywidualna ucznia,
2. praca w parach,
3. praca z całą klasą.

TECHNIKI PRACY:

- słuchanie nagrania, wskazywanie, powtarzanie ( historyjka dźwiękowo-obrazkowa);
- dialogi w parach;
- pisanie po śladzie;
- rysowanie, kolorowanie, zgadywanie
- uzupełnianie luk w tekście;
- wypełnianie diagramu i węża wyrazowego;
- podpisywanie obrazków;
- śpiewanie piosenki: Whose tennis racket is this...?
- uczestnictwo w grach i zabawach: Zapamiętywanie kolejności, Weryfikowanie informacji, Wstawanie, Co nie pasuje?, Yes! / No!, Połącz karty, Przedstaw słowo, Zabawa: ”Simon says”, Dyktando cząstkowe, Niepodobne do siebie rodzeństwo, Abrakadabra, Guessing game, Porządkowanie ilustracji.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
- karty obrazkowe ( flashcards) i wyrazowe;
- magnetofon i płyta CD;
- podręcznik New Bingo 2A
- karty pracy ( worksheets).

PRZEBIEG LEKCJI:

- Powitanie: Nauczyciel: Good morning children. Nice to see you today!
Uczniowie: Good morning teacher.
Nauczyciel sprawdza listę obecności i zapisuje temat lekcji w dzienniku: POWTÓRZENIE I UTRWALENIE WIADOMOŚCI Z ROZDZIAŁU 3. SPRAWDZENIE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWYCH. HISTORYJKA OBRAZKOWA- KEEP FIT.

- Nauczyciel: Na 4 ostatnich lekcjach zapoznawaliśmy się ze słownictwem z kręgu tematycznego-KEEP FIT. Mówiliśmy, ze sport i zdrowe odżywianie to podstawa dobrej kondycji. Uczyliśmy się: nazw sportów, mówiliśmy o ulubionych dyscyplinach sportowych, opowiadaliśmy o tym, co czyni nas zdrowymi, wysportowanymi i silnymi. Zapoznaliśmy się także z formami składania propozycji.
Na dzisiejszej lekcji postaramy się powtórzyć i utrwalić te wiadomości.
- Jako rozgrzewkę opiekun proponuje zabawę w „Zapamiętywanie kolejności”:
Nauczyciel wybiera cztery karty obrazkowe z grupy tematycznej- Sport i przymocowuje je do tablicy: tennis, volleyball, judo, karate, gymnastics, basketball, football, running, jumping, swimming. Prosi uczniów, aby przyjrzeli się obrazkom i nazwali karty. Następnie starają się zapamiętać kolejność, w której karty zostały umieszczone na tablicy. Opiekun odwraca karty obrazkiem do tablicy i prosi dzieci o powiedzenie słówek w poprawnej kolejności.
- Nauczyciel zachęca dzieci do wybrania jednego spośród kilku przedstawionych na tablicy sportów i zwraca się do podopiecznych: I like doing gymnastics, judo and karate. What do you like playing? Uczeń: I like playing tennis. Uczeń kolejny: I like doing judo, karate/ I like swimming/I like running. Nauczyciel udziela pomocy w formułowaniu odpowiedzi w razie potrzeby.
- Wstawanie
Nauczyciel rozdaje dzieciom karty obrazkowe z zestawu- dyscypliny sportowe. Wymienia głośno nazwy tych dyscyplin. Zadaniem ucznia posiadającego wymawianą przez opiekuna kartę jest wstać, gdy usłyszy jej nazwę i powtórzyć hasło.
- Nauczyciel prosi aby dzieci popracowały w parach. Z ilustracji sportów, które im rozdał mają wybrać swoje ulubione dyscypliny. Nauczyciel przypomina, jak pytamy o ulubiony sport: What’s your favourite sport? I jak udzielamy odpowiedzi: My favourite sport is...(w l.poj.)/ My favourite sports are...( w l.mn.).Następnie dzieci rysują swoje ulubione dyscypliny w ramkach i podpisują obrazki ich nazwami.
- Co nie pasuje?
Nauczyciel Przymocowuje do tablicy zestaw pięciu kart obrazkowych; cztery z tej samej grupy tematycznej- sport, a jedną z innej. Zadaje pytanie uczniom: Which is different?
(Co nie pasuje? ). Zadaniem uczniów jest jak najszybciej odszukać kartę, która nie pasuje do pozostałych, np. BASKETBALL, VALLEYBALL, SPORT, SWIMMING, ELEPHANT.
- Nauczyciel zachęca dzieci do wspólnego odczytania tekstu piosenki, a następnie do wspólnego śpiewu
- ( ćw. 2 str.26- New Bongo 2A)- Whose tennis racket is this? This is Kasia’s tennis racket. Kasia’s favourite sport is tennis. Whose football is this? This is Tomek’s football. Tomek’s favourite sport is football...Jedna osoba z ławki zadaje tylko pytania z piosenki, zaś druga-udziela odpowiedzi z piosenki.
- Yes/No!
Opiekun pokazuje dzieciom karty obrazkowe i prosi, aby razem z nim nazywały widoczne na nich obrazki: This is basketball/ running/swimming/jumping/skateboarding... Następnie pokazuje uczniom karty w taki sposób, aby tylko oni mogli widzieć obrazki. Wymawia angielskie słowo. Zadaniem uczniów jest głośno powiedzieć: Yes!, jeśli obrazek ilustruje wypowiadane przez nauczyciela słowo. Jeśli obrazek nie przedstawia wypowiadanego słowa, dzieci głośno mówią: No!.
- Nauczyciel rozdaje dzieciom karty pracy- wykropkowane nazwy dyscyplin sportowych. Zadanie dzieci polega na pisaniu po śladzie i następnie odszukaniu tych dyscyplin w diagramie i wężu wyrazowym.
- Połącz karty
Nauczyciel Przymocowuje do tablicy w jednej kolumnie karty wyrazowe z grupy tematyczne- sport, a następnie w drugiej kolumnie przymocowuje w innym porządku odpowiadające im karty obrazkowe. Prosi dzieci, aby kolejno podchodziły do tablicy i łączyły karty obrazkowe z odpowiednimi wyrazami.
- Zabawa: ”Simon says”
- Nauczyciel przypomina dzieciom reguły zabawy: wykonujecie moje komendy tylko wtedy, gdy komenda poprzedzona jest słowami: Simon says, np.: Simon says –run! (dzieci biegają po klasie)
Simon says- jump! (dzieci podskakują)
Simon says- walk! (dzieci chodzą po klasie)
Simon says- dance! (dzieci tańczą)
- Dyktando cząstkowe
- Nauczyciel rozdaje uczniom 2 powielone kopie krótkiego tekstu z historyjki dźwiękowo- obrazkowej: KEEP FIT i 2 kopie z lukami w zdaniach. Zadaniem uczniów jest uzupełnienie tych luk odpowiednimi wyrazami.
- Niepodobne do siebie rodzeństwo:
Nauczyciel wyjaśnia dzieciom, że zabawa polega na tym, że dwie osoby mają odegrać rolę odmiennego w gustach rodzeństwa, przy czym pierwsza wypowiada się używając zdań twierdzących np.: I like swimming, druga zaś używa zdań przeczących np.: I don’t like swimming.
- Abrakadabra
Nauczyciel wypowiada zaklęcie: Abrakadabra, abrakadabra – everyone is dancing, one, two,three, uczniowie przyjmują postawę zgodną z wypowiedzianym przez nauczyciela zaklęciem, w tym przypadku tańczą.. Abrakadabra, abrakadabra – everyone is playing football, one, two, three (dzieci udają, że grają w piłkę nożną), Abrakadabra, abrakadabra – everyone is playing tennis, one, two, three ( dzieci udają, że grają w tenisa).
- Guessing game
Nauczyciel pokazuje dzieciom kartkę z bloku technicznego z otworem o średnicy 4 cm. Przygotowaną kartkę nakłada na obrazki (sport flashcards) tak, że widoczny jest tylko ich fragment. Nauczyciel zadaje pytanie What is it? Guess!( Co to jest? Zgadnij!) Zadaniem ucznia jest nazwanie dziedziny sportu zilustrowanej się na obrazku.
- Porządkowanie ilustracji
Dzieci słuchają historyjkę dźwiękowo- obrazkową Keep fit i numerują ilustracje zgodnie z chronologicznym rozwojem wydarzeń przedstawionych w tekście.
- Weryfikowanie informacji

Nauczyciel podnosi karty obrazkowe, nazywając znajdujące się na nich ilustracje. Co jakiś czas celowo się myli i podaje niewłaściwą nazwę. Zadaniem dzieci jest powtórzyć nazwę tylko wtedy, kiedy jest prawidłowa. W przypadku podania błędnej nazwy dzieci milczą.
ZAKOŃCZENIE LEKCJI:
Nauczyciel chwali dzieci za pracę na lekcji i zadaje pracę domową- zrób w domu książeczkę o sportach i podpisz je.
Pożegnanie;
N-l: Goodbye children! Thank you for the lesson!

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.