X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 18312
Przesłano:
Dział: Języki obce

Ochrona środowiska naturalnego - scenariusze lekcji języka angielskiego w pracowni komputerowej

Ochrona środowiska naturalnego - scenariusze lekcji języka angielskiego w pracowni komputerowej.
Od początku mojej pracy przywiązywałam dużą wagę do przekazywania uczniom jaki mamy wpływ na to co dzieje się z naszą planetą i dlaczego bardzo ważne jest propagowanie ekologicznych technologii i takie stylu życia. Jeśli nie będziemy nadal zwracali uwagi na takie czynniki jak zanieczyszczenie powietrza czy wody to szybko może nam zabraknąć jednego i drugiego.
Starałam się wzbudzić zainteresowanie ekologią na lekcjach języka angielskiego wykorzystując TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne). Poniżej znajdują się dwa przykłady lekcji przeprowadzonych przeze mnie w liceum ogólnokształcącym.

Temat: Global warming and pollution – utrwalenie słownictwa.

Cele ogólne:
• stworzenie uczniom możliwości i zachęcenie ich do kontaktu z autentycznym materiałem językowym
• utrwalenie słownictwa związanego z zanieczyszczeniem klimatu i ochroną środowiska naturalnego
• doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem
• doskonalenie umiejętności streszczania przeczytanego tekstu

Metody pracy: burza mózgów, dyskusja, mapa myśli
Formy pracy: praca indywidualna, praca w parach, praca w grupach
Środki dydaktyczne: komputery z dostępem do Internetu: http://environment.nationalgeographic.com/environment/global-warming/quiz-going-green/
http://environment.nationalgeographic.com/environment/global-warming/gw-causes
http://tiki.oneworld.net/pollution/pollution4.html#!prettyPhoto[iframes]/0/
http://www.essortment.com/environmental-problems-can-help-46056.html

Przebieg lekcji:
I. Część wstępna (rozgrzewka językowa) – 5 minut
Czynności nauczyciela: prezentuje obrazki, zadaje pytania, zapisuje słownictwo na tablicy, wchodzi na stronę internetową National Geographic i przeprowadza quiz.
Czynności ucznia: odpowiadają na pytania, robią notatki.
1. Nauczyciel pokazuje uczniom, przygotowane wcześniej ilustracje przedstawiające zanieczyszczenia tj. zanieczyszczona rzeka, skażenie gleby, wysypisko śmieci, ulica i smog od samochodów i pyta uczniów co te ilustracje przedstawiają i co mają wspólnego. Słowa są zapisywane na tablicy.
2. Uczniowie nazywają ilustracje i podają wspólny temat: zanieczyszczenia.
Pre-computer work:
3. Nauczyciel przeprowadza wśród uczniów rodzaj quizu, zadając im pytania sprawdzające wiedzę z zakresu ekologii.
http://environment.nationalgeographic.com/environment/global-warming/quiz-going-green/
Uczniowie odpowiadają na pytania, przepisują nowe słowa do zeszytu.
Computer work:
Czynności nauczyciela: dzieli klasę na 3 grupy, podaje listę adresów internetowych i listę pytań, monitoruje pracę
Czynności ucznia: otwierają odpowiednią stronę internetową, czytają i wyszukują konkretne informacje, robią notatki
4. Nauczyciel informuje uczniów, że na tej lekcji dowiedzą się więcej na temat ocieplenia klimatu. Prosi ich o włączenie komputerów i podaje im listę adresów internetowych:
1. http://environment.nationalgeographic.com/environment/global-warming/gw-causes
2. http://tiki.oneworld.net/pollution/pollution4.html#!prettyPhoto[iframes]/0/
3. http://www.essortment.com/environmental-problems-can-help-46056.html
5. Następnie podaje uczniom listę pytań i prosi aby odliczyli od 1 do 3. W ten sposób, każdy uczeń dostał swój tekst i listę pytań na które musi znaleźć odpowiedź. Oto lista pytań do tekstów:
1.
a. What does the short IPCC stand for?
b. How often do the organization meet and what do they do during their meetings?
c. Which greenhouse gases are responsible for warming?
d. Which greenhouse gases have bigger heat-trapping abilities than CO2?
2.
a. What kind of pollution is seen by everybody?
b. What is smog and where can you observe it?
c. What kind of pollution are invisible for people?
d. Make the list of liquid pollution.
3. (read only the first four paragraphs from THE PROBLEMS part )
a. What are the reasons of pollution?
b. What are the consequences of the destructive trend mentioned in the text?
c. Who is unwilling to stop this process and why?
d. What is ‘the point of no return’?

6. Uczniowie pracują z komputerami, wykonując zadanie. Nauczyciel koordynuje pracę, pomagając indywidualnie tym, którzy mają pewne trudności. Uczniowie robią notatki, a po wykonaniu zadania wyłączają komputery.
Post - computer work:
Czynności nauczyciela: dzieli klasę na grupy trzyosobowe, podaje duże arkusze papieru, monitoruje pracę
Czynności ucznia: streszczają ustnie przeczytane teksty, sporządzają mapę myśli, prezentują mapę myśli
7. Nauczyciel dzieli klasę na grupy trzyosobowe prosi składające się z uczniów o numerze 1, 2 i 3.
8. Uczniowie siadają wygodnie na środku klasy i każda osoba przekazuje informacje, których dowiedzieli się z przeczytanych tekstów
9. Nauczyciel rozdaje duże arkusze papieru i pisaki bądź kredki; następnie prosi uczniów o sporządzenie mapy myśli. Centralne słowo to POLLUTION. Gałęzie odchodzące mają nazwy: forms of pollution, air, water, liquid, earth, causes/reasons, results/consequences, distraction (verbs).
10. Uczniowie sporządzają mind maps, korzystając ze swoich notatek.
11. Nauczyciel prosi uczniów o zaprezentowanie swoich prac na forum klasy.
Praca domowe:
12. Nauczyciel zadaje pracę domową.
Wejdź na stronę internetową http://www.essortment.com/environmental-problems-can-help-46056.html i przeczytaj fragment SOME WAYS TO HELP
oraz http://tiki.oneworld.net/global_warming/climate9.html.
Zrób notatki, w których wyjaśnisz jak możesz pomóc środowisku naturalnemu.

Temat: Zagrożenia i ochrona środowiska naturalnego. Praca z tekstem piosenki ‘What I’ve done’.
Cele ogólne:
• stworzenie uczniom możliwości i zachęcenie ich do kontaktu z autentycznym materiałem językowym
• utrwalenie słownictwa związanego z segregacją odpadów, ochroną środowiska naturalnego, zagrożeniami;
• doskonalenie umiejętności słuchania i czytania ze zrozumieniem;
• doskonalenie umiejętności redagowania krótkiej formy użytkowej – notatki,

Metody pracy: burza mózgów, audiowizualna
Formy pracy: praca indywidualna, praca w parach
Środki dydaktyczne: teksty (materiał autentyczny), klip zespołu LinkinPark

Rozgrzewka językowa:
1. Zebranie pomysłów uczniów dotyczących sposobów pomocy środowisku naturalnemu. W ten sposób nauczyciel sprawdza pracę domową.
Przebieg lekcji:
Czynności nauczyciela: wchodzi na stronę internetową YouTube, zapisuje słownictwo na tablicy, rozdaje tekst piosenki i teksty (dobieranie fragmentów do tekstu)
Czynności ucznia: oglądają klip i robią notatki, uzupełniają tekst piosenki, omawiają słownictwo z piosenki, czytają ze zrozumieniem dobierając fragmenty do tekstu

2. Nauczyciel podaje temat lekcji oraz prosi uczniów o wypisanie jak największej ilości słów związanych z tematem lekcji i dotyczących ochrony środowiska.
T: Watch the video and write down the examples of human interference in the environment that you can see.

3. Uczniowie oglądając klip grupy LinkinPark What I’ve Done, http://www.youtube.com/watch?v=8sgycukafqQ i wypisują słownictwo.
4. Nauczyciel po sprawdzeniu z całą klasą wypisanych słów, rozdaje tekst piosenki z lukami. Teraz uczniowie słuchają jeszcze raz i uzupełniają tekst. Refren piosenki, który przy tym zadaniu usłyszą – What I’ve done, jest bardzo sugestywny i zmusza młodzież do myślenia.
What I’ve done LinkinPark
In this farewell
There’s no ..................
There’s no alibi
Cause I've drawn ...............
From the ................
Of a thousand lies

So let .............. come
And .....................

What I've done
I’ll ................ myself
To cross out what I've ...................
................. myself
And let go of what I've done

Put to rest
What you .................. of me
While I clean this slate
With the ......................
Of uncertainty

So let ................ come
And wash away

What I've done
I’ll face .................
To ............... what I've become
Erase myself
And let go of what I've done

For what I've done
I start ....................
And whatever ............... may come
Today this ends
I’m ...................

What I've done
I’ll ..................... myself
To cross out what I've ......................
Erase myself
And let go of what I've done

What I've done
...................... what I've done

5. Nauczyciel sprawdza z uczniami tekst piosenki, w razie potrzeby tłumaczy nowe słówka.
6. Nauczyciel rozdaje teksty przygotowane wcześniej i prosi uczniów o uzupełnienie luk w tekście. (dobieranie fragmentów do tekstu)
7. Uczniowie czytają tekst uzupełniając luki.
Humans to destroy Earth's biosphere with carbon gas emissions by 25th century
The current CO2 concentration in the atmosphere is the highest in comparison with the previous period of 420,000 years
According to a mathematical model of longstanding dynamics of hydrocarbon in Earth's atmosphere (the model was set forth by specialists of the Krasnoyarsk-based Institute of Biophysics of the Russian Academy of Sciences), the opportunity for irreversible climate changes and the destruction of the planet's biosphere is quite real. (1) .............., Russian scientists believe.
There have been quite a number of mathematical models of climate changes developed throughout the years. The majority of the models suppose that the combustion of the fossil fuel results in the gradual increase of the CO2 concentration in the atmosphere, which subsequently changes surface temperatures on the planet as well. (2) .......– the most optimistic one of them. The balance implies an opportunity to slow negative changes down and reduce the intensity of the man-caused impact on ecology.
(3)...., when the capacity or the climate changing intensity overcomes the stability threshold of the climate-biosphere system. Global changes may become highly progressive and irreversible. There are certain reasons for such concerns: temperatures and carbon concentrations in the atmosphere of planet Earth have been growing very fast recently. (4) .... A comparison made with the period of ten thousand years since the latest ice age shows that the global temperature level has gained only five degrees. The speed of the temperature rise has therefore experienced quite a significant increase since that time. The current CO2 concentration in the atmosphere is the highest in comparison with the previous period of 420,000 years, scientists concluded.
(5) .....: the atmosphere, living plants and organic remnants. The model characterizes only near-surface ground processes, which allows to disregard the thermal inertia of the ocean.
A series of experiments to model the future dynamics of carbon pools showed that even the moderate speed of the fossil fuel combustion would inevitably lead to catastrophic consequences in the biosphere. Scientists designed a special term, the irreversibility date, after which irreversible changes in the atmosphere will commence. (6)...... Changing conditions of the climate and the biosphere will not cause trouble during a certain period before and after the irreversibility date. If the impact of the greenhouse effect eases, it will push back the irreversibility date.
According to the model, the complete cessation of the man-caused carbon emission in the atmosphere in 2059 will save the biosphere of the Earth from destruction. If humans stop polluting the environment only five years later than that, in 2064, irreversible changes will start in the middle of the 24th century, and the absolute end will take place in the beginning of the 25th century. (6) ..., scientists from the Institute of Biophysics in Krasnoyarsk said.
It is noteworthy that making an absolutely precise ecological forecast for a long-term perspective is impossible on account of insufficient estimations of global factors and vague economic forecasts.
A A catastrophic variant is also possible
B The climate model of Russian biophysicists from Krasnoyarsk describes the dynamics of three carbon reservoirs
C The growth of the biosphere will inevitably stop on account of extensive pollution of the atmosphere with carbonic gas
D The average temperature on the surface of the planet has risen by 0.5 degrees since 1860
E The balanced running of global changes, however, is only one of the variants of the forthcoming future
F The stronger the greenhouse effect, the closer the date
G If mankind continues burning fuel until 2090, humans will become extinct before 2200

Taken from: http://sacacc.sac.edu/pdf/encarta/Impact%20of%20The%20Rain%20Forest%20Destruction%20on%20the%20Environment.htm


WE CAN NOT DESTROY THE EARTH ...
grudzień 07, 2008 10:58 PM EST (Updated: grudzień 07, 2008 11:04 PM EST)
I already know that a great many of you will absolutely and totally disagree with me and, of course, my personal opinions regarding this subject. But, as with most of my posts, I am not seeking anyone's approval for my thoughts and views on things, nor am I attempting to convert or persuade anybody to think, feel, or see things the way I do. I am simply expressing my own unique opinion and putting into words how I have chosen to view aspects of this world.
Other than with complete and global nuclear warfare, I personally do not believe that human beings are capable of or have the power to "destroy the earth." (1).....No matter what human beings try to do to it, this planet is simply too good at reversing any negative effects that people are responsible for causing.
Sure, (2) ...., it would have very, very serious consequences for all the other people living in the world. But, would it succeed in literally destroying the earth?? No........
I mean, if you think about it...... Can human beings actually ever physically destroy the earth?? Of course, (3)...., but even that would be on a temporary basis. This planet is quite resilient, after all. In fact, it can be downright stubborn and persistent about things.
A few days ago, (4) .... if all the people disappeared from the face of the earth. It showed how, in only a matter of mere months, the earth would easily reclaim every single inch of civilized space created by the human beings who once lived here. And, (5) .... and barely be able to tell that creatures called human beings ever lived here.
Sometimes I think that some people just don't realize how incredibly tiny and microscopic we are in comparison to the planet we live on. In order for human beings to have any lasting and permanent effect on this planet, (6) ....
So, when people talk about "destroying the earth," they are really talking about destroying the living creatures which dwell upon it. (7) ... (Except for maybe things like bacteria which do not need organic material to survive).
In the end, it is not the earth itself that pollution hurts.....it is us. The earth does not need water or air to survive. People, animals, and plants need it. The earth itself is easily capable of carrying on quite well without any of us.

It is we who can not carry on without it............
A I watched some program on the Discovery Channel that depicted what this world would be like
B within just a few years, alien life forms could land on the planet
C I personally see this planet as a living organism which is fully capable of healing and renewing itself.
D they can make it uninhabitable for other human beings
E I admit that if there were enough people on this planet putting enough pollution into the air and water
F Not the physical planet itself. And there is not the slightest doubt in my mind that human beings are perfectly capable of killing everything that has life in it in this world.
G it would require several billion more of us working 24 hours a day to even put a real dent in this planet's ability to rejuvenate itself and erase all vestiges of our attempts to destroy it.


Taken from: http://www.gather.com/viewArticle.jsp?articleId=281474977529041&nav=Namespace

8. Nauczyciel sprawdza poprawność wykonania zadania, omawia odpowiedzi na forum klasy oraz zadaje pracę domową tzn. napisanie notatki do kolegi.

Podczas pobytu w Szkocji dzielisz pokój z osobą, której zachowanie nie jest proekologiczne. Wyjeżdżasz na kilka dni. Napisz do niej/niego notatkę, w której:
• przypomnisz mu/jej o segregowaniu śmieci
• wytłumaczysz po raz kolejny jak segregować odpady
• poprosisz go/ ją o oszczędzanie energii elektrycznej
• przypomnisz mu/jej, kiedy wracasz z wyjazdu.

Strony internetowe użyte w trakcie tych lekcji:
http://environment.nationalgeographic.com/environment/global-warming/quiz-going-green/
http://environment.nationalgeographic.com/environment/global-warming/gw-causes
http://tiki.oneworld.net/pollution/pollution4.html#!prettyPhoto[iframes]/0/
http://www.essortment.com/environmental-problems-can-help-46056.html
http://tiki.oneworld.net/global_warming/climate9.html
http://www.tekstowo.pl/piosenka,linkin_park,what_i_ve_done.html
http://sacacc.sac.edu/pdf/encarta/Impact%20of%20The%20Rain%20Forest%20Destruction%20on%20the%20Environment.htm
http://www.gather.com/viewArticle.jsp?articleId=281474977529041&nav=Namespace

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.