X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 18188
Przesłano:

Wybór zawodu - referat

Referat na temat: „Wyboru zawodu”
wygłoszony na zebraniu z rodzicami klasy IIIb
w dniu 31 stycznia 2012r.


Postawy wobec pracy są różnorodne. Jedni traktują ją jako źródło utrzymania, inni jako sposób zdobywania środków na urzeczywistnienie planów i marzeń, inni jeszcze uważają, że praca stwarza możliwość doskonalenia się i samorealizacji. Są i tacy, dla których praca to służenie innym.
Praca nie powinna być celem samym w sobie. Praca jest jedną z form aktywności człowieka. Żeby mówić o wszechstronnym rozwoju, trzeba mieć nie tylko udaną rodzinę, dobre kontakty z otoczeniem, grupę oddanych przyjaciół, trzeba też mieć zajęcie, które sprawia nam satysfakcję i zapewnia niezależność finansową, a także umożliwia realizację swoich zdolności i twórcze wyrażanie siebie.
Wybór zawodu jest jedną z najważniejszych decyzji w życiu. Wymaga namysłu i wnikliwej analizy własnych motywacji i predyspozycji. Ludzie na ogół nie różnią się pragnieniami odnośnie spełnienia w pracy zawodowej. Oczekują więc ciekawej pracy, dobrze płatnej, zgodnej z zainteresowaniami i uzdolnieniami, pracy, która daje możliwości rozwoju.
Rozterki i niepokoje związane z przyszłą pracą przeżywa wielu młodych ludzi. Czy można temu zaradzić? Jak dobrze wybrać przyszłość? Jak pomóc młodemu człowiekowi, by zdecydował w zgodzie ze sobą, ale bez oderwania od społecznych realiów?
Te pytania od lat towarzyszą pedagogom, wychowawcom i rodzicom. Dziś nabierają szczególnego znaczenia. Młodzież kończąca gimnazjum, musi podjąć decyzję dotyczącą kształcenia ukierunkowanego na określony zawód. Należy zaktywizować ucznia do udziału w tym procesie, należy zaproponować mu: poznanie zawodów, poznanie ścieżek realizacji-czyli możliwości zdobywania zawodu. Poznanie siebie w aspekcie wyboru zawodu dotyczy zainteresowań, uzdolnień, temperamentu, umiejętności, „mocnych i słabych stron”. Poznanie zawodu to gromadzenie informacji o środowisku pracy, zadaniach, czynnościach, narzędziach pracy, stanowiskach czy wreszcie możliwościach zatrudnienia.
Podjęcie decyzji o wyborze określonego zawodu, często na całe życie, staje się dla młodego człowieka poważnym problemem. Wymaga ono wielu przemyśleń, angażuje w poważnym stopniu potrzeby jednostki. Najskuteczniejszy i społecznie aprobowanym sposobem zaspokajania wielu potrzeb jest praca i zawód. Praca dlatego, że jest źródłem dochodów, organizacji czasu, płaszczyzną kontaktów społecznych, zadowolenia, samorealizacji, a zawód – ponieważ jest źródłem poczucia tożsamości, poczucia jakości życia, identyfikacji z rolą społeczną.
Decyzja w sprawie wyboru zawodu jest zadaniem trudnym, bo podjęcie jej pociąga za sobą wiele poważnych konsekwencji. Trafnie wybrany zawód, przynosi osobie zadowolenie i sukcesy. Zawód wybrany nietrafnie prowadzi do zniechęcenia i niezadowolenia, a praca w nim staje się udręką. Wybranie właściwego zawodu warte jest czasu i wysiłku.
Decyzję o wyborze zawodu młodzież musi podjąć samodzielnie. Nauczyciele, rodzice czy przyjaciele mogą tylko pomóc. Należy pamiętać, że nie istnieje jedyny właściwy zawód. Można czerpać satysfakcję z wykonywania kilku zawodów. Praca jest jedną z sił napędowych życia i motywów działania człowieka. Wykonywanie zawodu coraz częściej przekształca się ze środka zarobkowania w działalność osobistą, stanowiącą wyraz zainteresowań i potrzeb człowieka, daje szanse rozwijania twórczych postaw ludzi.
Dokonywanie właściwych wyborów wydaje się być kluczem do rozwoju kariery zawodowej. Odnoszenie sukcesów w zawodzie wiąże się między innymi z posiadanymi zainteresowaniami. Człowiek zainteresowany tym, co robi, pracuje znacznie wydajniej, szuka nowych rozwiązań. Praca przynosi mu zadowolenie, a osiągane sukcesy mobilizują do dalszego rozwoju zawodowego. Istotą jest więc znajomość swoich zainteresowań, które bywają bardziej lub mniej trwałe i jednostronne lub wielostronne. Zainteresowania w naturalny sposób wiążą się z uzdolnieniami. Stanowią one następny warunek istotny przy wyborze zawodu. Zdolności spełniają ważną rolę w życiu człowieka. Decydują one o powodzeniach bądź niepowodzeniach, o sukcesach i zadowoleniu z wykonywanej pracy, o efektach aktywności ucznia w szkole, o umiejętności organizowania nauki, pracy, wypoczynku. Ważnym kryterium w wyborze zawodu są cechy temperamentu charakteryzujące człowieka. Dobrze jest, jeśli idą one w parze z wymaganiami, jakie w tym zakresie stawia zawód. Na decyzje młodych ludzi, ich postępowanie i działanie mają ogromny wpływ informacje o własnej osobie, czyli obraz samego siebie. Obraz własnych cech jest jednak czymś subiektywnym i nie zawsze bywa prawidłowy. Osoby nie akceptujące siebie mają mniemanie, że niczego dobrego nie są w stanie dokonać, są skazane na bycie niedostrzeganym, podświadomie kierują swoim postępowaniem, by uniemożliwić sobie sukces. Z kolei brak krytycyzmu, samozadowolenie, błyszczenie za wszelką cenę powoduje, że człowiek nie jest zdolny do współpracy, nie ma dystansu do tego, co robi, ma małą motywację do dalszych starań. Zarówno przecenianie swoich możliwości, jak i niedocenianie może negatywnie wpłynąć na wybór kierunku kształcenia i kariery zawodowej.
Praca dla wielu ludzi nie jest trudem skazańca, lecz bardzo często źródłem satysfakcji. Nie odczuwając zadowolenia z samego procesu działania, byłoby trudno pracować i uczyć się wytrwale całymi latami. Motywacja osób pracujących z radością w świadomie obranym zawodzie jest wysoka i nie wygasa. Zamiłowanie do zawodu odkrywa jednocześnie nasze nowe możliwości, kształtuje twórcze postawy, gwarantuje rozwój.

BIBLIOGRAFIA

Gwis G. ,Kaczyńska H.,Krzewicka M.: W przeddzień życiowych decyzji. Łódź, 1997.
Rachalska W.: Problemy orientacji zawodowej. W-wa, 1987.
Sołtysińska G., Trzeciak W.: Jak wybrać zawód ?: zeszyt ćwiczeń dla uczniów klas 8. W-wa, 1993.
Szajek S.: System orientacji i poradnictwa zawodowego. -wyd. 2 zm. W-wa, 1989.
Trzeciak W.: Przygotowujemy się do wyboru zawodu. -wyd. 2. W-wa, 1988.


OPRACOWAŁA:
mgr Ewa Wróbel

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.