X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 18152
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
ZA I SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2012/2013

Nauczyciel: Liliana Wójcik

Z dniem 1 września 2011 roku rozpoczęłam staż na nauczyciela mianowanego w Publicznym Gimnazjum im. Księdza Jerzego Popiełuszki w Wielopolu Skrzyńskim i Szkole Podstawowej im. Sybiraków w Nawsiu.
W ramach odbywania stażu, w pierwszym semestrze roku szkolnego 2012/2013 zrealizowałam poniższe zadania:
1. Rozbudowałam własny warsztat pracy i metody pracy pedagogicznej poprzez:
• stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania;
• opracowanie rozkładów materiałów;
• opracowanie dostosowań wymagań edukacyjnych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
• opracowanie programu nauczania i rozkładów materiałów dla uczniów z potrzebą nauczania indywidualnego (jeden uczeń klasy pierwszej szkoły podstawowej i jeden uczeń drugiej klasy gimnazjalnej);
• samodzielne przygotowywanie pomocy dydaktycznych (testy, karty pracy, tablice, dekoracje);
• doskonalenie warsztatu pracy poprzez wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami i kontakty międzyszkolne;
• studiowanie literatury i czasopism pedagogicznych dotyczących nauki języków obcych.
2. Uczestniczyłam w WDN:
Uczestniczyłam w pracach Rad Pedagogicznych zgodnie z harmonogramem spotkań. Brałam udział w Radach Plenarnych w związku z zatwierdzaniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów oraz w miarę bieżących potrzeb. Brałam udział w organizowanych przez szkoły formach szkoleniowych. Pisałam protokoły ze spotkań.
3. Poszerzałam swoją wiedzę i umiejętności poprzez udział w wewnątrzszkolnych doskonaleniach:
• „Bezpieczna i przyjazna szkoła”;
• wypełniłam ankietę przygotowaną przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, pt.: „Potrzeby nauczyciela w zakresie doskonalenia”.
4. Współpracowałam z Zespołem Przedmiotowym:
• uczestniczyłam w spotkaniach Zespołu;
• przygotowałam test diagnozujący po pierwszym semestrze roku szkolnego 2012/2013 dla uczniów klas pierwszych, mający na celu podział uczniów na grupy zaawansowania językowego i dokonałam analizy testu;
• uczestniczyłam w poprawie i analizie próbnego egzaminu gimnazjalnego klas 3 gimnazjum;
• wymieniałam wiedzę i doświadczenia z innymi nauczycielami.
5. Obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu Panią Grażynę Tokarz, jak również gościłam opiekuna na swojej lekcji.
6. Prowadziłam kółko języka angielskiego dla uczniów chcących podnieść kompetencje językowe bądź wyrównać braki (zarówno w Publicznym Gimnazjum, jak i w Szkole Podstawowej).
7. Pomagałam w pracach Samorządu Szkolnego, z którym organizowane były różne akcje i imprezy (np. otrzęsiny klas pierwszych, kiermasz świąteczny, akcja „Góra Grosza”).
8. Pracowałam w komisjach konkursowych:
• I etap Konkursu przedmiotowego z języka angielskiego dla gimnajzum;
• konkurs plastyczny organizowany dla uczniów Szkoły Podstawowej w Nawsiu związany z nadaniem szkole imienia Sybiraków, pt.: „Los Polskiego Sybiraka”;
• przygotowałam konkurs gramatyczno- leksykalny „Z językiem obcym na Ty” na etapie szkolnym, dla potrzeb wyłonienia dwójki kandydatów, którzy wzięli udział w etapie powiatowym przygotowanym przez ZSAT w Ropczycach, przeprowadziłam konkurs i oceniłam.
9. Brałam udział w opiece nad uczniami podczas szkolnych dyskotek.
Pod swą opieką miałam uczennice klasy 1 C Publicznego Gimnazjum podczas uroczystości Nadania imienia Sybiraków Szkole Podstawowej w Nawsiu. Wraz z uczennicami wręczałyśmy przybyłym gościom pamiątkowe gadżety.
10. Byłam jednym z opiekunów wyjazdu z uczniami gimnazjum na lodowisko do Dębicy.
11. Chcąc lepiej poznać środowisko uczniów, ich trudności edukacyjne i wychowawcze, utrzymywałam bieżące kontakty z rodzicami uczniów, rozmawiałam z pedagogiem szkolnym, konsultowałam się z innymi nauczycielami i wychowawcami, przeprowadzałam indywidualne rozmowy z uczniami, zapoznałam się z dokumentami zgromadzonymi w szkołach- opiniami i orzeczeniami poradni psychologiczno- pedagogicznej.
12. 13 stycznia 2013r. wzięłam udział w 21. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy organizowanym przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wielopolu Skrzyńskim. W ramach finału, wystąpiłam w przygotowanej „Familiadzie” w drużynie „Rodzina Nauczycieli” z gminy Wielopole Skrzyńskie.
13. Pracowałam w zespołach w ramach Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i pomagałam w nauce języka angielskiego uczniom posiadającym orzeczenia i dostosowania wymagań edukacyjnych.
14. Wraz z uczniami szkoły podstawowej przygotowywałam gazetki szkolne związane z językiem angielskim.
15. Starałam się motywować uczniów do udziału w konkursach z języka angielskiego i pomogłam w przygotowaniu się uczniów do konkursów.
Trójka moich uczniów została wyróżnionych dyplomami za udział w V Powiatowym Konkursie Języków Obcych zorganizowanym przez LO w Ropczycach.
16. W związku z odbywaniem stażu na nauczyciela mianowanego swoje umiejętności posługiwania się Internetem wykorzystywałam do uzyskania wiedzy na temat awansu zawodowego:
• portale internetowe poświęcone awansowi (www.awanset.republika.pl, www.awans.oswiata.org.pl);
• poprzez Internet poszukiwałam aktualizacji przepisów i aktów prawa oświatowego;
• korzystałam ze stron MENiS (www.literka.pl, www.publikacje.edu.pl, www.edux.pl, www.interklasa.pl).

17. Zamieściłam i opublikowałam „Dostosowanie programu nauczania i wymagań z języka angielskiego do indywidualnych potrzeb ucznia klasy II C Publicznego Gimnazjum im. Księdza Jerzego Popiełuszki w Wielopolu Skrzyńskim Bartosza Wojnarowskiego” i „Dostosowanie programu nauczania języka angielskiego do indywidualnych potrzeb ucznia klasy I Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Nawsiu Arkadiusza Laska” w Internecie, na portalu www.edux.pl, aby inni nauczyciele mogli skorzystać z mojego doświadczenia.

18. Wykorzystywałam komputer do sporządzania testów, sprawdzianów, przygotowywania materiałów dydaktycznych, opracowywania dokumentów szkolnych, dokumentowania przebiegu stażu.
19. Wykorzystywałam portale językowe w samokształceniu (strony wydawnictw – Macmillan, Pearson Longman, Oxford, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne PWN).
20. Na bieżąco śledziłam zmiany z prawie oświatowym i analizowałam dokumentację szkolną.
21. Gromadziłam dokumenty potwierdzające realizację zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego.


Wielopole Skrzyńskie, 24.01.2013r.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.