X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 18126
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO, UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko:

Kwalifikacje:studia magisterskie na kierunku pedagogika, specjalność:nauczanie początkowe, wychowanie przedszkolne, studia podyplomowe na kierunku oligofrenopedagogika

Nazwa, adres przedszkola:

Stanowisko pracy:nauczyciel przedszkola
Stopień zawodowy: nauczyciel kontraktowy
Termin rozpoczęcia stażu :01.09.2012
Czas trwania stażu: 2 lata 9 mieśięcy (01.09.2012- 31.05.2015)
Imie i nazwisko opiekuna stażu:

CEL GŁÓWNY : uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Lp.
Kierunki rozwoju
ZADANIA DO WYKONANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
UWAGI
(Tabela - dop. red.)

1. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
(Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593, §7 ust. 2 pkt 1) 1.Poznanie procedury awansu zawodowego.
analiza przepisów prawa oświatowego;
- śledzenie stron internetowych MEN, KO.
- udział w szkoleniu dotyczącym awansu zawodowego
IX- X2012
Cały okres stażu
IX- 2012
Teczka „Awans zawodowy”, kserokopie
aktów prawnych,
zaświadczenie ze szkolenia

2.Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania do dyrektora IX- 2012 Poprawnie sformułowany wniosek o wszczęcie procedury do dyrektora ZS nr 3 w Częstochowie

3.Współpraca z opiekunem stażu oraz metodykiem.
-ustalenie zasad współpracy;poprzez zawarty kontrakt
- analiza planu rozwoju zawodowego;
- hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu;
- prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu-dokonywanie analizy przebiegu zajęć.
- określenie mocnych i słabych stron własnej działalności
IX- 2012
IX- 2012
2 razy w semestrze
Kontrakt
- plan rozwoju zawodowego
Harmonogram
hospitacji
konspekty
Kryteria oceny, notatki

4. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. - autoanaliza, opis realizacji planu rozwoju zawodowego Cały okres stażu Sprawozdanie

5.Aktywne uczestnictwo w WDM - udział w szkoleniach RP
- udział w pracy zespołu samokształceniowego Cały okres stażu Zaświadczenia, wyciągi z protokołów Zespołu Samokształceniowego

6.Uczestnictwo w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego podnoszących umiejętności, kompetencje i kwalifikacje - udział w warsztatach metodycznych , kursach doskonalących, szkoleniach, konferencjach Cały okres stażu Zaświadczenia

7.Tworzenie własnego warsztatu pracy
gromadzenie materiałów, pomocy dydaktycznych, czasopism pedagogicznych;
- czytanie literatury pedagogicznej. Cały okres stażu
Zbiór wykonanych pomocy dydaktycznych

8.Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej
wpisy w dzienniku, karty obserwacji, miesięczne plany pracy, karty konsultacji z rodzicami.
Cały okres stażu
Dziennik, plany pracy, karty obserwacji, karty konsultacji
z rodzicami.


2. 2. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych. (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593, §7 ust. 2 pkt 2)

1.Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców. - obserwacja, rozmowy z dziećmi,
- zebrania z rodzicami, - indywidualne konsultacje z rodzicami,
- zajęcia pedagogizacja rodziców podczas zebrań/konsultacji z rodzicami, udzielanie wskazówek do pracy
z dzieckiem. Cały okres stażu Zeszyty/karty obserwacji,
listy obecności, karty konsultacji z rodzicami.
- protokoły zebrań z rodzicami, karty konsultacji z rodzicami.

2. Obserwacja i analiza możliwości dziecka. - obserwacja, diagnoza grupy, rozmowy z dziecmi. Cały okres stażu Diagnoza, notatki, karty obserwacji.

3.Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z dziećmi z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb, możliwości i zainteresowań - prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod: Pedagogiki Zabawy, Edukacji Przez Ruch, Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, itp. Cały okres stażu Scenariusze zajęć
- prace dzieci

4. Współpraca z rodzicami opiekunami angażowanie środowiska rodzinnego wychowanków w życie przedszkola
-współorganizowanie i przygotowywanie uroczystości przedszkolnych,
- angażowanie rodziców dzieci do aktywnego udziału w życiu przedszkola
- prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców
wg harmonogramu planu rocznego
- cały okres stażu
Scenariusze i dokumentacja fotograficzna uroczystości przedszkolnych,

5.Stwarzanie dzieciom możliwości wyrażania swoich przeżyć poprze twórczość plastyczną. - zastosowanie różnorodnych technik plastycznych
- przygotowywanie wystawek prac dla rodziców Cały okres stażu Zdjęcia, prace dzieci

6. Pełnienie dodatkowych funkcji związanych z pracą w przedszkolu - prowadzenie Kroniki Przedszkolnej
- przygotowywanie ściennych gazetek związanych z aktualną pora roku
- przygotowywanie dekoracji tematycznej na zajęcia. - cały okres stażu Ksero stron kroniki
Zdjęcia

7. Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną. - nawiązanie współpracy
- korzystanie z wiedzy i doświadczenia pedagoga, logopedy do rozwiązywania problemów
na bieżąca
Notatki
Adnotacje w dziennikach, potwierdzenia

8.Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole. nawiązanie współpracy z Biblioteką, Strażą Pożarną, Policją, Klubem jeździeckimTKKF”Pegaz” Cały okres stażu Plany współpracy z instytucjami
- zdjęcia

9.Promowanie placówki poprzez udział w konkursach plastycznych oraz organizacje konkursów plastycznych. - nadzorowanie prac wykonywanych przez dzieci
- zorganizowanie konkursów plastycznych Cały okres stażu Podziękowania z konkursów
- ksero dyplomów

10.Pełnienie funkcji koordynatora do wdrażania akcji „Cała Polska czyta dzieciom”na terenie placówki - wdrażanie akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
Protokół z czytanych książek


3 Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty,
pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów
związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
(Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593, §7 ust. 2 pkt 4)

1.Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty. - uczestniczenie w różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego Cały okres stażu Zaświadczenia

2.Samokształcenie- zapoznanie się z propozycjami wydawniczymi w/w Studiowanie literatury przedmiotu systematycznie Notatki własne
Spis literatury wykorzystywanej w pracy w okresie stażu

3.Wykorzystanie wiedzy psychologiczno – pedagogicznej w pracy z dziećmi, a także podczas współpracy z rodzicami Wg.potrzeb Notatki własne


4. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż. (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593, §7 ust. 2 pkt 5)

1. Analiza przepisów prawa oświatowego
Analiza podstawowych aktów prawnych dotyczących pracy nauczyciela: Karta Nauczyciela, odpowiednie Rozporządzenia MEN.-
Cały okres stażu teczka zawierająca podstawowe akty prawa oświatowego.

2.Studiowanie dokumentacji przedszkolnej
Analiza dokumentów przedszkolnych: Statut, Koncepcja Pracy Przedszkola, Roczne Plany Pracy, Regulaminy, Programy.
Cały okres stażu Wykaz dokumentów

3. Aktualizowanie znajomości przepisów dotyczących konkretnych zadań
- organizowanie wycieczek, wyjść z uwzględnieniem obowiązujących procedur, przepisów.
-uwzględnianie obowiązujących przepisów i procedur w codziennej pracy.
Cały okres stażu Wpisy w dzienniku zajęć, potwierdzenie dyrektora
Karty wycieczek
(ksero)


5.
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
(Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593, §7 ust. 2 pkt 3)

1. Pozyskiwanie z Internetu informacji dotyczących awansu zawodowego oraz informacji z zakresu prawa oświatowego. Wyszukiwanie i drukowanie potrzebnych informacji.
- opracowywanie materiałów i pomocy dydaktycznych przy pomocy komputera, Cały okres stażu Teczka zawierające podstawowe akty prawa oświatowego.

2. Wykorzystywanie technologii komunikacyjnej i informacyjnej w pracy dydaktycznej pisanie scenariuszy zajęć oraz prowadzenie dokumentacji przedszkolnej przy pomocy komputera
Cały okres stażu Opracowane materiały i pomoce dydaktyczne

3. Zamieszczenie planu rozwoju zawodowego na portalu internetowym

4. Wykorzystanie Internetu do dzielenia się swoją wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami
- zamieszczenie planu na stronie portalu edukacyjnego
- wyszukiwanie scenariuszy, propozycji zabaw dla dzieci na stronach portali edukacyjnych
IX- 2012
cały okres stażu – na bieżąco (gromadzenie materiałów),
Wydruk ze strony edukacyjnej
wydruki danych publikacji.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO ZOSTAŁ STWORZONY NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU Z DNIA 1GRUDNIA2004r. W SPRAWIE UZYSKIWANIA AWANSU ZAWODOWEGO PRZEZ NAUCZYCIELI, Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN ZAWARTYCH W TEKŚCIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 14 ISTOPADA 2007r.

Plan sporządziła:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.