X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 17976
Przesłano:

IPET dla ucznia szkoły przysposabiającej do pracy

INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY
UCZEŃ Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM
SZKOŁA PRZYSPASABIAJĄCA DO PRACYImię i nazwisko ucznia XXXXXXXX
Rok urodzenia 199X
Nazwa szkoły Szkoła Przysposabiająca do Pracy w

Podstawa objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nr XXXXXXXXXXXX z dnia 09.06.2008

Rozpoznanie wynikające z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego:

Zalecenia:
- W procesie edukacyjno – wychowawczym dostosować formy i metody pracy możliwości intelektualnych i tempa pracy ucznia,
- Metody i środki dydaktyczne dostosować do poziomu rozwoju i możliwości psychofizycznych ucznia
- Uczestniczenie w zajęciach rewalidacyjnych.

Wyniki rozpoznania i ocena poziomu funkcjonowania ucznia:

• Niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym.
• Uczeń od poniedziałku do piątku mieszka w internacie Ośrodka.
• Mieszka z rodzicami i rodzeństwem w XXXXX.
• Warunki mieszkaniowe bardzo dobre. Uczeń ma miejsce do nauki.
• Adam jest uczniem samodzielnym, znającym obowiązujące normy społeczne, stosuje się do poleceń,
• Na zajęciach jest aktywny i chętny do współpracy. Powierzone prace wykonuje z dużym zaangażowaniem na miarę swoich możliwości.
• Czyta krótkie teksty głoskując. Częściowo je rozumie. Ma trudności z przeczytaniem dłuższych wyrazów.
• Pisząc ze słuchu i z pamięci popełnia różnorodne błędy, tworzy bezsensowne zlepki literowe. Ma kłopoty z przenoszeniem wyrazów.
• Ma duże trudności z przeczytaniem napisanego przez siebie tekstu.
• Słabo rozumie proste i krótkie teksty przeczytane samodzielnie. Nie potrafi o nich opowiedzieć.
• Pismo mało wyraźne, występują błędy – zjadanie liter, zamienianie samogłosek b-p-g, nie oddzielanie wyrazów od siebie. Nie zawsze mieści się w liniaturze.
• Liczy na konkretach do 20 - z pomocą. Odczytuje pełne godziny na zegarze.
• Ma trudności w rozwiązywaniu rebusów i zagadek. Nie zna tabliczki mnożenia, wartości pieniędzy, nie określa czasu, nie potrafi dokonać prostych obliczeń kalendarzowych. Nie rozumie zadań z treścią, systemu pozycyjnego, zależności między działaniami. Nie opanowała w wystarczającym stopniu podstawowych umiejętności z matematyki.
•Słabą stroną ucznia jest wolne tempo pracy.
•Do najlepiej rozwiniętych umiejętności ucznia należą: uogólnianie, porównywanie i spostrzegawczość.
•Sprawność manualna na poziomie dobrym. Potrafi posługiwać się nożycami, igłą, potrafi przygotować prosty posiłek.
•Dba o swój wygląd i higienę osobistą.


Cele ogólne do realizacji opierające się na profilu funkcjonowania grupy:

• W miarę możliwości przygotowanie do dorosłego życia w społeczeństwie oraz wspomaganie rozwoju autonomicznej osobowości ucznia.

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE

Cele do realizacji:

• wdrażanie do większej samodzielności,
• dbać o zasady bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych,
• utrwalanie i poszerzenie wiadomości zdobytych w wcześniejszej klasie i nabywanie nowych umiejętności.
• doskonalenie używania form grzecznościowych w życiu codziennym,
• utrwalenie nawyków higienicznych,
• kształtowanie umiejętności społecznych,
• doskonalenie umiejętności dbania o zdrowie,
• doskonalenie umiejętności dokonywania zakupów i korzystania z punktów usługowych,
• utrwalenie wiadomości związanych z organizacjami i instytucjami lokalnymi w tym ich lokalizacji i przeznaczeniem,
• utrwalenie wiadomości dotyczących tradycji, kultury i obyczajów,
• uczenie koncentracji uwagi i finalizowania rozpoczętych zadań,
• rozwijanie kompetencji komunikacyjnych,
• doskonalić umiejętności wykonywania zadań matematycznych przydatnych w życiu codziennym.
• ćwiczenia w pisaniu,
• ćwiczenia w czytaniu.
Sposób realizacji:

• korzystanie z punktów usługowych (poczta, bank, pralnia, szewc, fryzjer),
• dokonywanie drobnych zakupów w sklepie spożywczym, samoobsługowym, ćwiczenia w płaceniu,
• stosowanie form grzecznościowych w różnych sytuacjach i miejscach,
• dokładne pełnienie dyżurów w klasie,
• właściwe zachowanie się w różnych sytuacjach i miejscach (sklep, kino, restauracja, instytucje),
• odpowiednie dobieranie stroju do pogody i okoliczności,
• przyjmowanie i spełnianie poleceń, wywiązywanie się z powierzonych obowiązków,
• właściwe używanie narzędzi i urządzeń (BHP),
• ćwiczenie umiejętności odpowiedniego zachowania w przypadku wystąpienia choroby lub innej niedyspozycji,
• utrwalenie znajomości wymiarów swojego ciała (numer obuwia, obwód pasa, bioder, wzrost),
• wycieczki do instytucji działających na terenie miasta,
• ćwiczenia w wypełnianiu formularzy, druków urzędowych
• znajomość świąt i tradycji rodzinnych i domowych, znajomość świąt religijnych i narodowych,
• wdrażanie do czynnego udziału w obchodach ważnych uroczystości, świąt i rocznic,
• utrwalanie nawyku systematyczności oraz kończenia rozpoczętych działań,
• wydłużanie czasu koncentracji uwagi,
• aktywizowanie myślenia poprzez rozwiązywanie zagadek, krzyżówek,
• ćwiczenia w odpowiadaniu na pytania całym zdaniem, ćwiczenia w stosowaniu różnych form wypowiedzi,
• wzbogacenie czynnego i biernego słownika o wyrazy związane z konkretną tematyką,
• charakterystyka słowna i pisemna osób, zwierząt i przedmiotów,
• doskonalenie umiejętności pisania ze słuchu wyrazów i zdań,
• wdrażanie do poprawnego układania i pisania prostych zdań,
• ćwiczenia w obliczeniach pieniężnych, przeliczanie pieniędzy, płacenie w sklepie określonej kwoty, ćwiczenia związane z nauką odczytywania godziny na zegarze.
• ćwiczenie umiejętności związanych z mierzeniem długości, objętości i ciężaru.
• określanie stosunków przestrzennych,

ZAJĘCIA KSZTAŁTUJĄCE KREATYWNOŚĆ

Cele ogólne:
• kształtowanie umiejętności samodzielnego organizowania wypoczynku i czasu wolnego,
• rozwijanie wyobraźni artystycznej
• kształtowanie pożądanych cech społecznych
• kształtowanie słuchu i umiejętności słuchania muzyki
• rozwijanie aktywności muzycznej i ruchowej
• usprawnianie manualne
• rozwijane kreatywności uczniów oraz ich uzdolnień i zainteresowań,
• budowanie pozytywnego obrazu samego siebie, podniesienie wiary w swoje możliwości,
• umożliwienie uczniom aktywnego uczestnictwa w kulturze,
• nabywanie umiejętności właściwego korzystania z narzędzi i materiałów plastycznych,
• wyrażanie swoich uczuć.
Sposób realizacji:
Praktyczne zajęcia plastyczne, zwracanie uwagi dziecka w trakcie prac plastycznych na estetykę i oszczędność materiału.
Zabawy rytmizujące, wysłuchiwanie nagrań muzyki z magnetofonu i TV.
Nauka tekstu i melodii prostych piosenek, udział w dyskotekach szkolnych, słuchanie muzyki, działania muzyczno-ruchowe.
Kontakt z dziełami sztuki plastycznej - pomniki, wystawy, albumy, czasopisma, nauka w gry planszowe – nauka zasad gier i ich konsekwentne przestrzeganie, rozwijanie zainteresowań. Wykonywanie gipsowych odlewów, lepienie z materiałów plastycznych, kolorowanie prac, pakowanie.


PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY
Cele do realizacji:

•doskonalenie umiejętności samodzielnego sporządzania potraw,
•wytwarzanie przedmiotów dekoracyjnych i pamiątkarskich,
•doskonalenie umiejętności prania i prasowania,
- wyrabianie umiejętności technicznych i informatycznych,
•ćwiczenia w wykonywaniu codziennych i okresowych prac porządkowych,
•dbanie o teren zielony wokół szkoły.
Sposób realizacji:
• Obsługa komputera, wyszukiwanie informacji na dany temat w Internecie.
• Obsługa edytora Word.
• Posługiwanie się wyszukiwarką internetową.
• rozwiązywanie zagadek i rebusów.
• samodzielne obsługiwanie się przy stole, używanie noża i widelca,
• kulturalne i estetyczne zachowanie się w trakcie posiłków,
• sprzątanie po posiłku, odnoszenie i mycie naczyń, ścieranie stołu, używanie serwetek, dziękowanie za posiłek,
• częste, dokładne mycie rąk mydłem (w różnych sytuacjach),
• utrzymanie czystości w łazience podczas korzystania ze znajdujących się tam urządzeń,
• utrzymywanie czystości ciała, codzienna zmiana bielizny, korzystanie z przyborów toaletowych i kosmetyków, zachowanie higieny okresu dojrzewania,
• samodzielne, dokładne wykonywanie poleceń, załatwianie spraw bez nadzoru,
wykonywanie codziennych czynności domowych (sprzątanie, mycie naczyń, składanie odzieży, pranie),
• ćwiczenia w stosowaniu różnych technik plastycznych,
• dobieranie odpowiednich przyborów (mazaki, kredki, pędzle, farby) i materiałów (masa solna, glina, bibuła, sznurek ),
• staranne wykonywanie prac plastycznych,
• modelowanie w glinie, z mas plastycznych, z masy solnej,
• ćwiczenia w łączeniu różnych materiałów,
• doskonalenie umiejętności w zakresie szycia (przyszywanie guzików, szycie ściegiem prostym, cięcie nożyczkami tkaniny),
• doskonalenie umiejętności obsługi komputera,
• ćwiczenia we właściwym posługiwaniu się sprzętem ręcznym i zmechanizowanym (mikser, odkurzacz, pralka, krajalnica),
• znajomość środków czystości i ich przeznaczenia, przestrzeganie ostrożności przy posługiwaniu się środkami czystości,
• sortowanie bielizny do prania,
• dobór środków piorących w zależności od rodzaju tkanin,
• ustalanie właściwej temperatury wody używanej do prania,
• doskonalenie umiejętności prania ręcznego,
• właściwe suszenie wypranej bielizny,
• podstawowa obsługa żelazka, znajomość instrukcji obsługi,
• techniki prasowania różnego rodzaju bielizny osobistej,
• dobór temperatury żelazka do rodzaju tkanin, sposób i miejsce przechowywania bielizny: brudnej, czystej, wyprasowanej,
• przypomnienie i stosowanie zasad BHP w kuchni,
• prawidłowe i bezpieczne posługiwanie się drobnym sprzętem kuchennym,
• ćwiczenia w posługiwaniu się urządzeniami stosowanymi w kuchni,
• sprawne posługiwanie się nożem kuchennym w celu obrania owoców, warzyw lub rozdrobnienia produktów,
• dobór narzędzi do obróbki wstępnej,
• umiejętność samodzielnego przygotowania kanapek,
• gotowanie ziemniaków, innych warzyw, ryżu i makaronu,
• przygotowanie z pomocą potraw z ziemniaków(frytki, placki ziemniaczane, zapiekanki),
• przygotowanie z pomocą zup i sosów,
• sporządzanie prostych deserów,
• pieczenie z pomocą ciast kruchych i biszkoptowych,
• estetyka wykańczania potraw przed podaniem,
• przygotowanie stołu do posiłku codziennego, okolicznościowego i świątecznego,
• podstawowa obsługa kserokopiarki, znajomość instrukcji obsługi,
• ćwiczenia w kopiowaniu dokumentów, obliczanie ilości potrzebnych kopii, sprawdzanie jakości wykonania zadania,
• podstawowa obsługa gilotyny do cięcia papieru, znajomość instrukcji obsługi,
• ćwiczenia w cieciu papieru, określanie sposobu cięcia.

WYCHOWANIE FIZYCZNE i ZAJĘCIA SPORTOWE

Cele ogólne:
• usprawnianie motoryki dużej,
• uwierzenie we własne siły i możliwości,
• rozwijanie orientacji przestrzennej,
• usprawnianie koordynacji,
• przestrzeganie podstawowych zasad bezpiecznego korzystania ze sprzętu sportowego.
• przestrzeganie zasad reguł i przepisów podczas gier i zabaw sportowych.
Sposób realizacji:
• ćwiczenia równoważne,
• spacery,
• ćwiczenia w siłowni,
• zabawy skoczne i bieżne,
• gry i zabawy ruchowe,
• gry zespołowe.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.