X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 17834
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Plan
Rozwoju Zawodowego

mgr Barbary Dziądziak
nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu
zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Łomża, wrzesień 2009r.


Cele stażu:
1. Poszerzenie zakresu wiedzy i umiejętności pedagogicznych
2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy
3. Aktywny i twórczy udział w życiu bursy i społeczności lokalnej
4. Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego

Na podstawie prawnej:
Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela(Dz.U. z 2006r.Nr 97, poz.674 z późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. Nr 260 poz.2593, zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 214, poz.1580).


Przedkładam Plan Rozwoju Zawodowego

Zagadnienia organizacyjne
Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
Poznanie procedury awansu zawodowego
- Analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego
IX 2009
- Projekt plan rozwoju zawodowego
Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania i realizacją zadań bursy pod kątem kierunku dalszego własnego rozwoju zawodowego
- Przeanalizowanie dokumentów: Statut Bursy, programów, regulaminów, planów pracy i rozwoju bursy
- Konsultacja z dyrektorem bursy IX 2009
- Wniosek o rozpoczęcie stażu
- Plan rozwoju zawodowego
Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji Planu rozwoju zawodowego
- Autorefleksja, analiza i opis realizacji planu rozwoju zawodowego - Sprawozdanie z realizacji Planu rozwoju zawodowego


§ 8 ust.2pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań
mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły

Zadania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych
- Udział w dostępnych formach kształcenia i doskonalenia zawodowego (szkolenia wewnątrz bursowe i zewnętrzne)
Cały okres stażu
- Zaświadczenia o ukończeniu szkoleń, kursów
Udział w pracach zespołów diagnozujących różne obszary pracy bursy
- Opracowanie narzędzi badawczych
- Przeprowadzenie badań
- Analiza ilościowa i jakościowa wyników
- Sporządzenie raportu Cały okres stażu
- Raporty diagnostyczne
- Protokoły Rad Pedagogicznych
Organizowanie dodatkowych zajęć
- Prowadzenie Bursowej Grupy Wolontariatu
- Prowadzenie zajęć z Doradztwa Zawodowego 2009/12
20011/12
2012/13
- Dzienniki i plany zajęć,
Przygotowanie i przeprowadzenie konkursów bursowych

- Zorganizowanie konkursu motoryzacyjnego
- Zorganizowanie konkursu plastycznego ,,Zwierzę widziane okiem człowieka”.
- Zorganizowanie konkursu kulinarnego ,,Kuchnie świata”.
- Zorganizowanie konkursu technicznego 2009/10

2010/11

2011/12
2012/13
- Regulaminy i sprawozdania z przebiegu konkursów
- Wpisy w Dziennikach Zajęć

Organizowanie imprez bursowych
- Organizacja Walentynek
- Współorganizowanie Spotkań wielkanocnych
- Współorganizowanie Spotkania opłatkowego
- Organizacja Mikołajek
- Organizacja Kiermaszów wielkanocnych Według kalenda-
rza pracy bursy
- Zdjęcia
- Informacje na stronie internetowej bursy
- Wpisy w Dzienniku


§ 8 ust.2pkt.2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych

- Projektowanie i wykonanie okolicznościowych zaproszeń, dyplomów, podziękowań dla młodzieży, instytucji,
- Pisanie programów, planów pracy, sprawozdań, dokumentacji pracy wychowawcy, opracowywanie raportów

Cały okres stażu
- Poświadczenie Dyrektora
- Przykładowe materiały
- Teczka narzędzi
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej oraz własnych umiejętności w posługiwaniu się komputerem do współtworzenia strony internetowej bursy
- Zamieszczanie informacji o przeprowadzonych konkursach
- Zamieszczenie regulaminu konkursu kulinarnego ,,Kuchnie świata”
Cały okres stażu
2011/12
- Poświadczenie Dyrektora
Założenie strony internetowej wolontariatu
- Zamieszczanie aktualnych informacji o działalności, prowadzonych akcjach,
zdjęć, publikacji młodzieży
Cały okres stażu
- Poświadczenie Dyrektora
Poszukiwanie materiałów o tematyce związanej z pracą wychowawczo –opiekuńczą bursy
- śledzenie internetowych serwisów edukacyjnych
- poszukiwanie informacji i inspiracji do pracy z młodzieżą
Cały okres stażu
- adresy stron internetowych
- scenariusze, materiały do zajęć tematycznych


§ 8 ust.2pkt.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami

Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
Prowadzenie zajęć otwartych
- Przygotowanie scenariuszy i przeprowadzenie zajęć W okresie stażu - Poświadczenie Dyrektora,
- Dzienniki Zajęć
Dzielenie się wiedza zdobytą na szkoleniach z innymi wychowawcami
- Wymiana doświadczeń
- Przekazywanie materiałów zainteresowanym wychowawcom Cały okres stażu
- Wpisy w Teczce Zespołu Wychowawczego
Aktywna praca w Zespole Wychowawczym
- Diagnozowanie problemów wychowawczych młodzieży.
- Okresowa analiza i ocena skuteczności podejmowanych działań wychowawczych
- Opracowanie Planu Wychowawczego
innych dokumentów
2009/10
2011/12
2012/13
- Wpisy w Teczce, sprawozdania Zespołu Wychowawczego
- Teczka narzędzi
Publikacje
- Opublikowanie Planu Rozwoju Zawodowego na stronie internetowej
- Opublikowanie scenariusza zajęć ,,Mikołajki” W okresie stażu
- Adres strony internetowej


§ 8 ust.2pkt.4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych
związanych z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
Współpraca ze środowiskiem lokalnym
- Opracowanie i wdrożenie do realizacji programu Bursowej Grupy Wolontariatu 2009/10
- Sprawozdanie z realizacji

Zapewnienie wychowankom jak najlepszych warunków rozwoju i bezpieczeństwa
- Opracowanie i wdrażanie Programu Profilaktyki
2012/13
- Dziennik Zajęć Profilaktyki


§ 8 ust.2pkt.4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych.

Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
Działania na rzecz środowiska lokalnego oraz własnego rozwoju
- Organizowanie i przeprowadzenie akcji ,,Nakrętka”
- Organizowanie Między Bursowych Obchodów Dnia Wolontariatu
- Organizowanie ogólnopolskiej akcji ,,Góra grosza”
- Współpraca z Ośrodkiem dla Uchodźców
- Działania na rzecz Łomżyńskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami
- Organizowanie wyjść poza teren bursy
- Przygotowanie i udział młodzieży w II Między Bursowym konkursie plastycznym
2009/13
2009/12
2010/12
2009/10
2010/11
2012/13
- Podziękowania dla instytucji
- Sprawozdania
- Podziękowania od organizatorów
- Kserokopie dyplomów, wyróżnień zdobytych przez młodzież


§ 8 ust.2pkt.4e
Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich nwe współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Współpraca z bursami szkolnymi
- Udział w imprezach i akcjach charytatywnych organizowanych przez Bursową Grupę Wolontariatu
- Udział w konkursach organizowanych przez BS3
2009/10
2011/12
2012/13
- Dziennik Zajęć
- Sprawozdanie
- Kserokopie dyplomów, wyróżnień
Współpraca z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną nr2 w Łomży
- Współudział w organizacji zajęć tematycznych 2011/12
2012/13
- Wpisy w Dziennikach
- Podziękowania
Współpraca ze szkołami
- Rozwiązywanie problemów wychowawczych
- Spotkania rozmowy z pedagogiem, pielęgniarką Cały okres stażu
- Dzienniki Zajęć Wychowawczych
- Zeszyt obserwacji
Współpraca z Centrum Informacji Zawodowej
- Organizowanie spotkań tematycznych z Doradztwa Zawodowego
2011/12
2012/13
- Wpisy w Dzienniku Zajęć
Współpraca z Pogotowiem Ratowniczym
- Współorganizacja zajęć z Programu Profilaktyki na temat udzielania pierwszej pomocy
2012
- Zdjęcia
- Wpisy w Dzienniku


§ 8 ust.2pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych,
z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

Rozpoznanie i próba rozwiązania problemu
- Analiza dwóch przypadków uczniów z problemami edukacyjnymi lub wychowawczymi Cały okres stażu - Analiza przypadku
- Wnioski

Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji

Podpis nauczyciela Zatwierdzam do realizacji
........................................ ........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.