X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 17689
Przesłano:

Plan pracy wychowawczej dla klas IV-VI

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ
KLAS IVb - VIb
Rok szkolny: 2010/2011 – 2012/2013

Cele ogólne:
- wspieranie indywidualnej drogi rozwojowej,
- kształtowanie pozytywnych postaw społecznych,
- kształtowanie więzi z krajem ojczystym oraz poszanowanie dla dziedzictwa narodowego,
- rozwijanie poczucia jedności z otaczającym światem.

Cele szczegółowe:
- tworzenie i integracja zespołu klasowego,
- rozwijanie umiejętności współdziałania,
- rozwijanie samorządności uczniów,
- kształtowanie umiejętności dbania o siebie, swoje zdrowie, bezpieczeństwo i rozwój,
- kształtowanie postawy szacunku, życzliwości i tolerancji oraz zdolności empatii wobec innych ludzi,
- przygotowanie do samodzielnego poszukiwania potrzebnych informacji oraz świadomego i odpowiedzialnego korzystania ze środków masowej komunikacji,
- przygotowanie uczniów do podejmowania decyzji zgodnych z wymaganiami ochrony środowiska,
- przygotowanie do korzystania z dorobku kultury i dziedzictwa narodowego.

Metody realizacji zadań wychowawczych:
- opowiadanie,
- burza mózgów,
- dyskusja,
- referat, plakat,
- praca indywidualna, w parach, grupach,
- rozmowa nauczająca,
- wycieczka, projekt.

Współpraca z rodzicami:
- zapobieganie trudnościom w nauce, konfliktom i ich łagodzenie,
- włączanie rodziców w życie klasy i szkoły,
- poznanie problemów rodzinnych uczniów,
- informowanie o potrzebach szkolnych uczniów,
- popularyzowanie wśród rodziców wiedzy z zakresu potrzeb psychicznych dziecka,
- zapoznanie rodziców z planem wychowawczym klasy.

Ważniejsze uroczystości i święta klasowe, szkolne:
- Rozpoczęcie roku szkolnego
- Dzień Sportu
- Sprzątanie Świata
- Dzień Chłopca
- Dzień Edukacji Narodowej
- Święto Niepodległości
- Mikołajki
- Święta Bożego Narodzenia
- Dzień Kobiet
- Wielkanoc
- Święto Konstytucji 3 Maja
- Dzień Matki
- Dzień Patrona
- Dzień Dziecka
- Dzień Ojca
- Dyskoteki klasowe i szkolne
- Zakończenie roku szkolnego
- Zapoznanie z kulturą codziennego życia (uczestnictwo w seansach filmowych, zwiedzanie wystaw w galerii, muzeum, udział w lekcjach bibliotecznych, muzealnych).


PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W KLASIE IV

Tematyka godzin wychowawczych
Cele wychowawcze/sposoby realizacji

Wrzesień

1. Organizacja pracy w roku szkolnym 2010/2011. Wybór samorządu klasowego.
2. Zapoznanie ze Statutem Szkoły oraz prawami i obowiązkami ucznia.
3. Zapoznanie z kryteriami ocen z zachowania oraz Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.
4. Mój udział w akcji „Sprzątanie Świata”.
5. Dzień Chłopca w naszej klasie. Organizacja zespołu klasowego:
- wybór samorządu klasowego i sekcji samorządowych; (samorząd klasowy, sekcja dekoracyjno-porządkowa),
- wdrażanie do obowiązków szkolnych,
- mobilizowanie do osiągania lepszych wyników w nauce,

- zapoznanie ze Statutem Szkoły oraz prawami i obowiązkami ucznia,

- zapoznanie z kryteriami ocen z zachowania oraz Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania,

Edukacja ekologiczna:
- omówienie celu organizowania akcji „Sprzątanie Świata”,
- udział w akcji, podział obowiązków,

Organizacja Dnia Chłopca:
- przydział obowiązków – poszczególne dziewczęta,
- przygotowanie sali,
- wręczanie podarunków, życzenia, gry i zabawy.

Październik
1. Poznajemy się lepiej.
2. Ankieta „Ja, mój dom, rodzina, szkoła”.
3. Dzień Edukacji Narodowej.
4. Klasa czwarta- nowy etap w naszej szkolnej edukacji. Organizacja zespołu klasowego/wychowanie społeczne/propagowanie celebrowania tradycji i zwyczajów/wychowanie zdrowotne:
- zacieśnienie więzi w grupie, lepsze poznanie się nauczyciela z uczniami, ich upodobaniami, zainteresowaniami,
- zachęcanie do współdziałania w grupie,

- ankieta, mająca na celu zdiagnozowanie środowiska uczniowskiego, potrzeb, zainteresowań, oczekiwań,
- omówienie wyników, zwrócenie uwagi na ewentualne dane, budzące niepokój,

- omówienie tradycji Dnia Edukacji Narodowej,
- omówienie sposobu uświetnienia tego dnia przez uczniów klasy IVb,
- przygotowanie życzeń,

- wymienienie różnic między edukacją w klasie IV, a klasami młodszymi,
- pogadanka na temat zmian, które nastąpiły w życiu czwartoklasisty.

Listopad
1. 1 Listopad - Święto Zmarłych.
2. Odzyskanie przez Polskę niepodległości (11 listopada).
3. Nasze bezpieczeństwo w szkole i poza szkołą.
4. Andrzejki w naszej klasie. Wychowanie społeczne/propagowanie celebrowania tradycji i zwyczajów/wychowanie patriotyczne/wychowanie komunikacyjne:
- tradycja obchodzenia Święta Zmarłych w naszych domach,

- kształtowanie szacunku dla tych, którzy polegli w walkach o wolność ojczyzny,
- kształtowanie miłości do ojczyzny, opartej na poczuciu więzi narodowej, znajomości historii i tradycji narodowo- wyzwoleńczej,
- przygotowanie przez uczniów referatu o odzyskaniu przez Polskę niepodległości,

- umiejętność korzystania z zasad ruchu drogowego - bezpieczne poruszanie się po drogach,

- integracja zespołu klasowego poprzez wspólne działanie i zabawę,
- omówienie zasad bezpiecznego zachowania na imprezach szkolnych.

Grudzień

1. Mikołaj w naszej klasie.
2. Moja rodzina i ja.
3. Wigilia w moim domu. Wychowanie społeczne/ propagowanie celebrowania tradycji i zwyczajów/wychowanie pro-rodzinne:
- umiejętność organizowania dobrej zabawy - o czym należy pamiętać, jakich norm przestrzegać,
- kontynuowanie tradycji klasowych,
- przygotowanie prezentów,

- poznanie wzajemnych relacji, panujących w domach rodzinnych,
- właściwy podział obowiązków rodzinnych,
- portret współczesnej rodziny,

- poznanie zwyczajów i tradycji bożonarodzeniowych,
- budzenie szacunku do tradycji ludowych i rodzinnego świętowania,
- wdrażanie do działalności zespołowej, wyrabianie poczucia odpowiedzialności i satysfakcji z realizacji podjętych zadań – wspólne organizowanie „Wigilii klasowej”.

Styczeń

1. Co znaczy być „asertywnym”?
2. Komu zaufać?
3. Chcę być przyjacielem.
4. Podsumowanie pracy w pierwszym semestrze roku szkolnego 2010/2011.

Wychowanie społeczne/wychowanie komunikacyjne:
- poznanie pojęcia „asertywność”,
- umiejętność powiedzenia ,,nie" (postawa asertywna),

- pogadanka na temat, jak należy zachować się wobec nieznajomych lub w czasie nieobecności dorosłych w domu,

- poznanie cech prawdziwego przyjaciela,
- wzbudzenie refleksji nad przyjaźnią,
- kształtowanie postawy przyjacielskiej i pielęgnowanie tej więzi,

- podejmowanie prób samooceny i oceny innych,
- argumentowanie wyboru oceny z zachowania,
- analiza ocen z poszczególnych przedmiotów,
- podsumowanie zaangażowania klasy IVb w życie szkoły w trakcie pierwszego semestru nauki,
- pogadanka „Bezpieczne ferie”.

Luty

1. Praca moich rodziców.
2. Nasi idole.
Wychowanie społeczne/wychowanie pro-rodzinne:
- rozbudzenie zainteresowań w kierunku poznawania różnych zawodów,
- zapoznanie z wymaganiami stawianymi przez różne specjalności zawodowe,
- wyrabiania szacunku do pracy rodziców,

- sporządzenie listy cech, które powinna posiadać osoba, będąca czyimś autorytetem,
- budzenie pragnienia naśladowania pozytywnych cech autorytetu,
- kształtowanie postawy silnej i wrażliwej jednostki,
- prezentacja zdjęć, wytworów twórczych idoli, argumentowanie swojego wyboru.

Marzec

1. Dzień Kobiet w naszej klasie.
2. Higiena osobista warunkiem zdrowia.
3. Tradycje Świąt Wielkanocnych.
4. Czy wszystkie dzieci spędzają święta ze swoimi rodzicami (dzieci z domu dziecka, pogotowia opiekuńczego)?
Wychowanie społeczne/ wychowanie zdrowotne/ propagowanie celebrowania tradycji i zwyczajów/wychowanie pro-rodzinne:
- organizacja Dnia Kobiet,
- przydział obowiązków – poszczególni chłopcy,
- przygotowanie sali,
- wręczanie podarunków, życzenia, gry i zabawy.

- wzbogacenie wiedzy i utrwalenie nawyków czystości i higieny,
- utrwalenie zasad właściwego zachowania się przy posiłku,

- poznanie zwyczajów i tradycji, związanych ze Świętami Wielkanocnymi,
- budzenie szacunku do tradycji ludowych i rodzinnego świętowania,

- wzbudzenie refleksji nad losem dzieci z domów dziecka,
- omówienie więzów między ludźmi - ich różne formy i przejawy.

Kwiecień

1. Dojrzewam – zmienia się nie tylko moje ciało.
2. Zdrowe zęby – jak o nie dbać?
3. Dzień Ziemi - 22 kwietnia. Wychowanie zdrowotne/wychowanie ekologiczne:
- pogadanka z higienistką szkolną na temat okresu dojrzewania,

- pogadanka z higienistką szkolną na temat prawidłowego dbania o stan uzębienia,

- uwrażliwienie na piękno otaczającej przyrody,
- zwrócenie uwagi na jej dewastację,
- omówienie możliwości zmniejszenia negatywnego wpływu działalności człowieka na przyrodę.

Maj

1. Czy znasz swoją dzielnicę?
Skąd pochodzi nazwa ulicy, na której mieszkam?

2. Czy znasz swoje miasto?
3. Porozmawiajmy o Konstytucji 3 Maja.
4. Dzień Mamy - jaki jestem dla swoich rodziców?

Wychowanie regionalne/wychowanie patriotyczne/ wychowanie pro-rodzinne/wychowanie społeczne:
- rozwijanie postaw patriotycznych, związanych z tożsamością kultury regionalnej, poprzez poznanie najbliższego otoczenia,
- wycieczka,

- rozwijanie postaw patriotycznych, związanych z tożsamością kultury regionalnej poprzez poznanie specyfiki swojego regionu,
- troskliwy stosunek do pamiątek kultury i sztuki, do narodowej twórczości,
- poznanie legend, baśni i tradycji lokalnych,
- zapoznanie uczniów z historią miasta,
- wycieczka,

- przygotowanie i odczytanie przez uczniów referatów, dotyczących ,,Uchwalenie Konstytucji 3 Maja",
- udział w akademii z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja,

- wdrażanie do działalności zespołowej,
- wyrabianie poczucia odpowiedzialności i satysfakcji z realizacji podjętych zadań,
- kształtowanie szacunku dla mam jako opiekunek i przyjaciółek,
- nauka sprawiania radości i udzielania pomocy najbliższym.

Czerwiec

1. Mój dzień.
2. Jak pomagać innym?
3. Podsumowanie pracy w roku szkolnego 2010/2011.
Bawimy się bezpiecznie, przyjemnie i kulturalnie.
Wychowanie zdrowotne/wychowanie komunikacyjne/wychowanie społeczne:
- wdrażanie dbałości o higienę osobistą,
-przestrzeganie planu dnia (czas na czynny wypoczynek i sen),
- utrwalenie zasad bezpieczeństwa na drodze, kulturalnego zachowania się w środkach transportu,

- pomoc jednostce w rozwiązywaniu indywidualnych problemów,
- pomoc osobom niepełnosprawnym, odkrywanie ich potrzeb i oczekiwań – pogadanka,

- podsumowanie całorocznej pracy,
- zachęcanie do osiągania lepszych wyników w nauce i zachowaniu,
- zapoznanie uczniów z bezpiecznymi i przyjemnymi zabawami,
- pogadanka na temat bezpieczeństwa w czasie wakacji.PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W KLASIE V

Tematyka godzin wychowawczych Cele wychowawcze/sposoby realizacji

Wrzesień

1. Organizacja pracy w roku szkolnym 2011/2012. Wybór samorządu klasowego.
2. Przypomnienie Statutu Szkoły oraz praw i obowiązków ucznia, kryteriów ocen z zachowania oraz Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.
3. Mój udział w akcji „Sprzątanie Świata”.
4. Dzień Chłopca w naszej klasie. Organizacja zespołu klasowego:
- wybór samorządu klasowego i sekcji samorządowych; (samorząd klasowy, sekcja dekoracyjno-porządkowa),
- wdrażanie do obowiązków szkolnych,
- mobilizowanie do osiągania lepszych wyników w nauce,

- zapoznanie ze Statutem Szkoły oraz prawami i obowiązkami ucznia,
- zapoznanie z kryteriami ocen z zachowania oraz Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania,

Edukacja ekologiczna:
- omówienie celu organizowania akcji „Sprzątanie Świata”,
- udział w akcji, podział obowiązków,

Organizacja Dnia Chłopca:
- przydział obowiązków – poszczególne dziewczęta,
- przygotowanie sali,
- wręczanie podarunków, życzenia, gry i zabawy.

Październik

1. Podniesienie poczucia własnej wartości - w wielu rzeczach jestem bardzo dobry.
2. Dzień Edukacji Narodowej.
3. Chcę być przyjacielem
4. Czy wiesz, co jesz?
Wychowanie społeczne/propagowanie celebrowania tradycji i zwyczajów/wychowanie zdrowotne:
- kształtowanie postawy łamania barier psychicznych i fizycznych,
- rozbudzanie tendencji do samopoznania i adekwatnej samooceny,
- zachęcanie uczniów do uodporniania się na chwilowe niepowodzenia i trudności,

- omówienie tradycji Dnia Edukacji Narodowej,
- omówienie sposobu uświetnienia tego dnia,
- przygotowanie życzeń,

- wzbudzenie refleksji nad przyjaźnią,
- kształtowanie postawy przyjacielskiej i pielęgnowanie tej więzi,

- zapoznanie z tabelą wartości odżywczych niektórych produktów,
- kształtowanie odpowiednich nawyków i przyzwyczajeń zdrowotnych.
- wzbogacenie wiedzy i utrwalenie nawyków czystości i higieny,
- utrwalenie zasad właściwego zachowania się przy posiłku.

Listopad

1. 1 Listopad - Święto Zmarłych.
2. Odzyskanie przez Polskę niepodległości (11 listopada).
3. Czy znam zasady udzielania pierwszej pomocy.
4. Andrzejki klasowe i szkolne.

Wychowanie społeczne/propagowanie celebrowania tradycji i zwyczajów/wychowanie patriotyczne/wychowanie zdrowotne/wychowanie komunikacyjne:
- kultywowanie tradycji obchodzenia Święta Zmarłych w naszych domach,

- kształtowanie szacunku dla tych, którzy polegli w walkach o wolność ojczyzny,
- kształtowanie miłości do ojczyzny, opartej na poczuciu więzi narodowej, znajomości historii i tradycji narodowo- wyzwoleńczej,
- przygotowanie przez uczniów referatu o odzyskaniu przez Polskę niepodległości,

- poznanie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy,
- spotkanie z higienistką szkolną,

- omówienie tradycji, związanych z „Andrzejkami”,
- przeprowadzenie zabaw andrzejkowych w klasie,
- przypomnienie zasad bezpiecznego zachowania na imprezach szkolnych.

Grudzień

1. Czy nasza klasa jest zgrana?
2. W jakim kolorze widzę naszą szkołę?
3. Tradycje Świąt Bożego Narodzenia w Polsce i innych krajach. Wychowanie społeczne/wychowanie pro-rodzinne/propagowanie celebrowania tradycji i zwyczajów:
- wsparcie dzieci, które są czasami odrzucane przez klasę,
- kształtowanie umiejętności dokonywania analizy sytuacji grupowej i każdej jednostki na tle grupy,

- budzenie szacunku do nauczycieli,
- kształtowanie poszanowania własności materialnych szkoły,
- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za życie i wizerunek szkoły,

- przedstawienie tradycji bożonarodzeniowych, zachowanych i celebrowanych w naszych domach,
- poznanie tradycji świątecznych innych krajów.

Styczeń

1. Jaka powinna być rodzina?
2. 27 stycznia – rocznica Wyzwolenia Szamotuł.
3. Podsumowanie pracy w pierwszym semestrze roku szkolnego 2011/2012.
4. Jak wesoło i bezpiecznie wypoczywać w czasie ferii?
Wychowanie społeczne/wychowanie pro-rodzinne/wychowanie patriotyczne/wychowanie regionalne/wychowanie zdrowotne/wychowanie komunikacyjne:
- analiza potrzeb każdego człowieka,
- analiza zachowanie w różnych sytuacjach rodzinnych,
- poznawanie samego siebie i swego miejsca w rodzinie,
- pojęcie szczęścia, miłości, życia poczętego,

- przygotowanie wiadomości o wyzwoleniu kraju i naszego miasta rodzinnego,
- odwiedzenie pomnika, upamiętniającego walkę o wolność Polski, mieszczącego się przy ulicy Franciszkańskiej,

- podejmowanie prób samooceny i oceny innych,
- argumentowanie wyboru oceny z zachowania,
- analiza ocen z poszczególnych przedmiotów,
- podsumowanie zaangażowania klasy Vb w życie szkoły w trakcie pierwszego semestru nauki,

- ukazanie różnych możliwości spożytkowania wolnego czasu,
- pobudzanie własnej aktywności uczniów w tej dziedzinie,
- zapoznanie z zasadami bezpiecznego spędzania ferii.

Luty

1. Pierwsza miłość.
2. Walentynki 2012. Wychowanie społeczne/wychowanie pro-rodzinne:
- analiza pojęcia kolega, przyjaciel, koleżanka, przyjaciółka,
- analiza pojęcia „miłość”,
- odpowiedź na pytanie, kogo kochamy i dlaczego,

- obchodzimy „Walentynki” w naszej klasie/szkole.

Marzec

1. Dzień Kobiet w naszej klasie.
2/3. To jest ciekawy zawód.
4. Moje drzewo genealogiczne. Wychowanie społeczne/ wychowanie pro-rodzinne/
- organizacja Dnia Kobiet,
- przydział obowiązków – poszczególni chłopcy,
- przygotowanie sali,
- wręczanie podarunków, życzenia, gry i zabawy.

- poznawanie wymagań stawianych przez różne specjalności zawodowe,
- rozbudzenie zainteresowań w kierunku poznawania różnych zawodów,
- przeprowadzenie z rodzicami wywiadu na temat ich zawodu i odczytanie go na lekcji,

- poszukiwanie korzeni,
- kształcenie świadomości własnego pochodzenia,
- tworzenie drzewa genealogicznego ( malowanki, wyklejanki, wykorzystanie zdjęć i innych pomocnych materiałów).

Kwiecień

1. Czy twój dom jest ekologiczny?
2. Dzień Ziemi - 22 kwietnia.
3. Najpiękniejsze miejsce w mojej okolicy. Wychowanie ekologiczne/wychowanie zdrowotne/wychowanie regionalne/wychowanie patriotyczne:
-propagowanie wiedzy o żywności ekologicznej i ekologicznych opakowaniach, oszczędzaniu wody i energii elektrycznej,
-propagowanie ekologicznego stylu życia,

-uwrażliwienie na piękno otaczającej przyrody, na jej dewastację,
- wykonanie plakatów na temat: „Jak postępować, aby mój dom był ekologiczny?”,

- uwrażliwienie na piękno otaczającej przyrody,
- zwrócenie uwagi na najważniejsze zabytki, znajdujące się w Szamotułach i okolicy.

Maj

1. Święto Konstytucji 3 Maja.
2. Zbieramy wiadomości o patronie szkoły - Marii Konopnickiej.
3. Kogo wybrałbyś na patrona twojej idealnej szkoły i dlaczego?
4. Moja mama jest kochana. Wychowanie patriotyczne/wychowanie społeczne/wychowanie pro-rodzinne:
- przypomnienie wiadomości związanych z uchwalenie Konstytucji 3 Maja,
- udział w akademii z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja,

- pogłębienie i wzbogacenie wiedzy o patronie szkoły - Marii Konopnickiej,
- doskonalenie umiejętności korzystania z księgozbioru szkolnego,
- zajęcia w bibliotece szkolnej - wyszukiwanie informacji o patronie szkoły,
- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za wizerunek szkoły,

- sporządzenie listy cech, które powinna posiadać osoba, będąca czyimś autorytetem,
- budzenie pragnienia naśladowania pozytywnych cech autorytetu,
- rozwijanie umiejętności korzystania z księgozbioru szkolnego, domowego, Internetu,
- rozwijanie umiejętności uzasadniania własnego wyboru,

- kształtowanie umiejętności mówienia o uczuciach,
- kształtowanie umiejętności mówienia o pozytywnych cechach innych ludzi,
- przygotowanie gazetki z plakatami, przedstawiającymi mamy uczniów, ze zwróceniem uwagi na ich wspaniałe cechy charakteru.

Czerwiec

1. Co oznacza słowo „Tolerancja”?
2. Jak mogę Ci pomóc?
3. Podsumowanie pracy w roku szkolnego 2011/2012.
Bawimy się bezpiecznie, przyjemnie i kulturalnie.
Wychowanie społeczne/wychowanie komunikacyjne/wychowanie zdrowotne:
- kształtowanie postawy tolerancyjnej wobec innych wyznań, innego koloru skóry, innej narodowości,

- nasz stosunek do ludzi niepełnosprawnych, chorych, starszych,
- zwrócenie uwagi na możliwości pomocy osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym,

- podsumowanie całorocznej pracy i wykonanych zadań,
- zachęcanie do osiągania lepszych wyników w nauce i zachowaniu,
- zapoznanie uczniów z bezpiecznymi i przyjemnymi zabawami,
- pogadanka na temat bezpieczeństwa w czasie wakacji
,,Jak bezpiecznie spędzić wakacje".


PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W KLASIE VI

Tematyka godzin wychowawczych Cele wychowawcze/sposoby realizacji

Wrzesień

1. Organizacja pracy w roku szkolnym 2012/2013. Wybór samorządu klasowego.
2.Przypomnienie Statutu Szkoły oraz praw i obowiązków ucznia, kryteriów ocen z zachowania oraz Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.
3. Mój udział w akcji „Sprzątanie Świata”.
4. Dzień Chłopca w naszej klasie.

Organizacja zespołu klasowego:
- wybór samorządu klasowego i sekcji samorządowych; (samorząd klasowy, sekcja dekoracyjno-porządkowa),
- wdrażanie do obowiązków szkolnych,
- mobilizowanie do osiągania lepszych wyników w nauce,

- zapoznanie ze Statutem Szkoły oraz prawami i obowiązkami ucznia,
- zapoznanie z kryteriami ocen z zachowania oraz Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania,

Edukacja ekologiczna:
- omówienie celu organizowania akcji „Sprzątanie Świata”,
- udział w akcji, podział obowiązków,

Organizacja Dnia Chłopca:
- przydział obowiązków – poszczególne dziewczęta,
- przygotowanie sali,
- wręczanie podarunków, życzenia, gry i zabawy.

Październik

1. Niewybuchy, niewypały, środki pirotechniczne.
2. Dzień Edukacji Narodowej.
3. Nie boję się prosić o pomoc.
4. Poznajemy źródła stresu i jego istotę. Wychowanie komunikacyjne/wychowanie zdrowotne/wychowanie patriotyczne/wychowanie społeczne:
- omówienie niebezpieczeństw: niewybuchy, niewypały, środki pirotechniczne,
- omówienie zasad zachowania w/w sytuacjach,

- omówienie tradycji Dnia Edukacji Narodowej,
- omówienie sposobu uświetnienia tego dnia,
- przygotowanie życzeń,

- kształtowanie postawy, gotowej nieść pomoc potrzebującym,
- pomoc nie tylko starszym, chorym i niepełnosprawnym,
- pomoc kolegom/koleżankom/rodzeństwu w szkole i na podwórku,
- przyjmowanie i ofiarowanie pomocy,

- przyczyny powstawania stresu,
- sposoby radzenia sobie ze stresem.

Listopad

1. 1 Listopad - Święto Zmarłych.
2. 11 Listopad-Święto Niepodległości.
3. „Nie czyń drugiemu, co tobie nie miłe”.
4. Andrzejki klasowe i szkolne.

Wychowanie społeczne/propagowanie celebrowania tradycji i zwyczajów/wychowanie patriotyczne/wychowanie komunikacyjne:
- tradycja obchodzenia Święta Zmarłych w naszych domach,

- kształtowanie szacunku dla tych, którzy polegli w walkach o wolność ojczyzny,
- kształtowanie miłości do ojczyzny, opartej na poczuciu więzi narodowej, znajomości historii i tradycji narodowo- wyzwoleńczej,
- przygotowanie przez uczniów referatu o odzyskaniu przez Polskę niepodległości,

- normy społeczne w kontaktach interpersonalnych,
- podstawowe zasady i reguły obowiązujące w relacjach międzyludzkich,

- omówienie tradycji, związanych z „Andrzejkami”,
- przeprowadzenie zabaw andrzejkowych w klasie,
- przypomnienie zasad bezpiecznego zachowania na imprezach szkolnych.

Grudzień

1. Jak planować prace dnia codziennego?
2. Cztery pokolenia pod jednym dachem.
3. Idealne święta. Wychowanie zdrowotne/wychowanie społeczne/propagowanie celebrowania tradycji i zwyczajów:
- higiena i „zdrowy styl życia”,
- higiena pracy umysłowej, organizacja czasu pracy i wypoczynku, - czas na sen,
- zależność między dobrym wypoczynkiem i relaksem, a zdrowiem psychicznym i fizycznym,

- moja rodzina i ja; rola babci i dziadka w rodzinie,
- konflikty rówieśnicze, konflikty pokoleń (ich przyczyny, przejawy, sposoby łagodzenia),

- przypomnienie tradycji bożonarodzeniowych,
- kształtowanie postawy poszanowania tradycji i zwyczajów,
- kształtowanie umiejętności wyboru właściwych wartości życiowych.

Styczeń

1. Wychowanie w zdrowiu.
2. 27 stycznia – rocznica Wyzwolenia Szamotuł.
3. Podsumowanie pracy w pierwszym semestrze roku szkolnego 2012/2013.
4. Moje wymarzone ferie.
Wychowanie zdrowotne/wychowanie patriotyczne /wychowanie komunikacyjne/wychowanie społeczne:
- higiena osobista człowieka (ciało, ubiór),
- zmiany fizyczne i psychiczne zachodzące w okresie dojrzewania,
- dieta codzienna, właściwe odżywianie,

- przypomnienie wiadomości historycznych o wyzwoleniu naszego kraju,

- podejmowanie prób samooceny i oceny innych,
- argumentowanie wyboru oceny z zachowania,
- analiza ocen z poszczególnych przedmiotów,
- podsumowanie zaangażowania klasy VIb w życie szkoły w trakcie pierwszego semestru nauki,

- ukazanie różnych możliwości spożytkowania wolnego czasu,
- pobudzanie własnej aktywności uczniów w tej dziedzinie,
- zapoznanie z zasadami bezpiecznego spędzania ferii,
- rozbudzenie fantazji uczniów.

Luty

1. Dbam o to, by zobaczyły to następne pokolenia.

2. Walentynki Wychowanie patriotyczne/wychowanie regionalne/wychowanie społeczne:
- dbałość o zabytki w swojej miejscowości,
- uroki najbliższej okolicy,
- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za wizerunek swojej miejscowości,

- „miłość” – już chyba wiem, co to znaczy – dyskusja,
- obchodzimy „Walentynki” klasowe i szkolne.

Marzec

1. Nauka i wybór gimnazjum.
Praca i zawód.
2. Dzień Kobiet w naszej klasie.
3. Moje hobby.
4. Kim chciałbym zostać w przyszłości?

Wychowanie społeczne:
- analiza osiąganych wyników w nauce, analiza zachowania w szkole i poza nią,
- wpływ stopni i zachowania na wybór szkoły,
- wpływ rodziców na wybór szkół,
- wybór gimnazjum, uzasadnienie wyboru – dyskusja,
- poznawanie wymagań stawianych przez różne specjalności zawodowe,
- rozbudzenie zainteresowań w kierunku poznawania różnych zawodów,
- wybór zawodu, uzasadnienie wyboru – dyskusja,

- organizacja Dnia Kobiet,
- przydział obowiązków – poszczególni chłopcy,
- przygotowanie sali,
- wręczanie podarunków, życzenia, gry i zabawy.

- przedstawienie zainteresowań uczniów,
- analiza trafności wyboru szkół, uzależniona od własnych zainteresowań,

- analiza trafności wyboru gimnazjum, uzależniona od wymarzonego zawodu,
- szkoły i uczelnie, które należy wybrać po ukończeniu gimnazjum, aby móc ubiegać się o wymarzony zawód.

Kwiecień

1. Świat wokół mnie.
2. Wielkanoc XXI wieku.
3. 22 kwietnia – Dzień Ziemi. Wychowanie ekologiczne/wychowanie społeczne/propagowanie celebrowania tradycji i zwyczajów:
- ochrona środowiska naturalnego,
- przyczyny dewastacji środowiska naturalnego i sposoby walki z zanieczyszczeniami,
- miejsce człowieka w przyrodzie,
- odpowiedzialność człowieka wobec przyrody,
- kształtowanie poczucia piękna przyrody,

- przypomnienie tradycji Świąt Wielkanocnych,
- zmiana tradycji, zwyczajów i upodobań ludzi wraz z upływem czasu, rozwojem techniki itd.
- nowy trend spędzania świąt,

-uwrażliwienie na piękno otaczającej przyrody, na jej dewastację,
- przygotowanie się do Dnia Ziemi w naszej szkole.

Maj

1. Święto Konstytucji 3 Maja .
2. Patron naszej szkoły - Maria Konopnicka.
3. Moja rodzina w dzień wolny od pracy.
4. Moi rodzice – Dzień Mamy i Taty. Wychowanie patriotyczne/wychowanie społeczne/wychowanie pro-rodzinne:
- przypomnienie wiadomości związanych z uchwalenie Konstytucji 3 Maja,
- udział w akademii z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja,

- pogłębienie i wzbogacenie wiedzy o patronie szkoły - Marii Konopnickiej,
- doskonalenie umiejętności korzystania z księgozbioru szkolnego.
- zajęcia w bibliotece szkolnej - wyszukiwanie informacji o patronie szkoły,
- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za wizerunek szkoły,

- zmiana tradycji, zwyczajów i upodobań ludzi wraz z upływem czasu, rozwojem techniki itd.
- nowy trend spędzania wolnego czasu,

- kształtowanie umiejętności mówienia o uczuciach,
- kształtowanie właściwego stosunku wobec rodziców, osób starszych, dorosłych,
- przygotowanie spotkania z rodzicami.

Czerwiec

1/2. Niebezpieczeństwa XXI wieku.
3. Podsumowanie pracy w roku szkolnego 2012/2013.
Bawimy się bezpiecznie, przyjemnie i kulturalnie.
Wychowanie zdrowotne/wychowanie komunikacyjne/wychowanie społeczne:
- wpływ środka uzależniającego na organizm i psychikę, sposoby pomocy (poradnie, terapie, środowisko),
- zrozumienie pojęcie nałogu i zagrożeń z nim związanych,
- środki uzależniające (alkohol, nikotyna, leki, narkotyki),
- bulimia, anoreksja – poważne choroby,
- internet,
- spotkanie z higienistką szkolną,

- podsumowanie całorocznej pracy i wykonanych zadań,
- zachęcanie do osiągania lepszych wyników w nauce i zachowaniu w nowej szkole,
- pogadanka na temat bezpieczeństwa w czasie wakacji.

Opracowała: mgr Adrianna Kiona

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.