X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 17684
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż:
Nazwa i adres placówki:
Opiekun stażu:
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2012
Planowana data ukończenia stażu: 31.05.2015
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy


Cel główny podejmowanego stażu:

Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.


Cele szczegółowe podejmowanego stażu:

- Poszerzenie wiedzy o poszczególnych obszarach pracy przedszkola oraz określenie możliwości podejmowania działań w ich zakresie poprzez uczestnictwo w pracy organów przedszkola.
- Pogłębienie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez doskonalenie zawodowe.
- Podniesienie efektywności działań dydaktyczno- wychowawczych poprzez rozwijanie osobistych zainteresowań.
- Aktywne i twórcze uczestnictwo w życiu przedszkola.
- Poszerzenie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.
- Doskonalenie warsztatu pracy poprzez uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.


Ponadto planuję realizować następujące cele:

- Poznanie ścieżki i procedur awansu zawodowego – poprzez analizę przepisów prawa oświatowego dot. awansu zawodowego.
- Nawiązanie kontaktu z opiekunem poprzez bezpośrednią rozmowę i zawarcie z nim pisemnego kontraktu.
- Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, konspektów zajęć – dokumentacja potwierdzająca realizację planu rozwoju zawodowego.
- Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
- Przygotowywanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej.


Zgodnie z: §7 ust.2 pkt.1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
Zadania Formy realizacji Terminy Dowody realizacji
(Tabela)

Poznanie procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego
- Analiza aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.
- Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
- Zapoznanie się z celami i zadaniami nauczyciela ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.
- Zapoznanie z wymaganiami egzaminacyjnymi umożliwiającymi uzyskanie awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.
IX 2012
Materiały własne dot. aktów prawnych..
Wniosek o rozpoczęcie stażu.
Plan rozwoju zawodowego.
Ustalenie zasad współpracy z opiekunem stażu
- Spotkanie organizacyjne dotyczące przebiegu stażu, zadań na okres odbywania stażu.
- Zawarcie kontraktu z opiekunem stażu, określenie zasad komunikowania się.
- Przygotowanie projektu planu rozwoju zawodowego.
- Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
IX 2012
Cały okres stażu
Kontrakt zawarty z opiekunem stażu, poprawnie konstruowany plan rozwoju zawodowego.
Arkusze obserwacji zajęć, scenariusze zajęć, notatki z rozmowy analizującej zajęcia.

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
 Gromadzenie dokumentów, zaświadczeń odbytych szkoleń, scenariuszy zajęć
- Ewaluacja własnych umiejętności.
- Składanie sprawozdań z realizacji planu rozwoju u Dyrekcji przedszkola, na zakończenie semestru. Cały okres stażu
(na bieżąco)
Kserokopie zaświadczeń, scenariusze zajęć hospitowanych.
Sprawozdania dla dyrekcji.

Poszerzanie wiedzy i umiejętności oraz dzielenie się własnymi doświadczeniami.
- Ukończenie kursów doskonalących dla nauczycieli pracujących w przedszkolach,
- Udział w kursach doskonalących dotyczących pierwszej pomocy oraz kursów BHP,
- Podjęcie studiów podyplomowych na UJ Zarządzanie w oświacie.
- Uczestniczenie w pracach organów przedszkola:
-> Udział i aktywne uczestnictwo w spotkaniach WDN
-> Zorganizowanie szkolenia podczas spotkań WDN nt. „Wykorzystanie metod aktywizujących w edukacji przedszkolnej”
- Współpraca z organami przedszkola oraz zespołami pedagogicznymi:
-> Dyrektor przedszkola.
-> Rada pedagogiczna.
-> Rada rodziców.
-> Zespoły pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
-> Logopeda.
- Koleżeńska wymiana doświadczeń, rozwiązań dydaktycznych
- Udział w otwartych zajęciach koleżeńskich
- Udział w różnego rodzaju zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje, doskonalących wiedzę i umiejętności (szkolenia, warsztaty),
- Studiowanie czasopism, literatury pedagogicznej i stron internetowych w celu poszukiwania i wdrażanie nowych metod pracy z grupą – prowadzenie notatek w zeszycie.
- Tworzenie własnego warsztatu pracy:
-> Materiałów dydaktycznych.
-> Dekoracja Sali.
-> Dbanie o estetyczny wygląd pomieszczeń przedszkola (sala, szatnia)
Cały okres stażu
(na bieżąco)
Zaświadczenia o ukończonych kursach, warsztatach.
Scenariusz szkolenia prowadzonego w ramach WDN
Udział w z zebraniach
Spotkania z logopedą
Potwierdzenie dyrektora
Scenariusze zajęć koleżeńskich z notatkami.
Bibliografia, notatki własne.

Dogłębne poznawanie i analizowanie dokumentów w zakresie funkcjonowania przedszkola oraz przepisów dotyczących systemu oświaty.

* Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty
- Rozporządzenie MEN z 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
- Karta Nauczyciela.
- Ustawa o systemie oświaty.
- Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (publikacje w prasie oświatowej, Internet).
- Udział w radach pedagogicznych szkoleniowych.
- Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studiowanie prawa oświatowego.
- Studiowanie nowych rozporządzeń dotyczących pracy przedszkola.

* Poznawanie przepisów dotyczących pomocy społecznej
- Ustawa o Pomocy Społecznej.
- Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
- Niebieska Karta.

* Poznawanie przepisów w zakresie funkcjonowania przedszkola:
- Statut przedszkola,
- Diagnozowanie dzieci.
- Obserwacja dzieci.
- Pomoc psychologiczno-pedagogiczna.
- Bezpieczeństwo.

Cały okres stażu
(na bieżąco)
Własne materiały i notatki
Zbiór przeanalizowanych dokumentów
Potwierdzenie obecności
Dokonywanie oceny i ewaluacji własnych działań

* Współpraca z opiekunem stażu:
- Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
- Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
- Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli - wnioski z obserwacji.
- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu - konsultacja, opracowanie konspektów zajęć ich analiza.
- Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora lub wicedyrektora - konsultacja, opracowanie konspektów zajęć ich analiza.
- Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.

* Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
* Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywizujących metod nauczania i innowacji pedagogicznych.
- Ruch Rozwijający W. Sherborne
- Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz
- Dziecięca matematyka E. Gruszczyk-Kolczyńska i E. Zielińskiej
- Pedagogika zabawy
- Burza mózgów.
- Metoda projektu – dokumentowanie długoterminowej obserwacji przyrodniczej.

* Sporządzanie autoewaluacji półrocznej z naciskiem na:
- uwzględnienie zadań przedszkola przyjętych do realizacji na dany rok szkolny,
- uwzględnienie różnych metod i technik pracy z dzieckiem,
- współpracę z innymi nauczycielami oraz rodzicami,
- dbanie o własny rozwój zawodowy – korzystanie z zorganizowanych form doskonalenia zawodowego,

Cały okres stażu
(na bieżąco)
Cały okres stażu
Cały okres stażu
(po każdym semestrze)

Kontrakt.
Notatki własne.
Sprawozdania.
Notatki pohospitacyjne.
Plany dydaktyczno-wychowawcze.
Zapisy w dzienniku zajęć.
Album przyrodniczy.
Sprawozdanie półroczne.

Zgodnie z: §7 ust.2 pkt.2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów,
problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców
 Poznanie dziecka:
- Systematyczna obserwacja dziecka.
- Okresowe diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych wychowanka.
- Sprawdzanie osiągnięć dziecka różnymi sposobami, w różnych sytuacjach.
* Współpraca z rodzicami.
- Prowadzenie spotkań grupowych z rodzicami.
- Zajęcia otwarte z rodzicami.
- Konsultacje indywidualne z rodzicami.
- Informacje dla rodziców o zamierzeniach dydaktyczno- wychowawczych
na tablicy ogłoszeń.
- Włączanie rodziców do organizowania i współuczestnictwa w uroczystościach przedszkolnych.
- Włączanie rodziców w różnego rodzaju akcje prowadzone przez przedszkole, m.in. „Piramidę zdrowego żywienia”.
- Organizowanie dla dzieci i rodziców konkursów przedszkolnych, zachęcanie do udziału.
- Publikowanie na stronie internetowej przedszkola artykułów dotyczących zdrowego odżywiania, bezpieczeństwa oraz wychowania dzieci.
- Sporządzanie broszur informacyjno – pedagogizujących dla rodziców, z położeniem nacisku na bezpieczeństwo i zdrowie dziecka.
Cały okres stażu
(na bieżąco)
Dokumentacja związana z obserwacją dziecka.
Scenariusze zebrań, i zajęć i ich protokoły.

Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci
* Diagnoza dziecka.
* Rozmowy z rodzicami i dziećmi.
* Dostosowywanie tematyki i stopnia trudności zajęć dydaktycznych do zainteresowań i możliwości dzieci - praca indywidualna z dzieckiem zdolnym oraz dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Cały okres stażu
- dostosowanie dokumentów do wieku dzieci.
Karty indywidualnej pracy z dzieckiem.
Karty informacji o gotowości szkolnej dziecka.
Adnotacje w dzienniku.
Plany pracy dydaktycznej.
Plany pracy stymulacyjnej.

Współpraca ze specjalistami
* Rozmowy z logopedą na temat problemów z wymową dzieci.
* Nawiązanie kontaktu z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Skawinie, współpraca z panią Agnieszką Cichocką.
* Udział w spotkaniach zespołów psychologiczno – pedagogicznych.
Cały okres stażu
(na bieżąco) Potwierdzenie z odbytych rozmów, sprawozdania,

Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole
* Nawiązanie współpracy z Miejską Biblioteką w Skawinie.
* Nawiązanie współpracy ze Szkołą nr 1 w Skawinie.
* Nawiązanie współpracy z instytucjami użytkowymi typu: piekarnia, zakład krawiecki, zakład fryzjerski, stomatolog, Straż Miejska, Komenda Policji w Skawinie,
* Współorganizowanie akcji na rzecz przedszkola: Zbiórka surowców wtórnych.
Aukcje okolicznościowe.
Cały okres stażu
Dostosowanie do wieku dzieci.
Adnotacje w dziennikach zajęć.
Plany pracy dydaktycznej.
Podziękowania.
Dyplomy.

Koordynowanie ewaluacji wewnętrznej przedszkola
* Ewaluacja wewnętrzna efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola:
- Określenie celów ewaluacji.
- Określenie odbiorców ewaluacji.
- Sporządzenie narzędzi ewaluacji (obserwacje, ankiety, analiza dokumentów).
- Sporządzanie raportów ewaluacji.
Cały okres stażu
Dokumentacja przedszkolna dot. ewaluacji.

Uczestniczenie w pracach organów przedszkola
* Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.
* Współpraca w przygotowaniu uroczystości przedszkolnych:
- Dzień Babci i Dziadka
- Jasełka;
- Dzień Matki;
- Bal karnawałowy
- Uroczyste zakończenie Roku Przedszkolnego
* Prowadzenie kroniki przedszkolnej i współprowadzenie strony Internetowej przedszkola
* Współpraca z Radą Rodziców.
* Współpraca z Dyrekcją przedszkola.
Cały okres stażu
Potwierdzenie obecności
Potwierdzenie współorganizacji
Potwierdzenie współpracy
Plan współpracy z rodzicami

Prowadzenie Kółka Plastycznego
* Praca z dziećmi o szczególnych zdolnościach
* Przygotowywanie z dziećmi prac na konkursy plastyczne
* Przygotowywanie wystawek prac plastycznych w szatni przedszkolnej oraz Bibliotece Miejskiej.
Cały okres stażu
Plan Koła Plastycznego
Prowadzenie dziennika zajęć.

Organizowanie warsztatów ceramicznych
* Współpraca z Firmą Ceramiczną Angoba z Krakowa – współorganizacja warsztatów ceramicznych.
* Organizowanie grup warsztatowych.
* Zbiórka pieniędzy na warsztaty.
Cały okres stażu
Potwierdzenie organizacji,
Zapisy w dzienniku.

Organizowanie wyjść i wycieczek poza przedszkolnych
* Współorganizowanie wycieczek dla dzieci po najbliższej okolicy: wyjścia do parku, na cmentarz, do kina, do Urzędu Miasta, Straży Pożarnej, Apteki, Muzeum, Kościoła.
* Współorganizowanie uroczystości związanych z naszym krajem, stwarzanie sytuacji kształcących postawę patriotyczną: Dzień Odzyskania Niepodległości, Święto Flagi,
Cały okres stażu
Adnotacje w dziennikach zajęć
Karty wycieczek

Koordynowanie akcji charytatywnej na terenie przedszkola „Góra grosza”
* Koordynowanie akcji „Góra grosza” na terenie przedszkola.
* Przeprowadzenie zbiórki pieniędzy przy współpracy pozostałych nauczycielek
* Zdanie uzbieranej kwoty do siedziby PCK. Sporządzenie protokołu zdawczego, wysłanie uzbieranej kwoty.
Cały okres stażu
Potwierdzenie dyrektora.
Sprawozdania z każdej akcji.

Koordynowanie działań w zakresie Promocji zdrowia
 Tworzenie Planu Promocji Zdrowia na nowy rok szkolny.
* Sporządzanie raportu podsumowującego całoroczne prace w kierunku Promocji Zdrowia.
* Koordynowanie działań promujących zdrowie nauczycieli całej placówki.
* Organizowanie międzygrupowych konkursów wiedzy dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa dzieci.
* Organizowanie zajęć na terenie przedszkola prowadzonych przez Strażnika Miejskiego. Współpraca ze Strażą Miejską.
* Prowadzenie gazetki dla rodziców promującej zdrowie; zdrowe odżywianie i zdrowy tryb życia.
* Sporządzanie broszur informacyjnych dotyczących zdrowego odżywiania dzieci i zdrowego trybu życia dwa razy w roku szkolnym.
* Koordynowanie akcji Akademia Zdrowego Przedszkolaka, prowadzenie zajęć z dziećmi z zakresu zdrowego żywienia.
* Sporządzanie dokumentacji z przebiegu akcji – uzyskanie dla przedszkola Certyfikatu Akademii Zdrowego Przedszkolaka.
* Udział w akcji Akademia Super Przedszkolaka – promującej zasady zdrowego odżywiania oraz zasady dobrego zachowania się przy stole.
Cały okres stażu
Plan Promocji Zdrowia
Podsumowujący raport Promocji Zdrowia
Scenariusze konkursów
Zapisy w dzienniku spotkań ze Strażnikiem Miejskim
Zdjęcia gazetek o zdrowiu
Broszury informacyjne dla rodziców nt. zdrowia
Protokół z przebiegu akcji.

Koordynowanie akcji „Przygarnij pieska”
* Współorganizowanie wycieczek do parku, lasu, na łąkę (obserwacja zwierząt w ich naturalnym środowisku), do ZOO, (obserwacja zwierząt żyjących w sztucznych warunkach);
* Włączanie dzieci młodszych w dbanie o przyrodę wokół przedszkola,
* Nawiązanie współpracy ze schroniskiem i pomaganie potrzebującym zwierzętom (organizować zbiórki koców, jedzenia,).
* Stworzenie wspólnie z dziećmi Kodeksu właściwego zachowania wobec zwierząt.
* Sporządzanie sprawozdań i umieszczanie ich na stronie internetowej www.bliżejprzedszkola.pl.
* Sporządzenie teczki ze scenariuszami zajęć wychowawczo-dydaktycznymi nt. „Dbamy o zwierzęta”.
W trakcie trwania stażu
Zapisy w dzienniku
Sprawozdanie z akcji (zdjęcia, opisy) umieszczone na stronie internetowej
Teczka „Dbamy o zwierzęta”

Koordynowanie akcji „Drzewo wśród 4 pór roku”  Prowadzenie z dziećmi systematycznej obserwacji wybranego drzewa w Parku Miejskim. Wykonywanie zdjęć, ilustracji, prowadzenie albumu przez wszystkie pory roku.
* Koordynowanie akcji Dzień Drzewa z Klubem Gaja dla dzieci, wzbogacenie wiedzy dzieci nt. drzew, wzbudzanie zainteresowania przyrodą i szanowania jej.
* Wspólnie z dziećmi sadzenie drzewa, odszukiwanie starych drzew, oznaczanie drzew pomnikowych, szukanie drzew niezwykłych (Drzewo Roku), zbieranie nasion, przeprowadzenie zajęć w terenie, organizowanie happeningów z okazji Dnia Drzewa, organizowanie międzygrupowych konkursów plastycznych - wywieszanie prac w szatniach przedszkolnych.
* Udział w konkursie Czarodziejskie Drzewo pod patronatem Klubu Gaja.
* Udział w konkursie Drzewo Roku pod patronatem Klubu Gaja.

W trakcie trwania stażu

Album, zdjęcia, notatki,
Scenariusz zajęć.

Sprawozdanie z akcji „Dzień Drzewa”

Koordynowanie akcji „Pocztówka”
* Nawiązanie kontaktu z Przedszkolem Samorządowym nr 38 z Krakowa „Poznajmy się” wysłanie przez dzieci listu ze zdjęciem i opisem grupy.
* „Moje miasto” – wymiana informacji nt. miast przedszkolaków – wysyłanie zdjęć, pocztówek, ilustracji, opowieści – legend. Pomoc w bliższym poznaniu miasta Skawiny i Krakowa.
* Przesyłanie kartek - „Świąteczna pocztówka” (Boże Narodzenie, Wielkanoc, Dzień Dziecka).
* Zorganizowanie konkursu, „Jaka to bajka” – przesłanie ilustracji, z ulubionej bajki „Biedroneczek” dzieciom z Krakowa, czekanie na odpowiedź.
* Samodzielne przygotowanie i przesłanie dzieciom z Krakowa upominków w okresie świątecznym.
* Promowanie przedszkola oraz miasta Skawina wśród dzieci i nauczycieli z Przedszkola Samorządowego nr 38 z Krakowa.
Pierwszy i drugi rok awansu
Listy, pocztówki, zdjęcia, prace dzieci.

KRAKÓW
* Udział w akcji „Przedszkolaki listy piszą” pod patronatem redakcji Bliżej Przedszkola.
* Wdrażanie dzieci do pisania tradycyjnych listów, wysyłania ich na poczcie.
* Własnoręczne ozdabianie listów, wysyłanie fotografii grupy, pocztówek miasta Skawina.
* „Moje miasto” – wymiana informacji nt. miast przedszkolaków – wysyłanie zdjęć, pocztówek, ilustracji, opowieści – legend. Pomoc w bliższym poznaniu miasta Skawina.
* Promocja przedszkola oraz miasta Skawina w placówkach przedszkolnych w całej Polsce.
Drugi i trzeci rok awansu. Listy, pocztówki, zdjęcia, prace dzieci.

POLSKA
* Udział w międzynarodowym projekcie postcrossing pod patronatem strony internetowej www.postcrossing.com
* Wdrażanie dzieci do pisania tradycyjnych listów i pocztówek do dzieci z całego świata.
* Własnoręczne ozdabianie listów, wysyłanie fotografii grupy, pocztówek miasta Skawina.
* Promocja przedszkola oraz miasta Skawina w placówkach przedszkolnych na całym świecie.
* Przybliżanie dzieciom innych kultur, regionów świata, stylu życia z różnych zakątków świata. Trzeci rok awansu. Listy, pocztówki, zdjęcia, prace dzieci.

CAŁY ŚWIAT
Pozyskiwanie środków finansowych oraz produktowych dla przedszkola * Nawiązanie współpracy z firmą Hurtex ze Skawiny – pozyskiwanie materiałów biurowych, wsparcia finansowego na rzecz przedszkola oraz wsparcia w zakresie usług ksero.
* Nawiązanie współpracy z firmą Bahlsen ze Skawiny – pozyskiwanie darów produktowych dla dzieci z przedszkola.
* Wyszukiwanie sponsorów wśród firm oraz osób prywatnych mogących wesprzeć przedszkole finansowo lub usługowo.
* Własnoręczne wykonywanie ozdób Bożonarodzeniowych oraz Wielkanocnych na kiermasze świąteczne. Kserokopie podziękowań dla firm.
Potwierdzenie dyrekcji.


Zgodnie z: §7 ust.2 pkt.3

Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej
* Opracowywanie dokumentacji przedszkolnej
- Miesięcznych planów pracy.
- Prowadzenie wymaganej dokumentacji pedagogicznej.
- Opracowywanie sprawozdań, raportów, scenariuszy zajęć itp.
* Przygotowywanie materiałów dydaktycznych wykorzystywanych podczas pracy
- Pomoce dydaktyczne.
- Karty pracy dla dzieci.
- Narzędzia badawcze itp.
* Wykorzystanie laptopa i Internetu do pedagogizacji rodziców.
* Wykorzystanie Internetu, jako źródła wiedzy.
* Korzystanie z poczty elektronicznej, jako środka komunikacji.
* Wykorzystywanie laptopa do zajęć dydaktycznych. W trakcie trwania stażu
Scenariusze zajęć
Plany pracy
Karty pracy
Narzędzia badawcze

Publikacje własnych materiałów na stronach internetowych
* Zamieszczenie planu rozwoju zawodowego na portalu internetowym www.publikacje.edu.pl, www.blizejprzedszkola.pl, www.edux.pl
* Systematyczne umieszczanie aktualności o wydarzeniach, uroczystościach przedszkolnych na portalu dla nauczycieli www.blizejprzedszkola.pl
* Współtworzenie strony internetowej przedszkola, zamieszczanie artykułów dla rodziców, wykonywanie zdjęć podczas imprez okolicznościowych.
* Umieszczanie wszelkich dokumentów i pomocy dydaktycznych w formie elektronicznej na stronie www.chomikuj.pl – udostępnianie materiałów innym nauczycielom.
W trakcie trwania stażu
Materiał na stronie internetowej
www.publikacje.edu.pl ,
www.literka.pl
www.blizejprzedszkola.pl
Zaświadczenia ze strony Edux
Wydrukowane artykuły dla rodziców

Promowanie przedszkola na stronach internetowych
* Założenie bloga internetowego– umieszczanie informacji dotyczących awansu zawodowego:
- planu rozwojowego, scenariuszy, sprawozdań, artykułów – udostępnienie materiałów innym nauczycielom.
* Uczestniczenie w forach internetowych – wymiana doświadczeń, materiałów z nauczycielami z całej Polski.
* Systematyczne umieszczanie informacji dotyczących awansu zawodowego nauczyciela na blogu (www.blizejprzedszkola.pl)
* Udostępnianie informacji (scenariuszy, opracowań, referatów, zdjęć) dla innych nauczycieli.
* Promowanie przedszkola na stronie www.zdrowyprzedszkolak.pl utworzenie strony przedszkola promującego zdrowie i bezpieczeństwo.
Systematyczne publikowanie zdjęć i raportów.
Cały okres stażu
Treść bloga, forum dostępna na stronach internetowych

Przygotowanie materiałów na posiedzenie Rady Pedagogicznej
* Ukończenie kursów doskonalących w zakresie prowadzonych narad samokształceniowych.
* Wygłaszanie referatów przygotowanych na posiedzenie Rady Pedagogicznej
* Przygotowanie materiałów dla nauczycieli z Internetu, literatury pedagogicznej, odbytych szkoleń. W trakcie trwania stażu
Treść referatu, materiały dla nauczycieli.

Organizowanie zajęć dydaktycznych
* Wykorzystanie komputera przenośnego do zajęć dydaktycznych z dziećmi:
- oglądanie zdjęć i obrazków przygotowanych przez n-la,
- oglądanie filmów przyrodniczych,
Cały okres stażu
Plan pracy dydaktycznej

Fotografowanie imprez przedszkolnych
* Systematyczne fotografowanie imprez i uroczystości przedszkolnych, współpraca przy tworzeniu strony internetowej przedszkola.
Cały okres stażu
Zdjęcia umieszczone na stronie internetowej przedszkola

Zgodnie z: §7 ust.1 pkt.4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

Poszerzanie wiedzy poprzez samokształcenie
Współpraca ze specjalistami
* Studiowanie literatury przedmiotu
* Zapoznawanie się z nowościami wydawniczymi w/w dziedzin. Tworzenie bazy stron internetowych przydatnych w pracy nauczyciela.
* Korzystanie z wiedzy i materiałów specjalistów zatrudnionych w przedszkolu. Wykorzystanie wskazówek specjalistów do pracy z dziećmi.
* Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów.
* Rozwiązywanie konfliktów, integrowanie grupy, zapobieganie agresji poprzez wprowadzanie metod aktywizujących w pracy dydaktycznej
Systematycznie
Systematycznie
W miarę potrzeb
W okresie stażu
Notatki własne
Dokumentacja własna
Dokumentacja własna
Adnotacje w dzienniku

Zgodnie z: §7 ust.2 pkt.5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania placówki, w której nauczyciel odbywa staż

Zapoznanie się z przepisami dotyczącymi pomocy społecznej i postępowania w sprawach nieletnich
* Analiza podstawowych aktów prawnych, szczególnie dotyczących pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich, współpracy z Sądem i kuratorem do spraw nieletnich.
* Udział w konferencjach o systemie oświaty.
* Udział w radach pedagogicznych, szkoleniowych, podejmujących w/w temat.
Cały okres stażu
Notatki własne

Analiza przepisów prawa oświatowego
* Analizowanie aktów prawnych i poznanie procedury nadawania stopni awansu zawodowego nauczycieli
* Zapoznanie się z Kartą Praw Dziecka
* Poznawanie przepisów dotyczących pomocy społecznej
- Ustawa o Pomocy Społecznej.
- Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
- Niebieska Karta.
Cały okres stażu
Materiały własne

Zatwierdzam do realizacji:
.................................... .......................................
data i podpis dyrektora podpis nauczyciela
Plan rozwoju zawodowego został stworzony na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, z uwzględnieniem zmian w tekście zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007r.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.