X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 17674
Przesłano:

Plan pedagogizacji rodzica

Plan pedagogizacji rodziców w ramach zebrań z rodzicami uczniów klasy XXXX w roku szkolnym XXXX

1. Wrzesień :

System pracy w szkole podstawowej :
- zapoznanie rodziców z harmonogramem pracy w klasie 4 sp
- omówienie zasad i regulaminów obowiązujących w szkole podstawowej
- poinformowanie rodziców o roli rady rodziców oraz samorządu klasowego
- zwrócenie uwagi na konieczność aktywnego udziału rodzica w życiu szkoły , między
innymi o obowiązkowym udziale w zebraniach
- rozmowa z rodzicami na temat opinii i orzeczeń dzieci , oraz o dostosowaniu metod pracy
z dziećmi o szczególnych potrzebach
- pogadanka na temat wymogów i sposobu oceniania , oraz pracy w szkole
podstawowej mająca na celu uwrażliwienie rodziców na różnice między nauką w klasie 4
a nauką na I etapie edukacyjnym

2. Październik :

Specyficzne potrzeby uczniów :
- omówienie specyficznych potrzeb uczniów wynikających z opinii i orzeczeń
- przedstawienie rodzicom metod oraz technik pracy z uczniem , które będą stosowane przez nauczycieli tj: wydłużony czas pracy, dostosowane sprawdziany, pomoc pedagoga wspierającego, zadania dodatkowe, inny system oceniania itp.
- uświadomienie rodzicom konieczności pracy z dzieckiem w domu oraz dobrej współpracy z wychowawcą i nauczycielami przedmiotu

3. Listopad

Zachowanie ucznia w szkole i poza nią:
- przypomnienie rodzicom zasad oceniania zachowania
- omówienie bieżących problemów wychowawczych i ewentualnych uwag
- nakreślenie zaistniałych problemów wychowawczych , ich konsekwencji oraz sposobu ich rozwiązania
- rozmowa z rodzicami na temat ich wpływu na zachowanie uczniów i ich dobre maniery w szkole i poza jej terenem.
Zachęcenie rodziców do częstych rozmów z dziećmi o tym co należy i co wolno mówić i o tym co nie wypada – pogadanka.

4. Grudzień


Zgrana klasa to klasa współpracująca :
- rozmowa z rodzicami o akcjach i projektach w jakich uczniowie mogą wziąć udział
- pogadanka na temat współpracy bądź jej braku między uczniami oraz o ogromnym jej wpływie na grupę i na jednostkę
- skierowanie do rodziców apelu o rozmowę z dzieckiem na temat zaangażowania w różne
akcje charytatywne , podejmowane projekty czy zadania własne klasy ( np. apele, kiermasze, wigilię klasową) co ma na celu podniesienie efektywności działań
nauczycieli oraz wychowawcy .
- zachęcenie rodziców a tym samym uczniów do udziału w akcjach i zbiórkach oraz podkreślenie wagi wspólnych działań , wzajemnego wspierania się uczniów oraz pomagania potrzebującym ( np. Szlachetna Paczka czy zbiórki makulatury i nakrętek)

5 .Styczeń

Zdrowie i higiena psychiczna i fizyczna:
- pogadanka z rodzicami na temat higieny fizycznej uczniów
- omówienie zagrożeń wynikających z nie dbania o higienę np. zarażenie grypą
- rozmowa na temat higieny psychicznej czyli walki ze stresem, dobrych warunków pracy ucznia, komfortu psychicznego, wsparcia ucznia, motywowania go i stworzenia rozsądnego planu dnia uwzględniającego zarówno pracę i naukę jak i czas wolny
- uwrażliwienie rodziców na bezpieczeństwo dzieci w trakcie wypoczynku w okresie ferii zimowych

6.Luty

Konflikty w klasie i sposoby ich rozwiązywania – mediacje :
- oceny z zachowania uczniów i ich uzasadnienie
- zwrócenie rodzicom uwagi na powtarzające się problemy wychowawcze oraz problemy
z nauką które mają wpływ na oceny i opinię jednostki i grupy
- podsumowanie współpracy z rodzicami i uczniami w ramach I semestru i wyciągnięcie
wniosków co do dalszych działań
- podsumowanie I semestru
- pogadanka dotycząca mediacji

7. Marzec

Internet, gry i inne nałogi:
- zapoznanie rodziców z szeroko pojętym tematem nałogów
- rozmowa na temat czasu spędzanego przez dzieci przed komputerem
- zapoznanie rodziców z danymi mówiącymi o szkodliwym wpływie komputera na zdrowie oraz zachęcenie rodziców do wskazywania dzieciom innych źródeł wiedzy niż strony internetowe czy portale typu wikipedia.
- przedstawienie danych dotyczących picia alkoholu i palenia papierosów wśród dzieci oraz pogadanka na temat roli rodzica jako dobrego przykładu osoby bez nałogu

8 . Kwiecień

Rodzice i nauczyciele w edukacji dziecka:
- dyskusja dotycząca nauczyciela jako osoby edukującej w ramach danego przedmiotu ale też wychowującej oraz o roli rodzica w edukacji dziecka jako osoby motywującej, aktywizującej, będącej autorytetem i kształcącej postawy
- omówienie roli rodzica i nauczyciela oraz ich wspólnych celów w kształceniu dzieci

9. Maj

Asertywność jest wyborem.....:
- rozmowa z rodzicami na temat zachowania uczniów w II semestrze
- dyskusja na temat asertywności uczniów w szkole oraz poza nią tj zastanowienie się nad empatią i wrażliwością dzieci , stwierdzenie czym jest asertywność i czy może ona alienować dziecko czy raczej zapewnić mu komfort wyboru i bezpieczeństwo.

10. Czerwiec

Cała Polska czyta dzieciom:
- w ramach omówienia postępów w nauce w roku szkolnym zachęcenie rodziców do czytania dzieciom , wraz z dziećmi i namawiania ich do czytania samodzielnego
- uświadomienie rodzicom roli literatury i jej wpływu na rozwój dziecka, sposób wypowiadania się formułowania myśli, argumentowania czy kształtowania postaw moralnych
- zachęcenie rodziców do wakacji z książką

Opracowała : Agnieszka Szatkowska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.