X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 17637
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji podstawy programowej

SPRAWOZDANIE ZE STOPNIA REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ I PÓLROCZE ROKU SZKOLNEGO 2012/201

Podstawę programową w klasie II i III zrealizuję zgodnie z zamierzeniami na rok szkolny 2012/2013.

TREŚCI NAUCZANIA ZAWARTE W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ KLASA II

Uczeń nabył i utrwalił wiadomości i umiejętności w zakresie

KLASA II
Uczeń nabył i utrwalił wiadomości i umiejętności w zakresie
1. Edukacja polonistyczna
- uważnie słucha wypowiedzi i komunikuje się w sposób jasny i zrozumiały
- przepisuje, pisze z pamięci i ze słuchu dbając ortografię, estetykę i kaligrafię
- posługuje się określeniem: wyraz, głoska, litera, sylaba i zdanie
- interesuje się czytelnictwem w miarę swoich możliwości
- korzysta z pakietów edukacyjnych pod kierunkiem nauczyciela
-odtwarza z pamięci teksty dla dzieci i uczestniczy w zabawach teatralnych
- zna formy użytkowe zaproszenie, kartka pocztowa, elementy listu, opis
- analizuje i interpretuje teksty literackie odpowiednie do wieku
- tworzy krótkie wypowiedzi w formie ustnej i pisemnej
- uczestniczy w rozmowie
- w miarę swoich możliwości samodzielnie wykonuje zadania domowe
- korzysta z informacji
- czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci, wyciąga wnioski, wyszukuje informacje w tekście
- rozpoznaje formy użytkowe: życzenia, list, notatka, zaproszenie, zawiadomienie
- czyta teksty i recytuje z odpowiednią intonacją
- uważnie słucha wypowiedzi i komunikuje się w sposób jasny i zrozumiały
- wypowiada się w różnych formach, uczestniczy w rozmowach
- przepisuje, pisze z pamięci i ze słuchu dbając ortografię, estetykę i kaligrafię
- zna alfabet, posługuje się określeniem: wyraz, głoska, litera, sylaba i zdanie
- pisze czytelnie i estetycznie, dba o poprawność ortograficzną oraz interpunkcyjną
- interesuje się czytelnictwem w miarę swoich możliwości
- korzysta z pakietów edukacyjnych pod kierunkiem nauczyciela i samodzielnie
-odtwarza z pamięci teksty dla dzieci i uczestniczy w zabawach teatralnych
- analizuje i interpretuje teksty literackie odpowiednie do wieku
- w miarę swoich możliwości samodzielnie wykonuje zadania domowe
- rozumie sens dialogów w historyjkach obrazkowych, opowiadaniach
- korzysta ze słowników i encyklopedii
2. Edukacja muzyczna - śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego i hymn narodowy
- gra na instrumentach perkusyjnych
- tańczy podstawowe kroki krakowiaka i polki
- odtwarza proste melodie i rytmy, zapoznaje się z nutami
- potrafi się kulturalnie zachować na koncercie
- aktywnie słucha muzyki i określa jej cechy - śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego i hymn narodowy
- gra na instrumentach perkusyjnych
- tańczy podstawowe kroki krakowiaka i polki
- rozróżnia podstawowe elementy muzyki9rytm, tempo wysokość dźwięku)
- odtwarza proste melodie i rytmy, zapoznaje się z nutami
- potrafi się kulturalnie zachować na koncercie
- aktywnie słucha muzyki i określa jej cechy
3. Edukacja plastyczna - wyraża myśli i uczucia w różnych formach plastycznych
- posługuje się środkami wyrazu plastycznego ( barwa, kształt, faktura)
- rozpoznaje wybrane dziedziny sztuki
- wykonuje proste rekwizyty np. lalki itp.
- wyraża myśli i uczucia w różnych formach plastycznych
- posługuje się środkami wyrazu plastycznego ( barwa, kształt, faktura)
- rozpoznaje wybrane dziedziny sztuki
- wykonuje proste rekwizyty np. lalki itp.
-rozróżnia dziedziny działalności twórczej człowieka
- rozpoznaje wybrane dzieła architektury i sztuk plastycznych
4. Edukacja społeczna - rozróżnia co jest dobre, a co złe w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi
- współpracuje w zabawie i nauce szkolnej, przestrzega reguł zachowania
- zna prawa i obowiązki ucznia
- wie jak zachować się w stosunku do dorosłych i rówieśników
- zna zagrożenia ze strony ludzi
- wie co to znaczy przynależność do rodziny
- rozumie znaczenie pracy w życiu człowieka
- dba o swoje bezpieczeństwo
- zna swój adres zamieszkania
- wie jakiej jest narodowości, że mieszka Polsce, a Polska znajduje się w Europie, wie co to Unia Europejska
-zna symbole narodowe - odróżnia dobro od zła, stara się być sprawiedliwym
- identyfikuje się ze swoją rodziną
- współpracuje w zabawie i nauce szkolnej, przestrzega reguł zachowania
- zna prawa i obowiązki ucznia
- wie jak zachować się w stosunku do dorosłych i rówieśników
- zna zagrożenia ze strony ludzi
- rozumie znaczenie pracy w życiu człowieka
- dba o swoje bezpieczeństwo
- zna swój adres zamieszkania
- wie jakiej jest narodowości, że mieszka Polsce, a Polska znajduje się w Europie, wie co to Unia Europejska
-zna symbole narodowe
-wie jak ważna jest praca w życiu człowieka
-zna najbliższą okolicę
-zna zagrożenia ze strony ludzi, potrafi powiadomić dorosłych o wypadku, zagrożeniu
-zna numery telefonów alarmowych
5. Edukacja przyrodnicza - obserwuje i prowadzi proste obserwacje przyrodnicze
- rozpoznaje rośliny i zwierzęta żyjące w środowisku przyrodniczym
- zna zagrożenia dla środowiska naturalnego
- obserwuje pogodę i prowadzi obrazkowy kalendarz pogody
- nazywa zjawiska atmosferyczne dla poszczególnych pór roku i zna zagrożenia z ich strony
- podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody
- zna podstawowe zasady zdrowego odżywiania
- dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych - obserwuje , prowadzi i analizuje proste obserwacje przyrodnicze
-nazywa charakterystyczne elementy typowych krajobrazów Polski (niziny, wyżyny, góry
- rozpoznaje rośliny i zwierzęta żyjące w środowisku przyrodniczym
- zna zagrożenia dla środowiska naturalnego
- obserwuje pogodę i prowadzi obrazkowy kalendarz pogody
- nazywa zjawiska atmosferyczne dla poszczególnych pór roku i zna zagrożenia z ich strony
- wyjaśnia funkcjonowanie przyrody od pór roku
-podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody i środowiska
- zna znaczenie wody i powietrza
- nazywa części ciała i organów wewnętrznych
- zna podstawowe zasady zdrowego odżywiania
- dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych
6. Edukacja matematyczna - liczy dziesiątkami do 50
- dodaje i odejmuje do 20
- zapisuje i odczytuje liczy cyframi 20
- rozwiązuje zadania tekstowe jednodziałaniowe
- wykonuje łatwe obliczenia pieniężne i kalendarzowe
- mierzy, waży i zapisuje wynik
- porównuje liczby w zakresie 20
- odmierza płyny różnymi miarkami
- odczytuje temperaturę
-podaje i zapisuje daty
- odczytuje wskazania zegarów w systemie 12 godzinnym, wykonuje proste obliczenia zegarowe
- rozpoznaje i nazywa figury geometryczne, również nietypowe - liczy dziesiątkami do 100
- dodaje i odejmuje do 100
- zna tabliczkę mnożenia do 100
- zapisuje i odczytuje liczy cyframi do 100
- rozwiązuje zadania tekstowe jednodziałaniowe
- wykonuje obliczenia pieniężne
- mierzy, waży i zapisuje wynik
- porównuje liczby w zakresie 100
- odmierza płyny różnymi miarkami
- odczytuje temperaturę i dokonuje obliczeń różnic temp.
-podaje i zapisuje daty
- odczytuje i zapisuje liczy w systemie rzymskim
- odczytuje wskazania zegarów w systemie 12 i 24 godzinnym, dokonuje obliczeń zegarowych
- rozpoznaje i nazywa figury geometryczne, również nietypowe, rysuje odcinki, oblicza obwody w centymetrach
7. Zajęcia komputerowe - posługuje się komputerem w podstawowym zakresie
- wie, jak bezpiecznie korzystać z komputera
- posługuje się wybranymi programami
- wyszukuje i korzysta z informacji ( Internet)
- tworzy teksty i rysunki - posługuje się komputerem w podstawowym zakresie
- wie, jak bezpiecznie korzystać z komputera
- posługuje się wybranymi programami
- wyszukuje i korzysta z informacji ( Internet)
- tworzy teksty i rysunki
- wyszukuje i korzysta z informacji w Internecie
-przegląda wybrane strony internetowe
8. Zajęcia techniczne - majsterkuje, zna ogólne zasady działania urządzeń domowych
- utrzymuje porządek wokół siebie,
- zna zagrożenia wynikające z niewłaściwego użycia urządzeń technicznych
- bezpiecznie porusza się po drogach, zna numery alarmowe, umie powiadomić dorosłych
- rozpoznaje maszyny i urządzenia transportowe
- korzysta z prostych instrukcji i schematów - majsterkuje, zna ogólne zasady działania urządzeń domowych
- rozpoznaje rodzaje maszyn i urządzeń : transportowych, wytwórczych, informatycznych
- utrzymuje porządek wokół siebie,
- zna zagrożenia wynikające z niewłaściwego użycia urządzeń technicznych
- bezpiecznie porusza się po drogach, zna numery alarmowe, umie powiadomić dorosłych
- rozpoznaje maszyny i urządzenia transportowe
- korzysta z prostych instrukcji i schematów
9. Zajęcia fizyczne - uczestniczy w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną zgodnie z regułami
- potrafi : chwytać, rzucać, łapać ,toczyć, kozłować, odbijać piłkę
- pokonuje tory przeszkód
- wykonuje ćwiczenia równoważne
- siedzi prawidłowo przy ławce
- wie, że choroby są groźne dla zdrowia
- umie wykonać próbę sił mięśni brzucha
- przyjmuje pozycje wyjściowe do biegu
- aktywnie uczestniczy w grach zespołowych
- uczy się zwyciężać i ponosić porażki - uczestniczy w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną zgodnie z regułami
- potrafi : chwytać, rzucać, łapać ,toczyć, kozłować, odbijać piłkę
- pokonuje tory przeszkód
- wykonuje ćwiczenia równoważne
- siedzi prawidłowo przy ławce
- wie, że choroby są groźne dla zdrowia
- umie wykonać próbę sił mięśni brzucha ora próbę gibkości,
-skacze przez skakankę, wykonuje przeskoki obónóż
- przyjmuje pozycje wyjściowe do biegu, ćwiczeń
- aktywnie uczestniczy w grach zespołowych
- uczy się zwyciężać i ponosić porażki

Podczas zajęć edukacyjnych w I półroczu 2012/2013 najwięcej czasu poświęcono na doskonalenie techniki czytania, czytanie ze zrozumieniem, utrwalanie zasad ortograficznych i estetyki pisma, dodawanie i odejmowanie, tabliczkę mnożenia oraz umiejętności praktyczne : obliczenia zegarowe, kalendarzowe, mierzenie, ważenie, odczytywanie temperatury i obliczanie różnicy temperatur, obliczenia kalendarzowe i codzienne pisanie daty( liczby arabskie i rzymskie).
Uczniowie dobrze opanowali wiadomości i umiejętności z zakresu edukacji przyrodniczej plastycznej i technicznej. Bardzo dobrze uczniowie opanowali umiejętności z zakresu wychowania fizycznego, chętnie i aktywnie uczestniczą w zajęciach. Dobrze opanowały repertuar piosenek dziecięcych, znają hymn narodowy.
W I półroczu nastąpiło nieznaczne opóźnienie (2 godziny lekcyjne) z zakresu zajęć komputerowych, jednakże nie wpłynęło to na wiedzę i umiejętności uczniów.
FORMY STOSOWANE DO SPRAWDZENIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW
Wiedza i umiejętności uczniów sprawdzane były za pomocą: obserwacji ucznia, testów, sprawdzianów, kartkówek, przepisywania tekstów, pisania z pamięci i ze słuchu, samodzielnej wypowiedzi pisemnej, wypowiedzi ustnej, recytowania utworów, czytania głośnego tekstów opracowanych i nowych, czytania ze zrozumieniem, prac domowych, ćwiczeń w liczeniu i rozwiązywanie zadań, wytwory artystyczne, śpiewanie piosenek, umiejętności ruchowe , teksty i rysunki komputerowe.
Uczniowie byli oceniani na bieżąco w czasie zajęć, w trakcie wykonywania danego zadania lub po jego wykonaniu.
WNIOSKI I REKOMENDACJE
1. Uczniowie opanowują podstawę programową w różnym stopniu ( w zależności od indywidualnych możliwości i wysiłku intelektualnego).
2. Należy doskonalić technikę czytania i czytanie ze zrozumieniem u wszystkich uczniów.
3. Zwracać uwagę na estetykę pisma i poprawność ortograficzną.
4. Doskonalić umiejętności praktyczne z zakresu edukacji matematycznej ( mierzenie, ważenie odmierzanie płynów, obliczenia zegarowe i pieniężne.
5. Wdrażać do efektywnej współpracy w grupie.
6. Dwoje uczniów z klasy III i jedna uczennica z klasy II powinna w dalszym ciągu uczestniczyć w zajęciach dydaktyczno – wyrównawczymi w celu utrwalania bieżącego materiału i wyrównywania szans edukacyjnych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.