X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 17608
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela konktraktowego (pedagoga szkolnego) ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko: Marta
Stanowisko pracy: Pedagog specjalny
Placówka oświatowa: Przedszkole
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2012 – 31.05.2015)
Imię i nazwisko opiekuna stażu:

§ 7 ust.2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań,
a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach *

Lp. ZADANIA FORMY REALIZACJI DOWODY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI

1 Poznanie procedury awansu zawodowego. Analiza przepisów prawa oświatowego doty-czącego awansu zawodowego nauczyciela stażysty:
- Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
- Rozporządzenie MENiS z dnia 14 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dnia 16 listopada 2007r. Nr 214, poz. 1580);
- Karta Nauczyciela – Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. oraz inne dostępne materiały;
- śledzenie stron internetowych MEN, KO. wniosek o rozpoczęcie stażu, wykaz dokumentów,
Plan rozwoju zawodowego, notatki, kserokopie
wrzesień 2012r.,
na bieżąco
2 Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań przedszkola. Analiza dokumentacji placówki
(m.in.: Statutu Przedszkola, Rocznego Programu Pracy Przedszkola, Konwencji o Prawach Dziecka, Podstawy programowej, przepisy BHP).
notatki wrzesień – październik 2012 r.
3 Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu. Określenie zasad współpracy oraz zawarcie kontraktu:
- Ustalenie harmonogramu spotkań z opiekunem.
- Korzystanie z pomocy opiekuna w prawidłowym sformułowaniu wniosku i planu rozwoju.
- Opracowanie projektu sprawozdania.
- Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu oraz innych nauczycieli.
- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu oraz późniejsze ich omawianie celem ewaluacji.
Harmonogram współpracy, Kontrakt, wniosek, Plan Rozwoju Zawodowego, projekt sprawozdania, scenariusze zajęć, arkusze spostrzeżeń poobserwacyjnych. październik 2012r.,
cały okres stażu
4 Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej, tworzenie własnego warsztatu pracy, zastosowanie nowatorskich metod w inspirowaniu twórczej aktyw-ności dzieci. Studiowanie literatury związanej z wychowa-niem przedszkolnym, psychologią. Poznanie najnowszych opracowań dotyczących edukacji przedszkolnej.
Gromadzenie i wzbogacanie własnej biblioteki o tematyce pedagogicznej i psychologicznej oraz pomocy dydaktycznych przygotowanych samodzielnie lub korzystanie z gotowych.
Zastosowanie metod aktywizujących dzieci na zajęciach.
Wykaz literatury, książki, czasopisma, artykuły, kserokopie, pomoce dydaktyczne, scenariusze zajęć, notatki. cały okres stażu
5 Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb własnych i Przedszkola. Uczestniczenie w warsztatach i konferencjach metodycznych, kursach doskonalących, udział w zajęciach koleżeńskich. Notatki, opis wykorzystania wiadomości z doskonalenia zawodowego, zaświadczenia o ukończeniu form doskonalenia zawodowego, scenariusze.
cały okres stażu
6 Aktywne uczestnictwo w działalności Rady Pedagogicznej. Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych.
Praca w zespołach nauczycielskich. Potwierdzenia, listy obecno-ści, konspekty, protokoły Rady Pedagogicznej.
zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady Pedagogicznej, cały okres stażu
7 Prowadzenie dokumentacji przed-szkolnej. Wpisy w dzienniku zajęć, założenie i prowadzenie zeszytu współpracy z rodzicami, miesięczne plany pracy, dokumentacja dzieci. Dokumenty. cały okres stażu
8 Organizowanie i przygotowywanie imprez i uroczystości przedszkolnych. Opracowywanie scenariuszy, materiałów i dekoracji do imprez i uroczystości przed-szkolnych.
Adnotacje w dzienniku zajęć, zdjęcia. cały okres stażu,
scenariusze
9 Dokumentowanie i analizowanie realizacji Planu Rozwoju Zawodo-wego, opracowanie sprawozdania z awansu zawodowego. Kompletowanie, opracowanie i uporządkowanie zgromadzonych dokumentów i materiałów.
Autorefleksja – określenie słabych i mocnych stron własnej pracy.
Podsumowanie całości pracy w pisemnym sprawozdaniu.
Teczka dorobku zawodowe-go, pisemne sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego. w czasie trwania stażu oraz po jego zakończeniu

§ 7 ust.2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów problematyki środowiska lokalnego
oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych*

Lp. ZADANIA FORMY REALIZACJI DOWODY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI

1 Włączenie się w organizowanie różnorodnych konkursów przed-szkolnych. Przygotowanie konkursów, dyplomów, po-dziękowań.
Regulamin konkursu, dyplomy, podziękowania. na bieżąco
2 Promowanie placówki poprzez uczestnictwo w różnorodnych konkursach organizowanych na terenie miasta Zamość. Przygotowywanie dzieci do konkursów i wystąpień publicznych, przygotowywanie wraz z dziećmi prac plastycznych.
Notatki, zdjęcia, zaświadczenia, podziękowania. cały okres stażu
3 Podejmowanie działań na rzecz promocji placówki w środowisku lokalnym. Spotkania dla dzieci nie uczęszczających do Przedszkola, informacje na stronie internetowej. Kserokopie artykułów, scenariusze, kserokopie informacji.
na bieżąco
4 Współpraca ze środowiskiem lokalnym. Nawiązanie współpracy z instytucjami lokalnymi (np. Policją, Służbą Zdrowia) w ramach realizacji programu własnego „Bezpieczny świat wokół nas”.
Zapisy w dzienniku zajęć, zdjęcia, scenariusze, ksero-kopie podziękowań, pro-gram. w czasie trwania stażu
5 Uwzględnianie indywidualnych potrzeb i możliwości dydaktyczno – wychowawczych dzieci. Dostosowywanie planu pracy z poszczególnymi dziećmi w oparciu o orzeczenia i opinie PPP, IPET.
Przygotowanie pomocy dydaktycznych po-mocnych w prowadzeniu zajęć
Opracowanie właściwych form i metod pracy z dziećmi.
Dokumentacja dzieci. w czasie trwania stażu
6 Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków. Obserwacja dzieci, rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami, spotkania z rodzi-cami. Karty obserwacji dzieci, notatki, listy obecności, karty indywidualnych spotkań, „Zeszyt informacji”.
cały okres stażu
7 Współpraca z rodzicami Prowadzenie spotkań grupowych z rodzicami:
- wspieranie rodziców w działaniach wychowawczych i dydaktycznych,
- prowadzenie zajęć otwartych,
- organizowanie i uczestnictwo w uroczystościach o charakterze rodzinnym,
- pedagogizacja rodziców,
- zachęcanie rodziców do pracy na rzecz przedszkola (sponsoring, włączenie w organizację uroczystości, wycieczek itp.). Listy obecności, protokoły zebrań, referaty, artykuły, zapisy w dzienniku zajęć, scenariusze zajęć, kserokopie informacji, podziękowania. w czasie trwania stażu
8 Współpraca ze specjalistami. Korzystanie z wiedzy i doświadczenia pedagogów, psychologa, logopedy oraz rehabilitanta ruchowego. Opracowanie dokumentacji dzieci. Rozmowy indywidualne, notatki, adnotacje w dziennikach, karty konsultacji ze specjalistami, dokumentacja dzieci. na bieżąco
9 Integracja dzieci z niepełnosprawnością z całą społecznością przedszkolną. Podejmowanie działań służących integracji grona pedagogicznego, dzieci i rodziców - organizowanie uroczystości okolicznościowych, pikników rodzinnych, itp. Zdjęcia, scenariusze
i konspekty zajęć, zapisy w dzienniku, zdjęcia. wg harmonogramu imprez

§ 7 ust.2 pkt 3
Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej *

Lp. ZADANIA FORMY REALIZACJI DOWODY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI

1 Pozyskiwanie z Internetu informacji dotyczących awansu zawodowego oraz z zakresu prawa oświatowego. Wyszukiwanie potrzebnych informacji. Teczka zawierająca podsta-wowe akty prawne. cały okres stażu
2 Wykorzystanie techniki komputerowej i Internetu w zakresie dzielenia się swoją wiedzą i umiejętnościami z rodzicami i innymi nauczycielami. Wykonywanie wszelkiego rodzaju opracowań, planów pracy, informacji dla rodziców, umieszczanie na stronie internetowej bieżących informacji dla rodziców, galerii zdjęć, umieszczanie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej, przesyłanie materiałów nauczycielom i rodzicom drogą e-mailową. Opracowania i materiały tematyczne, plany pracy, kserokopie umieszczonych materiałów na stronach internetowych, wykaz portali internetowych. cały okres stażu
3 Wykorzystanie komputera do przygotowywania własnego warsztatu pracy. Opracowywanie narzędzi badawczych i diagnostycznych, ankiet, dokumentacji przed-szkolnej (scenariusze, plany miesięczne itp.), przygotowywanie pomocy dydaktycznych (m.in. kolorowanki, zdjęcia, filmy dydaktyczne, gry dydaktyczne). Karty pracy, diagnostyczne, ankiety, pomoce dydaktyczne, scenariusze zajęć
i uroczystości, plany miesięczne itp., pomoce dydaktyczne. cały okres stażu
4 Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej. Opracowywanie dokumentacji awansu, scenariuszy zajęć, dyplomów, podziękowań za-proszeń i pomocy dydaktycznych. Wymienione dokumenty. cały okres stażu
5 Prowadzenie strony internetowej Przedszkola. Zamieszczanie bieżących informacji dla rodziców, tworzenie galerii zdjęć, pedagogizacja rodziców. Strona internetowa Przedszkola. cały okres stażu

§ 7 ust.2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty,
pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem
realizowanych przez nauczyciela zadań *

Lp. ZADANIA FORMY REALIZACJI DOWODY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI

1 Poszerzanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki poprzez udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego. Samodzielne studiowanie literatury z zakresu psychologii i pedagogiki dotyczącej pracy z dziećmi oraz wykorzystywanie zdobytej wiedzy podczas pracy z dziećmi.
Udział w warsztatach, szkoleniach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i metodyki pracy.
Ukończenie studiów podyplomowych na kie-runku: Wychowanie przedszkolne z edukacją wczesnoszkolną. Zaświadczenia o ukończeniu form doskonalenia zawodowego, notatki, opracowania.
Dyplom ukończenia studiów. cały okres stażu
2 Samodzielne studiowanie literatury psychologiczno – pedagogicznej. Wykorzystanie zdobytych wiadomości w pracy opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej. Notatki, opracowania. cały okres stażu
3 Wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy z dziećmi, we współpracy z rodzicami, nauczycielami i specjalistami. Identyfikacja problemów wychowawczo – dydaktycznych, podejmowanie działań pro-wadzących do ich rozwiązania, warsztaty szkoleniowe wewnątrz przedszkolne lub konsultacje indywidualne z innymi nauczycielami, specjalistami. Karty rozmów z rodzicami, nauczycielami, specjalistami. na bieżąco
4 Rozwiązywanie bieżących problemów środowiska lokalnego przy umiejętnym wykorzystaniu wiedzy. Integrowanie grupy, rozwiązywanie konfliktów, zapobieganie agresji poprzez stosowanie metod aktywizujących w pracy wychowawczo – dydaktycznej, czynny udział w akcji charytatywnej „Góra Grosza”. Notatki, wpisy w dzienniku, plany pracy stymulacyjnej, kserokopie materiałów. cały okres stażu

§ 7 ust.2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania
w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbył staż *

Lp. ZADANIA FORMY REALIZACJI DOWODY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI

1 Zapoznanie się z aktami prawnymi dotyczącymi systemu oświaty oraz poznanie procedury awansu zawodowego. Analiza aktów prawnych, złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu, bieżące śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego, gromadzenie podstawowych aktów prawnych. Zbiór aktów prawnych, no-tatki, wniosek o rozpoczęcie stażu. w czasie trwania stażu
2 Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi obowiązującymi w przedszkolu, realizacja zadań wg zasad funkcjonowania przedszkola. Analiza i aktualizacja dokumentacji przedszkola. Zbiór aktów prawnych, no-tatki. w czasie trwania stażu
3 Przestrzeganie przepisów BHP. Stosowanie przepisów BHP w pracy wychowawczo – dydaktycznej. zapis w dzienniku zajęć. w czasie trwania stażu


* Plan rozwoju zawodowego został opracowany na podstawie Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela, Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, z uwzględnieniem zmian w tekście zawartych w Rozporządzeniu MENiS z dnia 14 listopada 2007r.

Podpis nauczyciela: Zatwierdzam do realizacji:
____________________________ _________________________________
(data i podpis Dyrektora)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.