X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 17534
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

mgr Katarzyna Starzyńska
nauczyciel technologii informacyjnej i matematyki
I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Łęcznej
ubiegający się o stopień nauczyciela kontraktowego

I. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1.Nawiązanie współpracy stażysty z opiekunem stażu.

Formy realizacji:
Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu.
Określenie form współpracy i częstości spotkań (konsultacji).
Określenie źródeł z zakresu literatury matematycznej, informatycznej i ogólnopedagogicznej.
Zapoznanie się z zasobami środków dydaktycznych pracowni informatycznych i matematycznych.
Określenie sposobu pisania konspektów.
Zawarcie kontraktu z opiekunem.

Dowody realizacji, wskazówki, uwagi:
Kontrakt określający zasady współpracy, harmonogram spotkań i obserwacji zajęć.

Spodziewane efekty:
Przejrzyste zasady współpracy.

2.Pogłębianie wiedzy o zasadach funkcjonowania i organizacji szkoły.

Formy realizacji:
Analiza dokumentacji:
•Statutu
•Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania
•Poznanie aktów prawnych regulujących pracę szkoły (Ustawa o Systemie Oświaty)
•Programu wychowawczego
•Programu rozwoju szkoły.
•Regulaminów

Dowody realizacji, wskazówki, uwagi:
Potwierdzenie opiekuna stażu, notatka.

Spodziewane efekty:
Poprawienie organizacji pracy, uwzględnienie we własnej pracy kierunku działań szkoły. Kserokopie dokumentów i aktów prawnych.

3.Poznanie procedury awansu zawodowego nauczyciela.

Formy realizacji:
Zgromadzenie materiałów i analiza przepisów prawa oświatowego dot. awansu zawodowego tj. ustawy, rozporządzenia.

Dowody realizacji, wskazówki, uwagi:
Plan rozwoju zawodowego, potwierdzenia, notatki.

Spodziewane efekty:
Poznanie wymagań dotyczących uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.Zredagowanie we współpracy z opiekunem planu rozwoju zawodowego. Umiejętne dokumentowanie materiałów z realizacji planu.

4. Aktualizacja wiedzy o prawie oświatowym

Formy realizacji:
Systematyczne pogłębianie wiedzy.

Dowody realizacji, wskazówki, uwagi:
Zgromadzone materiały. Lista pozycji.

Spodziewane efekty:
Usprawnienie pracy z zakresu organizacji.

5. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole.

Formy realizacji:
Udział w szkoleniu BHP.
Lektura obowiązujących przepisów w tym zakresie.
Praktyczne stosowanie zasad BHP podczas codziennych zajęć w szkole.

Dowody realizacji, wskazówki, uwagi:
Zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Spodziewane efekty:
Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa panujących w szkole oraz przeciwdziałanie wypadkom
szkolnym.

6. Opracowanie planu rozwoju zawodowego oraz dokumentowanie realizacji jego zadań.

Formy realizacji:
•Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, arkuszy hospitacji, dzienników zajęć dodatkowych, świadectw, potwierdzeń, konspektów, zdjęć itp..

Dowody realizacji, wskazówki, uwagi:
Plan rozwoju zawodowego, teczka stażysty z dokumentami.

Spodziewane efekty:
Zebranie i uporządkowanie wymagań, których realizacja umożliwi uzyskanie stopnia nauczyciela kontraktowego.

7. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.

Formy realizacji:
Wdrażanie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.
Uczestniczenie w zebraniach Rady Pedagogicznej.

Dowody realizacji, wskazówki, uwagi:
Potwierdzenie dyrektora, prace na rzecz szkoły.

Spodziewane efekty:
Doskonalenie własnego warsztatu pracy i umiejętności. Przyczynianie się do realizacji funkcji szkoły.

8. Aktywne uczestnictwo w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu nauczycieli. Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych.

Formy realizacji:
Uczestnictwo w szkoleniach, kursach, warsztatach, konferencjach, Radach Pedagogicznych, praca w zespołach przedmiotowych, wychowawczych, problemowych lub samodzielne zdobywanie wiedzy i umiejętności.
Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, psychologicznej, wymiana doświadczeń, czytanie wybranych i poleconych tekstów.
Studia podyplomowe

Dowody realizacji, wskazówki, uwagi:
Zaświadczenia, dyplomy, protokoły, notatki, dziennik lektur.

Spodziewane efekty:
Wzbogacenie wiedzy, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, poznawanie nowych metod nauczania, systematyczne pogłębianie wiedzy informatycznej i matematycznej.

II.Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1.Zapoznanie się z programem nauczania obowiązującym w szkole.
Formy realizacji:
Analiza podstawy programowej.
Zapoznanie się z obowiązującymi podręcznikami, zeszytami ćwiczeń i poradnikami dla nauczyciela matematyki i informatyki.

Dowody realizacji, wskazówki, uwagi:
Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół ponadgimnazjalnych z matematyki, technologii informacyjnej i informatyki

Spodziewane efekty:
Sporządzenie planów wynikowych, własne notatki.

2.Organizowanie zajęć dodatkowych.

Formy realizacji:
Prowadzenie kółka informatycznego z zakresu tworzenia stron internetowych.

Dowody realizacji, wskazówki, uwagi:
Dziennik zajęć pozalekcyjnych

Spodziewane efekty:
Uczęszczanie uczniów do korzystania z różnych form zajęć pozalekcyjnych. Rozwijanie zainteresowań uczniów.

III.Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów.

1.Obserwacja i analiza możliwości uczniów. Indywidualizacja procesu edukacyjnego.

Formy realizacji:
Zbieranie informacji według przygotowanych narzędzi (np. karty obserwacji klasy).
Prowadzenie koła zainteresowań.
Wyposażanie uczniów w dodatkową literaturę i materiały wspomagające jego rozwój oraz pozwalające pracować samodzielnie w określonym tempie.
Śledzenie nowości wydawniczych w zakresie kształcenia.

Dowody realizacji, wskazówki, uwagi:
Karty ucznia, zestawienia frekwencji, ocen, lista propozycji wspomagających samokształcenie, scenariusze lekcji.

Spodziewane efekty:
Przygotowanie ćwiczeń odpowiadających wiedzy posiadanej przez uczniów. Dostosowanie
poziomu zadań.

2.Praca z uczniem zdolnym.

Formy realizacji:
Udział w konkursach i praca w ramach konkursu.
Monitorowanie przygotowań uczniów.
Angażowanie uczniów do aktualizacji strony WWW szkoły.

Dowody realizacji, wskazówki, uwagi:
Karty zgłoszeń, wydruki, efekty pracy,Materiały dla uczniów (wykaz literatury, adresy internetowe, spis czasopism).

Spodziewane efekty:
Rozwijanie aktywnych prospołecznych postaw wychowanków.

3.Poznanie sytuacji wychowawczej wychowanków oraz ich problemów dydaktycznych.

Formy realizacji:
Rozmowa pedagogiem i psychologiem szkolnym .
Rozmowa z wychowawcami klas.
Rozmowa z rodzicami uczniów.

Dowody realizacji, wskazówki, uwagi:
Wnioski z przeprowadzonej rozmowy.

Spodziewane efekty:
Znajomość sytuacji wychowawczej wychowanków pomoże w rozwiązywaniu problemów szkolnych oraz obniży prawdopodobieństwo powstania problemów dydaktycznych.

IV. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.

1.Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli.

Formy realizacji:
Hospitacja zajęć według wcześniej opracowanych narzędzi.
Omówienie wyników hospitacji.
Dzielenie się doświadczeniami.

Dowody realizacji, wskazówki, uwagi:
Wnioski z hospitacji i obserwacji.

Spodziewane efekty:
Poznawanie nowych metod nauczania, doskonalenie warsztatu pracy.

2.Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.

Formy realizacji:
Prowadzenie zajęć
w obecności opiekuna stażu według wcześniej opracowanych narzędzi.
Analiza i oszacowanie wyników przeprowadzonych lekcji.
Sporządzenie notatek i wyciągnięcie wniosków

Dowody realizacji, wskazówki, uwagi:
Wnioski z hospitacji i obserwacji.

Spodziewane efekty:
Obiektywna ocena własnego warsztatu pracy, doskonalenie warsztatu pracy.

3.Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności.

Formy realizacji:
Dokumentacja efektów własnej pracy (konspekty, dzienniki zajęć dodatkowych itp.).
Pozyskiwanie informacji zwrotnych ze strony uczniów oraz innych nauczycieli (uwagi, rozmowy).

Dowody realizacji, wskazówki, uwagi:
Wnioski z podjętej samooceny.

Spodziewane efekty:
Uświadomienie sobie swoich dobrych i słabych stron. Podjęcie działań mających na celu podniesienie kwalifikacji oraz poprawienie błędów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.