X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 17530
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegajacego sie o stopień awansu na nauczyciela mianowanego

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r., z późniejszymi zmianami  ( z dnia 15 lipca 2004)
Ustawa z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2000 r. Nr 19, poz. 239)

Plan rozwoju zawodowego
mgr Anny Skop
nauczyciela kontraktowego
w
Szkole Podstawowej w Ligocie Woźnickiej
ubiegającego się o stopień zawodowy
nauczyciela mianowanego

Czas odbywania stażu: 01.09.2009r. - 31.05.2012r.
Opiekun stażu:

§ 7ust.1 pkt.1
uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego

Zadania- przewidywane efekty
Formy realizacji

Termin

Sposób dokumentowania
1. Uczestniczenie w pracach organów szkoły wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego
Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym
Wdrażanie zasad wewnątrzszkolnego systemu oceniania
Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść poza szkolnych

Zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady Pedagogicznej

Potwierdzenie obecności na Radach
§ 7 ust. 1 pkt.2
pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.
1.Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych
Udział w pracach zespołu kształcenia wczesnoszkolnego
Uczestniczenie w radach szkoleniowych, w radach NWD
Udział w różnych zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego
Ukończenie studiów podyplomowych z zakresu logopedii (logopeda oświatowy)
Poszerzenie warsztatu pracy z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania
- budowanie własnej bazy materiałów dydaktycznych

W okresie stażu

2012 r.
Harmonogram prac zespołu
zaświadczenia z ukończonych szkoleń
zaświadczenia

dyplom ukończenia studiów

biblioteczka
spis zebranych pozycji
§ 7 ust.1 pkt. 3
poznanie przepisów dotyczących systemu oświaty z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa się staż
1.Poznanie przepisów dotyczących szkoły w której odbywa się staż
Aktualizacja wiedzy z dokumentacji obowiązującej w szkole
Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego
W okresie trwania stażu
Potwierdzenia, notatki

§ 7 ust. 2,pkt 1
umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach;

Zadania- przewidywane efekty
Formy realizacji

Termin

Sposób dokumentowania

1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli

Analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego:
- Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskania stopni
awansu
- Adekwatnych fragmentów Karty Nauczyciela oraz
Kodeksu Postępowania Administracyjnego

Tworzenie na własny użytek biblioteczki tekstów aktów prawnych dotyczących awansu
- Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu, planu rozwoju,
sprawozdania i prezentacji dorobku.

Udział w Radach Pedagogicznych poruszających kwestie awansu zawodowego i jego aktualizacji.

Uaktualnianie wiedzy na temat awansu (portale internetowe, czasopisma fachowe).

początek stażu

cały staż
Zgodnie z Rozporządzeniem MENiS

Zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady

Okres stażu

zbiór dokumentacji (biblioteczka)

Wniosek, plan rozwoju, sprawozdania

Potwierdzenia obecności na posiedzeniach Rady, zaświadczenia

biblioteczka

2. Współpraca z opiekunem stażu

Ustalenie zasad współpracy.

Korzystanie z pomocy opiekuna w prawidłowym sformułowaniu wniosku i planu rozwoju

Opracowanie projektu sprawozdania.

Obserwacja lekcji prowadzonych przez opiekuna.

Prowadzenie lekcji w obecności opiekuna
Omówienie prowadzonych i obserwowanych lekcji w celu doskonalenia umiejętności omawiania i ewaluacji własnych i obserwowanych lekcji.

IX 2009r

koniec stażu

W ciągu całego roku szkolnego/ w okresie stażu / harmonogram spotkań

Kontrakt
Harmonogram współpracy

Przejrzyste zasady współpracy

Scenariusze, konspekty

3. Wstępna ocena własnych możliwości i umiejętności jako nauczyciela

Autorefleksja, samoocena.

IX 2009

Plan rozwoju zawodowego

4. Dalsze doskonalenie umiejętności prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację zadań.
Opracowywanie, realizacja, monitoring i ewaluacja rozkładów materiału do edukacji wczesnoszkolnej

Doskonalenie umiejętności tworzenia scenariuszy zajęć.

Prowadzenie lekcji w obecności Dyrektora szkoły oraz omówienie, wnioski i ocena dokonań.
Udział w lekcjach otwartych.
Prowadzenie lekcji otwartych

Okres stażu

zgodnie z harmonogramem

scenariusze, omówienia, arkusz obserwacyjny, wnioski

5. Samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych

Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych.

Praca w zespołach nauczycielskich

Udział w wewnątrzszkolnych i zewnątrzszkolnych formach szkolenia zawodowego:
- Studia podyplomowe z zakresu logopedii (logopeda
oświatowy)
- Udział w różnego rodzaju ;
- kursach,
- seminariach,
- szkoleniach,
- konferencjach metodycznych,
- warsztatach.
Samodzielne rozwijanie umiejętności zawodowych poprzez studiowanie literatury metodycznej, pedagogicznej i psychologicznej. Korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli

Zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady
cały staż
cały staż

2009.-2012r

Okres stażu

Okres staż

Zapis w protokole

Dyplomy, zaświadczenia

biblioteczka

6. Modyfikowanie warsztatu pracy (metod, zakresu materiału, rodzaju zadań, sposobu oceniania) w celu dostosowania go do potrzeb edukacyjnych indywidualnego ucznia

Opracowanie:
1.Planu pracy z dzieckiem mającym trudności w nauce.
2.Planu pracy z dzieckiem szczególnie uzdolnionym.
3.Planu pracy wychowawczej dla klas I - III
Diagnoza potrzeb edukacyjnych konkretnego typu ucznia

Prowadzenie kółka dla uczniów zdolnych.
Prowadzenie konsultacji dla uczniów słabych.

2009/2012


2009/2012

2009/2012
na bieżąco
cały staż

Programy, plany

Program pracy kółka, sprawozdania


7. Podejmowanie dodatkowych wewnątrzszkolnych działań przy współpracy z innymi nauczycielami

Organizowanie konkursów, projektów, akademii.
Opieka nad salą lekcyjną.
Opiekun SKO

Okres stażu

Scenariusze, protokoły
8. Opracowanie kryterium oceniania dla klas I -III
Konsultacje z nauczycielami, dyrektorem
Zapoznanie uczniów i rodziców z kryteriami oceniania.

IX. 2009 r.
Regulamin oceniania. Zintegrowane testy i opracowania badające osiągnięcia uczniów

9. Publikacja prac własnych

Opublikowanie własnego dorobku pracy zawodowej na stronach www

koniec stażu

Strony www

§7, ust.2,pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;

1. Rozpoznawanie problemów środowiska uczniów i współczesnych problemów społeczno- cywilizacyjnych.

Zapoznanie z dokumentami zgromadzonymi w szkole:
- opinie i orzeczenia poradni pedagogiczno
-psychologicznej
- zapisy w protokołach
Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.
Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
Bieżące kontakty z rodzicami uczniów:
- rozmowy indywidualne
- klasowe narady rodziców,
- współpraca z tzw. trójką klasową,
Pedagogizacja rodziców;
Obserwowanie uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych (wycieczki, spacery)
Indywidualne kontakty z dzieckiem

Według harmonogramu.

Dokumenty udostępnione przez Dyrektora, potwierdzenia

Wnioski z opinii przeprowadzonych przez, PPP

Rozmowy z rodzicami, .

2. Doskonalenie umiejętności uwzględniania w pracy problemów środowiska

Aktywna współpraca z rodzicami.
Dostosowanie metod i form pracy do zaistniałych problemów.

W ciągu stażu

Pomoc rodziców w organizowaniu wycieczek oraz szkolnych i klasowych imprez.

3. Przekazywanie dziedzictwa kulturowego.

Czynne i bierne uczestnictwo w akademiach szkolnych.
Współudział w realizacji projektów tematycznych.
Wycieczki do miejsc historii, muzeum, kina itp.

Na bieżąco

Scenariusze, dokumentacje wycieczek
§ 7, ust.2,pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;

1. Doskonalenie umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem w pracy nauczyciela

Udział w szkoleniach z zakresu obsługi komputera, tworzenie stron internetowych

Cały okres stażu

Potwierdzenia, zaświadczenia

2. Wykorzystanie komputera w pracy.

Tworzenie prostych programów komputerowych na potrzeby lekcji.
Tworzenie prezentacji multimedialnych.
Opracowanie przy użyciu technik komputerowych różnych narzędzi pomiaru dydaktycznego, testów,sprawdzianów, dokumentacji szkolnej, dyplomów
przygotowanie scenariuszy lekcji, konspektów

cały staż

Programy, prezentacje multimedialne
wybrane pozycje

konspekty

3. Wykorzystanie Internetu i komputera do czynności związanych z odbywaniem stażu na nauczyciela mianowanego

Uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez Internet (portale poświęcone awansowi).
Przygotowanie dokumentacji awansu zawodowego

cały staż

początek stażu
okres stażu

Spis portali, teksty

plan rozwoju zawodowego, sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, załączniki

4. Publikacje własnych materiałów na stronach internetowych.

Założenie własnej strony www - publikacje


Cały okres staż

Strony www
§ 7, ust.2,pkt 4
umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań;

1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych.

Udział w kursach i warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, metodyki pracy.

cały staż

Potwierdzenia udziału

2. Aktywne realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych.

Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków, rozmowy wychowawcze, obserwacja uczniów, współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej
współpraca z rodzicami, pedagogizacja rodziców.
Bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych lub dydaktycznych.
Diagnoza potrzeb edukacyjnych konkretnego typu ucznia
Prowadzenie badań ankietowych służących ocenie jakości i efektywności własnych oddziaływań wychowawczych.

Wykorzystanie znajomości zagadnień z zakresu pedagogiki, psychologii, znajomości prawa oświatowego do diagnozowania konieczności kierowania uczniów
z trudnościami w nauce i o obniżonym poziomie intelektualnym do PPP oraz tworzenie programów pracy
z tymi uczniami.
Praca w Zespołach Wychowawczych

cały staż

cały staż

Według potrzeb

Według potrzeb

cały staż

cały staż

Potwierdzenia, dokumentacja podjętych działań

Rozpoznanie problemu edukacyjnego
Ankiety

Dokumentacja do PPP, programy pracy z uczniem
mającym trudności w nauce

protokoły
§7, ust.2,pkt 5
umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1. Przeanalizowanie aktów prawnych i poznanie procedury nadawania stopni awansu zawodowego nauczycieli.

Udział w warsztatach, szkoleniach, śledzenie dokumentów,
Opracowanie dokumentacji koniecznej do rozpoczęcia stażu.

Według harmonogramu.

Zaświadczenia, sprawozdania

2. Poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.
Analiza Karty Nauczyciela, Ustawy o systemie oświaty, Rozporządzenia MENiS,
Gromadzenie własnych zasobów tekstów w/w aktów w formie pisemnej i elektronicznej

cały staż
Wypisy
z obowiązujących aktów prawnych , biblioteczka

3. Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego.

Udział w Radach Pedagogicznych i Zespołach Przedmiotowych opracowujących i modyfikujących różne dokumenty wewnątrzszkolne.
Dostosowanie systemu oceniania do obowiązujących uregulowań prawnych.
Udział w pracach różnorodnych komisji: sprawdzianów po klasie VI, konkursach
Prawidłowa organizacja wycieczek szkolnych, klasowych.

cały staż

Zapisy w protokołach

System oceniania

Dokumentacja z przebiegu prac komisji, karty wycieczek


Zatwierdzam do realizacji:

........................................ .......................................
data i podpis Dyrektora podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.