X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 17396
Przesłano:

W śwecie mediów - innowacje pedagogiczne

Innowacja pedagogiczna „W świecie mediów”
Rok szkolny 2012/2013
Autorzy: Halina Kolińska, Sylwia Gwizdała


OPIS INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ
1. Uzasadnienie
potrzeby innowacji:
Edukacja medialna to zagadnienie istotne w kształceniu młodego pokolenia. W szkole naszej jest wielu uczniów uzdolnionych, dla których niewystarczające jest stosowanie tradycyjnych metod nauczania. Innowacyjne podejście pozwoli rozwinąć u tych uczniów zainteresowania i wzbogacić ich doświadczenia. Proponowany program innowacji pedagogicznej ma charakter metodyczno-organizacyjny, gdyż dotyczy modyfikacji organizacji kształcenia i wychowania oraz metod pracy na zajęciach koła dziennikarskiego. Zakres jej obejmuje podstawowe zagadnienia edukacji medialnej. Koncepcja ta jest zgodna z podstawą programową nauczania w szkole podstawowej.

2. Cele innowacji
pedagogicznej:
Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych, kształcenie umiejętności poprawnego, jasnego i precyzyjnego formułowania myśli oraz celowego władania środkami językowymi.
Kształcenie umiejętności wyrażania samodzielnych, niezależnych, lecz umotywowanych poglądów o otaczającym świecie.
Rozwijanie zainteresowań i zdolności.
Uświadomienie posiadanych predyspozycji i możliwości twórczych.
Kształcenie postaw kreatywnych.
Obcowanie młodych redaktorów z wiedzą dostępną z różnych źródeł.
Nabywanie umiejętności organizowania swojej pracy i współdziałania w grupie.
Stosowanie technologii komputerowej.
Rozwój wyobraźni, fantazji, ekspresji artystycznej.
Kształtowanie postaw zainteresowania drugim człowiekiem.
Dążenie do osiągania przez uczniów dojrzałości intelektualnej, emocjonalnej, moralnej.
Poznanie niewerbalnych środków przekazu i korzystania z dostępnych mass-mediów. Budowanie umiejętności samokształcenia.
Kształtowanie umiejętności planowania pracy w zespole.
Zapoznanie z pracą dziennikarza i zasadami obowiązującymi w tym zawodzie.
Kształcenie umiejętności świadomego korzystania z różnych źródeł informacji.
Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.
Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne wypowiedzi.
Kształtowanie obrazu własnej osoby i samooceny.
Zwiększenie atrakcyjności organizacji i metod nauczania.

3. Spodziewane efekty:
Dzięki uczestnictwu w zajęciach:
wzrośnie świadomość medialna uczniów,
zostaną uwrażliwieni na dostrzeganie, ciekawych zjawisk i wydarzeń z najbliższego otoczenia, nauczą się ich opisywania oraz wyjaśniania,
nauczą się krytycznej analizy otaczającego świata oraz oceniania zmian zachodzących w świecie i ich wpływu na jakość życia,
nauczą się dostrzegania ciekawostek w regionie,
zdobędą umiejętność przestrzegania zasad ładu i porządku w miejscach publicznych,
nauczą się efektywnie współdziałać w zespole i pracować w grupie, nauczą się lepszej organizacji pracy,
wzbogacą umiejętność podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji,
zdobędą umiejętności komunikacyjne i umiejętność precyzyjnego formułowania myśli wykształcą umiejętność wyrażania samodzielnych, niezależnych lecz umotywowanych poglądów o otaczającym świecie,
rozwiną zainteresowania i zdolności,
uświadomią sobie posiadane predyspozycje i możliwości twórcze,
wykształcą w sobie postawę kreatywną,
zetkną się z wiedzą dostępną z różnych źródeł,
nauczą się stosowania technologii komputerowej w pracy dziennikarza
rozwiną swą wyobraźnię, fantazję, ekspresję artystyczną,
obudzą w sobie postawę zainteresowania drugim człowiekiem,
nauczą się mądrego korzystania z dostępnych mass-mediów,
zapoznają się z pracą dziennikarza i zasadami obowiązującymi w tym zawodzie,
wykształcą w sobie umiejętność świadomego korzystania z różnych źródeł informacji,
rozwiną w sobie poczucie odpowiedzialności za własne wypowiedzi,
zbudują pozytywny obraz własnej osoby i samooceny;

Dodatkowe korzyści dla szkoły:
1. zostanie wzbogacenia oferty szkoły wobec ucznia,
2. zostanie nawiązana współpraca ze środowiskiem,
3. promocja szkoły w środowisku;

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.