X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 17352
Przesłano:

Plan pracy pedagoga szkolnego 2012/2013 - Gimnazjum

ZADANIA OGÓLNOWYCHOWAWCZE
1.Zebranie informacji o sytuacji wychowawczej, materialnej, zdrowotnej uczniów klas pierwszych.
2.Dokonanie oceny sytuacji wychowawczej w szkole ze szczególnym uwzględnieniem uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
3.Dbanie o realizację obowiązku szkolnego poprzez kontakt z nauczycielami. Przeglądanie dzienników lekcyjnych, zeszytów uwag, wyjaśnianie przyczyn nieobecności uczniów oraz podejmowanie działań eliminujących zjawisko
wagarowania we współpracy z wychowawcą poprzez założenie uczniom dzienniczków obecności.
4. Sporządzenie listy uczniów drugorocznych, mających indywidualne nauczanie, pochodzących z zaniedbanych środowisk, uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym, uczniów z rodzin zastępczych. Objęcie ich opieką pedagogiczną. Wspólna praca z wychowawcami, w celu pomocy tym uczniom, systematyczna ich kontrola, wdrożenie ich do przestrzegania obowiązujących norm społecznych, kontakt z rodzicami.
5. Udzielanie rodzicom wsparcia w rozwiązywaniu trudności w wychowywaniu własnych dzieci (rozmowa z trudnymi rodzicami).
6. Współpraca z zespołem wychowawczym.
7. Dbałość o przestrzeganie postanowień Konwencji o Prawach Dziecka.
OPIEKA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
1. Udzielanie uczniom pomocy w rozwiązywaniu konfliktów rówieśniczych i środowiskowych, porad w eliminowaniu napięć psychicznych spowodowanych niepowodzeniami szkolnymi i rodzinnymi.
2. Podejmowanie działań diagnostycznych w stosunku do uczniów u których wystąpiły problemy dydaktyczne, wychowawcze, poprzez kierowanie ich do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na badania lub terapię. W wyjątkowych sytuacjach sugerowanie rodzicom skorzystania z innych specjalistycznych konsultacji.
3. Zadbanie o dostosowanie wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu.
PROFILAKTYKA WYCHOWAWCZA
1. Udzielanie pomocy wychowawcom klas w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych, poprzez obserwacje zachowań uczniów, klasy, rozmowy indywidualne, uczestnictwo w godzinach wychowawczych i spotkaniach klasowych, analizowanie ocen z zachowania.
Rozmowy w rodzicami, udział w wywiadówkach i Radach Pedagogicznych, porady wychowawcze prowadzenie lekcji na tematy ważne interesujące młodzież.
2. Diagnoza zjawiska niedostosowania społecznego, poprzez przeprowadzanie ankiet dotyczących uzależnień, przemocy itp.
3. Współudział w organizowaniu przez szkołę działań profilaktycznych. Organizowanie lekcji wychowawczych i zapraszanie różnych specjalistów z danej dziedziny jakiej dotyczy problem w ramach profilaktyki.
4. Współpraca z rodzicami.
5. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
6. Współpraca ze Służbą Zdrowia.
7. Współpraca z Policją.
8. Współpraca z Sądem III Wydział ds. Rodzinnych i
Nieletnich.
9.Współpraca z MOPS oraz Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
10. Współpraca z Kuratorską Służbą Sądową.
11.Współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
PRACA KOREKCYJNO- WYRÓWNAWCZA
1. Organizowanie pomocy w wyrównywaniu braków w wiadomościach szkolnych oraz likwidowaniu mikrodefektów i zaburzeń rozwojowych (korekcja, reedukacja, terapia).
2. Organizowanie różnych form terapii uczniom z objawami niedostosowania społecznego.
3. Bieżące aktualizowanie wykazu uczniów posiadających opinie i orzeczenia w zakresie dostosowania wymagań edukacyjnych do specyficznych potrzeb ucznia.
4. Współpraca z nauczycielami w zakresie określenia trudności wynikających z rozwoju ucznia oraz innych przyczyn niepowodzeń szkolnych poprzez prace w zespołach ds. udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej uczniom. Zakładanie Indywidualnych Kart Potrzeb, tworzenie PDW, tworzenie IPET-ów. Postulowanie o różne formy pomocy uczniom do Dyrekcji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.