X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 17305
Przesłano:

Program autorski dla grupy misyjnej szkoły podstawowej

PROGRAM PRACY „KOŁA MISYJNEGO”

działającego przy Szkole Podstawowej Nr 6 im. Marii
Curie-Skłodowskiej w Kutnie

Autor programu:
s. Monika Stręciwilk


1. IDEA PRZEWODNIA PROGRAMU AUTORSKIEGO.

Głównym celem opracowania programu edukacyjnego jest zwrócenie uwagi na kulturotwórcze wykorzystanie czasu wolnego. Czas wolny jest dziś zagadnieniem żywo zajmującym specjalistów różnych kierunków. Pracują nad nim socjologowie i psychologowie, urbaniści, inżynierowie i ekonomiści, pedagodzy i lekarze. Znaczna część ludności (szczególności dzieci i młodzież) spędza przed ekranem telewizora po kilka godzin dziennie. Wielkie zainteresowanie telewizją wśród dzieci powoduje, iż poddają się one jej spontanicznemu oddziaływaniu o nieprzewidzianych skutkach.
Wolny czas jest elementem niezbędnym w życiu wszystkich ludzi i ma on pomóc człowiekowi w jego wzrastaniu. Człowiek jest istotą rozumną, został stworzony jako wolny i mający panowanie nad swoimi czynami. Wolność jest zakorzenioną w rozumie i woli możliwością działania lub niedziałania, czynienia tego lub czegoś innego. Dzięki wolnej woli każdy decyduje o sobie i to szczególnie o czasie wolnym.
Swój czas można poświęcić innym wzbogacając siebie. Pomoc i bycie dla innych jest inspiracją do zaangażowania się w dzieło misyjne Kościoła. Wspomaganie bliźnich z krajów misyjnych kształtuje postawy dojrzałości chrześcijańskiej, która wyraża się w przykazaniu miłości. Czas jest darem Bożym, dlatego należy przeżywać go roztropnie, nie zapominając o tym, że obok nas żyją inni ludzie.
Wiara każdego człowieka, zwłaszcza młodego, wypływająca z autentycznego przeżywania Ewangelii, rodzi szczególną wrażliwość wobec dzisiejszego świata, jego problemów i nadziei. Spotkania misyjne są okazją do pogłębienia świadomości misyjnej, w jej różnorodnych zakresach, jak również zapoznaniem się z problemami misji w świecie. Spotkania te są również okazją do zamanifestowania wiary i wyrażania solidarności z tymi, którzy głoszą Ewangelię, i z tymi, którzy wciąż czekają na Dobrą Nowinę.
Jedynie głęboka znajomość tematyki misyjnej i poznanie warunków życia młodych Kościołów mogą przynaglić nas do odnowy ducha misyjnego, dlatego też myślą przewodnią formacji misyjnej we współczesnym świecie są:
a) Kościół i misje we współczesnym świecie.
b) Współpraca misyjna.
c) Etapy wychowania mające podstawowe znaczenie w misyjnej formacji.

Stąd też program spotkań Koła Misyjnego obejmuje obraz działalności misyjnej Kościoła na wszystkich kontynentach:
a) Kościół afrykański,
b) Kontynent azjatycki,
c) Kościół latynoamerykański,
d) Oceanię.

Zaznajamia młodych ludzi z różnorodnymi możliwościami wsparcia misjonarzy i ludności misyjnej:
a) Duchowe wsparcie misji – zachęta do modlitwy w intencji misji, propagowanie Róż Żywego Różańca, organizowanie nabożeństw misyjnych, podkreślanie zbawczego wymiaru cierpienia.
b) Materialna pomoc misjom – wspieranie misji własną pracą, zbieranie ofiar na misje, promocja powołań misyjnych, otwarcie na kontakty z niechrześcijanami, życie zgodne z wartościami chrześcijańskimi.


W poniższym programie podjęto próbę zwrócenia uwagi na:

• Wychowanie do szacunku dla zmieniającego się czasu nauki oraz czasu wolnego – uświadomienie uczniom, że czas jest nam dany i zadany przez Boga.
• Uświadomienie potrzeby wychowywania młodego człowieka i ukazania niezastąpionej roli rodziny w tym względzie, czemu służy szczególnie czas wolny.
• Koncentrując się na poszczególnych aspektach czasu wolnego, zostanie ukazany wpływ, jaki wywiera czas na kształtowanie się osobowości dziecka.
• Wychowanie do odpowiedzialnego wykorzystywania czasu wolnego.
• Wspieranie umiejętności wyboru w życiu wartości wyższych.
• Uświadomienie uczniom potrzeby ciągłego dokonywania wyborów w życiu.
• Uświadomienie dzieciom, jak dobrze jest odpowiednio organizować swój wolny czas w sposób twórczy i w nieustannym ćwiczeniu postawy asertywnej.
• Ukierunkowanie uczniów na poszukiwanie możliwości zaangażowania się we współpracę misyjną Kościoła.
• Świadome korzystanie ze środków masowej komunikacji.


2. CELE PROGRAMU AUTORSKIEGO.

I. Szczegółowe cele – formacja wewnętrzna i duchowa:

• Misyjna formacja dzieci.
• Uwrażliwianie na potrzeby i troski drugiego człowieka.
• Zdolność do dzielenia się i otrzymywania.
• Poznanie siebie i akceptacja innych.
• Pogłębianie świadomości i odpowiedzialności za misyjne dzieło Kościoła.
• Rozwijanie współpracy misyjnej wśród uczniów.
• Zdynamizowanie misyjnego wymiaru Kościoła poprzez zaangażowanie dzieci w liturgię i apostolstwo.
• Informacje o misjach i formach pomocy misjom.
• Uwrażliwienie na dbałość o kulturę języka.

Cele formacji:

• Doprowadzanie do dojrzałego życia chrześcijańskiego.
• Wychowanie nowego człowieka do postawy posiadania siebie w dawaniu siebie.
• Ewangelizacja poprzez świadectwo chrześcijańskiego życia.
• Wprowadzanie pokoju i dialogu w nasze codzienne życie, a przez to umacnianie pokoju i zrozumienia na całym świecie.
• Doprowadzanie do życia w wolności dzieci Bożych.

Zadania formacji:

• Realizowanie programu dojrzałości chrześcijańskiej.
• Wprowadzenie w Biblię jako historię zbawienia. (Kręgi biblijne – załącznik nr 1)
• Realizacja drogowskazów „nowego człowieka”. (Załącznik nr 2)


II. Treści kształcenia i wychowania.


PLAN SPOTKAŃ GRUPY MISYJNEJ:

Lp. Z A G A D N I E N I A Liczba godzin
1. Wprowadzenie w Biblię:
Spotkania formacyjne – rozważanie fragmentu Pisma Świętego.

10

2.
Dojrzałość chrześcijańska:
• „Budujemy wspólnotę” – zawiązanie wspólnoty.
• Zapewnienie uczniom kulturalnego spędzenia wolnego czasu – dyskoteka.
• „Być dyspozycyjnym” – przygotowanie spotkania wigilijnego w naszej wspólnocie.
• Zajęcia warsztatowe – list do misjonarza.
• Kształtowanie odpowiedzialności jednostki za wyniki pracy zespołowej.
• Współtworzenie atmosfery życzliwości i więzów przyjaźni wśród członków Koła Misyjnego.
• Zajęcia warsztatowe – próba inscenizacji misyjnej.
33
3. Realizacja drogowskazów „nowego człowieka”:
• Spotkania modlitewne – przygotowanie nabożeństwa różańcowego.
• Szkoła modlitwy – przygotowanie nabożeństwa Drogi Krzyżowej.
• Troska o własną formację religijną – udział w rekolekcjach adwentowych i wielkopostnych.

18
4. Działalność dziennikarska:
• Ćwiczenia komunikacji werbalnej.
• Praca nad gromadzeniem informacji.
• Ćwiczenia sprawności redagowania tekstów.
• Okazja do rozwoju zainteresowań w zakresie literackim, rozrywek umysłowych i plastycznym.
• Współpraca z instytucjami kulturalno-oświatowymi w mieście (wycieczki do muzeum, kino).
56
5. Sprawności Anioła Poświętnika :
• Pióro Wędrownika
• Pióro Przyrodnika
• Pióro Wodzireja
• Pióro Tropiciela
• Pióro Samuela-Świątynnika
• Pióro Reportera
• Pióro Ogrodnika
• Pióro Kwiaciarki
• Pióro Bajarza
• Pióro Anioła Stróża
• Pióro Zwiadowcy
• Pióro Pielgrzyma
36

3. WARUNKI REALIZACJI PROGRAMU AUTORSKIEGO.

I. Realizacja założeń Koła Misyjnego dokonuje się poprzez:

• Systematyczne spotkania modlitewno-formacyjne
• Animację misyjną w grupach.
• Przygotowanie nabożeństw misyjnych.
• Rozpowszechniania prasy misyjnej (np. Świat Misyjny).
• Przygotowanie inscenizacji misyjnych.
• Organizowanie pomocy dla misjonarzy.
• Działalność dziennikarską – przygotowanie biuletynu misyjnego.
• Zdobywanie sprawności Anioła Poświetnika rozwijające umiejętności ciekawego i pełnego przeżywania tego, co trzeba odkryć, poznać, opisać, opowiedzieć i z czym trzeba się zaprzyjaźnić.

II. Realizacja programu zajęć– temat zajęć.

1. Dzieckiem Bożym jestem ja.
2. Pan Jezus mnie posyła.
3. Zapalamy światło nadziei przez spotkanie z Jezusem.
4. Misjonarz poznaje Jezusa, kocha Go i mówi o Nim.
5. Mojżesz w koszyku z papirusu.
6. Kim jest wędrownik? Wycieczka do parku Wiosny Ludów. (2h)
7. Zdobywanie sprawności „Pióro Wędrownika”. Wyjście do parku. (2h)
8. Warsztaty – sprawdzian zdobytych sprawności „Pióro Wędrownika”.
9. Próba inscenizacji misyjnej. (6)
10. Zdejmij swoje buty Mojżeszu!
11. Gazetka misyjna „Ja i mój świat” – redagowanie artykułów prasowych. (według potrzeby)
12. Zajęcia praktyczne - praca nad graficzną stroną gazety. (według potrzeby)
13. Projektowanie strony tytułowej do naszej gazetki misyjnej. (2h)
14. Ćwiczenia sprawności redagowania tekstów: streszczenie, notatka prasowa, wywiad. (według potrzeby)
15. Przypomina nam o tym tęcza.
16. Przygotowanie biuletynu misyjnego „Ja i mój świat”. Zbieranie materiałów na gazetkę. (2h)
17. Kościół nasz jest misyjny.
18. Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci – powszechne i najważniejsze.
19. Księga Jonasza.
20. PDMD – działanie Boga i człowieka.
21. PDMD – obecne na wszystkich kontynentach.
22. PDMD – dzieci pomagają dzieciom.
23. Misjonarz modli się codziennie za dzieci całego świata.
24. Zdobywanie sprawności „Pióro Reportera”. Nabywamy umiejętności szukania dobrych wydarzeń w naszym środowisku.
25. Prorok Jeremiasz.
26. Piszemy dobry reportaż z jakiegoś wydarzenia w szkole.
27. Uczymy się piosenek misyjnych.
28. Przygotowanie tygodnia misyjnego – wystawa misyjna.
29. Maryja pierwszą misjonarką.
30. Zapalamy światło nadziei przez modlitwę różańcową.
31. Przygotowanie nabożeństwa różańcowego z okazji Tygodnia Misyjnego w Kościele.
32. Nabożeństwo w Adwencie.
33. Przygotowanie dekoracji misyjnej w kościele.
34. Organizowanie pomocy dla misjonarzy – przygotowanie plakatów pt. „I ty możesz pomóc”.
35. Zdobywanie sprawności „Pióro Przyrodnika”.
36. Urządzanie wystawy przyrodniczej.
37. Zajęcia praktyczne – mini przewodnik ciekawych miejsc widokowych w okolicy.
38. Prowadzenie notatnika z wiadomościami i spostrzeżeniami dotyczącymi ptaków i zwierząt – ćwiczenia sprawności redagowania tekstów.
39. Nabożeństwo Bożonarodzeniowe.
40. Zdobywanie sprawności „Tropiciela – Karmiciela”.
41. Zajęcia techniczne – budowa karmnika dla ptaków.
42. PDMD tworzy łańcuch pomocy duchowej.
43. Zapalamy światło nadziei przez życie w łasce Bożej.
44. PDMD drogą do świętości.
45. Pod wrażeniem Jezusa.
46. Zdobywanie sprawności „Pióro Samuela – Świątynnika”.
47. Przygotowanie wywiadu z księdzem proboszczem na temat parafii.
48. PDMD buduje MOST braterstwa misyjnego.
49. W PDMD jesteśmy misjonarzami Pana Jezusa.
50. Spotkanie formacyjne – rozważanie Słowa Bożego.
51. Zapalamy światło nadziei przez miłość, która czyni nas braćmi.
52. Budujemy Kościół Boży.
53. Jezus – jak słońce.
54. Moi bracia i siostry z Azji.
55. Buduję Kościół z siostrami i braćmi z Europy.
56. Buduję wspólnotę z siostrami i braćmi z Afryki.
57. Buduję Kościół z moimi braćmi i siostrami z Ameryki.
58. Buduję Kościół z siostrami i braćmi z wysp Oceanii.
59. Jezus kocha dzieci.
60. Spotkanie formacyjne – udział w rekolekcjach adwentowych.
61. Chrześcijanin to człowiek radości – przygotowanie dyskoteki.
62. Zdobywanie sprawności „Pióro Wodzireja”.
63. Przygotowanie zaproszeń na integracyjną dyskotekę.
64. Jezus świętuje wraz z innymi.
65. Sprawiamy radość innym – przygotowanie skeczów, zabaw i konkursów misyjnych.
66. Spotkanie opłatkowe we wspólnocie.
67. W swojej rodzinie i Rodzinie Kościoła daję świadectwo wiary.
68. Misjonarz szuka pomocy u Pana Jezusa.
69. Misjonarz zawsze myśli o innych.
70. Jak powstaje przyjaźń.
71. Warsztaty – opracowujemy kalendarz modlitwy za rówieśników.
72. „Karta Braterskiego wsparcia” – warsztaty.
73. Misjonarz cieszy się, że może służyć innym.
74. Zapalamy światło nadziei przebaczając i przyjmując przebaczenie.
75. Misjonarz zawsze przebacza.
76. Misjonarz jest hojny i gotowy do wyrzeczeń.
77. Misjonarz w każdym człowieku dostrzega brata.
78. Jestem małym misjonarzem, dlatego zawsze przebaczam.
79. O kwiatach, o Bogu i o mnie.
80. Misjonarz jest szczęśliwy, że może dzielić się z innymi.
81. Spotkanie formacyjne – poznajemy patronkę misji świętą Teresę od Dzieciątka Jezus.
82. Warsztaty - przygotowanie szczegółowego programu przyjęcia lub spotkania przy ognisku.
83. Zajęcia praktyczne – nauka podstawowych kroków kilku tańców klasycznych.
84. Spotkanie formacyjne – poznajemy poszczególne księgi w Biblii.
85. Wyjście do kościoła parafialnego.
86. Zdobywanie sprawności „Pióro Pielgrzyma”.
87. Redagowanie przewodnika po sanktuariach maryjnych w Polsce.
88. Nieśmy światu Pana Jezusa.
89. Przyjaciel Jezusa zostaje uratowany.
90. Jesteśmy misjonarzami, modląc się za żywych i umarłych.
91. Zapalamy światło nadziei, które prowadzi ku wieczności.
92. Dobrze radząc wątpiącym naśladuję Pana Jezusa.
93. Połączeni z Bożym źródłem życia.
94. Nieśmy światu Pana Jezusa, odwiedzając chorych.
95. Pocieszając strapionych, niosę światu Pana Jezusa.
96. Głośmy światu – Bóg jest miłością!
97. Bóg Ojciec w Rodzinie Kościoła.
98. Matka Kościoła.
99. Bracia i siostry w Kościele.
100. Chcę być dobrym dzieckiem w Kościele.
101. Pan Jezus założył Kościół.
102. Pan Jezus jest obecny w Kościele.
103. Pan Jezus karmi swój Kościół.
104. Jezus przebacza w Kościele.
105. Parafia jest Rodziną.
106. Zdobywanie sprawności „Pióro kwiaciarki”.
107. Przygotowanie atlasu znanych roślin.
108. Warsztaty - tworzenie kompozycji bukietów, ikaban i wiązanek.
109. W swojej rodzinie i Rodzinie Kościoła daję świadectwo wiary.
110. Zdobywanie sprawności „Młody Odkrywca”.
111. Maryja modli się z Kościołem.
112. Maryja pomaga Kościołowi.
113. Chce jak Maryja pomagać Kościołowi.
114. Duch Święty uczy nas pomagać.
115. „I nazwał ich Apostołami”.
116. Ludzie świeccy w Kościele.
117. Jak pomagać Kościołowi?
118. Zdobywanie sprawności „Niewidzialny Pomocnik”.
119. Chcę być dobrym bratem Pana Jezusa.
120. Parafia gromadzi nas na Mszy Świętej.
121. Parafia opiekuje się słabszymi.
122. Zdobywanie sprawności „Miłosiernego Samarytanina”.
123. Jak pomagać w parafii.
124. Rodzina Święta.
125. Modlitwa w Rodzinie.
126. Przebaczenie w Rodzinie.
127. Chrześcijańskie zwyczaje w Rodzinie.

III. Metody, formy i środki w realizacji programu.

Właściwie zorganizowany proces edukacyjny służyć powinien wszechstronnemu rozwojowi osobowości ucznia. Ucznia, który będzie potrafił pracować zespołowo, a zarazem indywidualnie, ucząc się od innych. A także uczyć się samemu, polegać i ufać innym, ale również być odpowiedzialnym za to, co robi sam. Wyważenie proporcji w owych działaniach nauczyciela połączonych z zachowaniami ucznia zależeć będzie zarówno od twórcy programu jak i jego odbiorcy – ucznia.

1. Zamierzone osiągnięcia.

Uczeń powinien umieć:

• Godnie zachowywać się w miejscach świętych,
• Z należną czcią odnosić się do księgi Pisma Świętego,
• Budować wspólnotę z Bogiem i ludźmi: w rodzinie, szkole i grupie koleżeńskiej,
• Rozwijać w sobie przyjaźń z Jezusem Chrystusem przez korzystanie z sakramentów Kościoła,
• Troszczyć się o jedność i pokój we wspólnocie Kościoła,
• Angażować się w liturgię parafialną,
• Wzrastać w miłości Boga i bliźniego,
• Dawać świadectwo Jezusowi kierując się w swoim życiu Dekalogiem i Przykazaniem Miłości,
• Podejmować próby pracy nad kształceniem własnego charakteru,
• Rozwijać umiejętność wyrażania własnych opinii,

Uczeń powinien znać:

• Religijne znaczenie znaków i symboli liturgicznych,
• Wybrane perykopy biblijne, słowa Jezusowe, pieśni liturgiczne i modlitwy pomagające w interioryzacji niniejszych treści programu,
• Podstawowe wartości moralne poznane na spotkaniach i dokonywać ich hierarchizacji,
• Sposoby realizacji misji Kościoła w świecie,

2. Zadania nauczyciela:

• Kształtowanie odpowiedzialności jednostki za wyniki pracy zespołowej,
• Zapoznanie z podstawowymi treściami zawartymi w Piśmie Świętym,
• Współtworzenie atmosfery życzliwości i więzów przyjaźni wśród członków Koła Misyjnego,
• Uwrażliwianie na sposoby okazywania podziwu i wdzięczności wobec ludzi i Boga,
• Kształtowanie postawy Dziecka Bożego, otrzymanej na chrzcie świętym,
• Pomaganie w kształtowaniu postaw sprzyjających radosnemu przeżywaniu czasu wolnego,
• Formowanie umiejętności związanych z wcielaniem w życie wiary uczniów przykazań Bożych.


4. EWALUACJA PROGRAMU AUTORSKIEGO.

Ewaluacja programu, podobnie jak jego przygotowanie i realizacja, jest wysiłkiem zespołowym (nauczyciel, uczniowie, rodzice). Uzasadnione zatem jest, aby w ocenie efektywności programu uzyskać informacje zwrotne od uczniów i rodziców.

Program autorski jest otwarty i może ulec zmianie.


1. Metody sprawdzenia osiągnięć:

• Sprawdzian zdobytych sprawności Anioła Poświętnika poprzez wykonywanie konkretnych zadań,
• Kompletowanie wydanych numerów biuletynu misyjnego,
• Zaangażowanie w inscenizacje misyjne,
• Analiza wytworów uczniowskich,
• Analiza dziennika w zakresie frekwencji,
• Analiza końcowa,


Załącznik nr 1

K R Ę G I B I B L I J N E

1. Na nowo przeżyć historie Starego Testamentu:

• Cudowne uratowanie Mojżesza.
• Objawienie Boga przy krzewie ciernistym.
• Wyjście Izraelitów.
• Bóg zawiera przymierze z ludźmi.
• Jonasz – mały prorok i wielki Bóg.
• Drzewo „opowiada” o Bogu.

2. Jezus – jak obchodzimy Jego urodziny:

o Maryja będzie Matką Jezusa.
o Bóg chce u nas zamieszkać.
o Czekając na Jezusa.
o Obchodzimy święto narodzin Jezusa.
o Chrzest Jezusa.

3. Jezus – co czynił i co mówił:

o Obfity połów i pierwsi uczniowie Jezusa.
o Bliskość Jezusa pomaga.
o Błogosławieństwo dzieci.
o „Znak” Jezusa na weselu.
o Przypowieść o królewskiej uczcie weselnej.
o O Bogu troskliwym Pasterzu.
o Jezus w domu Zacheusza.
o Zaparcie się Piotra.
o Przypowieść o robotnikach w winnicy.
o Obraz lilii na polu.

4. Wielkanoc – wielka chwila:

o Jezus zaprasza na Wieczerzę.
o Jezus idzie Drogą Krzyżową.
o Jezus w drodze do Emaus.
o Zmartwychwstały Jezus nad jeziorem.
o Boży Duch jest wśród nas!
o Przyjaciel Jezusa zostaje uratowany.
o O Kobiecie, która zaufała Bogu.
o Pożegnalne słowa Jezusa na górze.
o Światło również dla zmarłych.
o Uroczystość świętego Marcina.


Załącznik nr 2

DROGOWSKAZY NOWEGO CZŁOWIEKA

1. Jezus Chrystus – Jest moim światłem i życiem oraz jedyną drogą do Ojca Niebieskiego. Przyjąłem Go jako mojego Pana i Zbawiciela. Oddałem Mu swoje życie, aby nim kierował według swojej woli.

2. Niepokalana – jest dla mnie najdoskonalszym wzorem „Nowego człowieka”, dlatego oddaję się Jej w opiekę oraz rozważam z Nią tajemnice zbawienia i staram się Ją naśladować.

3. Duch Święty – dzięki Chrystusowi i ja otrzymałem Ducha świętego, który sprawił, że narodziłem się na nowo o życia dziecka Bożego.

4. Kościół – wspólnota pielgrzymującego Ludu Bożego, jest jedynym środowiskiem życia, w którym może rozwijać się życie duchowe.

5. Słowo Boże – stanie się dla mnie światłem życia, jeżeli będę podejmował stały wysiłek zachowania. Pragnę karmić się nim poprzez studiowanie osobiste i we wspólnocie Pisma świętego.

6. Modlitwa – jest źródłem mocy i dziełem Ducha świętego.
7. Liturgia – jest uprzywilejowanym miejscem spotkania z Chrystusem.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.