X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 17174
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela bibliotekarza kontraktowego. Jarosław Janyk - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kędzierzynie- Koźlu

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela bibliotekarza ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż:
Jarosław Janyk- nauczyciel kontraktowy

Nauczyciel bibliotekarz w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Opolu, filia
w Kędzierzynie-Koźlu.

Kwalifikacje zawodowe:
Wyższe studia magisterskie na kierunku historia na Uniwersytecie Opolskim
Studia Podyplomowe na kierunku Wiedza o Społeczeństwie na Uniwersytecie Opolskim w Opolu
Studia Podyplomowe na kierunku Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa na Uniwersytecie Opolskim w Opolu

Termin rozpoczęcia stażu: 1 września 2012.
Planowany termin zakończenia stażu: 31 maja 2015.

Cel podejmowanego stażu: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.


§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy,
analiza i dokumentowanie własnych działań, a także oceniania ich skuteczności
i dokonywania zmian w tych działaniach

1. Poznanie procedury awansu zawodowego

- nawiązanie współpracy z opiekunem stażu,
- udział w regularnych konsultacjach związanych z realizacją poszczególnych elementów planu rozwoju,
- przygotowanie i przedłożenie planu rozwoju zawodowego nauczyciela.

Termin realizacji:
- IX 2012

Sposób dokumentacji:
- harmonogram spotkań
- opracowany i zatwierdzony plan rozwoju zawodowego


2. Dokumentacja realizowania planu rozwoju zawodowego

- gromadzenie dokumentów i zaświadczeń potwierdzających realizowanie określonych zadań
- przygotowanie i złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu

Termin realizacji:
- cały okres stażu
- IX 2012

Sposób dokumentacji:
- zaświadczenia, plany, konspekty, scenariusze, zdjęcia i inne dokumenty


3.Prowadzenie szkoleń wewnętrznych

Szkolenie z zakresu opracowania zbiorów zwartych dla pracowników Filii w Kędzierzynie- Koźlu

Termin realizacji:
Do ustalenia

Sposób dokumentacji:
- wypracowane materiały szkoleniowe
- podsumowanie podjętych działań


4. Doskonalenie metod pracy i poszerzanie wiedzy na temat gromadzenia zbiorów bibliotecznych

- przeprowadzenie badań diagnostycznych dotyczących potrzeb czytelniczych użytkowników biblioteki
- pobieranie dezyderatów zapotrzebowań czytelników na określone publikacje

Termin realizacji:
Cały okres stażu

Sposób dokumentacji:
- formularze ankiet
- zestawienia dezyderatów


5. Rozwijanie umiejętności i kompetencji zawodowych, związanych z budową bazy elektronicznej w systemie ALEPH

Szkolenie w Bibliotece Pedagogicznej w Opolu, z zakresu opracowania (w systemie ALEPH) wydawnictw zwartych w postaci klocków introligatorskich

Termin realizacji:
Do ustalenia

Sposób dokumentacji:
- zaświadczenie o odbytym szkoleniu
- materiały szkoleniowe

6.Udział w szkoleniach wewnętrznych

Uczestnictwo w szkoleniu dotyczącym opracowania oprawnych roczników czasopism w systemie ALEPH

Termin realizacji:
Do ustalenia

Sposób dokumentacji:
- opracowane materiały własne


§ 7 ust. 2 pkt 2

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1. Podjęcie działań mających na celu promocję placówki w środowisku lokalnym

- organizacja i popularyzacja idei „bookcrossingu”, mającej na celu propagowanie idei „uwalniania książek” w lokalnym środowisku czytelniczym
- podjęcie działań informacyjnych w ramach akcji
- gromadzenie „uwalnianego” księgozbioru i jego monitorowanie

Termin realizacji:
Cały okres stażu

Sposób dokumentacji:
- podsumowanie akcji
- spostrzeżenia własne


2.Współpraca z wybranymi instytucjami oświatowo- wychowawczym, działającymi na terenie miasta

- organizacja wystawy i kiermaszu prac plastycznych, podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kędzierzynie- Koźlu
- współpraca ze Szkołą Policealną Dla Młodzieży w Kędzierzynie- Koźlu
- pomoc w organizacji zajęć dla uczestników Uniwersytetu III Wieku
- współpraca z Kędzierzyńsko- Kozielskim Towarzystwem Historycznym

Termin realizacji:
Cały okres stażu

Sposób dokumentacji:
- scenariusz wystawy
- dokumentacja fotograficzna
- podsumowanie podjętych działań


3. Udzielanie pomocy nauczycielom miejscowych placówek oświatowych

- współorganizowanie konferencji metodycznych dla nauczycieli powiatu kędzierzyńsko- kozielskiego,
- tworzenie wystaw tematycznych oraz zestawień bibliograficznych z zakresu pedagogiki i zagadnień metodycznych

Termin realizacji:
Cały okres stażu

Sposób dokumentacji:
- zestawienia bibliograficzne
- scenariusze wystaw


4. Uczestnictwo w realizacji zadań edukacyjnych poszczególnych szkół na terenie miasta

- prowadzenie lekcji bibliotecznych dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum nr 1 w K- Koźlu
- udzielanie uczniom klas maturalnych pomocy bibliograficznej i informacyjnej
w tworzeniu prezentacji maturalnych z języka polskiego

Termin realizacji:
Cały okres stażu

Sposób dokumentacji:
- konspekty przeprowadzonych zajęć
- spostrzeżenia własne§ 7 ust. 2 pkt 3 Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Uczestnictwo w pracach związanych z wdrażaniem systemu bibliotecznego ALEPH

- poszerzanie zasobów elektronicznej bazy książek, poprzez sukcesywne opracowywanie zbiorów
- Obsługa czytelników w systemie ALEPH: udzielanie pomocy oraz indywidualnych instruktaży

Termin realizacji:
Cały okres stażu

Sposób dokumentacji:
- podsumowanie działań
- spostrzeżenia własne


2. Zastosowanie znajomości technologii komputerowej w pracach na rzecz biblioteki

- moderacja strony internetowej Filii Biblioteki Pedagogicznej w Kędzierzynie- Koźlu
- udostępnianie drogą internetową tworzonych zestawień bibliograficznych,
- zamieszczanie na witrynie internetowej biblioteki zdjęć z wystaw, konferencji, lekcji bibliotecznych i ważniejszych wydarzeń z życia placówki
- wykorzystanie zasobów internetowych w tworzeniu wystaw tematycznych

Termin realizacji:
Cały okres stażu

Sposób dokumentacji:

- kopie opracowań własnych
- wypracowane materiały


3. Promocja działań edukacyjnych biblioteki na stronach www

- publikacja scenariuszy lekcji bibliotecznych na internetowych portalach edukacyjnych
- opublikowanie w Internecie planu rozwoju zawodowego

Termin realizacji:
Cały okres stażu

Sposób dokumentacji:
- kopie sporządzonych opracowań wraz z linkami witryn internetowych


4. Zastosowanie prezentacji multimedialnej w podjętych działaniach na rzecz lokalnych instytucji oświatowych

- wyszukiwanie i przygotowywanie prezentacji multimedialnych na potrzeby lekcji bibliotecznych dla maturzystów oraz zajęć dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku
- pomoc w organizacji konferencji metodycznych dla nauczycieli miejscowych szkół,
w oparciu o technologię komputerową

Termin realizacji:
Cały okres stażu

Sposób dokumentacji:
- materiały i dokumenty zgromadzone na nośnikach elektronicznych


§ 7 ust. 2 pkt 3 Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty

1.Uczestnictwo w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego

- udział w szkoleniach, kursach i zajęciach warsztatowych mających na celu stale poszerzanie wiedzy i kompetencji zawodowych

Termin realizacji:
Cały okres stażu

Sposób dokumentacji:
- zaświadczenia i potwierdzenia z odbytych szkoleń
- materiały szkoleniowe


2. Sukcesywne poszerzanie i rozwijanie wiedzy z zakresu psychologii, bibliotekoznawstwa, pedagogiki

- bieżące studiowanie literatury fachowej
- uczestnictwo w szkoleniach metodycznych obejmujących wymienione dziedziny wiedzy

Termin realizacji:
Cały okres stażu

Sposób dokumentacji:
- zestawienia i wykazy lektur
- potwierdzenie uczestnictwa w doskonaleniu zawodowym

3. Wykorzystanie nabytych umiejętności pedagogicznych i dydaktycznych

-prowadzenie zajęć o tematyce historycznej dla klasy gimnazjalnej z wykorzystaniem posiadanych przez bibliotekę materiałów bibliotecznych oraz technologii multimedialnej

Termin realizacji:
Do ustalenia

Sposób dokumentacji:
- scenariusz zajęć
- dokumentacja na nośnikach elektronicznych


§ 7 ust. 2 pkt 5 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

1. Bieżące studiowanie przepisów prawa oświatowego, analiza aktów prawnych związanych z procedurami awansu zawodowego nauczyciela

- Karta Nauczyciela
- Rozporządzenie MEN w. s. awansu zawodowego
- Ustawa o bibliotekach

Termin realizacji:
Cały okres stażu

Sposób dokumentacji:
- wykaz analizowanych przepisów i aktów prawnych


2. Wykorzystanie i zastosowanie poszczególnych przepisów prawa oświatowego w procesie awansu zawodowego

- sporządzenie planu rozwoju zawodowego i sprawozdania z jego realizacji

Termin realizacji:
- IX 2012
- VI 2015

Sposób dokumentacji:
- opracowany i zatwierdzony plan rozwoju zawodowego
- sprawozdanie z odbytego stażu na stopień nauczyciela mianowanego


3. Poszerzanie wiedzy na temat prawa wewnątrzbibliotecznego i udział w jego kreowaniu

- analiza regulaminów wewnętrznych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej i
statutu placówki
- uczestnictwo w radach szkoleniowych i pedagogicznych

Termin realizacji:
Cały okres stażu

Sposób dokumentacji:
- wykaz regulaminów wewnętrznychZastrzega się możliwość modyfikacji planu rozwoju zawodowego w trakcie trwania stażu.


Opracował: Jarosław Janyk

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.