X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 17123
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO


Imię i nazwisko: Barbara Depa
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2009
Data zakończenia stażu: 31.05.2012
Szkoła: Szkoła Podstawowa w Raniżowie
Dyrektor szkoły:


Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MEN z dnia 1 grudnia 2004r.


§ 7 ust.1 pkt.1

Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego. 1.Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.

2.Współpraca z Samorządem Uczniowskim:

- współorganizacja zabaw, konkursów,wycieczek;

- współpraca podczas organizacji uroczystości szkolnych i różnorodnych imprez.

3. Wdrażanie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania

4. Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść poza szkolnych.§ 7 ust.1 pkt.2

Pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

1. Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu:
uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego- radach szkoleniowych.

2. Udział w zewnętrznym doskonaleniu nauczycieli:
konferencje metodyczne dotyczące nauczania języka angielskiego

3. Tworzenie i doskonalenie warsztatu pracy- budowanie bazy materiałów i pomocy dydaktycznych: testów, gier, krzyżówek itp.

4. Prowadzenie dokumentacji przyswojonych pozycji z zakresu dydaktyki i metodyki.
Poznawanie najnowszych pozycji dotyczących nauczania języka.

5. Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami.


§ 7 ust. 1 pkt.3

Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa się staż.

1. Analiza dokumentacji:

- Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,

- Karta Nauczyciela,

- Rozporządzenie MEN z 7 września 2004r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów uczniów słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów sprawdzianów szkołach publicznych.

- ustawa o systemie oświaty.

2. Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego


§ 7 ust. 2 pkt.1

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1. Współpraca z opiekunem stażu.

- zawarcie kontraktu i omówienia zasad współpracy;

- przygotowanie planu rozwoju zawodowego;

- ustalenie terminów spotkań z opiekunem;

- hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli- wnioski z obserwacji.

- prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu- konsultacja, opracowanie konspektów zajęć, analiza.

- określanie mocnych i słabych stron własnej działalności.

2. Doskonalenie warsztatu pracy i metod pracy pedagogicznej:

- analiza i wybór programów nauczania w oparciu o ich merytoryczne wartości,

- opracowanie przedmiotowego systemu oceniania z języka angielskiego,

- stosowanie aktywnych metod nauczania,

-opracowanie pomocy dydaktycznych- gazetki, postery, testy,

- dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania.

3. Publikowanie własnych prac:

- opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie www.

4. Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dzienniki lekcyjne, dzienniki pozalekcyjne.


§ 7 ust.2 pkt.2

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Zapoznanie z orzeczeniami i opiniami Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.

2. Kontakty z rodzicami (indywidualne, zebrania klasowe, współpraca ze szkolną Radą Rodziców).

3. Konsultacje z innymi nauczycielami.

4. Obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych.

5. Indywidualne rozmowy z uczniem.

6. Koło języka angielskiego dla uczniów zdolnych.

7. Przygotowanie uczniów i prowadzenie konkursów przedmiotowych.

8. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych
( dyskoteki, wspólne wyjazdy i wyjścia).


§ 7 ust.2 pkt.3

Umiejętność uwzględnienia w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1. Sporządzanie testów, plac klasowych, sprawdzianów przy użyciu komputera.

2. Przygotowanie materiałów dydaktycznych ( pomocy).

3. Opracowanie dokumentów szkolnych (planów wynikowych, przedmiotowy system oceniania itp.).

4. Dokumentowanie przebiegu stażu.

5. Przeprowadzenie lekcji języka z użyciem komputera.

6. Prowadzenie korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej z przedstawicielami wydawnictw językowych oraz nauczycielami.

7. Udział w kursach, warsztatach dotyczących poszerzenia wiadomości dotyczących obsługi komputera.

8. Wykorzystanie portali językowych samokształceniu.

9. Umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej – planu rozwoju zawodowego.

10. Dbanie o estetyczny i atrakcyjny wygląd placówki poprzez tworzenie dekoracji związanych z porą roku oraz gazetek tematycznych w sali zajęć.


§ 7 ust.2 pkt.4

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień w zakresie oświaty realizowanych zadań przez nauczyciela.
1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki na różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego.

2. Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma).

3. Wykorzystanie własnej wiedzy psychologiczno- pedagogicznej w pracy.

4. Opracowanie referatów o treści wychowawczo – dydaktycznej (metodycznej).
Przekazanie do biblioteki w celu wykorzystania przez osoby zainteresowane.

5. Pedagogizacja rodziców-współpraca z rodzicami.


§ 7 ust.2 pkt.5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
1. Analiza Karty Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty, Rozporządzenia MENiS, Statutu Szkoły i obowiązujących
regulaminów.

2. Opracowanie dokumentacji koniecznej do przeprowadzenia stażu.

3. Indywidualne studium prawa oświatowego poprzez studiowanie stron internetowych MENiS.

Opracowała: Barbara Depa

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.