X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16934
Przesłano:
Dział: Języki obce

Przyimki miejsca. Scenariusz lekcji j. angielskiego

Scenariusz lekcji języka angielskiego
II etap edukacyjny
1 godzina zajęć
Temat zajęć: Przyimki miejsca.
Cel ogólny: Prawidłowe użycie przyimków: in, on, under.
Cele szczegółowe: Uczeń:
- utrwala słownictwo związane z nazwami pomieszczeń, mebli i sprzętu domowego,
- tworzy zdania z konstrukcją: there is/there are,
- zadaje pytania o położenie przedmiotów,
- stosuje odpowiedni przyimek opisując położenie elementów,
- współpracuje z partnerem,
- dostrzega potrzebę utrzymania porządku wokół siebie.
Po zajęciach uczeń:
- zna wybrane przyimki miejsca,
- prawidłowo używa konstrukcji: there is/there are oraz odpowiedniego przyimka do określania relacji przestrzennych,
- umie zapytać o położenie przedmiotów.

Pomoce dydaktyczne:
- wykreślanka,
- tekst dialogu z
podręcznika „New English
Zone 2”(Oxford)
- karty pracy w wersji A i B

Metody pracy:
- indukcyjna
- reagowania całym ciałem (TPR)
- luki informacyjnej

Przebieg zajęć:
1.Przywitanie uczniów.
2.Sprawdzenie obecności.
3.Sprawdzenie zadania domowego.
4.Rozgrzewka językowa (powtórzenie z poprzedniej lekcji):
- nauczyciel zadaje pytania oczekując od uczniów krótkich odpowiedzi, np.T: Is there a board in the classroom? S: Yes, there is. T: Are there any dogs here? S: No, there aren’t. itp. Nauczyciel zachęca uczniów do zadawania pytań i udzielania odpowiedzi – praca w parach (ustalenie limitu czasu -3 min.)
- wykreślanka z nazwami mebli i sprzętu domowego (na tablicy) – ochotnicy podchodzą do tablicy i wykreślają wyrazy – pozostałe litery czytane rzędami poziomymi tworzą zdanie: Where are the spiders?
5. Podanie uczniom tematu lekcji i jej celu.
6. Wyszukiwanie w tekście dialogu z podręcznika (z poprzedniej lekcji) odpowiedzi na pytanie z wykreślanki: Where are the spiders?
- Uczniowie podają odpowiedzi, które nauczyciel zapisuje na tablicy: There’s a big spider in the bath. There’s one under the chair and one on the shelf. Uczniowie powtarzają zdania chórem za nauczycielem, a następnie chętne osoby czytają indywidualnie. Podkreślenie przyimków.
7. Zapis zdań do zeszytów – podkreślenie przyimków: In, on, under.
8. Reagowanie na polecenia nauczyciela (TPR).
- Np.T: Put your book on your head. Put your pencil case under the table. Put your notebook in your schoolbag. Itp.
8. Rysowanie przedmiotów w odpowiednim miejscu na obrazku zgodnie z informacjami uzyskanymi od kolegi/koleżanki – praca w parach.
- Uczniowie otrzymują karty pracy w wersji A i B przedstawiające pokój, w którym rozmieszczone są różne przedmioty. Uczniowie mają część z nich na obrazku, część pod obrazkiem. Zadaniem uczniów jest narysowanie w odpowiednim miejscu na obrazku przedmiotu z dołu obrazka zgodnie z informacjami uzyskanymi od partnera (na obrazkach rzeczy są umieszczone w zaskakujących miejscach). Uczniowie nie mogą widzieć kart kolegi/koleżanki. Na tablicy zapisany jest początek pytania: Where is...? które uczniowie zadają sobie na zmianę. Podczas pracy nauczyciel monitoruje pracę uczniów, w miarę potrzeby dyskretnie nakierowuje słabszych uczniów na odpowiednie słówko.
9. Porównanie obrazków w parach.Ustny opis pokoju przez ochotnika. (Konstrukcja: There is/There are). Krótka dyskusja nad korzyściami wynikającymi z utrzymania porządku w pokoju.
10. Podsumowanie lekcji.
Uczniowie ustnie dokańczają wybrane zdanie zapisane na tablicy: Dzisiaj nauczyłem/nauczyłam się.... Najciekawszy moment lekcji to....
11. Ocena aktywności uczniów na lekcji.
12. Zadanie i objaśnienie pracy domowej.
Zadaniem uczniów jest zapisanie w zeszycie co najmniej 5 zdań opisujących obrazek, nad którym pracowali na lekcji. Chętne osoby mogą dorysować inne przedmioty i napisać więcej zdań.

13. Pożegnanie uczniów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.