X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1680
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Imię i nazwisko: Justyna Lasota
Nazwa i adres szkoły: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie
Opiekun stażu:

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2007 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2008 r.
Czas trwania stażu: 9 miesięcy

I. Cel główny: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

II. Plan działania:

§ 6 ust.2, pkt 1 - Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
Cel, zadania:
1. Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
3. Zapoznanie z podstawą programową
4. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań placówki
5. Zapoznanie z obowiązującymi w szkole sposobami prowadzenia dokumentacji
6. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole
7. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
8. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu zawodowego
9. Złożenie wniosku o postępowaniu kwalifikacyjnym

Formy realizacji:
1.Analiza przepisów prawa oświatowego, dotyczących awansu zawodowego:
- Karta Nauczyciela (rozdz.3a Awansu zawodowego nauczyciela)
- Ustawa o systemie oświaty
- Najnowsze rozporządzenie MENIS dotyczące awansu zawodowego nauczyciela
2.Zawarcie ustnego kontraktu między stażystą a opiekunem stażu
- Określenie zakresu obowiązków stażysty
- Określenie zakresu obowiązków opiekuna stażu
- Określenie zasad komunikowania się i współpracy
- Skonstruowanie planu rozwoju zawodowego
- Konsultacje
3.Analiza podstawy programowej dla szkół przysposabiających do pracy
4.Analiza dokumentacji szkoły:
- Wewnątrzszkolny i przedmiotowy system oceniania oraz sposób pisania oceny opisowej dla uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy
- Statut SOSW
- Regulamin zajęć opiekuńczo – wychowawczych SOSW
- Regulamin pracy i wynagradzania
- Programy wychowawcze i profilaktyczne
5.Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej: dziennik lekcyjny, protokolant Rady Pedagogicznej,księga zarządzeń, kronika szkolna
6.Udział w szkoleniu,lektura obowiązujących przepisów w tym zakresie,
- Praktyczne stosowanie zasad BHP podczas codziennej realizacji zajęć praktycznych
7.Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, scenariuszy
8.Opis realizacji niniejszego planu rozwoju
9.Przedstawienie dokumentacji ze stażu.

Dowody realizacji, uwagi, wskazówki:
1.Znajomość przepisów prawnych,poprawne opracowanie planu rozwoju zawodowego
2.Omówienie zasad współpracy
3.Zapis w dokumentacji przebiegu stażu
4.Zapis w dokumentacji przebiegu stażu
5.Prawidłowo prowadzona dokumentacja szkolna
6.Zapis w dokumentacji przebiegu stażu
7.Teczka stażysty
8.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
9.Wniosek wraz z dokumentacją formalną

§ 6 ust.2, pkt 2 - Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w których nauczyciel odbywał staż

Cel, zadania:
1.Przygotowanie rozkładu materiału z zajęć przysposobienia do pracy oraz zajęć kształtujących kreatywność
2.Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora SOSW
3.Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli
4.Dokumentacja własnych działań pedagogicznych
5.Uczestnictwo w wewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym Nauczycieli i Radach Pedagogicznych

Formy realizacji:
1.Analiza podstawy Programowej
- Opracowanie planu działań dydaktycznych z uwzględnieniem treści i efektów pracy dydaktycznej ustalonych w podstawie programowej
2.Opracowanie konspektów zajęć
- Omawianie przeprowadzonych zajęć
- Wyciąganie wniosków do dalszej pracy
3.Hospitacja zajęć według wcześniej opracowanych narzędzi
- Zwrócenie uwagi na dobór metod i form pracy
- Wspólne omawianie zajęć
4.Gromadzenie dokumentacji, jej analiza i korzystanie z wniosków
5.Udział w radach Szkoleniowych w ramach WDN i Radach Pedagogicznych

Dowody realizacji, uwagi, wskazówki:
1.Rozkład materiału zatwierdzony do realizacji
2.Konspekty zajęć, karty hospitacji
3.Protokół z hospitacji, wnioski
4.Scenariusze zajęć, programy, ankiety, testy
5.Listy obecności

§ 6 ust.2, pkt 3 - Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów

Cel, zadania:
1.Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów
2.Realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych nauczyciela
3.Udzielanie się w pracach wychowawczych szkoły

Formy realizacji:
1.Analiza akt osobowych ucznia (opinie z PPP, wywiady środowiskowe)
- Współpraca z wychowawcami klas, pedagogiem i psychologiem
2.Prowadzenie zajęć zgodnie z planem pracy, indywidualizacja form i metod pracy w zależności od potrzeb i możliwości wychowanków
3.Sprawowanie opieki nad uczniami oraz włączanie się do organizacji imprez Ośrodka:
- Andrzejki
- Wigilia
- Choinka
- Śniadanie Wielkanocne
- I Dzień Wiosny
- Dzień Matki
- Dzień Dziecka

Dowody realizacji, uwagi, wskazówki:
1.Notatki; wykorzystanie zdobytych informacji w pracy z uczniem
2.Zapis w dzienniku, scenariusze zajęć,
3.Zapis w dzienniku

Doskonalenie własnego warsztatu pracy

Cel, zadania:
1.Wymiana doświadczeń, poszukiwanie rozwiązań
2.Wzbogacenie własnego warsztatu pracy
3.Doskonalenie multimedialnych technik pracy
4.Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych


Formy realizacji:
1.Współpraca z nauczycielami, pedagogiem i psychologiem szkolnym
2.Przygotowanie nowych pomocy i wykorzystanie ich w procesie dydaktyczno – wychowawczym na zajęciach w celu podniesienia poziomu pracy
3.Przygotowanie materiałów na zajęcia z wykorzystaniem komputera,
- Publikacja planu rozwoju zawodowego w Internecie
- Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej
4.Studiowanie czasopism i literatury fachowej, poradników metodycznych z dziedziny psychologii i pedagogiki
- Wyszukiwanie interesujących informacji w mediach, szczególnie w Internecie (przeglądanie stron WWW)
- Gromadzenie materiałów przedmiotowych i metodycznych

Dowody realizacji, uwagi, wskazówki:
1.Zapis w dokumentacji przebiegu stażu
2.Zdjęcia, Notatki
3.Scenariusze lekcji, wykaz stron internetowych, przykładowe materiały z internetu wykorzystane na lekcjach,przykładowe testy, Płyta CD z zapisem elektronicznym
4.Spis literatury metodyczno – pedagogicznej
Rejestr pozycji bibliograficznych, stron WWW
Rejestr posiadanych materiałów przedmiotowo - metodycznych

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.