X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16513
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr Lidia Latos - Pyć

nauczyciel nauczania zintegrowanego

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Józefowie nad Wisłą

Data rozpoczęcia stażu: 10.09.2009 r.
Data zakończenia stażu : 10. 06. 2012 r.


Cele stażu:

- podejmowanie działań służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły;
- pogłębianie wiedzy i umiejętności mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy;
- uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Przedstawiony poniżej plan rozwoju zawodowego jest dla mnie okazją do szczegółowego udokumentowania tego, co składa się na moją codzienna pracę wychowawczo – dydaktyczną.
Możliwość uzyskania statusu nauczyciela dyplomowanego jest dla mnie wyzwaniem oraz okazją do autorefleksji.
Uważam, że moja praca zgodna z niniejszym planem podniesie moje umiejętności i wiadomości, a przede wszystkim przyniesie korzyści dzieciom i rodzicom.
Moje celowe działania będą również zmierzać do podnoszenia jakości pracy szkoły oraz wspierania rozwoju zawodowego innych nauczycieli.


ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZADZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
W SPRAWIE UZYSKIWANIA STOPNI AWANSU ZAWODOWEGO

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

L. p
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
DOWODY REALIZACJI, UWAGI

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

1.
2.
3. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
Przygotowanie projektu sprawozdania - Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego,
- Opracowanie planu rozwoju zawodowego,
- Gromadzenie materiałów i dokumentów,
- Autorefleksja, analiza, opis realizacji planu rozwoju zawodowego. VIII 2009
IX 2009
Cały okres stażu
V 2012
Wniosek o rozpoczęcia stażu,
Plan rozwoju zawodowego,
Potwierdzenia, zaświadczenia, opracowane materiały,
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
4.Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej
- Studiowanie czasopism i literatury fachowej, przeglądanie stron internetowych z zakresu kształcenia zintegrowanego, pedagogiki i psychologii.
- Gromadzenie pomocy dydaktycznych( płyt cd, taśm magnetofonowych) i multimedialnych programów edukacyjnych
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Spis literatury
Pomoce dydaktyczne
5.Opracowanie i wdrożenie programu wychowawczego klasy
- Opracowanie programu wychowawczego klasy zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym i WSO
Wrzesień każdego roku
Programy pracy wychowawczej
6. Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym
- Uczestnictwo w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
- Uczestnictwo w konferencjach, szkoleniach, kursach, warsztatach dotyczących pracy dydaktycznej i wychowawczej
Zgodnie z harmonogramem.
Potwierdzenie Dyrektora.
Zaświadczenia.
7. Współtworzenie programów i dokumentów szkolnych.
- Uczestnictwo w spotkaniach, pracach nad tworzeniem dokumentów i programów szkolnych.
- Realizacja zadań wynikających ze Szkolnego Programu Profilaktyki.
W trakcie stażu.
Potwierdzenie Dyrektora,


§ 8 ust.2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w pracy pedagogicznej.
- Ukończenie szkoleń w zakresie stosowania technologii informacyjnej w nauczaniu zintegrowanym
- Prowadzenie kroniki szkoły podstawowej.
- Korzystanie z zasobów sieci Internet i programów multimedialnych. Przygotowanie materiałów: narzędzi pomiaru dydaktycznego, materiałów dla uczniów, dyplomów, zaproszeń, elementów dekoracji klasy i korytarza.
- Współtworzenie strony internetowej szkoły.
- Dokumentowanie planu rozwoju zawodowego i opublikowanie go w Internecie.
W trakcie stażu.
W trakcie stażu
W trakcie stażu.
W trakcie stażu.
Cały okres stażu. Zaświadczenia.
Potwierdzenie
Opracowania.
Materiały, zdjęcia., potwierdzenie.
Plan rozwoju zawodowego, adres strony internetowej.


§ 8 ust.2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach WDN lub innych zajęć

1. Gromadzenie i opracowywanie własnych materiałów przydatnych w pracy nauczyciela oraz udostępnianie ich innym nauczycielom. -Opracowywanie i udostępnianie materiałów dydaktycznych.
-Redagowanie gazetki szkoły podstawowej ,, Żaczek’’
w trakcie stażu.
- Potwierdzenie, przykładowe materiały, pomoce dydaktyczne,
Gazetki ,,Żaczek’’
2. Pełnienie funkcji opiekuna praktyk studentów pedagogiki -Prowadzenie zajęć otwartych
W trakcie stażu.
Potwierdzenie Dyrektora,


§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

1. Opracowanie i wdrożenie autorskiego programu kółka plastycznego dla kl. I-III ,,Każdy jest twórcą’’. - poznanie procedur tworzenia programów autorskich.
- zajęcia plastyczne
IX 2009- IV 2010
- Programu kółka plastycznego ,,Każdy jest twórcą’’
- dziennik zajęć pozalekcyjnych
2. Opracowanie i wdrożenie programu "Współpraca z rodzicami". - Aktywna i systematyczna współpraca z rodzicami.
Wzbogacanie wiedzy pedagogicznej rodziców,
- Opracowanie programu i tematyki spotkań
Cały okres stażu.
Wrzesień 2009, 2010, 2011.
Pogadanki ,referaty.
Program współpracy z rodzicami.


§ 8 ust. 2 pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. Organizacja i prowadzenie szkolnych konkursów.
- Opracowanie regulaminu konkursu i przedstawienie go uczniom . Przeprowadzenie konkursu.
W trakcie stażu.
Regulamin konkursu.
Sprawozdanie z konkursu.
2. Przygotowanie uczniów do uczestnictwa w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.
Pomoc w zdobywaniu informacji.
Włączanie rodziców do pomocy.
W trakcie stażu.
Potwierdzenie.
3. Podejmowanie dodatkowych zadań.
Prowadzenie zajęć kółka plastycznego
IX 2009- IV 2010
Program kółka plastycznego .
Potwierdzenie.
4. Integracja społeczności szkolnej.
Organizowanie:
- wycieczek krajoznawczych,
- wyjazdów do kina ,
- uroczystości klasowych i szkolnych.
Zaangażowanie uczniów i rodziców przy organizacji imprez klasowych i szkolnych.
W trakcie stażu.
Karty wycieczek, zdjęcia, potwierdzenie.


§ 8 ust. 2 pkt 4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1.Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na terenie gminy:
*Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
*Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
* Policją i Strażą Pożarną,
- Diagnozowanie problemów uczniów.
- Realizacja zaleconych ćwiczeń.
- Zgłoszenie potrzeb uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej
Spotkania, pogadanki.
W trakcie stażu.
- Zaświadczenia, potwierdzenia o współpracy,
* Wydawnictwami,
* Służbą Zdrowia,
* Organizacją odzysku ,,REBA’’
* Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu,
* Współpraca z organizacjami działającymi na terenie szkoły: Pedagogiem, Samorządem Szkolnym, biblioteką, świetlicą.
- Poznawanie ofert wydawniczych. Spotkania z przedstawicielami wyd.
- Wzajemne informacje o problemach zdrowotnych uczniów. Propagowanie zdrowego stylu życia.
-zbiórka zużytych baterii
- Udział w uroczystościach i konkursach gminnych.
- Wspieranie uczniów z problemami dydaktyczno - wychowawczymi.
- Udział w akcjach organizowanych przez Samorząd Szkolny.
- Udział w konkursach czytelniczych.
- Organizowanie wolnego czasu uczniów.
2. Działania na rzecz szkoły i środowiska.
- Pomoc w organizacji festynu rodzinnego i innych uroczystości (dekoracje)
W miarę potrzeb.
- Potwierdzenie, zdjęcia
3. Praca charytatywna na rzecz pomocy dzieciom poszkodowanym przez los. - Organizowanie zbiórek odzieży, zabawek i rzeczy codziennego użytku dla potrzebujących dzieci.
W trakcie stażu.
- Potwierdzenie.


§ 8 ust. 2 pkt 4f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej

1. Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji
- Ukończenie studiów podyplomowych w zakresie ,,Edukacji plastycznej’’
Rok szkolny 2009/2010
- Dyplom ukończenia


§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły w której nauczyciel jest zatrudniony

1. Analiza i opis dwóch przypadków rozpoznania i rozwiązywania problemów wychowawczych
- Dokonanie analizy i opisu oraz przedstawienie rozwiązania dwóch problemów wychowawczych,
cały okres stażu
- dokumentacja: opis i analiza


. Opracowała: mgr Lidia Latos – Pyć
Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.