X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16500
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

mgr Magdaleny Sucholas

PEDAGOGA SZKOLNEGO
PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WÓLCE
UBIEGAJACEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Data rozpoczęcia stażu: 01 wrzesień 2009
Planowany termin zakończenia stażu: 31 maj 2012
Opiekun stażu: p. Ilona Szkudlarek

Powinności nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego wynikające z Rozporządzenia MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:

Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MEN z dnia 1 grudnia 2004r.
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

§ 7 ust.1 pkt.1 uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.
2. Współpraca z Samorządem Uczniowskim:
• Współorganizacja zabaw (dyskotek) dla dzieci.
• Współpraca podczas organizacji uroczystości szkolnych i różnorodnych imprez.
3. Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść pozaszkolnych.

Zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady Pedagogicznej
Według terminarza
W okresie trwania stażu.
Potwierdzenie obecności na szkoleniach Rady
Potwierdzenia


§ 7 ust.1 pkt.2 pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

1. Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu.
2. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego:
• konferencje szkoleniowe
• studia podyplomowe
• rady szkoleniowych
3. Prowadzenie dokumentacji przyswojonych pozycji z zakresu dydaktyki i metodyki.
4. Tworzenie własnego warsztatu pracy
• Budowanie bazy materiałów dydaktycznych, testów, czasopism itp.

W okresie trwania stażu.
Zaświadczenie z ukończonego szkolenia.
Potwierdzenia.
Spis zebranych pozycji, testy, krzyżówki, czasopisma


§ 7 ust.1 pkt.3 poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

1. Analiza dokumentacji.
• Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
• Karta Nauczyciela.
• Rozporządzenie MEN z 7 września 2004 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.
• Ustawa o systemie oświaty.
• Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (publikacje w prasie oświatowej, Internet).
2. Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.

W okresie trwania stażu
Potwierdzenia
Notatki


§ 7 ust.2 pkt.1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
• analiza przepisów prawa oświatowego,
• założenie teczki „Awans zawodowy”,
2. Współpraca z opiekunem stażu.
• Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy.
• Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
• Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
• Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli – wnioski z obserwacji.
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacja, opracowanie konspektów zajęć, analiza.
• Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.
3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
• Stosowanie aktywnych metod nauczania.
• samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej,
• wymiana doświadczeń z opiekunem stażu i nauczycielami.
• opracowanie pomocy dydaktycznych .
4. Dokształcanie i doskonalenie zawodowe.
5. Prowadzenie dokumentacji szkolnej:
• dzienniki zajęć,
• notatki służbowe
6. Ewaluacja własnych działań.
• omówienie projektu sprawozdania z opiekunem stażu,
• wypełnianie kart pracy nauczyciela.

W okresie trwania stażu
Wrzesień 2009
W okresie trwania stażu
Wrzesień 2009
Wrzesień 2009
Raz w miesiącu
W ciągu całego roku szkolnego.
Cały okres stażu.
Wniosek o umożliwienie odbycia stażu,
Teczka „Awans Zawodowy”,
Zaświadczenia
Kontrakt
Plan rozwoju zawodowego
Konspekty
Konspekty
Notatka

Potwierdzenie

§ 7 ust.2 pkt.2 umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych wśród dzieci i młodzieży, niwelowanie zachowań agresywnych.
• prowadzenie lekcji wychowawczych,
• prowadzenie indywidualnych rozmów z uczniami,
• współpraca z sądem i kuratorem ds. nieletnich oraz instytucjami wspierającymi proces wychowania.
2. Pomoc uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji rodzinnej, otoczenie opieką uczniów potrzebujących pomocy.
• współpraca z GOPS w zakresie organizowania pomocy materialnej, rzeczowej dla uczniów i ich rodzin,
• wywiady środowiskowe.
3. Pomoc uczniom mającym trudności w nauce, w kontaktach z rówieśnikami i środowiskiem.
• współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Słupcy – kierowanie uczniów na badania,
• współorganizowanie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych.
• rozmowy indywidualne.
4. Wdrażanie zadań Programu Profilaktyki.
• prowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki zgodnie ze Szkolnym Programem Profilaktyki.
5. Przygotowywanie uroczystości szkolnych.
6. Praca z uczniem zdolnym.
7. Organizowanie spotkań z rodzicami uczniów mających kłopoty z nauką i zachowaniem.

Według planu
W ciągu całego stażu
Scenariusze
Potwierdzenie


§ 7 ust.2 pkt.3 umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Wykorzystanie technologii informacyjnej w pracy:
• przesyłanie prac i dokumentów drogą internetową,
• udział w życiu portali edukacyjnych,
2. Opracowanie dokumentów przy użyciu technik komputerowych:
• testów, ankiet, dyplomów, dokumentacji szkolnej.
• przygotowywanie scenariuszy lekcji, konspektów przy użyciu komputera i Internetu.
• przygotowywanie dokumentacji do awansu zawodowego.
• publikowanie własnych prac w portalu internetowym
• przygotowywanie informacji na stronę internetową szkoły

Cały okres stażu
Potwierdzenia
Zaświadczenia
Konspekty
Plan rozwoju zawodowego
Lista
Adres strony


§ 7 ust.2 pkt.4
umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań
1. Wykorzystywanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki w praktyce.
• rozwiązywanie problemów wychowawczych
• diagnozowanie środowiska rodzinnego
• współpraca z rodzicami
• doradztwo wychowawcze
• rozmowy wychowawcze
• zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
2. Dokumentowanie działań:
• plany pracy, dzienniki
• teczki tematyczne
• ankiety, notatki,
• sprawozdania.
Przez cały okres stażu
Notatki
Dzienniki
Sprawozdania


§ 7 ust.2 pkt.5 umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
1. Poznawanie przepisów prawa oświatowego.
2. Organizowanie akcji charytatywnych.
3. Organizowanie i współorganizowanie wycieczek szkolnych.
4. Uczestnictwo w pracach Zespołów Zadaniowych funkcjonujących w szkole.
5. Zastosowanie przepisów prawa oświatowego.
• rozwiązywanie bieżących sytuacji problemowych,
• prawidłowe prowadzenie dokumentacji,
• dokumentowanie czynności związanych z odbywaniem stażu.
W ciągu całego stażu
Notatki
Potwierdzenia


Wólka, dnia 08 września 2009 r. ........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.