X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16420
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko: mgr Lucyna Zniszczoł
Data rozpoczęcia stażu; 1.09.2011r.
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data zakończenia stażu: 31.05.2014.r
Miejsce odbywania stażu: Przedszkole nr 18 w Rybniku
Wykształcenie: Pedagogika wieku dziecięcego z logopedią ( tytuł licencjat)
Wczesnoszkolna Edukacja Zintegrowana ( tytuł magister)


Przygotowując plan rozwoju zawodowego miałam na uwadze kierunek rozwoju placówki w której pracuję, potrzeby i zainteresowania dzieci, a także własne zainteresowania i umiejętności, które mogą dać pozytywne efekty w oddziaływaniach pedagogicznych w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Jednocześnie planując zadania, które umożliwią mi zdobycie awansu zawodowego uwzględniłam wymogi Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz.U. z 16 listopada 2007r. Nr 214, poz. 1580)
Realizując plan będę dążyć do własnego rozwoju zawodowego poprzez poszerzanie swych kompetencji, poszerzanie wiedzy, zdobywanie nowych umiejętności, doskonalenie warsztatu pracy i wzbogacenie swojej osobowości, a tym samym także osobowości dzieci, które mi powierzono, a poprzez to wszystko jednocześnie wspierać rozwój placówki.

Podstawy prawne:
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz.674 ze zm.)- Awans zawodowy nauczycieli
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz.U.Nr 260, poz.2593)-obowiązujące z dniem ogłoszenia , tj.od 8 grudnia 2004r.
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz.U.Nr 214, poz.1580)-obowiązujące od 1 grudnia 2007r.


§8 ust.2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy przedszkola

l.p
Zadania i działania nauczyciela
Formy realizacji
Termin realizacji
Dowody realizacji

(Tabela - dop. red.)

1. Poznanie procedury awansu zawodowego- Sformułowanie wniosku o odbycie stażu Wrzesień 2011r. Wniosek o rozpoczęcie stażu
- Opracowanie planu rozwoju zawodowego Wrzesień 2011r. Plan rozwoju zawodowego
- Udział w kursie na temat: „Awans zawodowy nauczyciela” Wg ofert zaświadczenie
- Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego Okres stażu Sprawozdanie z realizacji planu
2. Doskonalenie pedagogicznego warsztatu pracy- Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do nauczyciela i przedszkola Okres stażu
Zaświadczenia
- Ukończenie studiów podyplomowych- Diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna 2013 r. dyplom
- Udział w Radach Pedagogicznych Okres stażu referaty
3. Działalność w zespołach zadaniowych- Aktualizacja Statutu oraz Regulaminów Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców Okres stażu Potwierdzenia Dyrektora
- Praca w komisji socjalnej Okres stażu Potwierdzenia Dyrektora
- Pełnienie funkcji SIP na placówce Okres stażu Potwierdzenia Dyrektora
4. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności pedagogicznych- Systematyczne śledzenie literatury metodycznej i dydaktycznej, korzystanie z zasobów biblioteki własnej, przedszkolnej i portali internetowych
Okres stażu Dziennik lektur
5. Wykorzystywanie nowatorskich metod pracy- Stosowanie w pracy metod aktywizujących i innowacyjnych Okres stażu Scenariusze zajęć
6. Prowadzenie zajęć dodatkowych
bezpłatnych- Prowadzenie zajęć „Mały aktor” 2012r Potwierdzenie Dyrektora przedszkola
7. Realizacja projektów i programów edukacyjnych:- Realizacja programu „Przyjaciele Zippiego” dotyczącego rozwiązywania problemów społecznych i emocjonalnych dzieci Okres stażu Potwierdzenie Dyrektora przedszkola
8. Przygotowanie wychowanków do udziału w konkursach organizowanych przez przedszkole oraz przez inne placówki i instytucje- Rozwijanie zdolności: muzycznych, plastycznych, recytatorskich i sportowych Okres stażu Dyplomy, zaświadczenia, podziękowania

§8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Opracowywanie wszelkich dokumentów związanych z pracą nauczyciela- Prowadzenie dokumentacji pracy nauczyciela drogą elektroniczną
- Opracowanie: ankiet, scenariuszy zajęć, pomocy do zajęć, scenariuszy imprez, opracowywanie wzorów dyplomów, kart pracy, ogłoszeń, podziękowań, zaproszeń itp.-techniką komputerową. Okres stażu Potwierdzenie Dyrektora, dyplomy, zaproszenia, scenariusze
2. Korzystanie z Internetu w celu poszerzenia wiedzy i informacji przydatnych w pracy nauczyciela- Wykorzystywanie do zajęć prezentacji multimedialnych Okres stażu Zapisy dzienne
- Korzystanie z dostępnych programów edukacyjnych dla dzieci Okres stażu Zapisy dzienne
- Korzystanie z wiedzy innych nauczycieli Okres stażu Rejestr stron
- Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego Okres stażu Rejestr stron
- Korzystanie ze stron MEN Okres stażu Rejestr stron
3. Aktualizowanie strony internetowej przedszkola- Prowadzenie strony internetowej grupy przedszkolnej Okres stażu Potwierdzenie Dyrektora,
4. Wykorzystywanie nośników audiowizualnych w trakcie pracy- dokumentowanie ważnych wydarzeń przedszkolnych za pomocą aparatu cyfrowego i programów DVD Okres stażu Potwierdzenie Dyrektora

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

1. Opublikowanie Planu rozwoju zawodowego- Opublikowanie w portalu internetowym zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego Okres stażu Publikacja w internecie
2. Opracowanie i udostępnianie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych- Opublikowanie na portalach edukacyjnych scenariuszy zajęć Okres stażu Publikacja w internecie
3. Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami- Prowadzenie zajęć koleżeńskich dla zainteresowanych nauczycieli Okres stażu Scenariusze, listy obecności nauczycieli
4. Pełnienie funkcji opiekuna stażu dla nauczycieli stażystów oraz praktykantek- Pomoc w realizacji zadań związanych z przebiegiem stażu: prowadzenie zajęć, omawianie i rozwiązywanie problemów, opracowywanie scenariuszy zajęć, obserwacja zajęć, prowadzenie dokumentacji opiekuna stażu Okres stażu Potwierdzenie Dyrektora

§8 ust.2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną, lub postępowaniem w sprawach nieletnich

1. Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych- Opracowanie i wdrożenie programu autorskiego zgodnego z potrzebami placówki Okres stażu Dokument potwierdzający
- Dokonanie ewaluacji wdrożonego programu autorskiego Okres stażu Dokument potwierdzający
2. Założenie i prowadzenie kółka teatralnego w przedszkolu: „Mały aktor”- Opracowanie i realizacja planu zajęć dodatkowych” Mały aktor” Okres stażu Plan pracy

§ 8 ust. 2 pkt 4 c
Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. Prowadzenie zajęć w ramach pedagogizacji rodziców- Organizowanie spotkań z pedagogiem, logopedą Okres stażu Protokoły zebrań
- Prowadzenie spotkań z rodzicami i dziećmi metodami aktywizującymi Okres stażu Scenariusze zajęć, listy obecności , ankiety
2. Organizowanie wycieczek- Organizowanie wycieczek do: Muzeum w Rybniku, Centrum Regionalnego w Żorach, Szkoły Muzycznej w Rybniku, Indiańskiej Wioski, Leśnego Parku Niespodzianek w Ustroniu, Okres stażu Dokumentacja wycieczek
3. Prowadzenie biblioteki i kącika dla rodziców- Działania na rzecz akcji :”Cała Polska czyta dzieciom”: zapraszanie osób dorosłych mających znaczenie w życiu miasta, przedszkola i dzieci do czytania bajek dla dzieci Okres stażu Potwierdzenie Dyrektora
- Udostępnianie rodzicom literatury i ciekawych artykułów edukacyjnych Okres stażu Potwierdzenie Dyrektora przedszkola
4. Podjęcie działań promujących przedszkole w środowisku lokalnym- Organizacja imprez i uroczystości przedszkolnych we współpracy z innymi placówkami oświatowymi i kulturalnymi Okres stażu Potwierdzenie Dyrektora, scenariusze, zdjęcia
- Organizacja konkursu międzyprzedszkolnego Okres stażu Potwierdzenie Dyrektora, scenariusze, zdjęcia
- Pozyskiwanie sponsorów na rzecz grupy Okres stażu Potwierdzenie Dyrektora, scenariusze, zdjęcia
5. Zorganizowanie i wdrożenie własnych pomysłów dydaktyczno-wychowawczych- Organizowanie na terenie przedszkola akcji charytatywnych, kiermaszów, konkursów Okres stażu Potwierdzenie Dyrektora
6. Współpraca z rodzicami
- Zorganizowanie warsztatów dla rodziców Okres stażu
Potwierdzenie Dyrektora przedszkola
- Prowadzenie konsultacji, porad
Okres stażu
Zdjęcia, referaty
- Pedagogizacja rodziców Okres stażu
Referaty
- Organizacja imprez okolicznościowych Okres stażu
Scenariusze, zdjęcia
- Zorganizowanie zajęć otwartych dla rodziców
Okres stażu
Scenariusze, zdjęcia
7. Współpraca z lokalną gazetką :”Serce Ewangelii”- Zamieszczanie informacji dotyczących życia przedszkola, życzeń, ogłoszeń dla mieszkańców środowiska lokalnego Okres stażu Potwierdzenie Dyrektora

§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami , instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1. Współpraca z Komendą Policji w Boguszowicach i Rybniku- Zapraszanie przedstawicieli Policji na spotkania z dziećmi- spotkanie ze Sznupkiem Okres stażu Potwierdzenie Dyrektora
- Pogadanki na temat bezpieczeństwa Okres stażu Potwierdzenie Dyrektora
2. Współpraca z OSP w Boguszowicach- Zwiedzanie siedziby OSP Okres stażu Potwierdzenie Dyrektora
- Zapraszanie przedstawicieli OSP do przedszkola Okres stażu Potwierdzenie Dyrektora
3. Współpraca ze Szkołą Podstawową nr 16 w Boguszowicach- Zwiedzanie szkoły Okres stażu Potwierdzenie Dyrektora
- Występy przedszkolaków dla uczniów SP Okres stażu Potwierdzenie Dyrektora
4. Współpraca z boguszowickimi przedszkolami- Udział w konkursach Okres stażu Potwierdzenie Dyrektora
- Występy dzieci Okres stażu Potwierdzenie Dyrektora
5. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Rybniku- Kierowanie dzieci na badania, konsultacje
- ( w miarę potrzeb) Okres stażu Potwierdzenie Dyrektora
6. Współpraca ze służbą zdrowia- Zapraszanie przedstawicieli służby zdrowia do przedszkola na pogadanki Okres stażu Potwierdzenie Dyrektora
7. Udział w akcjach charytatywnych i zbiórkach- Udział w ;” Górze grosza” Okres stażu Potwierdzenie Dyrektora
- Zbiórce baterii Okres stażu Potwierdzenie Dyrektora

§ 8 ust. pkt 5
Umiejętność rozpoznania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

1. Opis i analiza dwóch przypadków- rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych- Identyfikacja problemu Okres stażu Opis i analiza przypadków
- Geneza i dynamika zjawiska Okres stażu Opis i analiza przypadków
- Znaczenie problemu Okres stażu Opis i analiza przypadków
- Prognoza Okres stażu Opis i analiza przypadków
- Propozycja rozwiązania Okres stażu Opis i analiza przypadków

Opracowała: mgr Lucyna Zniszczoł

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.