X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16337
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO


Stażysta: ..........................
Nauczyciel – wychowawca świetlicy
Szkoła Podstawowa nr ...... im. ............. w ...................
Czas trwania stażu: 9 miesięcy (01.09.2011.r. – 31.05.2012.r)
Opiekun stażu: ....................................


(Opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 01.12.2004.r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli)

I Cel główny:
Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
II Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
4. Nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole.
5. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym oraz prowadzenie lekcji
w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w formach doskonalenia zawodowego.

III Plan działania:
Zgodnie z: § 6 ust.2 pkt.1.
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
DOWODY REALIZACJI
(Tabela - dop. red.)

Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli •Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 01.12.2004.r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004.r. nr 240, poz. 2593 z późn. zm.),

•Karta Nauczyciela-wrzesień
Znajomość procedury awansu zawodowego
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
•Określenie zasad komunikowania się i współpracy
•Zawarcie kontraktu między stażystą, a opiekunem stażu
•Ustalenie z opiekunem terminów spotkań, tematyki zajęć
•Skonstruowanie Planu Rozwoju Zawodowego wrzesień
Harmonogram spotkań-wrzesień
Kontrakt z opiekunem stażu-wrzesień
Sprawozdania z odbytych spotkań
Zatwierdzenie Planu Rozwoju Zawodowego
Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły
•Analiza dokumentacji szkoły:
-Plan Pracy Szkoły
-Statut Szkoły
-Program Wychowawczy
-Plan Pracy Świetlicy
-Wewnątrzszkolny System Oceniania
•Udział w Radach Pedagogicznych i zespole samokształceniowym nauczycieli świetlicy
•Zapoznanie się z tygodniowym planem zajęć w szkole, z dyżurami, z księgą zastępstw i zasadami współpracy dyrektora z pracownikami
Rozmowy z innymi nauczycielami, wychowawcami i pracownikami szkoły
październik
wrzesień
na bieżąco-notatki dotyczące poznanej dokumentacji
Potwierdzenie opiekuna stażu
Uczestnictwo w Radach Pedagogicznych i zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz z przepisami p. poż.

•Zapoznanie się z Rozporządzeniem MENiS z dn. 31.12.2002.r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003.r. nr 6, poz. 69)

•Zapoznanie się z instrukcją przeciwpożarową i planem ewakuacji
•Udział w podstawowym szkoleniu BHP-wrzesień
wrzesień
I półrocze
Notatki na temat poznanej dokumentacji
Zaświadczenie inspektora BHP
Zapoznanie się ze sposobem prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole
•Analiza dokumentów:
- dziennika świetlicy
- dziennika prowadzenia zajęć świetlicowych
- Księgi zarządzeń
- protokołów z posiedzeń Rady Pedagogicznej
•Prowadzenie dziennika zajęć świetlicowych
wrzesień
październik
na bieżąco Notatki na temat poznanej dokumentacji
Prawidłowe prowadzenie dokumentacji
Dokumentacja realizacji Planu Rozwoju Zawodowego
•Gromadzenie dokumentów, programów, scenariuszy
•Opis wydarzeń, notatki na bieżąco
Wspomniane dokumenty
Przygotowanie sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego
•Opis realizacji niniejszego planu-maj 2012
Treść sprawozdania
Złożenie wniosku o postępowaniu kwalifikacyjnym
•Przedstawienie dokumentacji ze stażu czerwiec 2012 Wniosek wraz z dokumentacją formalną
Zapoznanie się z rolą wychowawcy świetlicy szkolnej
•Przeprowadzenie rozmów z osobami pracującymi w świetlicy na bieżąco Notatki

Zgodnie z: § 6 ust.2 pkt.2.
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora
•Opracowanie konspektów zajęć
•Omawianie przeprowadzonych zajęć
•Wyciąganie wniosków do dalszej pracy na bieżąco
na bieżąco
na bieżąco
Konspekty zajęć,
Karty hospitacji
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
(lub innych nauczycieli)
•Hospitacja zajęć wg wcześniej określonych zasad
•Zwrócenie uwagi na dobór metod i form pracy
na bieżąco
Wnioski
Umiejętność analizowania zajęć hospitowanych i prowadzonych samodzielnie
•Analiza zajęć dydaktyczno-wychowawczych
•Zwrócenie uwagi na mocne i słabe strony pracy własnej na bieżąco wnioski do dalszej pracy
Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym
•Udział w kursach i szkoleniach
•Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych
na bieżąco
Zaświadczenia ukończenia kursów
Lista obecności
Samokształcenie
•Zbieranie informacji mogących pomóc w dalszej pracy
•Lektura czasopism pedagogicznych i psychologicznych oraz książek o tematyce psychologiczno-pedagogicznej
•Odwiedzanie internetowych portali edukacyjnych, zapoznawanie się z publikowanymi tam materiałami-na bieżąco
Notatki
Wykaz odwiedzanych stron internetowych
Wspomaganie aktywności twórczej dzieci
Współorganizacja uroczystości szkolnych i imprez kulturalnych
•Organizacja gier i zabaw wynikających z planu pracy świetlicy
•Zorganizowanie świetlicowego kącika baśni i legend polskich, poczty świetlicowej
•Włączenie się do organizacji imprez organizowanych w szkole i świetlicy (Andrzejki, pasowanie na Świetlika, bal karnawałowy, kiermasz ozdób świątecznych itp.)
•Przeprowadzanie konkursów świetlicowych (plastycznych, konkursów wiedzy i innych) o różnej tematyce, zgodnie z harmonogramem imprez świetlicowych-na bieżąco
I półrocze- na bieżąco
Konspekty
Zapisy w dzienniku
Scenariusze przeprowadzonych zajęć
Zdjęcia
Scenariusze wymienionych wydarzeń
Zdjęcia
Sprawozdania z przeprowadzonych konkursów
Zdjęcia
Pomoc w nauce i wyrównywanie braków szkolnych
•Odrabianie z dziećmi zadań domowych
•Gry i zabawy edukacyjne
•Praca z dziećmi posiadającymi problemy w nauce na bieżąco Wpisy w dzienniku
Karty pracy
Dbanie o estetykę sal świetlicowych
•Wykonywanie gazetek ściennych, zmienianie wystroju sali świetlicowej na bieżąco Zdjęcia gazetek

Zgodnie z: § 6 ust.2 pkt.3 Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów.

Poznanie sytuacji wychowanków
•Rozmowy z rodzicami i dziećmi, ankieta
•Analiza kart przyjęcia dzieci do świetlicy
•Współpraca z wychowawcami klas, pedagogiem, psychologiem na bieżąco Notatki
Wykorzystanie zdobytych informacji w pracy z wychowankiem
Potwierdzenie psychologa i pedagoga
Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowanków
•Stała obserwacja dziecka
•Współpraca z rodziną i nauczycielami
•Udział w szkoleniach
•Lektura psychologiczna i pedagogiczna na bieżąco Notatki w zeszytach obserwacji
Pogłębianie wiedzy z zakresu problemów środowiska wychowanków, w stopniu umożliwiającym współpracę z tym środowiskiem
•Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku ucznia
•Stosowanie w pracy technik gromadzenia informacji
•Troska o dobry kontakt z rodzicami na bieżąco
Notatki z przeprowadzonych rozmów
Współpraca z instytucjami mogącymi pomóc w sprawach wychowawczych
•Rozmowa
•Wywiad
•Kontakt z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną na bieżąco
Spis niezbędnych telefonów do instytucji wspomagających proces wychowawczy
Współpraca z pielęgniarką szkolną
•Bezpośrednie rozmowy z pielęgniarką na bieżąco Pisemne potwierdzenie pielęgniarki

Zgodnie z: § 6 ust.2 pkt.4 Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu (lub innych nauczycieli)
• Obserwacja według wcześniej przygotowanych narzędzi
•Omówienie i zapisanie spostrzeżeń na bieżąco
Wnioski z obserwacji
Ocena własnych umiejętności
Analiza mocnych i słabych stron
•Działanie autorefleksyjne
•Dokumentacja własnej pracy na bieżąco
Dokumentacja efektów własnej pracy
Autorefleksja i wnioski do dalszej pracy
Analiza i samoocena własnej pracy
•Analiza własnych notatek, rozmów pohospitacyjnych na bieżąco
Wnioski pedagogiczne i do dalszej pracy


Podpis stażysty

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.