X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16332
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

ZADANIA
SPOSÓB REALIZACJI

1.Poznanie procedur awansu zawodowego.
-Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego, między innymi: Karty Nauczyciela oraz Rozporządzenia o awansie zawodowym nauczyciela.
Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
2.Podjęcie współpracy z opiekunem stażu.-Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu;
-Zawarcie Kontraktu z opiekunem stażu poprzez ustalenie zakresu obowiązków;
-Przygotowanie Planu rozwoju zawodowego;
-Ustalenie z opiekunem stażu terminów spotkań;
-Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu (wnioski z obserwacji);
-Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu (konsultacja, opracowanie konspektów zajęć i ich analiza);
-Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora (konsultacja, opracowanie konspektów zajęć i ich analiza);
-Określenie słabych i mocnych stron własnej działalności;
-Bieżące gromadzenie materiałów z realizacji zadań zawartych w planie rozwoju;
-Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
3.Samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych.
-Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego:
rady szkoleniowe;
-Udział w warsztatach metodycznych- konferencje;
-Tworzenie referatów o tematyce związanej z pracą przedszkola;
-Czytanie literatury pedagogicznej, śledzenie stron internetowych
4.Doskonalenie i tworzenie warsztatu pracy.
-Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych, dekoracji sali;
-Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania.

§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego
oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

ZADANIA
SPOSÓB
REALIZACJI
TERMINY
DOKUMENTACJA

(Tabela - dop. red.)

1.Współpraca z rodzicami. -Prowadzenie spotkań grupowych z rodzicami;
-Konsultacje indywidualne z rodzicami;
-Zajęcia otwarte dla rodziców;
-Informacje dla rodziców o zamierzeniach dydaktyczno- wychowawczych na tablicy ogłoszeń;
-Włączanie rodziców do organizowania i współuczestnictwa w uroczystościach przedszkolnych;
-Pedagogizacja rodziców;
2.Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci. -Obserwacja dzieci na tle grupy;
-Rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami;
-Organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy.
3.Praca z dziećmi z trudnościami
4.Opieka nad dziećmi zdolnymi. -Prowadzenie zajęć dla dzieci zdolnych.
-Udział w przygotowaniu uczniów do konkursów
Okres stażu wpisy do dziennika.
podziękowania
5.Współpraca ze środowiskiem lokalnym. -Organizowanie wycieczek
-Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą i opiekuńczą
6.Wspólpraca z innymi nauczycielami. -Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
7.Wdrażanie nowatorskich form pracy z dziećmi. -Studiowanie literatury pedagogicznej

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność ykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
ZADANIA
SPOSÓB REALIZACJI
1.Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej.
2.Współpraca przy prowadzeniu strony internetowej przedszkola
-Wykonywanie środków dydaktycznych za pomocą komputera;
-Opracowanie dokumentów, scenariuszy hospitacji, planów miesięcznych korzystając z komputera;
-Gromadzenie niezbędnych przepisów oświatowych z internetu;
-Wykorzystywanie w pracy encyklopedii multimedialnych i internetu;
-Korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż;
-Korzystanie z dotyczących awansu rad ekspertów odpowiadających online na pytania użytkowników portali;
-Publikowanie zdjęć i tekstów na przedszkolnej stronie internetowej.

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

ZADANIA
SPOSÓB REALIZACJI
1.Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki.
-Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki na różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego.
-Samokształcenie się- zapoznanie się z najnowszymi propozycjami wydawniczymi z w/w dziedzin.
2.Aktualizowanie wiedzy dotyczącej rozwoju dzieci w zależności do wieku.
-Studiowanie literatury dotyczącej rozwoju dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
3.Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków.
-Opracowanie arkusza obserwacji dzieci oraz zbieranie informacji na temat wychowanków.
-Rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami.
4.Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów. -Rozwiązywanie konfliktów, integrowanie grupy, zapobieganie agresji poprzez wprowadzanie metod aktywizujących w pracy dydaktycznej.
Na bieżąco

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
ZADANIA
SPOSÓB REALIZACJI
1.Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty.
Analiza dokumentacji:
- Ustawa o systemie oświaty;
- Karta Nauczyciela;
-Rozporządzenie MENiS w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
-Rozporządzenie MENiS dotyczące podstawy programowej;
-Rozporządzenie MENiS dotyczące programów nauczania;
Zapoznanie z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (prasa oświatowa, internet);
-Udział w konferencjach o systemie oświaty;
-Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych podejmujących w/w temat;
Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego;
Analiza i gromadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem placówki (statut przedszkola, plan rozwoju przedszkola, regulaminy wewnątrz-przedszkolne). Okres stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.