X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16054
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego


Nauczyciel stażysta:Marta Malarz

Opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.Dziennik Ustaw Nr 214, poz. 1580
Marta Malarz - nauczyciel klasy III c w Szkole Podstawowej Nr 95 im. Władysława Broniewskiego w Krakowie, ul. Wileńska9

Opiekun stażu: Grażyna Walocha

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2011 r.

Planowana data ukończenia stażu: 31.05.2012 r.

Cel główny: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
A. Cele szczegółowe:
1.Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
2.Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.
3.Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i wypoczynku.
4.Nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole.
5.Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym oraz prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły i omawianie ich.
6.Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w formach doskonalenia zawodowego (wewnątrzszkolnych, pozaszkolnych i samokształcenia)..

KIERUNKI ROZWOJU

I.Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły (§6 ust.2 pkt 1)*

LP / ZADANIA / FORMY REALIZACJI / TERMIN / DOWODY REALIZACJI, WSKAZÓWKI

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

1.Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego
- Analiza aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli
- Śledzenie informacji w Internecie i prasie poświęconej oświacie
- Napisanie planu rozwoju zawodowego i przedłożenie Pani Dyrektor do zatwierdzenia
Wrzesień 2011
- Plan Rozwoju Zawodowego
2.Nawiązanie współpracy stażysty z opiekunem stażu - Omówienie i ustalenie przebiegu stażu, analiza treści zawartych w planie rozwoju zawodowego
- Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu, zawarcie pisemnego kontraktu z opiekunem
Wrzesień 2011 - Opracowanie planu i zasad współpracy
3.Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania szkoły oraz obowiązującą dokumentacją
- Zapoznanie się ze Statutem Szkoły
- Zapoznanie się z Programem Wychowawczym Szkoły i Programem Profilaktycznym Szkoły
- Zapoznanie się z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania ( WSO)
- Prowadzenie dziennika lekcyjnego
- Opracowywanie konspektów lekcji hospitowanych
- Zapoznanie się z planem zajęć w szkole i dyżurami
- Wrzesień 2011
- Październik
2011 - Udział w opracowaniu Planu Pracy Zespołu Edukacji Wczesnoszkolnej w roku 2011/2012
- Udział w opracowaniu Planu Zespołu Nauczycieli klas trzecich w roku szkolnym 2011/2012
- Stworzenie programu wychowawczego klasy III
- Opracowanie szczegółowych zasad i kryteriów oceniania w kształceniu zintegrowanym
- Wpisy w dzienniku lekcyjnym
- Konspekty z hospitowanych zajęć
- Udział w Radach Pedagogicznych
- Notatki własne
4.Zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz przepisami przeciwpożarowymi
- Udział w szkoleniach
- Praktyczne stosowanie zasad BHP podczas codziennej realizacji zajęć praktycznych
Na bieżąco
- Zaświadczenie o ukończeniu podstawowego szkolenia BHP
5.Uczestniczenie w działaniach wewnątrzszkolnych - Wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania
- Współpraca z innymi nauczycielami uczącymi uczniów
- Współpraca z rodzicami
Na bieżąco
- Obecność na zebraniach i Radach Pedagogicznych
6.Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły
- Planowanie i organizacja lub udział w organizowanych wydarzeniach w życiu szkoły
Na bieżąco
- Pomoc w zorganizowaniu Dni Europejskich, współpraca z nauczycielami
- Przygotowanie zebrania z rodzicami przyszłorocznych klasI, zorganizowanie warsztatów dla przedszkolaków
- Zorganizowanie programu artystycznego na zakończenie roku szkolnego wspólnie z wychowawcami klas III
- Włączenie się w przygotowania festynu środowiskowego w ramach obchodów Jubileuszu Szkoły
- Zdjęcia z uroczystości szkolnych
- Zapisy w dzienniku
- Sprawozdania z uroczystości i konkursów
7.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego - Gromadzenie i opis dokumentów, działań, programów, scenariuszy, wydarzeń, itp.
- Analiza własnych działań i ocena ich skuteczności
Na bieżąco
- Scenariusze lekcji i uroczystości
- Zdjęcia
- Zaświadczenia
- Dokumenty różne
8.Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu - Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju
Maj 2012
- Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego w okresie stażu
9.Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją
- Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji
Czerwiec 2012
- Wniosek
- Dokumentacja z realizacji stażu


II. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizacj statutowych zadań szkoły (§6 ust.2 pkt 2)*

LP / ZADANIA / FORMY REALIZACJI / TERMIN / WYNIK POTWIERDZAJĄCY ZAPLANOWANY EFEKT

1.Udział w formach doskonalenia zawodowego - Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym, pozaszkolnym i samokształcenie
- Kursy metodyczne
- Szkolenia, warsztaty
- Aktywny udział we wszelkich dostępnych formach dokształcania
- Studiowanie literatury
Na bieżąco
-Zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń
- Potwierdzenia obecności
2.Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej - Udział w radach pedagogicznych,oraz w pracach zespołu klasowego
- Analiza podstawy programowej
- Przegląd oferty wydawniczej w katalogach i w Internecie
- Wybór pomocnych czasopism, słowników, testów diagnostycznych Wrzesień 2011 - Zestawy testów i kart pracy
3.Przygotowanie uczniów do konkursów szkolnych i międzyszkolnych
- Spotkania z uczniami
Na bieżąco
- Udział uczniów w konkursie
,, Świetlik’’, ,, Kangur’’,
,, Krakusek’’
4.Doskonalenie multimedialnych technik pracy -Przygotowanie materiałów na zajęcia z wykorzystaniem komputera
- publikacja w Internecie planu rozwoju zawodowego
- przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej
Na bieżąco
- Adresy portali internetowych z zamieszczonym planem rozwoju zawodowego
- płyta CD z elektronicznym zapisem dokumentacji dotyczącym stażu
5.Rozwijanie umiejętności interpersonalnych
- Współpraca z nauczycielami
- Dzielenie się doświadczeniami
Na bieżąco
- Spotkania i rozmowy z uczniami i gronem pedagogicznym
6.Tworzenie i organizowanie pomocy naukowych niezbędnych do prowadzenia zajęć oraz tematycznego wystroju sali lekcyjnej- Samodzielne wykonanie pomocy naukowych
- Tworzenie tematycznych gazetek w sali lekcyjnej wspólnie z uczniami
Na bieżąco
- Wystrój klasy
- Wyeksponowane prace uczniów zdobiące klasę i służące jako pomoce naukowe
- Samodzielnie wykonane pomoce
7. Poznanie i wdrażanie metod aktywizujących uczniów w procesie nauczania
- Studiowanie literatury metodycznej
- Hospitacje
Na bieżąco
- Konspekty
- Arkusze obserwacji lekcji


III. Znajomość środowiska uczniów , ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów (§6 ust.2 pkt 3)*

1.Zapoznanie się z Programem Wychowawczym i Profilaktycznym Szkoły
- Analiza programów
- Stworzenie na ich podstawie klasowego Programu Profilaktyczno- Wychowawczego
Wrzesień 2011
- Klasowy Program Profilaktyczno – Wychowawczy
2.Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku uczniów.
-Rozmowy ze szkolnym pedagogiem, psychologiem, nauczycielami
Na bieżąco
-Notatki własne ze spotkań potwierdzone przez pedagoga, psychologa, nauczycieli
3.Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków
- Rozmowa z uczniami
- Spotkania i współpraca z rodzicami
Na bieżąco
- Notatki własne
4.Pomoc uczniom mającym trudności w nauce
- Poznanie sytuacji uczniów mających trudności w nauce
- Rozmowa z uczniem
-Obserwacja ucznia
- Współpraca z pedagogiem szkolnym oraz rodzicami
- Udzielenie pomocy i otoczenie szczególną opieką i uwagą uczniów tego wymagających
Na bieżąco
- Wyniki w nauce tych uczniów zapisane w dzienniku lekcji
- Notatki własne
5.Współpraca z rodzicami
- Zaangażowanie rodziców w przygotowania uroczystości w klasie i szkole
Cały okres stażu
- Notatki własne
- Dokumentacja fotograficzna
6.Współorganizowanie zebrań dla rodziców.
- Zebrania z rodzicami według harmonogramu
- Konsultacje dla rodziców
Na bieżąco
Notatki własne z zebrań


IV. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§6 ust.2 pkt 4)*

1.Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela
- Obserwacja zajęć według wcześniej opracowanych narzędzi
- omówienie i zapisanie jej wyników
1 raz w miesiącu
-Arkusze obserwacji lekcji
-Wnioski z obserwacji
2.Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu -Prowadzenie zajęć na podstawie opracowanych scenariuszy zajęć –konsultacja
-analiza i ewaluacja
1 raz w miesiącu
-Scenariusze lekcji
- arkusze obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna, wnioski i uwagi do realizacji
3.Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności
-Uwzględnienie opinii opiekuna w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z uczniem
Na bieżąco
-Wprowadzenie udoskonaleń w prowadzeniu zajęć
4.Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego
-Samoocena
Maj 2011
-Teczka stażysty


*Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1 grudnia 2004 w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego nauczycieli na podstawie art. 9g ust.10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. Z 2003r. Nr 118, poz. 1112, z późn. zm.)


................... ..................... ...............................
podpis stażysty podpis opiekuna podpis dyrektora szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.