X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15991
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO


Imię i nazwisko: mgr Anna Szmyd
Nazwa i adres placówki: Zespół Szkół w Korczynie, ul. A. Fredry 2
Dyrektor szkoły: mgr Artur Stodolak

Zajmowane stanowisko: nauczyciel języka angielskiego
Staż pracy pedagogicznej: 3 lata
Stopień awansu zawodowego nadany z mocy prawa: nauczyciel kontraktowy

Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2009
Planowana data zakończenia stażu: 31.05.2012

Opiekun: mgr Anna Waśko

Posiadane kwalifikacje: tytuł licencjata z języka angielskiego,
tytuł magistra z języka rosyjskiego

Ukończona uczelnia: Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Filologiczny
kierunek: filologia rosyjska z licencjatem z języka angielskiego


Formy doskonalenia przed stażem:
- „Motywowanie do nauki języka angielskiego w gimnazjach” (warsztaty – 05.04.2006),
- „Formy pomocy uczestnikom przemocy w szkole” (szkolenie – 30.06.2006),
- „Doskonalenie sprawności językowych na lekcjach języka angielskiego w gimnazjum” (warsztaty – 05.09.2006),
- „Zero tolerancji dla przemocy w szkole” (konferencja metodyczna – 25.01.2007),
- „Strategie uczenia się języka obcego” (warsztaty – 01.02.2007),
- kurs języka niemieckiego (12.02.2007 - 22.06.2007),
- „Widzieć – Zrozumieć – Pomóc. Trudne zachowania uczniów” (seminarium psychologiczne – 21.04.2007),
- „Zadania językowe i wyzwania intelektualne dla gimnazjalistów (warsztaty – 29.04.2007),
- „Dziecko nadpobudliwe psychoruchowo w szkole” (szkolenie – 21.11.2007),
- warsztaty metodyczne z wykorzystaniem tablicy interaktywnej dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów (06.02.2008),
- „The Pedagogy of Creativity” (prezentacja metodyczna dla nauczycieli szkół podstawowych – 16.02.2008),
- VI Ogólnopolskie Spotkanie Nauczycieli Języka Angielskiego (23-25.06.2008),
- kurs instruktażowy dla kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży (05-06.12.2008),
- warsztaty metodyczne z wykorzystaniem tablicy interaktywnej dla nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (13.03.2009),
- „Znajdujemy wspólny język. Elementy komunikacji jako pomoc w budowaniu porozumienia z uczniem i rodzicem” (forum językowe – 22.05.2009),
- studia niestacjonarne uzupełniające magisterskie na kierunku Filologia angielska w Wyższej Szkole Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi trwające 2 lata od 01.10.2008.


Umiejętność uczestniczenia w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska szkolnego
zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 1

Działania, zadania
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji, potwierdzenia, uwagi

(Tabela - dop. red.)

Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska szkolnego. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym. Zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady Pedagogicznej. Potwierdzenie obecności na posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

Współpraca z Samorządem Uczniowskim: współorganizowanie zabaw (dyskotek) dla dzieci i młodzieży, współpraca podczas organizacji uroczystości szkolnych i różnorodnych imprez. Według terminarza.
Wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania. Cały okres stażu. Potwierdzenia.
Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść pozaszkolnych. Według potrzeb w okresie stażu.

Umiejętność pogłębiania wiedzy samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 2

Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego. Ukończenie studiów uzupełniających magisterskich na kierunku Filologia angielska. 01.10.2009 – 30.06.2010

Cały okres stażu.

Cały okres stażu. Dyplom ukończenia studiów.

Sprawozdania.

Zaświadczenia z warsztatów i kursów.

Lista przeczytanych książek oraz czasopism.

Szkolne forum nauczycieli anglistów.
Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu.
Udział w pracach bloku językowego.
Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – radach szkoleniowych.
Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego: konferencje szkoleniowe, warsztaty metodyczne dotyczące nauczania języka angielskiego.
Prowadzenie dokumentacji przyswojonych pozycji z zakresu dydaktyki i metodyki, biblioteczka metodyczno-przedmiotowa.
Tworzenie własnego warsztatu pracy – założenie szkolnego forum nauczycieli anglistów (budowanie bazy materiałów dydaktycznych, testów).


Umiejętność poznawania przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa się staż
zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 3

Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa się staż. Analiza dokumentacji:
- Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z późniejszymi zmianami.
- Karta Nauczyciela.
- Rozporządzenie MEN z 7 września 2004 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.
- Ustawa o systemie oświaty.

Cały okres stażu.

Potwierdzenia, notatki.
Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.


Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 1

Poznanie procedur awansu zawodowego. Poznanie procedur awansu zawodowego. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli. Wrzesień 2009 r. Wniosek o rozpoczęcie stażu. Płyta CD ze zgromadzonymi materiałami.
Zredagowanie planu rozwoju zawodowego. W oparciu o analizę rozporządzenia dotyczącego awansu zawodowego przygotowanie planu rozwoju zawodowego. Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie www. Wrzesień 2009 r. Plan rozwoju zawodowego.
Nawiązanie kontaktu z opiekunem stażu. Ustalenie zasad współpracy i harmonogramu wspólnych działań, zawarcie kontraktu. Wrzesień 2009 r. Kontrakt, harmonogram współpracy.
Nawiązanie kontaktu z doradcą metodycznym. Poznanie opinii doradcy na temat możliwości realizacji planu rozwoju zawodowego, planowanych form szkoleń, możliwości doskonalenia warsztatu pracy. Okres stażu. Potwierdzenie doradcy.
Ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu, z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych. Ustalenie zasad doboru zajęć obserwowanych i prowadzonych. Wrzesień 2009 r. Zapis ustaleń.
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna i innych nauczycieli. Obserwacja lekcji. Cały okres stażu. Notatki z obserwowanych lekcji, wnioski.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu. Opracowanie scenariuszy, przeprowadzenie lekcji w obecności opiekuna. Wspólna analiza toku lekcji pod kątem skuteczności zastosowanych metod nauczania. Dokonanie stosownych korekt w kolejnych scenariuszach. Cały okres stażu. Scenariusze lekcji.
Udział w spotkaniach zespołów przedmiotowych. Podjęcie określonych działań wynikających z potrzeb danego zespołu przedmiotowego. Cały okres stażu. Opracowane materiały.
Doskonalenie warsztatu i metod pracy dydaktycznej. Analiza i wybór programów nauczania w oparciu o merytoryczne jego wartości. Opracowanie planów wynikowych.

Cały okres stażu. Wybrane opracowane plany wynikowe.

Przedmiotowy system oceniania.

Opracowane materiały na płycie CD.
Opracowanie przedmiotowego systemu oceniania z języka angielskiego (PSO).
Stosowanie aktywnych metod nauczania.
Opracowanie pomocy dydaktycznych – gazetki, postery, testy.
Dobieranie różnorodnych metod w procesie sprawdzania i oceniania.
Prowadzenie dokumentacji szkolnej. Prowadzenie dzienników lekcyjnych, wpisywanie ścieżek edukacyjnych, prowadzenie dzienników pozalekcyjnych. Cały okres stażu. Potwierdzenie opiekuna stażu.


Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 2

Współpraca z wychowawcami klas. Zapoznanie się z pracą wychowawców. Przedłożenie własnych propozycji działań w celu rozpoznania potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska lokalnego. Cały okres stażu. Potwierdzenie wychowawców.
Ukończenie form doskonalenia zawodowego ukierunkowanych na sposoby rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów, kwestie uwarunkowań środowiskowych rozwoju ucznia oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych. Udział w odpowiednim szkoleniu, warsztatach lub kursach. Wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce szkolnej. W zależności od terminu organizacji danej formy szkolenia. Zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu, warsztatów lub szkolenia.
Praca z uczniami uzdolnionymi. Udział w przygotowaniu uczniów do konkursów: konkursu językowego organizowanego przez kuratorium, olimpiad językowych. Organizowanie olimpiad OXFORD, Olimpus, Pingwin Edi. Cały okres stażu. Certyfikaty poświadczające organizowanie olimpiad językowych, sprawozdania z konkursów.
Realizacja projektu europejskiego. Udział w realizacji projektu Comenius „Przekraczanie granic – rozumienie się w Europie”. Okres stażu. Potwierdzenie koordynatora projektu.


Umiejętność wykorzystywania w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 3

Opracowywanie materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem technologii komputerowej i Internetu. Posługiwanie się technologią informacyjną przy opracowywaniu scenariuszy lekcji, planów wynikowych, testów, ankiet, programów, itp. Cały okres stażu. Kserokopie wypracowanych materiałów.
Stworzenie szkolnego forum nauczycieli anglistów zawierających materiały dla uczniów poszczególnych klas. Przygotowanie odpowiednich materiałów ćwiczeniowych i umieszczenie ich w Internecie. Cały okres stażu. Wydruki ze szkolnego forum.
Wykorzystanie pracowni komputerowej do zajęć lekcyjnych. Przygotowanie odpowiednich scenariuszy lekcji i przeprowadzenie wybranych zajęć w pracowni komputerowej. Raz w roku szkolnym. Scenariusze lekcji.
Wykorzystanie technologii informatycznej. Przesyłanie prac i dokumentów drogą internetową, udział w życiu portali edukacyjnych. Cały okres stażu. Potwierdzenie opiekuna stażu.


Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 4

Udział w odpowiednich szkoleniach. Udział w warsztatach, kursach, itp. Cały okres stażu. Zaświadczenie.
Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki. Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej. Cały okres stażu. Notatki.
Aktywna praca nad samokształceniem.
Współpraca z rodzicami i pedagogiem szkolnym.


Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 5

Posługiwanie się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż. Analiza przepisów prawa oświatowego. W ciągu całego okresu stażu. Potwierdzenia, notatki.
Udział w organizowaniu wycieczek klasowych.
Konstruowanie planów wynikowych, przedmiotowych systemów nauczania i innych dokumentów nauczania.
Udział w pracach różnorodnych komisji – egzaminacyjnej, konkursów przedmiotowych, itp.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.