X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15881
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego psychologa - nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan Rozwoju zawodowego
mgr Anny Trzeciak
Psychologa – nauczyciela mianowanego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Oleśnicy ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Data rozpoczęcia stażu: 04.09.2009r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2012r.

Poniżej przedstawiam założenia, które chcę realizować w czasie stażu. Są one zgodne z wymaganiami zawartymi w § 8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Cele stażu:
1. Doskonalenie własnych umiejętności i kompetencji zawodowych.
2. Wzbogacenie posiadanego warsztatu pracy.
3. Wykorzystanie nowoczesnej technologii w pracy.
4. Działanie na rzecz rozwoju i promocji Specjalnego Ośrodka
Szkolno –Wychowawczego w środowisku lokalnym.


Plan zadań realizowanych w czasie stażu prowadzących do uzyskania awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Zadania do realizacji Forma realizacji Termin Dowody realizacji
1.Poznanie procedury prawnej osiągnięcia awansu zawodowego i przygotowanie planu realizacji. - analiza aktów prawnych w zakresie awansu zawodowego,
- złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu,
- opracowanie i złożenie planu rozwoju zawodowego. wrzesień 2009. - znajomość prawa oświatowego,
- wniosek,
- zatwierdzony plan rozwoju zawodowego.
2.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. - gromadzenie dokumentacji: dyplomów, certyfikatów, świadectw, konspektów, scenariuszy, planów i innych dokumentów. na bieżąco, cały okres stażu. - dyplomy świadectwa, zaświadczenia, konspekty, scenariusze, plany
- inne dokumenty.
3. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. - opracowanie zgromadzonej dokumentacji,
- analiza osiągniętych wyników,
- sformułowanie odpowiednich wniosków. po zakończeniu stażu. - sprawozdanie z realizacji założonego planu rozwoju zawodowego
- ocena dorobku zawodowego za okres stażu.
4.Złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne. - złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne. 2012r. - złożony wniosek.


§ 8 ust. 2 pkt 1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
1. Udział w pracach i spotkaniach zespołu wychowawczego.
- współpraca z wychowawcami, nauczycielami, pedagogiem szkolnym, świetlicą, samorządem szkolnym,
- analiza zachowań patologicznych i konstruowanie wniosków, planów zaradczych, realizacja. cały okres stażu. - poświadczenie dyrektora szkoły.
2.Doskonalenie własnych metod i warsztatu pracy w związku z planowanym awansem. - udział w kursach, szkoleniach organizowanych przez: Dolnośląskie Centrum Psychoterapii z zakresu psychologii i psychoterapii, Promyk Słońca- kurs I stopnia terapii EEGBiofedback,
OSiDN „Aned”- Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki.
- gromadzenie materiałów, literatury fachowej związanych z wykonywaną pracą,
- samokształcenie: studiowanie literatury z zakresu pedagogiki specjalnej, psychologii, dydaktyki,
- śledzenie stron internetowych z zakresu szkolnictwa specjalnego i edukacji szkolnej. cały okres stażu. - zaświadczenia, certyfikaty, świadectwa z ukończonych form doskonalenia zawodowego.
3. Prowadzenie terapii metodą EEGBiofedback - prowadzenie treningów metodą EEGBiofedback dla uczniów mających zalecenia do takiej terapii. cały okres stażu. -potwierdzenie dyrektora szkoły,
-protokoły treningów.
4.Poradnictwo i pomoc psychologiczna. - prowadzenie spotkań indywidualnych w celu poradnictwa i pomocy psychologicznych dla uczniów, rodziców,
-przeprowadzanie mediacji rodzinnych-omówienie istniejących problemów, pomoc w ich rozwiązaniu cały okres stażu, na bieżąco, wg potrzeb. -notatki własne, dziennik psychologa,
-prace uczniów.
5.Organizowanie różnych form pomocy terapeutycznej na terenie SOSzW. -prowadzenie terapii wyciszającej dla uczniów,
- prowadzenie terapii indywidualnej dla dzieci z zaburzeniami lękowymi,
- prowadzenie terapii rodzin,
- prowadzenie terapii indywidualnej dzieci z różnymi problemami emocjonalnymi,
- prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych ukierunkowane na: rozwój dojrzałej struktury „ja”,
-rozwijanie kompetencji osobistych w tym zdolności komunikacyjnych oraz adaptacyjnych dziecka w różnych sytuacjach życiowych,
-rozwijanie zachowań asertywnych,
- umiejętne rozwiązywanie konfliktów,
- umiejętne radzenie sobie w sytuacjach trudnych (stres).
cały okres stażu. -dokumentacja działań, scenariusze zajęć, prace indywidualne dzieci notatki własne.
6.Zadania ogólnowychowacze : ocena sytuacji wychowawczej i opiekuńczej uczniów,
- prowadzenie konsultacji dla uczniów, rodziców, opiekunów, nauczycieli,
- zapobieganie patologii społecznej. - monitorowanie warunków socjalno- bytowych uczniów w ich środowiskach rodzinnych,(wywiady środowiskowe)
- integrowanie działań dot. Postępowania z dzieckiem na terenie szkoły i internatu SOSzW
( w klasie podczas zajęć rewalidacyjnych,w świetlicy,
- spotkania z kuratorami sądowymi, przedstawicielami policji, opieki społecznej.
7.Praca diagnostyczna. -diagnozowanie przyczyn zaburzeń rozwoju psychofizycznego, w tym zaburzeń różnego rodzaju,
- diagnoza możliwości intelektualnych uczniów kończących dany etap edukacyjny, na następny poprzez diagnozę psychologiczną z zastosowaniem odpowiednich narzędzi badawczych, obserwację, wywiad,
konsultacje,
- sporządzanie opinii psychologicznych dla potrzeb medycznych, ZUS, orzecznictwa na następny etap edukacyjny. cały okres stażu, na bieżąco, wg. potrzeb. -arkusze badań psychologicznych,
-testy,
- prace indywidualne uczniów,
- opinie psychologiczne.
8.Działania z zakresu profilaktyki. - pomoc przy realizacji programów edukacyjno-profilaktycznych,
- profilaktyka uzależnień,
- przeciwdziałanie przemocy i agresji,
- propagowanie zdrowego stylu życia itp. Poprzez wdrażanie treningu zapobiegania agresji, przeprowadzanie zajęć na terenie szkoły i internatu,
- współudział w dniach akcyjnych,
- przygotowanie odpowiednich treści w formie ulotek, scenariuszy zajęć. cały okres stażu, w dni akcyjne. -poświadczenie dyrektora szkoły, materiały,
-scenariusze zajęć, zapisy w dzienniku.
9.Poradnictwo zawodowe. -rozpoznawanie i ukierunkowywanie zainteresowań uczniów gimnazjum pod kątem wyboru przyszłego zawodu poprzez :
- prowadzenie zajęć,
-prowadzenie indywidualnych porad,
-sprawdzanie predyspozycji zawodowych uczniów.
-zajęcia warsztatowe dla uczniów klas III szkoły zawodowej dot. Rozmowy kwalifikacyjnej, poruszania się po rynku pracy, nauka umiejętności autoprezentacji.
cały okres stażu. -scenariusze zajęć,
-zapisy w dzienniku psychologa.
10. Rozwijanie i doskonalenie warsztatu pracy. - przygotowywanie warsztatu pracy poprzez gromadzenie odpowiednich narzędzi badawczych, materiałów, scenariuszy zajęć, literatury ,
- przygotowanie biblioteczki dla nauczycieli, wychowawców, młodzieży i rodziców chcących rozszerzyć wiedzę z zakresu psychologii, Pedagogiki, zdrowego stylu życia. cały okres stażu. - wykaz pomocy dydaktycznych,
- spis pozycji literatury.
11.Promocja szkoły w środowisku lokalnym. - pomoc w promowaniu szkoły na dni akcyjne np.: ”Dzień Niepełnosprawnych”,
- udział w targach edukacyjnych,
- integracja z instytucjami lokalnymi takimi jak Srodowiskowy Dom Pomocy w Oleśnicy. caly okres stażu -zdjęcia, dokumentacja szkolna, poświadczenie dyrektora.
12. Pomoc w organizacji wycieczek. Udział w wycieczkach szkolnych z młodzieżą:
-do Krasiejowa „Dinopark”,
- do lasu w powiecie Oleśnickim w celu sadzenia dębów. 2010r.
2011r. -dokumentacja
-fotograficzna, program wycieczki, poświadczenie dyrektora.

§ 8 ust. 2 pkt 2 Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1.Komputerowe opracowywanie materiałów związanych z pracą placówki - wykorzystywanie komputera do pisania opinii, zaświadczeń, materiałów informacyjnych, sprawozdań z pracy psychologa, scenariuszy zajęć. cały okres stażu, wg. potrzeb. - wersja papierowa dokumentacji.
2.Stosowanie i wykorzystanie Internetu w życiu codziennym i pracy. - przygotowanie scenariuszy zajęć, referatów, materiałów informacyjnych,
- elektroniczny kontakt z nauczycielami i instytucjami- przesyłanie drogą elektroniczną informacji,
-opublikowanie scenariusza zajęć dla uczniów z głębszym upośledzeniem umysłowym na portalu internetowym,
-korzystanie z Internetu w celu uzyskania wiadomości dot. Awansu zawodowego. cały okres stażu, wg. potrzeb. -wypracowane materiały,
-umieszczenie publikacji na stronie internetowej www.edux.pl
3.Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy dydaktycznej. - korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii, słowników multimedialnych, edytora tekstu, Internetu.,
-przygotowanie za pomocą komputera własnych opracowań, publikacji i teczki awansu zawodowego,
-przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej. cały okres stażu. - spis wykorzystanych programów i encyklopedii,
-sprawozdanie z przebiegu stażu,
-dokumenty i opisy gromadzone do teczki awansu zawodowego,
-płyta z zapisem elektronicznym.


§ 8 ust. 2 pkt 3 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów, kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach WDN lub innych zajęć.
1.Współpraca z nauczycielami. -udostępnianie opracowanych przez siebie scenariuszy zajęć zainteresowanym nauczycielom, umieszczenie w zasobach biblioteki szkolnej. cały okres stażu. -potwierdzenie dyrektora szkoły,
-zgromadzone materiały,
-spostrzeżenia własne.
2.Przygotowanie i przeprowadzenie edukacji dla rodziców. -prelekcja z zakresu uzależnień,
- z zakresu zachowań agresywnych oraz orientacji zawodowej. -potwierdzenie dyrektora szkoły,
-materiały szkoleniowe.
3. Udział w zespołach wychowawczych. - wygłaszania spostrzeże, wyników badań i obserwacji uczniów,
-przedstawienie metod zaradczych dla uczniów z problemami zachowania. okres stażu, wg. potrzeb. -materiały szkoleniowe, dokumentacja, poświadczenie dyrektora.
4.Zamieszczenie własnych publikacji w portalu internetowym www.edux.pl. -opracowanie publikacji. okres stażu. -kopia publikacji,
-zaświadczenie.


§ 8 ust. 2 pkt 4a Opracowanie i wdrażanie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1.Opracowanie i wdrażanie własnego programu profilaktycznego –trening zastępowania agresji. -opracowanie programu,
-realizacja programu dla uczniów z trudnościami w zachowaniu,
-ewaluacja programu. okres stażu. Zatwierdzony program własny.


§ 8 ust.2 pkt 4c Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań wychowawczych lub opiekuńczych.
1.Systematyczne poszerzanie wiedzy w zakresie pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz wykorzystanie jej w celu podnoszenia jakości pracy placówki
i konferencjach metodycznych. -udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego zgodnie z własnymi zainteresowaniami, dot. pracy z dzieckiem upośledzonym umysłowo. okres stażu. -zaświadczenia z ukończonych form doskonalenia.
2.Samodzielne studiowanie fachowej literatury. - gromadzenie literatury fachowej. okres stażu. -wykaz literatury fachowej.
3.Podejmowanie zadań dodatkowych. -współudział w organizacji wycieczek szkolnych,
-inne działania zlecane przez dyrekcję szkoły okres stażu. -potwierdzenie dyrektora szkoły.


§ 8 ust. 2 pkt 4e wykonywanie zadań na rzecz oświaty we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1.Współpraca z organizacjami na terenie szkoły. -współpraca z Samorządem Uczniowskim, z Klubem Europejskim cały okres stażu. -potwierdzenie opiekuna Samorządu Uczniowskiego, KE.
2.Wspólpraca ze służbą zdrowia. -konsultacje z pielęgniarką szkolną dot. stanu zdrowia uczniów. cały okres stażu, na bieżąco. -notatki
3.Wspólpraca z Policją. -interwencja,
-spotkania z młodzieżą. cały okres stażu, wg. potrzeb. -notatki w dzienniku psychologa,
-notatki służbowe.
4.Wspólpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Oleśnicy. -przygotowywanie dokumentacji do orzecznictwa. cały okres stażu. -dokumentacja służbowa,
-potwierdzenie dyrektora PPP.
5.Wspólpraca z Sądem Rejonowym w Oleśnicy i kuratorami ds. nieletnich. -interwencja,
-konsultacje, rozmowy wspólne analizowanie sytuacji ucznia
-udzielanie informacji,
-pisanie opinii do sądu . cały okres stażu. -zaświadczenie,
-dokumentacja służbowa.


§ 8 ust. 2 pkt 5 Umiejętność rozpoznawania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1.Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów wychowawczych i edukacyjnych. obserwacja badanego problemu i gromadzenie informacji. okres stażu. -opis i analiza problemu wychowawczego.

Opracowała : mgr Anna Trzeciak.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.