X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15850
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA STAŻYSTY

Michalina Skrzypczak

Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2011 r.
Data zakończenia stażu: 31 maja 2012 r.
Czas trwania stażu: 9 miesięcy


Przedmiot nauczany: język angielski
Miejsce odbywania stażu: Szkoła Podstawowa nr 9 im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Lesznie, ul. Wyszyńskiego 57.
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Mariola Podemska

Cel główny:
Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania zajęć.
4. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym oraz prowadzenie lekcji w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
5. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez uczestniczenie w wewnątrzszkolnych, pozaszkolnych i samokształceniowych formach doskonalenia zawodowego.

Zadania związane z organizacją stażu

Lp.
ZADANIA
DZIAŁANIA PODJĘTE DLA REALIZACJI WYMAGAŃ
TERMINY REALIZACJI
DOWODY REALIZACJI

(Tabela - dop. red.)

1. Poznanie procedury awansu zawodowego


1.1 Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli:
- Karta Nauczyciela z dn. 26.01.1982r. (z późniejszymi zmianami)
- rozporządzenie MENiS z dn. 1 grudnia 2004r.
- rozporządzenie MEN z dn. 14 listopada 2007r.
1.2 Śledzenie informacji w Internecie i prasie poświęconej oświacie Wrzesień 2011r.
oraz na bieżąco
- znajomość przepisów prawa oświatowego
- rozpoczęcie stażu z początkiem roku szkolnego 2011/2012
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
2.1 Zawarcie kontraktu koleżeńskiego między stażystą a opiekunem stażu (określenie zasad komunikowania się i współpracy)
2.2 Konsultacje
Wrzesień 2011r. oraz na bieżąco
- umowa koleżeńska

3. Opracowanie drogi rozwoju zawodowego

3.1 Opracowanie planu rozwoju zawodowego
Wrzesień 2011r.
- plan rozwoju zawodowego

4. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego 4.1 Gromadzenie dokumentów, programów, zaświadczeń, potwierdzeń, zdjęć itp.
Wrzesień 2011r.
– Maj 2012r.
- wspomniane dokumenty w teczce stażysty
5. Przygotowanie sprawozdania z przebiegu stażu oraz przedłożenie go Dyrektorowi szkoły
5.1 Dokonanie autoanalizy
5.2 Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju zawodowego
Maj 2012r.
- sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
6. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego
6.1 Sporządzenie wniosku
6.2 Przygotowanie niezbędnej dokumentacji
Maj 2012r.
- wniosek
- dokumentacja z realizacji stażu, tzw. teczka stażysty


Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły *(§6 ust.2 pkt 1)

1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły

1.1 Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pracę szkoły oraz ich analiza:
- Statut Szkoły,
- Wewnątrzszkolny System
Oceniania,
- Regulamin pracy,
- Regulamin wycieczek
- itp.
Wrzesień - Październik 2011r.
- znajomość organizacji zadań i zasad funkcjonowania szkoły
- znajomość podanych dokumentów
- stosowanie się do odpowiednich przepisów prawa w codziennej praktyce szkolnej

2. Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji
2.1 Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole:
- dziennik lekcyjny,
- arkusze ocen,
- itp.

2.2 Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej
Wrzesień 2011r.
– Maj 2012r.
- zapisy w dziennikach szkolnych i innych dokumentach

3. Poznanie podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz przepisami przeciwpożarowymi 3.1 Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych warunków nauki i pracy – udział w szkoleniu BHP
3.2 Praktyczne stosowanie zasad BHP podczas codziennej realizacji zajęć
Wrzesień 2011r.
– Maj 2012r.
- zaświadczenia o ukończeniu kursów
- znajomość i przestrzeganie przepisów BHP

4. Zapoznanie się z tygodniowym planem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami itp. 4.1 Prowadzenie zajęć zgodnie z planem
4.2 Pełnienie dyżurów szkolnych
Wrzesień 2011r.
– Maj 2012r.
- organizacja zajęć własnych
- potwierdzenie opiekuna stażu

5. Uczestnictwo w działaniach wewnątrzszkolnych 5.1 Wdrażanie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania
5.2 Współpraca z innymi nauczycielami, wychowawcami i rodzicami uczniów
5.3 Udział w Radach Pedagogicznych
5.4 Współpraca z zespołem samokształceniowym edukacji wczesnoszkolnej Na bieżąco
- obecność na zebraniach
- obecność na radach pedagogicznych
- obecność na zebraniach zespołu

6. Zaangażowanie się w działania dodatkowe
6.1 Pomoc w organizacji konkursów z języka angielskiego
Na bieżąco
- dokumentacja potrzebna przy organizacji konkursu


Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły *(§6 ust. 2 pkt 2)

1. Opracowanie kryteriów ocen
2.1 Analiza kryteriów ocen w programie nauczania
2.2. Opracowanie Przedmiotowego Systemu Oceniania
2.3 Analiza i ewentualna modyfikacja planów wynikowych do wybranych podręczników
Wrzesień 2011r.
- Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego
- plany wynikowe do wybranych podręczników
2. Podnoszenie własnych kwalifikacji – uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym, pozaszkolnym oraz samokształcenie 4.1 Udział w kursach i warsztatach oraz szkoleniach organizowanych przez CDN w Lesznie
4.2 Udział w warsztatach metodycznych organizowanych przez wydawnictwa
4.3 Studiowanie literatury metodycznej ( w języku polskim, angielskim i francuskim)
4.4 Korzystanie ze stron internetowych dla nauczycieli
Wrzesień 2011r.
– Maj 2012r.
- zaświadczenia
- notatki własne
- wykaz przeczytanej literatury
- wykorzystywanie nowych wiadomości w pracy z uczniami
- wykaz stron internetowych

5. Doskonalenie multimedialnych technik pracy
5.1 Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej
5.2 Poszukiwanie nowych rozwiązań metodycznych w Internecie
5.3 Przygotowywanie na komputerze środków dydaktycznych do zajęć
5.4 Wykorzystanie komputera przy opracowywaniu testów i sprawdzianów
Wrzesień 2011r.
– Maj 20102.
- dokumentacja z przebiegu stażu w formie elektronicznej
- materiały nagrane na płytach CD
- testy, sprawdziany

6. Zapoznanie z zasadami organizacji konkursów
wewnątrzszkolnych
6.1 Współpraca z innymi anglistami w trakcie organizacji i przebiegu szkolnych konkursów językowych zgodnie z obowiązującymi zasadami
6.3 Przygotowanie zadań konkursowych
Wrzesień 2011r.
– Maj 2012r.
- regulaminy konkursów
- arkusze konkursowe

7. Tworzenie i organizowanie pomocy naukowych niezbędnych do prowadzenia zajęć językowych
7.1 Współpraca z wydawnictwami, Dyrekcją szkoły w celu zorganizowania potrzebnych pomocy
7.2 Przygotowanie własnych pomocy dydaktycznych i wykorzystanie ich na zajęciach w celu podniesienia poziomu pracy
Wrzesień 2011r. – Maj 2012r.
- pomoce dydaktyczne

8. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami 8.1 Współpraca z innymi nauczycielami, dzielenie się doświadczeniami
8.2 Publikacja planu rozwoju zawodowego i sprawozdania z jego realizacji oraz innych dokonań pedagogicznych w Internecie
Wrzesień 2011r. – Maj 2012r.
- wykaz stron


Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów *(§6 ust. 2 pkt 3)

1. Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów 1.1 Rozmowy i współpraca z wychowawcami klas oraz pedagogiem szkolnym
1.2 Rozmowy z rodzicami
Wrzesień 2011r. – Maj 2012r. - wykorzystanie zdobytych informacji w pracy z uczniami
2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie potrzeb opiekuńczo - wychowawczych uczniów
2.1 Studiowanie literatury psychologicznej i pedagogicznej Wrzesień 2011r. – Maj 2012r.
- wykaz przeczytanej literatury
- wyniki we współpracy z uczniem
3. Obserwacja i analiza możliwości uczniów 3.1 Badanie wyników nauczania
3.2 Dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości uczniów
Wrzesień 2011r. – Maj 2012r.
- wdrażanie wniosków do pracy z uczniami
4. Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły, wspólna praca z uczniami
6.1 Pomoc w planowaniu i organizacji oraz udział w uroczystościach i imprezach szkolnych, np.:
- Wigilia
- dyskoteki szkolne
- wycieczki itp.
Wrzesień 2011r. – Maj 2012r. - dokumentacja szkolna (m.in. Kronika Szkolna)
- zapisy w dziennikach


Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć *(§6 ust. 2 pkt 4)

1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela
1.1 Hospitacja zajęć, omówienie i zapisanie jej wyników Wrzesień 2011r. – Maj 2012r.

Raz w miesiącu - notatki na temat hospitowanych zajęć
- potwierdzenie opiekuna stażu
2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
2.1 Opracowanie scenariuszy zajęć
2.2 Konsultacja, analiza i ewaluacja Wrzesień 20011r. – Maj 2012r.

Raz w miesiącu
- wnioski i uwagi do realizacji zgłoszone przez obserwatora zajęć
- potwierdzenie opiekuna stażu
- notatki na temat zajęć

3. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności
3.1 Uwzględnienie opinii opiekuna stażu na temat sposobu prowadzenia zajęć oraz pracy z uczniem
3.2 Analiza własnych lekcji, notatek
Wrzesień 2011r. – Maj 2012r.
- autorefleksja, autoanaliza
- wprowadzenie udoskonaleń do pracy


* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli na podstawie art. 9g ust. 10 ustawy z dn. 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r. nr 118, poz. 1112, z późn. zm.)

UWAGI
Zastrzegam sobie prawo do korygowania i modyfikowania planu w trakcie trwania stażu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.