X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15817
Przesłano:

Praca w grupie - program wychowawczo - profilaktyczny dla uczniów klasy V

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. PARTYZANCKIEJ BRYGADY „GRUNWALD” W OŁAWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY
DLA UCZNIÓW KLASY V B PT. „PRACA W GRUPIE”

OPRACOWANIE I REALIZACJA
ELŻBIETA ZBOROWSKA

CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU
Program wychowawczo-profilaktyczny przeznaczony jest dla uczniów klasy Vb. W tej klasie jak i w każdej są uczniowie, którzy sprawiają trudności wychowawcze, stosują wulgaryzmy, agresję słowną (wyzywanie, obrażanie) i fizyczną (popychanie, kopanie, szarpanie), przemoc, mają trudności z nawiązywaniem kontaktów z rówieśnikami, nie radzą sobie z własną złością, a także naruszają ustalone zasady współżycia. Ćwiczenia grupowe podczas zajęć ułatwią wzajemne poznanie, integrację grupy poprzez budowanie klimatu zaufania i otwartości. Uczą konstruktywnego rozwiązywania problemów i konfliktów, podejmowania decyzji, odpowiedzialności samokontroli i radzenia sobie ze stresem. Ponadto ćwiczenia grupowe pogłębiają spójność klasy, angażują każdego ucznia w sposób odrębny i indywidualny. Scenariusze zajęć mają przyczyniać się do zapobiegania patologiom społecznym (alkoholizmowi, narkomanii, aktom agresji i przemocy), jak również mają pomagać w kształtowaniu u dzieci postaw prospołecznych i prozdrowotnych.

ADRESACI PROGRAMU: uczniowie klasy VB

TERMIN SPOTKAŃ: dwa razy w miesiącu (godzina wychowawcza)
CELE PROGRAMU:
•Wprowadzenie norm zachowania podczas zajęć grupowych
•Uczenie się uważnego słuchania i doceniania innych
•Opanowanie umiejętności dobrego komunikowania się
•Uczenie nazywania, wyrażania i rozpoznawania uczuć
•Uświadomienie istnienie różnych form agresji i przemocy
•Uczenie umiejętności zapobiegania konfliktom, radzenia sobie ze złością i w sytuacjach trudnych
•Wzmacnianie poczucia własnej wartości
•Rozwijanie własnej osobowości
•Uświadomienie przyczyn palenia i niepalenia papierosów, picia alkoholu, zażywnia dopalaczy
•Uczenie umiejętności skutecznego odmawiania
•Uświadomienie dzieciom zagrożeń niewłaściwego korzystania z Internetu

FORMY I METODY PRACY:
•Wykład
•Dyskusja, tematyczne rozmowy grupowe
•Psychodrama
•Zabawy integracyjne i edukacyjne
•„Burza mózgów”
•Praca w małych grupach

MATERIAŁY I POMOCE:
•Scenariusze zajęć na podstawie filmów („Lekcje przestrogi 2”, wyd. Rafael)
•Filmy DVD: Przyjaciel, W sieci, Dziękuję nie palę, Piotrek
Scenariusze zajęć: zeszyt 1 i 2 programu „Trzy Koła” – wybrane zagadnienia
PRZEWIDYWANE EFEKTY:
•uczeń zna normy zachowania podczas zajęć grupowych, potrafi współpracować w grupie (uważne słuchanie)
•uczeń jest świadomy, komu może zaufać, wie jak radzić sobie z samotnością, potrafi nazwać swoje uczucia
•uczeń wie jak korzystać z Internetu, jest świadomy zagrożeń niewłaściwego korzystania z Internetu
•uczeń potrafi rozpoznać ukryty przekaz reklam papierosów i reklam piwa
•uczeń wie jak należy odmawiać i wyrazić sprzeciw
•potrafi wymienić swoje mocne strony, wie jak budować poczucie własnej wartości
•zna wartość prawdziwego koleżeństwa
•wie co to jest ADHD
•uczeń zna różne formy agresji i przemocy
•uczeń rozpoznaje i nazywa przyczyny zachowań agresywnych
•uczeń zna sposoby świadomego zapobiegania zachowaniom agresywnym

HARMONOGRAM SPOTKAŃ:
1.PIĘĆ ZASAD, JAK ROZMAWIAĆ W GRUPIE
CELE: wprowadzenie norm zachowania podczas zajęć grupowych,
kształtowanie umiejętności współpracy w grupie (uważne słuchanie)

FORMY PRACY: praca indywidualna i w grupach

2.ZROZUMIEĆ ŚWIAT UCZUĆ
CELE: uczeń jest świadomy, komu może zaufać, wie jak radzić sobie z samotnością, potrafi nazwać swoje uczucia,
zauważa potrzebę bycia dla innych przyjacielem

FORMY PRACY: pogadanka, dyskusja, miniwykład, drama, praca indywidualna i w małych grupach

3.W SIECI
CELE: uczeń wie jak korzystać z Internetu,
jest świadomy zagrożeń niewłaściwego korzystania z Internetu,potrafi oddzielić świat realny od wirtualnego,
zna wartość relacji interpersonalnych

FORMY PRACY: burza mózgów, dyskusja, mini wykład, porównanie, plakat, praca w grupach

4.DZIĘKUJĘ NIE PALĘ!
CELE: uczeń zna mechanizm sięgania po papierosy,
potrafi wymienić swoje mocne strony
wie jak budować poczucie własnej wartości

FORMY PRACY: burza mózgów, dyskusja, mini wykład, lustro, mapa skojarzeń, niedokończone zdania, plakat, praca w małych grupach, praca indywidualna

5.POGLĄDY NA TEMAT PAPIEROSÓW I ALKOHOLU
CELE: wzmacnianie poglądów zgodnych z faktami, korygowanie mitów,uświadomienie przyczyn palenia i niepalenia papierosów, picia alkoholu, zażywania dopalaczy,
uświadomienie znaczenia wpływów społecznych,
wzmocnienie postawy przeciwnej paleniu, piciu i zażywania dopalaczy i zachęcanie do wyrażania odmowy i sprzeciwu

FORMY PRACY: praca indywidualna, w parach w grupach, drama, historyjka

6.PRAWDZIWE KOLEŻEŃSTWO
CELE: uczeń szanuje inność drugiego człowieka, zna wartość prawdziwego koleżeństwa, wie co to jest ADHD, zastanawia się nad swoim zachowaniem w stosunku do ludzi

FORMY PRACY: mini wykład, słoneczko, dyskusja, autorefleksja, kolaż, praca w grupach, praca indywidualna

7.FORMY AGRESJI I PRZEMOCY
CELE: uczeń zna różne formy agresji i przemocy, uczeń rozpoznaje i nazywa przyczyny zachowań agresywnych
FORMY PRACY: praca w kręgu, praca w grupach, mini wykład, dyskusja

8.EWALUACJA ZAJĘĆ
CELE: uzyskanie informacji zwrotnych na temat założonych celów, zdobytej wiedzy, atrakcyjności zajęć
FORMY PRACY: ankieta niedokończonych zdań

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.