X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15811
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Mgr Małgorzata – nauczyciela mianowanego
Szkoły Podstawowej Nr 30 w Zabrzu
Ul. Wawrzyńskiej 11
41-813 Zabrze

W związku z ubieganiem się o stopień zawodowy

Nauczyciela dyplomowanego

1.
§ 8 ust.2pkt 1
Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenia pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły

Poznanie procedury awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

Odbycie stażu zawodowego Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli
(ustawa, rozporządzenie)

Opracowanie planu rozwoju zawodowego

Dokumentowanie prowadzonych działań

Opracowanie sprawozdania z realizacji planu Sierpień/wrzesień 2009-08-27

Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu, kserokopie dokumentów

Wrzesień 2009

Na bieżąco

Materiały potwierdzające prowadzone działania, sprawozdanie z realizacji planu

Dbałości o własny rozwój zawodowy
Uczestniczenie w równych formach doskonalenia zawodowego zgodnych z potrzebami szkoły.
Systematyczny udział w kursach, warsztatach, szkoleniach podnoszących własne umiejętności dydaktyczne i wychowawcze
Cały okres stażu

Zaświadczenia z ukończonych form doskonalenia

Doskonalenie własnych metod pracy

Prowadzenie zajęć z dziećmi, zebrań i wywiadówek z rodzicami, imprez z wykorzystaniem zdobytej nowatorskiej wiedzy, aktywizowanie dzieci poprzez zdobywanie określonych sprawności intelektualnych i ruchowych.
Na bieżąco

Przykładowe scenariusze zajęć, spotkań z rodzicami oraz imprez

Gazetka wychowawcza
Stopnie sprawności
Kronika klasowa

Podjęcie działań promujących szkołę w środowisku lokalnym Imprezy okolicznościowe dla osób ze środowiska i współorganizowanie dni otwartych, festynów

Wystawy na terenie klasy, szkoły
Na bieżąco

Zdjęcia, karty z kroniki klasowej i kronik prowadzonych kółek, podziękowania

Organizacja lub współorganizacja
konkursów szkolnych i międzyszkolnych oraz zdobywanie sprawności
Przygotowywanie uczniów do różnorodnych konkursów (szkolnych i międzyszkolnych m.in. przyrodniczych, fotograficznych, krajoznawczych, zdobywanie sprawności np. Siedmiomilowe buty)
Wg oferty szkoły

Cyklicznie

Opracowanie i wdrożenie narzędzi diagnostycznych sprawdzających umiejętności uczniów Opracowanie ankiet, testów, krzyżówek wykorzystywanych podczas lekcji i zajęć dydaktycznych
Na bieżąco

Przykładowe testy, ankiety

Wzbogacenie klasopracowni Ukwiecenie, wystrój, wykorzystanie pomocy dydaktycznych, dekoracja, kącik przyrody, biblioteczki klasowej
Na bieżąco
2. §8 ust. 2 pkt 2 Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Doskonalenie wiedzy i umiejętności w obsłudze komputera i Internetu
Ukończenie kursów komputerowych związanych z wykorzystaniem informatyki w szkole

Wg ofert i potrzeb

Zaświadczenie z ukończonych kursów komputerowych wg potrzeb
Przygotowanie pomocy dydaktycznych na zajęcia lekcyjne oraz kółka zainteresowań z wykorzystaniem technologii komputerowej Opracowanie pytań do testów, pytań, ankiet, rebusów itp.
Na bieżąco

Przykłady wykorzystanych pomocy
Posługiwanie się i wykorzystanie edytora tekstu, Excel, Power Point do tworzenia scenariuszy, prezentacji multimedialnych, pism użytkowych, pism do instytucji itp.

Opracowanie dyplomów i zaproszeń z wykorzystaniem technologii komputerowej

Wg potrzeb

Wzory pism, dyplomów, zaproszeń

Korzystanie z edukacyjnych programów komputerowych podczas zajęć z uczniami

wykorzystywanie prezentacji multimedialnych

Wykorzystanie edukacyjnych programów i gier komputerowych podczas zajęć z uczniami

korzystanie z dostępnych prezentacji multimedialnych

Wg potrzeb

Konspekty, scenariusze zajęć, płyty CD

Opracowanie strony internetowej kółka turystycznego

Zamieszczenie zdjęć i relacji z działalności SKTK PTTK Pędziwiatry
Cyklicznie

Strona internetowa

Przekazywanie informacji na stronę internetową szkoły

Przekazywanie zdjęć oraz materiałów związanych
z wykonywaną pracą
dydaktyczno-wychowawczą na stronę internetową SP30 w Zabrzu

Cyklicznie

Wykorzystywanie komputera i Internetu do prowadzenia dokumentacji związanej z awansem zawodowym oraz dokumentów wychowawcy klasy

Prowadzenie dokumentacji przy użyciu technik komputerowych

Na bieżąco

Przykłady opracowanych komputerowo materiałów

Wykorzystanie Internetu w pracy dydaktycznej jako źródła wielu cennych informacji dydaktycznych

Korzystanie z encyklopedii multimedialnych

Przeglądanie stron internetowych przeznaczonych dla nauczycieli

Kontakt z zaprzyjaźnionymi instytucjami drogą mailową

Umieszczenie własnych materiałów na strony internetowe

Na bieżąco

Wg potrzeb

Adresy najczęściej odwiedzanych stron internetowych
3. §8ust.2pkt.3 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w tym prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
Upowszechnienie zdobytej wiedzy i zdobytych doświadczeń wśród innych nauczycieli Wygłoszenie referatów dla nauczycieli w ramach zespołu samokształceniowego

Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli

Umieszczanie opracowanych samodzielnie materiałów na portalach edukacyjnych

Udostępnienie nauczycielom scenariuszy zajęć, wykonanych pomocy dydaktycznych bezpośrednio zainteresowanych nauczycielom lub na spotkaniach zespołowych

Prezentacja materiałów na gazetkach szkolnych
Pełnienie funkcji opiekuna praktyki studenckiej

Aktywny udział w posiedzeniach rady pedagogicznej (w tym protokołowanie posiedzeń) Wg potrzeb
Treść referatu

1 raz w semestrze podczas całego stażu

Materiały na portalach edukacyjnych

Wg potrzeb
Podziękowania

W razie potrzeby

Protokoły spotkań rady pedagogicznej
4. §8 ust. 2 pkt 4a Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych bezpośrednio z oświatą, pomoca społeczną luib postępowaniem w sprawach nieletnich
Opracowanie i wdrożenie programu koła turystycznego Pędziwiatry dotyczącego zdobywania odznaki turystycznej

Działania zmierzające do opracowania programu

Poznanie wymogów zdobywania odznak turystycznych

Organizowanie wycieczek, podsumowanie ich i opracowanie ewaluacji do dalszych działań
2011 rok
Opis i analiza wdrożenia programu oraz jego ewaluacja
Zamieszczenie programu na portalu edukacyjnym

Opracowanie i wdrożenie programu działania Koła dla ciekawych świata Pytalscy.
Działania zmierzające do opracowania programu
Opracowanie i wdrożenie programu
Coroczne podsumowanie i opracowanie ewaluacji dalszych działań

2010 – 2012r.

Opis i analiza wdrożenia programu oraz jego ewaluacja
Zamieszczenie programu na portalu edukacyjnym

Opracowanie programu wychowawczego dla klas 1-3
Opracowanie i wdrożenie programu wychowawczego na poszczególnych poziomach

Wg pełnienia funkcji wychowawcy
5.

6.

7.

§8 ust. 2 pkt 4c

§8 ust 2 pkt 4e Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących działań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami Wzbogacenie oferty zajęć rekreacyjnych szkoły poprzez utworzenie i prowadzanie szkolnego Koła turystyczno-krajoznawczego Pędziwiatry

Nawiązanie współpracy z PTTK, opiekunami SKTK PTTK, oraz Towarzystwem Miłośników Rokitnicy

Opracowanie materiałów z działalnością koła w naszej szkole

Prowadzenie gazetki szkolnej i wydanie biuletynu propagującego turystykę w szkole

Ukończenie kursu kierownika wycieczek szkolnych
Przez cały okres stażu

Regulamin wycieczek szkolnych

Plan wycieczek szkolnych na poszczególne lata

Kronika koła turystycznego

Strona internetowa

Zaświadczenie o ukończeniu kursu

Wzbogacenie oferty zajęć dodatkowych szkoły poprzez utworzenie i prowadzenie
Koła dla ciekawych świata Pytalscy

Organizacja i prowadzenie wycieczek szkolnych
Nawiązanie współpracy z Kołem Miejskim Polskiego Klubu Ekologicznego w Gliwicach, Stowarzyszeniem na Rzecz Zwierząt Symbiossis, Fundacją Gacuś i Koki w Zabrzu, leśniczym itp

Przez okres całego stażu

Dzienniczek zajęć, kronika klubu, dokumenty potwierdzające współpracę

Rozwijanie umiejętności i zdolności oraz zamiłowania uczniów do czytania

Włącznie się do ogólnopolskiej akcji Cała Polska Czyta Dzieciom

Konkurs na najciekawiej prowadzony dzienniczek lektur

Udział w konkursach recytatorskich
Przez okres stażu

Dzienniczki lektur, dyplomy

Organizowanie wycieczek, prelekcji, warsztatów w ramach prowadzonych kół zainteresowań
Organizowanie imprez dla członków klubu oraz klas 1-6 naszej szkoły
Na bieżąco

Zdjęcia, karty z kronik

Wyjścia do lokalnych placówek kulturalnych

Organizowanie wyjść do teatru, kina, muzeum, opery itp.

Wg potrzeb i oferty imprez

Współorganizowania międzyszkolnych konkursów

Współpraca z PTTK Ziemi Gliwickiej

Aktywne włączenie się do organizowanych międzyszkolnych konkursów

Aktywna współpraca z członkami SKTK PTTK w celu uatrakcyjnienia i wzbogacenia oferty pracy klubu oraz podniesienia własnych umiejętności
Zdjęcia, karty w kronice

W trakcie stażu

Dokumenty potwierdzające współpracę

Współpraca z instytucjami propagującymi treści przyrodnicze i ekologiczne wśród dzieci i młodzieży
Nawiązanie współpracy z PKE w Gliwicach, Stowarzyszeniem Symbiossis, Schroniskiem dla Zwierząt, Nadleśnictwem Brynek, Fundacją Pomocy Dużym i Małym Zwierzętom w Zabrzu
W trakcie stażu

Dokumenty potwierdzające współpracę

Współpraca z Filią Biblioteki Miejskiej w Zabrzu Udział w prelekcjach, konkursach
Wg oferty
Udział w akcjach charytatywnych

Zachęcanie uczniów do aktywnego udziału w akcjach typy WOSP i Góra Grosza
podziękowania
Podejmowania inicjatyw charytatywnych na rzecz środowiska lokalnego

Organizowanie zbiórki zabawek, książek, ubrań, słodyczy dla dzieci z Centrum Wsparcia Kryzysowego w Zabrzu
Wg rozeznania

potwierdzenie

Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą i opiekuńczą szkoły
(Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zabrzu, Centrum Wsparcia Kryzysowego w Zabrzu itp.)

Kierowanie uczniów na badania do Poradni Psychologiczno-Pedagogiczno w Zabrzu

Sporządzanie opinii o uczniach

Rozmowy z wychowawcami, psychologiem z Centrum, analiza i ocena sytuacji szkolnej wychowanków

W miarę potrzeb

Potwierdzenia zeszyt współpracy z rodzicami, opinie o uczniach
Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym

Rozwiązywanie problemów wychowawczych i dydaktycznych

Analiza trudnych sytuacji uczniów Na bieżąco w miarę potrzeby
Współpraca z higienistką
Pogadanki na temat zdrowego stylu życia (np. rola ruchu, dobrego odżywiania, higieny) Wg potrzeb i tematyki zajęć
§ 8 ust.2 pkt 5 Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony Dokonania opisu i analizy rozwiązania przypadków dydaktyczno-wychowawczych Zaobserwowanie niepokojących sytuacji dotyczących ucznia, sytuacji i problemów w szkole

Identyfikacja problemu
Ocena genezy, dynamiki, zjawiska i przyczyny

Określenie znaczenia problemu

Propozycje rozwiązania

Wdrażania oddziaływań

Efekty oddziaływań

Na bieżąco

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.