X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15592
Przesłano:

Procedura organizacji spacerów i wycieczek w Publicznym Przedszkolu w Trzebiatowie

Procedura organizacji spacerów i wycieczek
w Publicznym Przedszkolu w Trzebiatowie

Podstawa prawna
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69);
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz.U. z 1997 r. Nr 12, poz. 67);
3. Rozporządzenie Ministra edukacji Narodowej i Sportu z 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. z 2001 r. Nr 135, poz. 1516);
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływalniach, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz.U. z 1997 r. Nr 57, poz. 358);
5. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.);
6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 12 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 101, poz. 1095);
7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z2 marca 2004 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia (Dz.U. z 2004 r. Nr 25, poz. 220);
8. Ustawa z 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty (Dz.U. z 1991 r. Nr 95, poz. 425 z późn. zm.).

ZASADY OGÓLNE
1. Organizatorem spacerów i wycieczek jest Publiczne Przedszkole w Trzebiatowie i podlegające mu Filie przy współpracy z Radą Rodziców..
2. Przedszkole w swej działalności jest jednostką inicjującą i organizującą działalność w zakresie krajoznawstwa i turystyki. Działania te mogą być realizowane w różnych formach, i tak mogą to być:
a) spacery i wycieczki edukacyjno – inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu uzupełnienia obowiązującego programu wychowawczo-dydaktycznego, w ramach danych zajęć edukacyjnych;
b) wycieczki krajoznawczo – turystyczne , w których udział nie wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych;
c) imprezy krajoznawczo – turystyczne;
d) imprezy wyjazdowe – kino, teatr, muzea itp.;
e) wycieczki rowerowe;
f) wycieczki zagraniczne – zasady ich organizacji określają odrębne przepisy;
g) wycieczki kilku lub kilkunastodniowe, tzw. „Zielone przedszkola”.
3. Organizacja i program spaceru oraz wycieczki powinien byś dostosowany do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności.
4. Dla dzieci w wieku przedszkolnym powinny być organizowane przede wszystkim wycieczki edukacyjne i krajoznawczo – turystyczne na terenie najbliższej okolicy, macierzystego województwa i regionu geograficzno – turystycznego.
5. Organizując spacery i wycieczki zapoznajemy dzieci z miejscem i celem, aby ich obserwacje i działania były świadome.
6. Zapewniamy pełne bezpieczeństwo, a w określonych sytuacjach dajemy dzieciom kontrolowane poczucie swobody, zapewniając właściwą organizację tak, aby osiągnąć właściwe cele edukacyjne.
7. Dzieci niepełnosprawne mogą brać udział w spacerach, wycieczkach i imprezach o ile nie mają przeciwwskazań zdrowotnych oraz ich opiekunem na wycieczce jest rodzic lub dodatkowo przydzielona osoba pełniąca rolę opiekuna.
8. Zabrania się prowadzenia spacerów i wycieczek podczas burzy, śnieżycy, gołoledźi.
9. W razie wypadku uczestników spaceru lub wycieczki stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.
10. Uczestnicy wycieczek i imprez powinni być objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.

ZADANIA DYREKTORA PRZEDSZKOLA
I. Dyrektor przedszkola nadzoruje właściwą, zgodną z prawem organizację wycieczki.
II. Do podstawowych zadań dyrektora przedszkola należy:

1. Dyrektor czuwa nad prawidłową organizacją spaceru lub wycieczki;
2. Wyznacza kierownika wycieczki spośród pracowników pedagogicznych przedszkola, posiadających uprawnienia do kierowania wycieczkami szkolnym;
3. Zatwierdza program i harmonogram wycieczki oraz gromadzi dokumentację wycieczki (karta wycieczki, lista uczestników, oświadczenia rodziców lub opiekunów);
4. Dokumentacja wycieczki powinna być przechowywana przez okres jednego roku kalendarzowego następującego po wycieczce w dokumentach nadzoru pedagogicznego;
5. Dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki, a po jej zakończeniu dokonuje rozliczenia;
6. W przypadku organizowania wycieczki kilkudniowej, np. tzw. „Zielonego przedszkola” lub zagranicznej, zawiadamia organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny o jej planowaniu.

ZADANIA KIEROWNIKA WYCIECZKI

I. Kierownikiem przedszkolnej wycieczki krajoznawczo – turystycznej może być wyłącznie nauczyciel zatrudniony w placówce, posiadający uprawnienia kierowania wycieczką.
II. Do podstawowych obowiązków kierownika wycieczki należy:
1. Opracowanie dokumentacji wycieczki, którą zatwierdza dyrektor:
a. karta wycieczki z harmonogramem i załączoną listą uczestników po 2 egzemplarze (jeden egzemplarz pozostawiony w kancelarii);
b. pisemne zgody rodziców na udział dziecka w wycieczce;
c. regulamin zachowania się wychowanków podczas wycieczki;
d. zakres czynności kierownika i opiekuna wycieczki;
e. preliminarz finansowy wycieczki przewidujący koszty realizacji programu oraz rozliczenie finansowe wycieczki po jej zakończeniu.
2. Opracowanie z udziałem uczestników szczegółowego programu i harmonogramu oraz wypełnienie karty wycieczki.
3. Opracowanie regulaminu wycieczki i zapoznanie z nim wszystkich uczestników.
4. Zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie.
5. Zaznajomienie uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie warunków do ich przestrzegania.
6. Określenie zadań dla opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki.
7. Nadzór nad zaopatrzeniem uczestników w niezbędny, sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy.
8. Organizacja transportu, wyżywienia i noclegów dla uczestników wycieczki.
9. Podział zadań wśród uczestników wycieczki.
10. Przygotowanie projektu planu finansowego wycieczki.
11. Dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki.
12. Podsumowanie, ocena i rozliczenie wycieczki po jej zakończeniu.

ZADANIA OPIEKUNA WYCIECZKI

I. Opiekunami wycieczki powinni być nauczyciele, pracownicy obsługi placówki lub w uzgodnieniu z dyrektorem, rodzice dzieci biorących udział w wycieczce.
II. Do podstawowych czynności opiekuna wycieczki należy:
1. Sprawowanie opieki nad powierzonymi dziećmi.
2. Współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki.
3. Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez wychowanków ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.
4. Nadzoruje wykonanie zadań i poleceń przydzielonych uczestnikom wycieczki.
5. Zobowiązany jest sprawdzać stan liczbowy przedszkolaków przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego.
6. Wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika wycieczki.
7. Potwierdza własnoręcznym podpisem na karcie wycieczki przyjęcie odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci.

ZADANIA DZIECI – UCZESTNIKÓW WYCIECZKI

1. Dzieci starsze biorą czynny udział w przygotowaniach do wycieczki.
2. Przestrzegają zawartych wcześniej umów z opiekunami.
3. Rodzice i dzieci sygnalizują stosunkowo wcześniej wszelkie potrzeby i dolegliwości związane, np. z jazdą autokarem.
4. Reagują na umówione sygnały, np. podczas zbiórek.
5. Przestrzegają zasad prawidłowego zachowania się w miejscach publicznych, skansenach i rezerwatach przyrody (np. las).
6. Życzliwie i ufnie odnoszą się do opiekunów.
7. Dzieci starsze pomagają młodszym i słabszym.
8. Przestrzegają ustalonych zasad bezpieczeństwa i dyscypliny.
9. Sygnalizują opiekunowi swoje potrzeby fizjologiczne.
10. Nie oddalają się od grupy bez zgody opiekuna wycieczki.
11. W czasie jazdy autokarem nie wolno dzieciom: spacerować , stawać na siedzeniach, wychylać się przez okno, zaśmiecać pojazdu.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS WYCIECZEK AUTOKAROWYCH

1. Liczebność grupy należy dostosować do możliwości technicznych autokaru (liczba dzieci nie może być większa od liczby miejsc oznaczonej w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.
2. Każdy opiekun zajmuje się swoją grupą (15 i 10 osób).
3. Miejsca przy drzwiach zajmują osoby dorosłe.
4. Przejścia w autokarze muszą być wolne, nie mogą tam znajdować się dodatkowe miejsca do siedzenia.
5. Kierowca posiada kwalifikacje kierowcy zawodowego oraz potwierdzenie sprawności technicznej pojazdu.
6. Kierowca może pracować max 8 godzin.
7. Przestoje, o których decyduje kierowca są dozwolone tylko w miejscach do tego wyznaczonych.
8. Po każdej przerwie w podróży należy sprawdzić stan liczebny dzieci.
9. Opiekunowie zapewniają dzieciom bezpieczne przejście z pojazdu i do pojazdu przy wsiadaniu i wysiadaniu.
10. Opiekunowie pilnują bezpieczeństwa dzieci w czasie jazdy (nie wolno chodzić po autokarze, siedzieć przodem do oparcia).
11. Należy zabrać ze sobą apteczkę pierwszej pomocy.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS WYCIECZEK TERENOWYCH, SPACERÓW I WYJŚĆ DO OGRODU PRZEDSZKOLNEGO

1. Liczebność grupy podczas wycieczek pieszych powinna wynosić do 25 dzieci – 2 opiekunów.
2. W czasie wycieczki jeden opiekun prowadzi grupę, drugi idzie na końcu.
3. Uczestnicy wycieczki ubrani są odpowiednio do miejsca i warunków atmosferycznych.
4. W mieście należy poruszać się po chodnikach lub drogi (ścieżki) dla pieszych, a w razie ich braku z pobocza. Poza miastem - lewą stroną pojedynczo, ustępując nadjeżdżającym pojazdom. Dwójkami poza miastem można chodzić wyłącznie po drogach o bardzo małym ruchu.
5. Jeżeli nie ma pobocza lub czasowo nie można z niego korzystać, uczestnicy wycieczki mogą korzystać z jezdni blisko jej krawędzi ustępując pierwszeństwa nadjeżdżającym pojazdom.
6. Kolumna wycieczki w wieku do 10 lat może poruszać się tylko dwójkami lewą stroną jezdni.
7. W lesie należy poruszać się po oznakowanych szlakach turystycznych lub po wyznaczonych ścieżkach.
8. Opiekun powinien znać teren.
9. Każdorazowo przed wyjściem na świeże powietrze nauczyciel przypomina dzieciom umowy dotyczące zasad bezpiecznego przebywania na świeżym powietrzu a przed wyruszeniem z przedszkola w teren uczestnicy powinni być poinformowani o zasadach poruszania się po drogach i po lesie.
10. Nauczyciel udając się z dziećmi na spacer lub wycieczkę w pobliskie tereny, dokonuje zapisu w zeszycie wyjść, podając liczbę dzieci oraz miejsce pobytu.
11. Podczas przejść w pobliżu jezdni, osoby opiekujące się dziećmi asekurują je idąc chodnikiem od strony ulicy.
12. Przed każdy planowanym przejściem przez ulicę, przypominamy z dziećmi zasady bezpiecznego przekraczania jezdni.
13. Przejście przez jezdnię odbywa się tylko w wyznaczonych miejscach, dzieci przechodzą sprawnie parami, nauczyciel asekuruje stojąc na środku jezdni.
14. Przed każdym wyjściem na plac przedszkola woźna oddziałowa powinna sprawdzić teren i zlikwidować ewentualne zagrożenia – w razie potrzeby powiadomić nauczyciela o tym zagrożeniu.
15. W czasie pobytu dziecka w ogrodzie przedszkolnym musi być zamknięta brama wjazdowa, bramka wejściowa do ogrodu przedszkolnego.
16. W czasie pobytu dziecka na świeżym powietrzu nauczycielowi towarzyszy woźna oddziałowa, w grupie 3-latków woźna i pomoc do dzieci.
17. Podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym, dziecko może skorzystać z toalety znajdującej się w przedszkolu, udając się tam i powracając tylko pod opieką woźnej oddziałowej.
18. W razie wypadku nauczyciel w pierwszej kolejności udziela pomocy poszkodowanemu, po czym powiadamia dyrektora.
19. Należy zabrać ze sobą apteczkę pierwszej pomocy.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS WYCIECZEK ROWEROWYCH

1. Każdy uczestnik wycieczki powinien znać jej trasę i miejsce postoju na odpoczynek.
2. Każdego uczestnika obowiązuje znajomość przepisów ruchu drogowego i ich przestrzeganie.
3. Zgodnie z przepisami ilość rowerzystów jadących w grupie nie może przekraczać 15, w tym 2 opiekunów.
4. Niedopuszczalna jest jazda 2 uczestników wycieczki obok siebie, chyba że poruszają się w terenie niezabudowanym, a szerokość jezdni wynosi 6 metrów i nie zbliża się inny pojazd.
5. Odległości między rowerami powinny być takie aby możliwe było bezpieczne hamowanie: 2, 3 metry ale nie więcej niż 5.
6. Grupę prowadzi kierownik, on dyktuje tempo jazdy, wybiera drogę i nie można go wyprzedzać.
7. Osoby nie potrafiące utrzymać jednakowego tempa jazdy powinny jechać na końcu.
8. O zmęczeniu lub słabym samopoczuciu każdy uczestnik powinien poinformować kierownika wycieczki.
9. Podczas jazdy w lesie należy zwrócić szczególną uwagę na gałęzie i wystające korzenie.
10. Należy unikać najazdu kołami na patyki, co może być powodem uszkodzenia szprych i błotników.
11. Zabrania się jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy.
12. Wyposażenie rowerów musi być zgodne z wymogami przepisów prawa o ruchu drogowym.
13. Dzieci do lat 10, biorące udział w wycieczce powinny być wyposażone w kask ochronny na głowę.
14. Kierownik wycieczki lub upoważniony przez niego opiekun przed wyjazdem ma obowiązek sprawdzić stan techniczny rowerów.
15. Osoba, której rower nie spełnia wymogów technicznych nie może wziąć udziału w wycieczce.
16. Przed wyjazdem wskazane jest przećwiczenie jazdy w kolumnie ze szczególnym uwzględnieniem: ruszanie z miejsca, jazda ciągła, zatrzymywanie, parkowanie.

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę Pedagogiczną.


Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ........................................
w wycieczce do ........................................
która odbędzie się w dniu ....................................
Wyrażam również zgodę na podejmowanie przez kierownika lub opiekunów wycieczki decyzji związanych z przeprowadzaniem niezbędnych zabiegów leczniczych w celu ratowania zdrowia lub życia mojego dziecka w czasie wycieczki.
Jednocześnie oświadczam, że nie znam przeciwwskazań zdrowotnych do udziału mojego dziecka w wycieczce, której program i regulamin poznałam/em.


Trzebiatów, dnia ........................ ......................................
(czytelny podpis rodziców/opiekunów)Załącznik nr 2

HARMONOGRAM WYCIECZKI (IMPREZY)

Data i godz. wyjazdu Ilość km Miejscowość Program, adres punktu noclegowego i żywieniowegoAdnotacje organu prowadzącego Zatwierdzam:
i sprawującego nadzór pedagogiczny .................................
(pieczęć i podpis dyrektora)
........................................

........................................


UWAGA: w górach zamiast kilometrów podaje się czas przejścia danego odcinka trasy


Załącznik nr 3

KARTA WYCIECZKI (IMPREZY)

Cel i założenia programowe wycieczki (imprezy)

........................................
........................................
........................................

Trasa wycieczki (imprezy)

........................................
........................................
........................................

Termin ........................................ ilość dni ............................ grupa .................................

Liczba uczestników ........................................

Kierownik (imię i nazwisko) ........................................

Liczba opiekunów ........................................

Środek lokomocji ........................................


Załącznik nr 4

OŚWIADCZENIE

Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa na wycieczkach i imprezach dla dzieci i młodzieży.

Opiekunowie wycieczki (imprezy)
(imiona i nazwiska oraz podpisy) Kierownik wycieczki (imprezy)

........................................
........................................
........................................
........................................


........................................
(podpis)


Załącznik nr 5

REGULAMIN ZACHOWANIA SIĘ WYCHOWANKÓW PODCZAS WYCIECZKI

1. Reaguję na ustalony sygnał (hasło) – zbiórka.
2. W czasie zbiórki ustawiam się parami.
3. Zachowuję bezpieczeństwo podczas jazdy autokarem lub innym środkiem transportu:
a. wsiadam i opuszczam autokar pojedynczo, bez popychania kolegów;
b. podczas jazdy nie opuszczam zajmowanego miejsca;
c. zachowuję czystość w autokarze;
d. nie otwieram bez pozwolenia okien w autokarze oraz nie wychylam się przez otwarte okna.

4. Zgłaszam opiekunowi swoje potrzeby fizjologiczne i wszelkie dolegliwości.
5. Nie oddalam się od grupy w czasie wycieczki.
6. Słucham i stosuję się do poleceń opiekuna.
7. Nie dotykam i nie podnoszę nieznanych przedmiotów.
8. Sprawnie poruszam się po chodniku oraz zachowuję bezpieczeństwo w pobliżu jezdni.
9. Nie spożywam nieznanych owoców, roślin, grzybów, np. zebranych w ogrodzie, lesie lub słodyczy otrzymanych od nieznajomych.
10. Zgłaszam opiekunowi wycieczki wszelkie objawy złego samopoczucia.
11. Sygnalizuję każde zauważone niebezpieczeństwo, np. oddalający się kolega, niebezpieczne przedmioty na placu zabaw itp.
12. Szanuję przyrodę – nie śmiecę, nie łamię drzew, nie niszczę roślin i wytworów pracy ludzkiej.
13. Zachowuję się stosownie w miejscach publicznych i sakralnych.
14. Jestem pogodny, koleżeński i pomagam słabszym.


Załącznik nr 4

DEKLARACJA
w sprawie ochrony zdrowia i życia dziecka na wycieczkach

W poczuciu pełnej odpowiedzialności przed własnym sumieniem, rodzicami i społeczeństwem za bezpieczeństwo zdrowia i życia dzieci powierzonych mej opiece na ........................................
zorganizowanej przez ........................................ w okresie od dnia ........................................ do dnia ...................................
oświadczam co następuje:
a) z należną uwagą i zrozumieniem zapoznałam się ze wszystkimi materiałami i przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa, zdrowia i życia dzieci i młodzieży;
b) zobowiązuję się do skrupulatnego przestrzegania i stosowania zawartych w tych przepisach wskazówek, środków i metod w czasie pełnienia przeze mnie obowiązków kierownika wycieczki/ opiekuna wycieczki.*


..............................., dnia .........20... r. Przyjmuję do wiadomości
i ścisłego przestrzegania:

..................................
(podpis)


* niepotrzebne skreślić


Załącznik nr 6

Trzebiatów, dnia ............ 20 ... r.

pieczątka przedszkola


Pan/pani
........................................
........................................
........................................


Informujemy, że dziecko Państwa będzie uczestnikiem wycieczki przedszkolnej zorganizowanej przez nasze przedszkole do ........................................ w terminie od .................... do ....................

Informacje szczegółowe:
Data wyjazdu
Godzina wyjazdu
Miejsce wyjazdu
Środek transportu
Imię i nazwisko opiekuna
Data powrotu
Planowana godzina powrotu
Miejsce planowanego przyjazdu
Telefony kontaktowe
Inne informacje

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.