X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15564
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Nauczyciel stażysta: mgr Anna Bittner-Mielcarek
Nauczyciel: biologii
Szkoła: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie
Opiekun stażu: mgr Marzena Łatka
Okres trwania stażu: 9 miesięcy
Rozpoczęcie stażu: 01.09.2011 r.
Czas trwania stażu: 31.05.2012 r.

A. Cel główny:

Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

B. Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki.
4. Nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole.
5. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i omawianie tych zajęć z prowadzącym oraz prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w formach doskonalenia zawodowego (wewnątrzszkolnych, pozaszkolnych i samokształcenia).

C. Plan działania:

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

L.p
Zadanie
Formy realizacji
Osoba wspierająca
Termin
Dowody realizacji, wskazówki, uwagi

1. Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczyciela.
Napisanie planu rozwoju zawodowego
Opiekun stażu,
IX 2011
Poprawnie opracowany planu rozwoju zawodowego
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
Bezpośrednia rozmowa,
zwarcie kontraktu z opiekunem
Opiekun IX 2011
Opracowanie zasad współpracy
3. Ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu, z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych opracowanie zakresu i tematów zajęć
Opiekun stażu
IX 2011 – V 2012
Scenariusze zajęć i potwierdzenie opiekuna stażu
4. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, scenariuszy
Opiekun stażu
IX 2011-
V 2012 Teczka stażysty
5. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
Autorefleksja, autoanaliza, opis realizacji planu rozwoju zawodowego Opiekun stażu
V 2012
Sprawozdanie z realizacji stażu
6. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego.
Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji
Opiekun stażu V 2012
Wniosek oraz dokumentacja z realizacji stażu.


1.Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły * ( § 6 ust. 2 pkt 1 )

1. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły
Udział w Radach Pedagogicznych,
Opiekun stażu
IX’2011-V’2012
Lista obecności na radach,
2. Zapoznanie się z tygodniowym rozkładem zajęć
w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami
Obserwacja, udział w spotkaniach zespołów przedmiotowych, spotkaniach Rady Pedagogicznej opiekun, przewodniczący zespołu
IX’2011
Organizacja zajęć własnych, udział w spotkaniach zespołu
3. Poznanie dokumentów obowiązujących w szkole i sposób ich prowadzenia:
-statut szkoły,
-wewnątrzszkolne zasady oceniania,
-wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli,
-program wychowawczy,
-program profilaktyki
-regulamin szkoły,
-dokumenty związane z zajęciami dydaktycznymi: dzienniki lekcyjne, rozkład zajęć, grafiki dyżurów. Analiza dokumentacji
Opiekun stażu IX 2011 Prawidłowo prowadzona dokumentacja szkolna
Realizacja wewnątrzszkolnych zasad oceniania
Opiekun stażu
cały okres stażu
Dokonywanie samodzielnych wpisów do dzienników.
Prowadzenie lekcji zgodnie z rozkładem zajęć, pełnienie dyżurów. Opiekun stażu
cały okres stażu
Poprawne wpisy w dziennikach.
4. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole
Udział w szkoleniu, lektura obowiązujących aktów prawnych, pracownik BHP
IX’ 2011
Oświadczenie o znajomości przepisów, stosowanie zasad bhp w praktyce szkolnej


2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż ( § 6 ust. 2 pkt 2)

1. Tworzenie własnego warsztatu pracy
Analiza podręczników, rozkładów materiału, programów nauczania oraz podstawy programowej.
Opiekun stażu
Cały okres stażu
Samodzielnie opracowane scenariusze zajęć, sprawdziany.
2. Opracowanie Przedmiotowych Systemów Oceniania dla poszczególnych klas.
Samodzielne opracowanie przedmiotowego systemu oceniania w oparciu o program nauczania, podstawę programową oraz wewnątrzszkolne zasady oceniania.
Opiekun stażu
IX 2011
Przedstawienie opracowanych przedmiotowych systemów oceniania.
3. Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym, pozaszkolnym.
Zbieranie informacji mogących pomóc w dalszej pracy, udział w kursach doszkalających, konferencjach metodycznych.
Opiekun stażu
Cały okres stażu
Zaświadczenia,
potwierdzenie udziału przez opiekuna stażu.
4. Wspomaganie aktywności twórczej uczniów.
Udział uczniów w konkursach
Opiekun stażu Joanna Zdulska.
Cały okres stażu
Sprawozdania z organizacji konkursów.
5. Doskonalenie technik multimedialnych
Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej , wykorzystanie komputera do przygotowania zajęć.
Opiekun stażu Cały okres stażu
Płyta z zapisem elektronicznym, konspekty lekcyjne.


3. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów *( § 6 ust. 2 pkt 3 )

1. Zapoznanie z programem wychowawczym szkoły.
Analiza programu wychowawczego.
Opiekun stażu
X 2011
Notatki własne.
2. Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku uczniowskim.
Rozmowy z pedagogiem szkolnym
Pedagog szkolny
Cały okres stażu
Zaświadczenie pedagoga szkoły o zapoznaniu się stażysty ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku uczniowskim.
3. Współpraca z Samorządem Uczniowskim
Rozmowy z uczniami oraz opiekunem Samorządu Uczniowskiego.
Opiekun Samorządu Uczniowskiego
Cały okres stażu
Kalendarz imprez szkolnych
4. Wspomaganie aktywności młodzieży, praca z uczniem zdolnym oraz uczniem z trudnościami edukacyjnymi.
Prowadzenie Kółka Biologicznego oraz konsultacje dla uczniów z trudnościami w nauce.
Opiekun stażu
Cały okres stażu
Dziennik zajęć pozalekcyjnych.


4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć *( § 6 ust. 2 pkt 4 )

1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu. H
ospitacja zajęć omówienie i zapisanie wniosków.
Opiekun stażu
W czasie trwania stażu –2 razy w miesiącu
Karty hospitacji zajęć, wnioski z obserwacji.
2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
Przeprowadzenie zajęć według opracowanego scenariusza ,konsultacja wymiana poglądów, spostrzeżeń.
Opiekun stażu
1 raz w miesiącu
Konspekty z zajęć, wnioski i uwagi do realizacji.
3. Analiza i samoocena prowadzonych lekcji.
Hospitacje i rozmowy pohospitacyjne
Opiekun stażu
2 razy w miesiącu
Dokumenty pohospitacyjne, arkusze obserwacji lekcji.
4. Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego
Samoocena
Opiekun stażu
V 2012
Teczka stażysty


Zatwierdzam do realizacji:

...................................... ....................................
data i podpis nauczyciela data i podpis Dyrektora

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.