X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15537
Przesłano:

Diagnoza funkcjonalna ucznia

DIAGNOZA FUNKCJONALNA

Kamil
ur.
Zamieszkały:

Informacja o sytuacji rodzinnej ucznia:
Umiejętności, zachowania ucznia:
●percepcja ( wzrok, słuch, pamięć, koncentracja):
W dość dobrym stopniu usprawniona jest funkcja wzrokowa. Uczeń posiada w znacznym stopniu zaburzony słuch fonemowy oraz analizę i syntezę słuchową. Jest mało spostrzegawczy, ma problemy z dłuższym skoncentrowaniem się na jednej czynności, łatwo się zniechęca, ma słabą pamięć.
●działania poznawcze ( umiejętności szkolne):
Język polski – uczeń mało aktywny na lekcji. Ma dużą wadę wymowy, co utrudnia mu czytanie i mówienie. Posiada zeszyt przedmiotowy, prowadzi go systematycznie. Potrzebuje pomocy w wykonywaniu pewnych zadań. Historia –uczeń zdyscyplinowany, chętnie pracuje na lekcjach. Zna pojęcia i podstawowe fakty historyczne. Umie je ze sobą powiązać. Starannie i na bieżąco prowadzi zeszyt przedmiotowy. Zadane prace domowe odrabia na czas. Niechętnie natomiast – ze względu na wadę wymowy – wypowiada się. „Odczytuje” mapę. Potrafi zrobić notatkę na temat. Matematyka – zna algorytmy wszystkich działań pisemnych. Poprawnie wykonuje rachunki. Zna jednostki miar, przy pomocy zamienia je. Samodzielnie nie analizuje zadań z treścią. Na lekcji pracuje bardzo chętnie, lubi chodzić do tablicy, prowadzi zeszyt przedmiotowy. Fizyka – uczeń aktywnie uczestniczy w zajęciach. Chętnie wykonuje dodatkowe prace domowe. Przy niewielkiej pomocy nauczyciela potrafi wyjaśnić wybrane zjawiska zachodzące w przyrodzie. Samodzielnie potrafi wyjaśnić zasadę działania wybranych urządzeń technicznych. Geografia – uczeń aktywnie uczestniczy w lekcji. Posiada zeszyt przedmiotowy. Prace domowe są zawsze odrobione. Ze względu na wadę wymowy nie podejmuje dyskusji na lekcji. Potrafi wskazać na mapie państwa rozwijające się i państwa zacofane gospodarczo. Wymienia i wskazuje strefy klimatyczne świata. Potrafi wskazać krainy geograficzne Polski. Technologia informacyjna – uczeń zaangażowany w pracę na zajęciach. Potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w Sieci. Dobrze sobie radzi z programami graficznymi do pisania w systemie „Mac OSX”. Poprawnie analizuje informacje wyszukane w Internecie. Przysposobienie obronne – wada wymowy utrudnia komunikację. Woli prace pisemne. Zeszyt prowadzi systematycznie i starannie. Zdarza się odrobić pracę domową nie w wyznaczonym terminie. Na lekcjach zdyscyplinowany, pracuje w swoim tempie. Przyswajanie nowych treści programowych przychodzi mu z dużym trudem. Najwięcej problemów sprawiają mu zagadnienia związane z rodzajami alarmów, sygnałami alarmowymi, ochrona przeciwpożarową i systemem obronnym RP. Religia – uczeń posiada zeszyt do przedmiotu, pracuje systematycznie. Uczestniczy w lekcji, czasami nie potrafi się skoncentrować na wykonywanym zadaniu. Prace domowe są odrobione. Przedmioty zawodowe – ma duże trudności w przyswajaniu nowych pojęć, definicji. Ładnie prowadzi zeszyt z technologii. Ma duże trudności w wykonywaniu rysunków technicznych. Zawsze odrabia zadaną pracę domową. Praktyczna nauka zawodu – chętnie pracuje podczas zajęć praktycznych. Stara się wykonywać powierzone prace starannie.
●kontakt i komunikacja:
Uczeń jest spokojny i zdyscyplinowany. Nawiązuje pozytywne relacje z rówieśnikami, nie stwarza sytuacji konfliktowych. Ze względu na dużą wadę wymowy kontakt werbalny z uczniem jest utrudniony. Mowa mało zrozumiała dla otoczenia.
●samodzielność, samoobsługa:
Uczeń jest samodzielny. Potrafi zadbać o swoje sprawy. Dokładny i staranny w wykonywaniu prac porządkowych.
●sprawność motoryczna:
Motoryka mała- dobra koordynacja ruchowa obu rąk. Nie wymaga ćwiczeń usprawniających mięśni i stawów ramion oraz nadgarstka i palców rąk.
Motoryka duża- dobry poziom umiejętności i rozwoju sprawności koordynacyjno-kondycyjnej. Bardzo dobrze rozwija takie cechy motoryczne jak: zwinność, zręczność, gibkość, szybkość, siłę i wytrzymałość. Wysoki poziom sprawności ruchowej oraz koordynacji ruchowej. Chętny do wszelkich zabaw i gier ruchowych. Dobra koordynacja ruchów przy współdziałaniu różnych grup mięśniowych.
Aktywność ruchowa- dobry poziom sprawności ruchowej. Jest aktywny, na zajęciach bardzo chętnie, z zaangażowaniem wykonuje polecenia. Chętny do wszelkich zabaw i gier ruchowych. Dobrze rozwija takie cechy motoryczne jak: zwinność, zręczność, gibkość, szybkość, siłę i wytrzymałość. Potrafi ćwiczyć z przyborem i współćwiczącym, korzystać ze sprzętu rehabilitacyjnego. Zna przeznaczenie sprzętu. Potrafi wykonywać ćwiczenia na równoważni, ćwiczenia zwinnościowe, przewroty, zwisy, podpory.
●emocje:
Kamil jest cichy, spokojny, pogodny i wrażliwy. Potrafi być również opiekuńczy i współczujący. Ma problemy z nawiązywaniem nowych znajomości.
●preferencje:
Interesuje się muzyką i filmami.
●zachowania nietypowe:
Nie przejawia zachowań nietypowych.

Wnioski końcowe:
●postulaty
- w ciągu dalszej nauki uczeń musi utrwalać już nabyte wiadomości i umiejętności
- należy rozwijać sferę poznawczą poprzez przyswajanie nowych wiadomości przewidzianych w procesie nauczania,
- ze względu na dużą wadę wymowy należy ograniczać ilość wypowiedzi ustnych, w zamian proponować wypowiedzi pisemne.


23.04.2012r. Zebrała i opracowała wych. kl. I zawodowej

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.