X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15297
Przesłano:

Konspekt lekcji z prawa - Przedstawicielstwo i jego rodzaje

Przedmiot: Prawo
Klasa: II technik ekonomista
Nauczyciel: mgr Emil Trzeszczkowski
Data: 12.02.2012
Temat: Przedstawicielstwo i jego rodzaje.
Czas trwania lekcji: 45 minut.

Cele ogólne:
- zapoznanie uczniów z podstawowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi przedstawicielstwa, jego odmian i warunków udzielania,
- rozwijanie umiejętności prawidłowego interpretowania przepisów prawnych.

Cele szczegółowe (operacyjne):
Po zakończonych zajęciach uczeń:
- potrafi przedstawić podział pełnomocnictw,
- odróżnia przedstawicielstwo ustawowe od pełnomocnictwa,
- wyjaśnia pojęcia: przedstawicielstwo, przedstawicielstwo ustawowe, pełnomocnictwo, prokura,
- określa różnice pomiędzy różnymi rodzajami pełnomocnictwa (PP),
- sporządza pełnomocnictwa w określonych sprawach (PP).

Metody dydaktyczne:
- wykład,
- rozmowa nauczająca,
- praca z podręcznikiem,
- praca ze źródłem,
- pokaz,
- ćwiczenia.

Środki dydaktyczne:
- podręcznik – J. Musiałkiewicz: „Elementy prawa”, Ekonomik, Warszawa 2005,
- Kodeks cywilny,
- zestaw ćwiczeń (załącznik),
- wzory przykładowych pełnomocnictw.

Przebieg lekcji

Faza wstępna – około 10 min.

1. Czynności organizacyjne.
2. Sprawdzenie pracy domowej.
3. Przypomnienie wiadomości z poprzedniej lekcji.
- pojecie i rodzaje czynności prawnych,
- formy czynności prawnych,
- warunki ważności czynności prawnych,
- wady oświadczenia woli.
4. Podyktowanie tematu lekcji i planu zajęć
a). Pojęcia: przedstawicielstwa, przedstawicielstwa ustawowego i pełnomocnictwa
b). Rodzaje pełnomocnictw.
c). Prokura.
d). Redagowanie pełnomocnictwa.


Faza wykonawcza – około 25 min.

1. Omówienie zakresu pojęć: przedstawicielstwa, przedstawicielstwa ustawowego i pełnomocnictwa. – WYKŁAD.

PRZEDSTAWICIELSTWO – reprezentowanie przez osobę zwana przedstawicielem, innej osoby (mocodawcy) przy dokonywaniu czynności prawnych. Wyróżnia się dwa rodzaje: przedstawicielstwo ustawowe i pełnomocnictwo.

PRZEDSTAWICIELSTWO USTAWOWE – wynika z obowiązujących ustaw, np. rodzice są przedstawicielami ustawowymi dzieci.

PEŁNOMOCNICTWO – polega na dokonywaniu czynności prawnych w imieniu mocodawcy.
- prawo to wynika z udzielonego pełnomocnictwa,
- udzielenie pełnomocnictwa jest jednostronnym oświadczeniem woli mocodawcy,
- mocodawca może być zarówno osoba fizyczna jak i prawna,
- mocodawca musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
- pełnomocnik może w imieniu mocodawcy dokonywać tylko tych czynności prawnych, które zostały określone w pełnomocnictwie (inne czynności są nieważne).

2. Rodzaje pełnomocnictw – PRACA Z PODRECZNIKIEM, POKAZ , ĆWICZENIA

Uczniowie odszukują w podręczniku (s.48) charakterystycznych cech rodzajów pełnomocnictw oraz ich przykładów. Nauczyciel pokazuje uczniom przykładowe pełnomocnictwo (załącznik).

- pełnomocnictwo ogólne – upoważnia do dokonania czynności zwykłego zarządu majątkiem mocodawcy.
np. właściciel sadu upoważnia swego pracownika do opieki i zarządzania sadem (sprzedaż, zakup, pielęgnacja).

- pełnomocnictwo rodzajowe – upoważnia do dokonywania powtarzalnych , określonych w pełnomocnictwie czynności prawnych
np. Upoważnienie pracownika do zawierania w jego imieniu umów o pracę.

- pełnomocnictwo szczególne – upoważnia do dokonania w imieniu mocodawcy jednej, konkretnej czynności prawnej przekraczającej zwykły zarząd.
Np. Sprzedaż konkretnej nieruchomości.

3. Prokura – PRACA ZE ŹRÓDŁEM (Kodeks cywilny – art.109 i następne).

Uczniowie maja za zadanie odszukać w Kodeksie cywilnym przepisy regulujące prokurę i na ich podstawie napisać:
- w jakim przypadku występuje prokura? - pełnomocnictwo udzielone przez przedsiębiorcę podlegającemu wpisowi do rejestru przedsiębiorców,
- jaka jest wymagana forma do udzielenia prokury? – forma pisemna.

Faza końcowa – około 10 minut.

1. Utrwalenie wiadomości – omawianie przykładowego pełnomocnictwa (załącznik).
2. Ocena aktywności uczniów.
3. Zadanie pracy domowej.
Wyobraź sobie, że wyjeżdżasz na trzy miesiące za granicę. W związku z tym wyjazdem sporządź pełnomocnictwo, w którym upoważnisz swego najlepszego przyjaciela do odbioru korespondencji przychodzącej na twój adres. Dowiedz się w urzędzie pocztowym, czy sporządzone przez ciebie pełnomocnictwo spełnia warunki wymagane przez pocztę oraz jaka opłata powinna być wniesiona od tego pełnomocnictwa.


ZAŁĄCZNIK

PEŁNOMOCNICTWO
Ja niżej podpisany Jacek Nowak oświadczam, że udzielam Pawłowi Kowalskiemu synowi Stanisława i Krystyny, legitymującemu się dowodem osobistym serii WL nr 4535220, NIP 537-020-14-90. PESEL 65051813418, zamieszkałemu w Warszawie, przy ulicy Krochmalnej 5m3, pełnomocnictwa do zastępowanie mnie we wszystkich sprawach i czynnościach zwykłego zarządu przed urzędami, sądami, bankami, innymi osobami prawnymi i fizycznymi (w szczególności przed zakładem energetycznym, gazownią, telekomunikacją, spółdzielnią mieszkaniową), do odbioru świadczeń emerytalnych, rentowych , zasiłków itp., wszelkich pism i korespondencji oraz do składania wszelkich wniosków i oświadczeń, które w zakresie udzielonego pełnomocnictwa okażą się niezbędne.

Niniejszego pełnomocnictwa udzielam bez prawa substytucji.

Pełnomocnictwo ważne jest od 15 września 2004r. do 31 grudnia 2004r.

Warszawa, 15 września 2004r. Jacek Nowak

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.