X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15269
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
Nauczyciel: mgr Tadeusz Michałowski
Miejsce pracy: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Nowej Soli
Czas realizacji: 01.09.2009 – 31.05.2012

§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej:
- opracowanie przedmiotowego systemu oceniania, planów pracy z uczniami posiadającymi opinie PPP lub orzeczenia
- stosowanie aktywnych metod nauczania
- opracowanie pomocy dydaktycznych: testy, sprawdziany, tablice dydaktyczne
Publikowanie własnych prac:
- opublikowanie planu rozwoju zawodowego
- publikacja trzech scenariuszy lekcji przeprowadzonych z wykorzystaniem metod aktywnych
Doskonalenie zawodowe, podejmowanie różnych form doskonalenia wiedzy z zakresu nauczania historii oraz umiejętności wychowawczych:
- kursy tematyczne
- udział w konferencjach i spotkaniach
- warsztaty
- udział w kursie języka angielskiego zorganizowanym przez EMPIK Szkoła Języków Obcych w Zielonej Górze
- podjęcie studiów I stopnia Język angielski na Uniwersytecie Zielonogórskim
Uczestnictwo w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli, przygotowanie do ewaluacji działań podejmowanych przez Radę Pedagogiczną:
- udział w pracy zespołu humanistycznego: analiza osiągnięć uczniów, opracowanie programów naprawczych
- udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych
Diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych, dokonywanie korekt, porównywanie wyników i skuteczności podejmowanych efektów:
- udział w zajęciach otwartych realizowanych przez innych nauczycieli
- opracowanie arkusza pohospitacyjnego, formułowanie wniosków po obserwacji lekcji
- przeprowadzenie zajęć otwartych z zakresu nauczanego przedmiotu

§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
Poznanie środowiska lokalnego i rodzinnego uczniów
- rozmowy z wychowawcami i pedagogiem szkolnym na temat sytuacji rodzinnej uczniów mających kłopoty z nauką i zachowaniem
- otoczenie opieką dzieci z rodzin wielodzietnych, udział w akcjach charytatywnych
- udział w zebraniach z rodzicami (samokształcenie)
Poszerzenie oferty szkoły o dodatkowe zajęcia w zakresie potrzeb uczniów:
- prowadzenie zajęć dla uczniów mających problemy w nauce historii
- pomoc w organizacji szkolnych dyskotek
- pomoc w organizowaniu imprez klasowych np. Wigilii
Uaktywnienie środowiska szkolnego i lokalnego na rzecz rozwiązywania problemów społecznych i cywilizacyjnych:
- uwrażliwienie uczniów na problemy cywilizacyjne współczesnego świata w ramach nauczanego przedmiotu
Realizacja potrzeb uczniów wynikających ze specyficznych warunków:
- pomoc przy kierowaniu uczniów na badania w PPP
Dostosowanie działań edukacyjnych do potrzeb uczniów:
- zorganizowanie zajęć dla uczniów mających problemy w nauce historii
- zorganizowanie zajęć koła historycznego z wykorzystaniem języka angielskiego (korelacja z językiem angielskim)
- pomoc w organizacji konkursu języka angielskiego
- zorganizowanie konkursu historycznego z okazji Święta Niepodległości poświęconego walce o niepodległość Polski w XVIII – XX wieku
∙ opracowanie regulaminu i zasad konkursu
∙ przygotowanie zadań
∙ przeprowadzenie konkursu
∙ wręczenie nagród finalistom
- zorganizowanie konkursu historycznego poświęconego historii igrzysk olimpijskich w erze nowożytnej
∙ opracowanie regulaminu i zasad konkursu
∙ przygotowanie zadań
∙ przeprowadzenie konkursu
∙ wręczenie nagród finalistom

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Doskonalenie swoich umiejętności wykorzystania komputera i sprzętu multimedialnego na lekcjach historii:
- udział w kursach poświęconych wykorzystaniu komputera i sprzętu multimedialnego na lekcjach organizowanych przez ODN w Zielonej Górze
Korzystanie z programów komputerowych oraz Internetu na lekcjach:
- przygotowanie przy użyciu komputera narzędzi potrzebnych na lekcjach na lekcjach historii: testy, karty pracy dla uczniów, prezentacje multimedialne
- wykorzystanie sprzętu multimedialnego oraz Internetu do przeprowadzenia lekcji historii
- przeprowadzenie lekcji historii z wykorzystaniem filmu fabularnego (ukazanie w nim odwołań do historii)
- wykorzystanie zasobów Internetu do bogacenia własnej wiedzy dotyczącej nauczania przedmiotu, awansu zawodowego
- wykorzystanie bazy szkolnej oraz Internetu do przygotowania pomocy dydaktycznych dla uczniów i przez uczniów
Publikacje materiałów własnych i uczniów na stronie internetowej:
- założenie strony internetowej i publikacje na niej własnych materiałów
- przygotowanie wraz z uczniami prezentacji multimedialnej podsumowującej omawianą wcześniej epokę historyczną

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
Pogłębianie własnych kompetencji wychowawczych:
- udział w kursach i warsztatach poszerzających moją wiedzę z zakresu pedagogiki i psychologii
Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych:
- poznanie sytuacji rodzinnej uczniów poprzez rozmowy wychowawcze, obserwacje uczniów, rozmowy z wychowawcami i pedagogiem szkolnym
- pomoc w organizacji imprez klasowych, wyjść, wycieczek

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
Przeanalizowanie aktów prawnych i poznanie procedur nadania stopnia awansu nauczyciela mianowanego:
- analiza aktów prawnych
- opracowanie dokumentacji potrzebnej do rozpoczęcia stażu
Poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego:
- analiza aktów prawnych, głównie dotyczących:
• organizacji wycieczek i wyjść
• współpracy z sądem
• udzielanie rodzicom pomocy w kierowaniu dzieci na badania do PPP
Realizacja znajomości aktów prawnych:
- udział w pracach różnorodnych komisji m. in.: konkursowych, egzaminacyjnych
- organizacja wycieczek i wyjść zgodnie z zasadami
- udział w radach pedagogicznych uchwalających, modyfikujących lub opracowujących dokumenty wewnątrzszkolne

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.