X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15223
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

§7 ust.1, pkt 1. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.(*)

1. Uczestniczenie w pracach organów szkoły:
- udział w posiedzeniach i pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym;
- współpraca z Samorządem Uczniowskim (m.in. pełnienie roli opiekuna na szkolnych dyskotekach);
- współudział w tworzeniu Przedmiotowego Systemu Nauczania z wychowania fizycznego;
- pełnienie funkcji lidera zespołu nauczycieli wychowania fizycznego;
- czynny udział w pracach nad harmonogramem zajęć na sali gimnastycznej;
- wykonywanie harmonogramów wyjazdów na krytą pływalnię;
- praca w różnorodnych komisjach powoływanych w szkole (m.in. egzaminacyjnych);
- uczestniczenie w przygotowywaniu nowych rozwiązań bądź modyfikacji dokumentacji szkolnej (np. PSO);
2. Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych:
- sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść poza szkolnych;
- uczestnictwo w obchodach świąt narodowych, religijnych i szkolnych;.
- pomoc w organizacji uroczystości szkolnych (m.in. pomoc w przygotowaniu Sali gimnastycznej);
- rozmowy z rodzicami w ramach „Dni otwartych”;
- opieka nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez motywowanie ich do dalszego podnoszenia umiejętności i motywowanie ich do udziału w zawodach sportowych;
- organizacja rozgrywek międzyklasowych i „ Dnia Sportu”;
- prowadzenie zajęć pozalekcyjnych;
- przygotowanie ściennych gazetek o tematyce zdrowotnej;
- uwzględnianie indywidualnych możliwości ucznia, przydzielanie trudniejszych zadań uczniom zdolnym, pomoc w zdobywaniu wiedzy i poszerzaniu umiejętności, a także pomoc w opanowaniu umiejętności w stopniu podstawowym uczniom mniej zdolnym;
- realizowanie zagadnień związanych z promocją zdrowego stylu życia;

§7 ust.1, pkt 2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.(*)

1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w formach kształcenia ustawicznego:
- uczestniczenie w dostępnych formach doskonalenia zawodowego - rady szkoleniowe;
- udział w różnego rodzaju pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego, podnoszących kompetencje oraz doskonalących wiedzę i umiejętności;
- udział w pracach zespołu nauczycieli wychowania fizycznego;
2. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, psychologicznej i metodycznej:
- poszerzanie wiedzy z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki, dydaktyki oraz ogólnych problemów oświatowych według własnych potrzeb;
- tworzenie własnego warsztatu pracy (budowanie bazy materiałów dydaktycznych, gromadzenie konspektów prowadzonych zajęć oraz arkuszy hospitacji);
- tworzenie bazy łączy do stron WWW z materiałami dydaktycznymi;
- wykorzystywanie Internetu m.in. jako źródła wiedzy o zmianach w prawie oświatowym;
- korzystanie z portali edukacyjnych (m.in. www.literka.pl, www.publikacje.edu.pl, www.interklasa.pl,);
- umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej (m.in. Planu Rozwoju Zawodowego, scenariuszy zajęć);
- korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej;
3. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli:
- analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem awansu na stopień nauczyciela mianowanego;
- napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu oraz planu rozwoju zawodowego;
- sformułowanie wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego;
- zawarcie kontraktu, omówienie zasad współpracy i wzajemnej obserwacji zajęć.;
- ustalenie terminów spotkań z opiekunem stażu;
- obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu (wnioski z obserwacji);
- prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu (konsultacja, analiza prowadzonej lekcji);

§7 ust.1, pkt 3. Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.(*)

1. Analiza przepisów dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej i postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły:
- zapoznanie z rozporządzeniem MEN z 1 grudnia 2004 r.;
- analiza Karty Nauczyciela;
- analiza ustawy o systemie oświaty;
- zapoznanie z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego;
- aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego;
2. Bieżąca analiza dokumentacji dotyczącej organizacji pracy szkoły:
- analiza dokumentacji szkolnej: statutu, WSO, planów regulaminów, programów itp.;
- zapoznanie z programem wychowawczym szkoły na lata 2009 - 2012;
3. Zapoznanie się z prawami uczni, dziecka i człowieka:
- analiza Praw Ucznia oraz Karty Praw Dziecka;
- zapoznanie z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka;

(*)Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Zatwierdzam do realizacji:

........................................ ........................................
data i podpis Dyrektora podpis n-la

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.