X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15185
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Rozpoczęcie stażu: 1 września 2008 r.
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Planowany termin zakończenia stażu:31 maja 2011 r.

Informacje o nauczycielu:

Imię i nazwisko : .......................................
Wykształcenie: wyższe, studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna o specjalizacji oligofrenopedagogika

Stopień awansu zawodowego : nauczyciel mianowany

Funkcja : nauczyciel języka angielskiego, wychowawca klasy

Staż pracy : 6 lat

Cel główny podjęcia stażu :
Celem mojego stażu będzie rozwój osobisty i zawodowy a dopełnieniem tego okresu uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Wstęp

W okresie stażu jako nauczyciel mianowany będę realizowała powinności i wymagania kwalifikacyjne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593), a w szczególności następujące punkty:

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej, lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć,w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

§ 8 ust. 2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

§ 8 ust. 2 pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

§ 8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Zakładam, że mój Plan Rozwoju ma charakter otwarty, co oznacza, że w trakcie jego realizacji mogą pojawić się nowe zadania i wyzwania, których nie byłam w stanie przewidzieć w momencie pisania planu.


WYMAGANIA i FORMA REALIZACJI

§ 8 ust. 2 pkt 1
„uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły”

- Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.
Śledzenie na bieżąco nowości w prasie nauczycielskiej i na stronach internetu.

- Podnoszenie własnych kompetencji zawodowych poprzez uczestnictwo w dostępnych formach doskonalenia zawodowego - zarówno w ramach WDN jak i na zewnątrz placówki; wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły.

- Opracowanie i ewaluacja Przedmiotowego Systemu Oceniania z języka angielskiego.

- Organizowanie wewnątrzszkolnych konkursów języka angielskiego

- Stosowanie metod aktywizujących w pracy pedagogicznej podczas zajęć lekcyjnych.

- Wnikliwa analiza następujących dokumentów:
Status Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
w ................
Wewnątrzszkolny System Oceniania dla szkół wchodzących w skład SOSW w ..............
Program Wychowawczy SOSW
Szkolny Program Profilaktyki
Program Rozwoju SOSW

- Studiowanie literatury fachowej, śledzenie nowości
z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki w celu unowocześnienia i udoskonalenia własnego warsztatu pracy .


§ 8 ust. 2 pkt 2
„ wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej”

Wykorzystanie w pracy technologii komputerowej.
- Prowadzenie dokumentacji własnej, szkolnej w formie elektronicznej, pisanie pism, opinii o uczniach dla sądu, i innych instytucji,
- Opracowywanie dla potrzeb własnych i szkoły dyplomów, komunikatów, zaproszeń itp.
- prowadzenie lekcji języka angielskiego w pracowni komputerowej
- Przygotowywanie pomocy dydaktycznych, testów, kart pracy na zajęcia zajęć z wykorzystaniem komputera.

Zastosowanie Internetu.
- Wykorzystanie Internetu, jako źródła wiedzy i inspiracji do pracy zawodowej, szczególnie dotyczy to edukacyjnych portali internetowych
- Korzystanie ze stron MEN (śledzenie zmian w przepisach oświatowych).
- Umieszczenie własnego planu rozwoju zawodowego oraz publikowanie innych opracowanych samodzielnie materiałów na edukacyjnych portalach internetowych.

Zebranie i opracowanie w formie zestawienia ciekawych adresów www dla nauczycieli oraz stworzenie elektronicznej biblioteczki z zebranymi przykładowymi konspektami z poszczególnych przedmiotów publikowanych w sieci Internet.

Nauka projektowania i wykonywania prezentacji według potrzeb w programie prezentacyjnym Power Point


§ 8 ust. 2 pkt 3
„umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć”


§ 8 ust. 2 pkt 4 a
„opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich”
- Pełnienie funkcji opiekuna stażu. Prowadzenie zajęć otwartych dla stażysty, hospitowanie i ocenianie jego zajęć, prowadzenie i kontrolowanie dokumentacji.

- Prowadzenie zajęć otwartych dla innych zainteresowanych nauczycieli w tym nauczycieli stażystów.

- Promocja własnych dokonań i osiągnięć w szerszym środowisku: publikacja planu rozwoju zawodowego, publikacja wybranych scenariuszy zajęć i innych samodzielnie opracowanych materiałów na stronach edukacyjnych portali internetowych.

- Opracowywanie scenariuszy uroczystości szkolnych oraz udostępnianie ich zainteresowanym nauczycielom- zbieranie ciekawych pomysłów przydatnych do przygotowania imprez szkolnych, zbieranie opinii dzieci.

- Wspieranie nauczycieli-wychowawców w realizacji ich zadań wychowawczych poprzez umiejętne prowadzenie własnych lekcji – zgodne z założeniami planów pracy wychowawczej w poszczególnych klasach.

- Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych
z realizacja jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.

- Skonstruowanie autorskiego programu nauczania języka angielskiego dla klas I i II zawodowej specjalnej o kierunku malarz – tapeciarz.


§ 8 ust. 2 pkt 4 c
„poszerzenie zakresu działań szkoły, a w szczególności działań szkoły dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych”

- Dbanie o powierzone mi pomoce dydaktyczne, sprzęty szkolne, umożliwianie młodzieży efektywniejszego korzystania z posiadanego wyposażenia.

- Współpraca w organizowaniu akcji prowadzonych przez szkołę np. współprowadzenie na terenie szkoły akcji zbiórki baterii

- Organizacja wycieczek i imprez szkolnych, udział w charakterze opiekuna w dyskotekach szkolnych.

- Wykonywanie systematycznie gazetek ściennych

- Współpraca z rodzicami - rozpoznanie sytuacji rodzinnej, wspieranie radą, kierowanie do adekwatnych poradni i instytucji pomocy rodzinie.


§ 8 ust. 2 pkt 4 e

„wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami”

- Systematyczne spotkania i współpraca z psychologiem i pedagogiem szkolnym.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.