X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15167
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

DANE OSOBOWE:

NAZWA SZKOŁY:

OPIEKUN STAŻU:

CZAS TRWANIA STAŻU: 1 września 2008 –Przewidywany termin zakończenia stażu 31 maja 2010
(2 lata i 9 miesięcy)
ZAKRES OBOWIĄZKÓW
SŁUŻBOWYCH: nauczyciel wychowania fizycznego i muzyki

KWALIFIKACJE: magister Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuki Muzycznej (2004 r.)
studia podyplomowe Wychowanie Fizyczne (2006 r.)
licencjat Ekonomia (2004 r.)


Cel główny : rozwój zawodowy i uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Cele i zadania

W czasie odbywania stażu zamierzam
a) podejmować działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy
b) uczestniczyć w realizacji zadań wykraczających poza wykonywane obowiązki służbowe
c) samodzielnie lub przez udział w różnych formach doskonalenia, pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu poziomu pracy szkoły

ZADANIA DO REALIZACJI W OKRESIE STAŻU
I. Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
> 1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli.
> Zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego regulującymi system awansu zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem stopnia nauczyciela kontraktowego:
• Ustawy o systemie oświaty z dnia 21 czerwca 1996 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z późniejszymi zmianami);
• Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 z późniejszymi zmianami);
• Ustawy z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2000 r. Nr 19, poz. 239);
• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593 z późniejszymi zmianami).
> Analiza rozporządzenia w sprawie awansu i zastosowanie procedury w praktyce
> Sformułowanie wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego.
2. Współpraca z opiekunem stażu.
> Rozmowa, zawarcie kontraktu.
> Spotkania, konsultacje, rozmowy.
> Obserwacje zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
Obserwacje przeprowadzone przez opiekuna stażu
3. Prowadzenie dokumentacji realizacji planu rozwoju zawodowego
> Gromadzenie świadectw, zaświadczeń, scenariuszy, zdjęć, prac uczniowskich itp.
4. Cykliczne przygotowywanie projektów sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
> Opis realizacji zadań ujętych w planie pogłębiony autorefleksją
5. Zapoznanie się z Prawami Ucznia i Konwencją Praw Dziecka.
> Analiza Praw Ucznia i Karty Praw Dziecka – stosowanie tych praw w pracy dydaktyczno – wychowawczej.
6. Zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą organizacji pracy szkoły.
> Poznawanie planów pracy szkoły na lata szkolne 2008/2009, 2009/2010 i 2010/2011, Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania
7. Zapoznanie się z potrzebami szkoły w zakresie zadań dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczych. Uczestniczenie w pracach różnych organów szkoły
> Wypełnianie obowiązków powierzonych przez Dyrektora
> - Prowadzenie dokumentacji szkolnej (dziennik, konspekty zajęć) zgodnie z przepisami
> - uczestniczenie w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli (kursy, warsztaty, rady szkoleniowe, praca w zespołach przedmiotowych)
> -Współpraca z Samorządem Uczniowskim (współorganizacja zabaw i dyskotek dla dzieci)
> Współorganizacja bądź oprawa muzyczna imprez szkolnych tj. Dzień Nauczyciela, Święto Niepodległości, Jasełka, Dzień Kobiet Święto Konstytucji 3 Maja
> Przygotowanie uczniów na występy podczas imprez środowiskowych tj. Święta Kwitnącej Jabłoni, Gminny Dzień Dziecka,
> Aktywny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
> Zapoznanie z wynikami pracy zespołu nauczycieli do spraw Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.
> Udział w tworzeniu Programu Wychowawczego
> Współpraca z Radą Rodziców
> Wdrażanie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.
> Udział w organizowaniu imprez szkolnych.
> Współorganizowanie konkursów muzycznych tj. Gminny Konkurs Piosenki Angielskiej
> Organizacja szkolnych zawodów w tenisie stołowym oraz piłce siatkowej.
8. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu.
> Udział w szkoleniach i konferencjach nauczycieli wychowania fizycznego oraz muzyki
9. Utworzenie własnej biblioteczki metodyczno- przedmiotowej i własnej bazy materiałów dydaktycznych.
> Zakup pomocy dydaktycznych .
> Wykonanie pomocy dydaktycznych przy użyciu techniki komputerowej.
> Utworzenie kącika muzycznego
> Opieka nad gablotą przedmiotową w korytarzu szkolnym.
10. Dokumentowanie własnego działania.
> Przygotowanie programów nauczania o charakterze wynikowym.
> Opracowanie i wdrażanie PSO
> Przygotowanie scenariuszy lekcji, testów.
> Prowadzenie dokumentacji szkolnej
> Opracowanie programu działalności chóru szkolnego
> Opracowanie planu pracy SKS
11. Diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów
> Wykonanie testów sprawdzających sprawność fizyczną uczniów
> Opracowanie karty obserwacji osiągnięć uczniów – porównywanie wyników na podstawie przeprowadzonych testów, sprawdzianów
12. Ewaluacja metod pracy.
> Dokonywanie modyfikacji, korekt planów i metod pracy.
13.Diagnoza własnych umiejętności i możliwości jako nauczyciela.
> Autorefleksja, samoocena
14. Budowanie własnego autorytetu
> Modyfikowanie zachowań i postaw po zebraniu informacji zwrotnej od uczniów (ankieta przeprowadzona wśród uczniów)

II. Umiejętność uwzględniania w swojej pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
1 . Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych i sytuacji rodzinnej uczniów.
> Zapoznanie z dokumentami zgromadzonymi w szkole
> Zapoznanie z orzeczeniami i opiniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
> Kontakty z rodzicami ( indywidualne, zebrania klasowe, współpraca ze szkolną Radą Rodziców ).
> Rozmowy z pedagogiem szkolnym.
> Konsultacje z innymi nauczycielami.
> Obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych.
> Indywidualne rozmowy z uczniem.
> Kontakt z pedagogiem szkolnym i pielęgniarką
2. Poszerzenie oferty szkoły z uwzględnieniem potrzeb uczniów
> Aktywne włączenie się w realizację imprez, konkursów i innych zadań promujących szkołę,
> Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych pod kątem przygotowania uczniów do zawodów sportowych wynikających z kalendarza imprez sportowych, konkursów i przeglądów artystycznych
> Udział w rozgrywkach międzyszkolnych
3. Organizacja zajęć pozalekcyjnych (kultura czasu wolnego).
> Współprowadzenie zajęć pozalekcyjnych (dyskoteki, andrzejki, Jasełka, wspólne wyjazdy i wyjścia).
> Prowadzenie zajęć w ramach projektu „Uniwersytet podwórkowy”
4. Promocja aktywnego spędzania czasu wolnego oraz zdrowego trybu życia
> Przeprowadzenie wśród uczniów ankiety dotyczącej trybu życia
> Analiza wyników ankiety wraz z uczniami ze wskazaniem słabych i mocnych stron
> Przeprowadzenie lekcji dotyczącej promowania aktywnego spędzania czasu wolnego i zdrowego trybu życia
5. Uwzględnienie w swojej pracy współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
> Realizowanie zadań wychowawczych w pracy z uczniami zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym.
> Realizowanie zadań wychowawczych zgodnie ze szkolnym programem profilaktyki., ścieżkami edukacyjnymi
> Podejmowanie współpracy z instytucjami wspierającymi szkołę
> Dostosowanie metod i form pracy do zaistniałych problemów.

III. Umiejętność wykorzystania technologii komputerowej i informacyjnej.
1. Wykorzystanie znajomości obsługi komputera w pracy nauczyciela.
> Opracowanie komputerowych wersji
- planu wynikowego
- scenariuszy lekcji,
- wniosku o rozpoczęcie stażu.
- planu rozwoju zawodowego,
- przedmiotowych systemów oceniania,
- pomocy dydaktycznych,
> Prowadzenie korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej z nauczycielami.
2. Doskonalenie umiejętności wykorzystania technologii komputerowej i informacyjnej w pracy nauczyciela.
> Konsultacje z nauczycielami informatyki.
> Stworzenie bazy linków do ulubionych portali edukacyjnych
> korzystanie z portali internetowych innych nauczycieli do doskonalenia warsztatu pracy
> Propagowanie wykorzystywania zasobów stron WWW. Związanych z wychowaniem fizycznym i muzyką
3. Publikacje w Internecie.
> Umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej – planu rozwoju zawodowego.
4. Wdrażanie uczniów do korzystania z komputera i Internetu
> Przeprowadzenie lekcji multimedialnej – umiejętność wyszukiwania w Internecie wiadomości związanych z wychowaniem fizycznym – ciekawostek, przepisów gry

IV. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
1. Pogłębienie wiedzy w zakresie zaspokajania potrzeb uczniów
> Poznanie zagadnień z psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych problemów oświatowych poprzez czytanie literatury dydaktycznej
> Zapoznanie z planem wychowawczym klasy,
> Obserwacja lekcji wychowawczej prowadzonej przez opiekuna stażu,
> Zapoznanie ze sposobem prowadzenia rozmów indywidualnych z rodzicami uczniów,
> Korzystanie z doświadczenia opiekuna stażu,
2. Realizowanie zadań wychowawczych w pracy z uczniami zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym.
> Uczestnictwo w opracowaniu programu wychowawczego szkoły.
> Wpisywanie ocen do dzienniczków.
> Opieka nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez motywowanie ich do dalszego poszerzania wiedzy poprzez udział w konkursach i zawodach (pomoc w przygotowywaniu się do tych konkursów)
> Przeciwdziałanie konfliktom w szkole.
> Podnoszenie znajomości obowiązków i praw ucznia.
> Działania na rzecz podnoszenia kultury osobistej.
> Aktywne pełnienie dyżurów w trakcie przerw śródlekcyjnych.
> Opracowanie harmonogramu korzystania ze sprzętu do tenisa stołowego podczas przerw śródlekcyjnych
> Opieka nad uczniami podczas akademii szkolnych, uroczystości, zawodów sportowych.
> Dbałość o bezpieczeństwo uczniów na lekcjach wychowania fizycznego
3. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, psychologicznej i metodycznej.
> Poszerzanie wiedzy z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki, dydaktyki oraz ogólnych problemów oświatowych z uwzględnieniem specyfiki zadań realizowanych przez szkołę; śledzenie nowości wydawniczych – współpraca z biblioteką szkolną i pedagogiczną.

V. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1.Zapoznanie się z aktami prawnymi dotyczącymi systemu oświaty i działania szkoły.
> Zapoznanie z Kartą Nauczyciela, Ustawą o Systemie Oświaty, Rozporządzeniem MENiS, Statutem Szkoły, WSO i obowiązującymi regulaminami.
> Opracowanie dokumentacji z realizacji zadań w ramach stażu.
2. Zapoznanie się z przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej i postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły
- Analiza ustaw i rozporządzeń ustawowych.
3. Współtworzenie prawa wewnątrzszkolnego i posługiwanie się przepisami systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w pracy nauczyciela.
o -Poszerzanie wiedzy z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki, dydaktyki oraz ogólnych problemów oświatowych z uwzględnieniem specyfiki zadań realizowanych przez szkołę; śledzenie nowości wydawniczych – współpraca z biblioteką szkolną i pedagogiczną.
4. Współpraca z pedagogiem szkolnym w celu udzielania pomocy i wspomagania dzieci z trudnościami edukacyjnymi i wychowawczymi oraz tych, których dotyczy zjawisko alkoholizmu i tzw „Eurosieroctwa
o Analiza trudności edukacyjnych i złych zachowań, poszukiwanie rozwiązań zarówno w sprawach dydaktycznych jak i wychowawczych.

Zatwierdzam do realizacji:

....................................... .......................................
data i podpis dyrektora podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.