X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15050
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
Imię i nazwisko: Beata Krzych
Szkoła: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Bielsku-Białej
Stanowisko: nauczyciel
Wykształcenie: magister pedagogiki rewalidacyjnej (oligofrenopedagog)
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2011 r.
Czas trwania stażu: 9 miesięcy
Opiekun stażu:
PODSTAWOWE AKTY PRAWNE:
1.Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity DZ.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zmianami),
2.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593) (Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 214, poz. 1580).
I. CEL OGÓLNY:
1.Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

II. PLAN DZIAŁANIA
-CELE SZCZEGÓŁOWE:
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki (§ 6 ust. 2 pkt 1)
1.Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego
-analiza przepisów prawnych dotyczących awansu zawodowego - Karta Nauczyciela, Ustawa o systemie oświaty, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
-spotkania z Dyrektorem dotyczące awansu zawodowego nauczycieli
Spodziewane efekty:
-poznanie przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego
-poprawnie sformułowany plan rozwoju zawodowego
Termin realizacji: wrzesień 2011r.
2.Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
-rozmowa na temat systemu awansu zawodowego,
-określenie formy współpracy, zakresu obowiązków stażysty oraz zakresu obowiązków opiekuna stażu,
-ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu,
-konsultacje
Spodziewane efekty:
-skonstruowanie planu rozwoju zawodowego
-zatwierdzenie przez dyrektora plan rozwoju zawodowego
Termin realizacji: wrzesień 2011r. i na bieżąco przez okres stażu
3.Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego:
-przepisy związane z funkcjonowaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego,
-sposób prowadzenia dokumentacji obowiązującej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym,
-udział w formach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,
-udział w zebraniach Rady Pedagogicznej.
Spodziewane efekty:
-poznanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania
-zapoznanie się ze statutem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2
-zapoznanie się z regulaminem oceniania pracy nauczycieli
-poznanie przepisów dotyczące bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy.
Termin realizacji: wrzesień 2011r. i na bieżąco przez okres stażu
4.Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego
-gromadzenie dokumentów dotyczących realizowanego planu rozwoju zawodowego,
-przygotowanie projektu sprawozdania,
-złożenie wniosku o postępowaniu kwalifikacyjnym.
Spodziewane efekty:
-zgromadzenie potrzebnej dokumentacji
-poprawne sprawozdanie z realizacji planu
-przedstawienie dokumentacji ze stażu.
Termin realizacji: cały okres stażu i czerwiec 2011r.

Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań placówki (§ 6 ust. 2 pkt 2)
1.Opracowanie planów pracy
-poznanie zasad konstruowania planów pracy,
-opracowywanie tygodniowych planów z uwzględnieniem treści i efektów pracy dydaktyczno- wychowawczej ustalonej w Indywidualnym Programie Edukacyjno – Terapeutycznym ucznia.
-poznanie prawidłowego konstruowania scenariuszy zajęć,
-przygotowanie i analiza scenariuszy prowadzonych zajęć z opiekunem stażu.
Spodziewane efekty:
-tworzenie tygodniowych planów dydaktyczno- wychowawczych,
-prawidłowe pisanie scenariuszy.
Termin realizacji: cały okres stażu
2.Wzbogacanie własnego warsztatu pedagogicznego.
-uczestniczenie jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu w wymiarze co najmniej jednej godziny w miesiącu oraz omawianie ich z prowadzącym zajęcia,
-prowadzenie zajęć z uczniem w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły oraz omawianie ich z osobą, w obecności której przeprowadzone zostały zajęcia,
-uczestniczenie w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia nauczycieli oraz samokształcenie,
-poszerzanie wiedzy w zakresie nowoczesnych metod nauczania i wychowania poprzez czytanie literatury fachowej,
Spodziewane efekty:
-zdobycie nowych doświadczeń i pomysłów,
-poszerzenie własnego warsztatu pracy
Termin realizacji: cały okres stażu
3.Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
-tworzenie i opracowywanie wszelkiego rodzaju dokumentacji: plany pracy, scenariusze zajęć, sprawozdania,
-konstruowanie tekstów, kart pracy dla ucznia,
-korzystanie z programów multimedialnych w pracy z uczniem, np.; Porusz umysł, Już w szkole, Klik, itp.,
-śledzenie informacji dotyczących aktualizacji prawa oświatowego,
-opracowywanie dokumentacji związanych z własnym stażem,
-publikacja planu rozwoju zawodowego w Internecie.
Spodziewane efekty:
-sumienne przygotowywanie i opracowywanie swoich prac,
-ułatwienie pracy
-zwiększenie możliwości lepszego przygotowania do zajęć poprzez wyszukiwanie i przygotowanie odpowiednich pomocy dydaktycznych i tekstów.
Termin realizacji: cały rok

Znajomość środowiska dzieci, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem
(§ 6 ust. 2 pkt 3)
1.Sytuacja rodzinna ucznia
-spotkania i współpraca z rodzicami,
-poznanie sytuacji rodzinnej ucznia,
-analiza akt osobowych ucznia,
-współpraca z wychowawcami z internatu, psychologiem, pedagogiem szkolnym i logopedą.
Spodziewane efekty:
-poznanie sytuacji rodzinnej dziecka,
-współpraca ze strony rodziców.
Termin realizacji: cały rok
2.Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspakajania potrzeb wychowawczych ucznia
-stała obserwacja dziecka,
-rozmowy indywidualne z dzieckiem,
-współpraca z wychowawcami z internatu oraz z rodziną.
Spodziewane efekty:
-głęboka analiza potrzeb wychowawczych ucznia.
Termin realizacji: cały okres stażu

Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§ 6 ust. 2 pkt 4)
1.Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, nauczycieli lub dyrektora.
-przygotowanie scenariuszy zajęć,
-prowadzenie zajęć w obecności dyrektora lub opiekuna stażu,
-omawianie zajęć
Spodziewane efekty:
-opracowanie scenariuszy pod względem właściwego doboru metod i form w zależności od potrzeb i możliwości ucznia,
-zrealizowanie wyznaczonych celów.
Termin realizacji: cały rok
2.Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innych nauczycieli
-obserwacja i omawianie zajęć,
Spodziewane efekty:
-zdobycie doświadczenia i pogłębianie wiedzy na temat prawidłowego prowadzenia zajęć.
Termin realizacji: cały okres stażu

Bielsko-Biała, dnia 1.09.2011roku.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.