X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 14937
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA
DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko: Anna Szynkiewicz
Miejsce odbywania stażu: Szkoła Podstawowa
Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2009 r.
Planowany termin zakończenia stażu: 31.05.2012 r.

Podstawa prawna:
Dz. U. Nr 260, poz.2593;
Karta Nauczyciela, tj. Dz. U. Nr 118 z 2003 r. poz. 1112 z późniejszymi zmianami;
Rozporządzenie MEN z dnia 01.12.2004 r.
/W oryginalnej wersji plan zapisany był w formie tabelki/.

§8 ust.2 pkt.1:
Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły

Zadania do realizacji:
1.Poznanie procedury awansu zawodowego
2.Aktywne uczestnictwo w pracach związanych z usprawnieniem pracy szkoły
3.Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu
4.Podejmowanie dodatkowych zadań

Formy realizacji:
Ad.1
•Zdefiniowanie potrzeb własnego rozwoju w ramach ogólnego planu rozwoju szkoły . Analiza przepisów prawa w zakresie awansu zawodowego;
•Opracowanie planu rozwoju zawodowego;
Ad.2
•Analiza dokumentów (plan rozwoju szkoły, Statut Szkoły, WSO, plan wychowawczy szkoły)
Ad.3
•Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego, szkolenia adekwatnych do potrzeb szkoły oraz własnych;
•Aktywny udział w pracach WDN;
•Uczestniczenie w warsztatach i spotkaniach metodycznych;
•Samodzielne studiowanie fachowej literatury;
Ad.4
•Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych;
•Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach akcji „Otwarte sale gimnastyczne”;
•Nawiązanie współpracy z doradcą metodycznym;
•Aktywne włączenie się w realizację imprez szkolnych i innych zadań promujących szkołę;


§8 ust.2 pkt.2:
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Zadania:

1.Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych
2.Wykorzystanie Internetu
formy realizacji zadań:
Ad.1
•Doskonalenie i poszerzenie wiedzy informatycznej w celu wykorzystania jej do planowania pracy własnej, pozyskiwania, gromadzenia i opracowywania informacji oraz organizowania pracy uczniów;
•Opracowanie tabel i wyników przeprowadzanych testów sprawności fizycznej i poziomu wiadomości;
•Prowadzenie dokumentacji szkolnej;
•Opracowanie dyplomów;
•Opracowanie i wdrążenie narzędzi diagnostycznych (ankiet, testów);
AD.2
•Korzystanie z wiedzy i doświadczeń innych nauczycieli;
•Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego;
•Korzystanie ze stron MEN, Kuratorium Oświaty w Katowicach;


§8 ust.2. pkt.3:
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów, kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
Zadania:
1.Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Formy realizacji:

•Podejmowanie działań w ramach WDN;
•Publikacje na stronach portali edukacyjnych;
•Opracowanie i udostępnienie innym nauczycielom własnych opracowań prowadzonych zajęć;
•Opieka nad nauczycielem kontraktowym;
•Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli, zwłaszcza stażystów i kontraktowych;


§8 ust.2 pkt.4a:
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

Zadania do realizacji:
1.Przygotowanie i wdrożenie programu własnego z zakresu zadań edukacyjno – wychowawczych

formy realizacji:
•Podjęcie działań zmierzających do opracowania i realizacji programu własnego, promującego zdrowie


§8 ust.2 pkt.4c:
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Zadania do realizacji:

1.Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków i organizowanie pomocy uczniom z problemami.
2.Współpraca z higienistką szkolną
3.Udział w realizacji profilaktyki prozdrowotnej
4.Udział w zawodach międzyszkolnych
5.Organizacja imprez szkolnych, konkursów, turniejów
6.Poszerzenie oferty dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej

Formy realizacji:
Ad.1
•Diagnozowanie środowiska uczniów;
•Rozmowy z rodzicami;
•Współpraca z pedagogiem;
Ad.2
•Rozpoznawanie i diagnozowanie wad postawy i schorzeń
Ad.3
•Realizowanie podczas lekcji wychowawczych tematyki prozdrowotnej
Ad.4
•Przygotowanie drużyny i jej udział w zawodach międzyszkolnych według harmonogramu
Ad.5
•Współorganizacja Dnia Sportu;
•Organizowanie zawodów międzyklasowych;
•Organizacja turnieju piłki siatkowej;
Ad.6
•Systematyczne organizowanie zajęć rekreacyjnych
•Organizacja wycieczek


§8 ust.2 pkt.4e:
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami;

Zadania:
1. Podejmowanie współpracy z organizacjami działającymi na rzecz rozwoju dziecka i edukacji w środowisku lokalnym

Formy realizacji:
•Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną;
•Współpraca z Radą Dzielnicy Helenka


§8 ust.2 pkt.5:
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły;

Zadania:
1. Rozpoznawanie i rozwiązanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych

Formy realizacji:
•Opis i analiza problemów

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.