X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 14838
Przesłano:
Dział: Języki obce

Konspekt lekcji otwartej angielsko-niemieckiej: Artykuły spożywcze - ćwiczymy słownictwo i gramatykę

KONSPEKT LEKCJI OTWARTEJ ANGIELSKO-NIEMIECKIEJ

Temat lekcji: Artykuły spożywcze- ćwiczymy słownictwo i gramatykę.

Klasa: I A

Data: 20.02.2012

Prowadzący: mgr Anna Adamiak, mgr Joanna Wojtan

Cele lekcji:
1. Utrwalenie nazw produktów spożywczych w języku angielskim oraz wprowadzenie tych nazw w języku niemieckim.
2. Kształtowanie umiejętności znajdowania podobieństw w obu językach w zakresie słownictwa i gramatyki.
3. Przypomnienie zasad użycia czasowników „jeść” , „pić” w obu językach
4. Praca z tekstem słuchanym oraz praca z tekstem czytanym.
5. Praca nad wypowiedzią ustną w języku obcym – prezentacja wyników przeprowadzonej ankiety.

Materiał leksykalny:
• nazwy wybranych artykułów spożywczych w języku angielskim i niemieckim
• zwroty : for breakfast /zum Frühstück

Materiał gramatyczny:
• odmiana czasowników: essen / eat i trinken / drink
• zdania typu: Zwei Schülerinnen...../ Two students drink......,
Drei Schüler essen..../Three students eat.... Niemand trinkt ...../Nobody eats....

Metody pracy:
• metoda podawcza
• ćwiczenie typu: Find someone who....
• dopasowywanie
• prawda/fałsz
• dedukcja
• ankieta

Pomoce dydaktyczne:
• obrazki z artykułami spożywczymi
• szablony ze słownictwem w języku angielskim i niemieckim
• ankieta
• CD
• podręcznik Magnet 1
• karty pracy z opracowanymi ćwiczeniami
• zestawy pytań i odpowiedzi

Formy socjalne:
• praca indywidualna
• praca w grupach
• plenum

Przebieg lekcji
Wprowadzenie
Sprawy organizacyjne
Nauczyciele witają uczniów oraz przybyłych gości, sprawdzają obecność.. Uczniowie witają się z nauczycielami, zgłaszają obecność/ nieobecność.

Rozgrzewka językowa
Nawiązanie do tematu lekcji – formułowanie pytań i odpowiedzi z zakresu nazw artykułów spożywczych (ćwiczenie typu Find someone who...- uczniowie otrzymują wytyczne od nauczyciela i spacerując po klasie zadają sobie pytania, by odnaleźć osobę, która pozytywnie odniesie się do pytania).-załącznik 1
Uczniowie utrwalają angielskie nazwy artykułów spożywczych.

Prezentacja nowego materiału i praca nad nim
Uczniowie dopasowują do angielskich nazw ich odpowiedniki w języku niemieckim. Nauczyciel ćwiczy z uczniami wymowę i pisownię słówek niemieckich. (załącznik 2)
Uczniowie odgadują temat lekcji, nauczyciel zapisuje temat na tablicy, uczniowie wpisują go do zeszytów.
Nauczyciele przypominają zasady użycia czasowników: essen, trinken oraz eat, drink oraz zwrotów for breakfast/ zum Frühstück.

Praca z tekstem słuchanym
Uczniowie dopasowują obrazki do nazw artykułów spożywczych, a następnie dopasowują do tych obrazków wypowiedzi osób opowiadających o swoich nawykach żywieniowych. (podręcznik Magnet 1, str 78- 79 ćw. 1A, 1B, 2)

Praca z tekstem czytanym
Uczniowie pracują w grupach. Czytają tekst w języku angielskim, a następnie rozwiązują zadania typu prawda/fałsz -załącznik 3.

Utrwalenie materiału
Uczniowie pracują w grupach. Przeprowadzają między sobą ankietę, zadając sobie pytania: Was isst du zum Frülhstück/ What do you have for breakfast? Zapisują wyniki w tabeli, dokonują ich podsumowania i prezentacji na forum. Dwie grupy przeprowadzają ankietę w języku angielskim a dwie w języku niemieckim – załącznik 4.

Podsumowanie lekcji
Utrwalenie nowego słownictwa oraz ocena pracy na lekcji.

Zadanie fakultatywne
Para uczniów wychodzi na środek – jeden losuje pytanie (po angielsku lub niemiecku), odczytuje je na głos a drugi uczeń udziela odpowiedzi- załącznik 5


Praca domowa
Nauczyciele zadają zadanie domowe- załącznik 5 oraz Magnet 1 Zeszyt ćwiczeń str 58-59 ćw.1,2,3.

Załączniki:
Załącznik 1 - rozgrzewka językowa Find someone who...
Załącznik 2 – słówka w języku angielskim i niemieckim
Załącznik 3 – tekst w języku angielskim What is British food?
Załącznik 4- ankieta
Załącznik 5 – zadanie fakultatywne i praca domowa

opracowały:
mgr Anna Adamiak
mgr Joanna Wojtan

Załącznik 1
1. Find someone who likes drinking coffee with milk.

I like drinking coffee and milk.

2. Find someone who has toast with ham for breakfast.

I usually have toast with ham for breakfast.

3. Find someone who likes drinking tea.

I like drinking tea.

4. Find someone who likes bread and eggs for breakfast.

I like bread and eggs for breakfast very much.

5. Find someone who likes roll with butter and jam.

I like roll with butter and jam.

6. Find someone who likes drinking juice.

I like drinking juice very much.

7. Find someone who likes eating croissants with honey.

I love eating croissants with honey.

8. Find someone who likes cheese.

I like cheese very much.

9. Find someone who has yoghurt for breakfast.

I usually have yoghurt for breakfast.

Załącznik 2
SŁÓWKA W JĘZYKU ANGIELSKIM
MILK,COFFEE,TEA,JUICE,ROLL,BUTTER,HONEY,JAM,HAM,CHEESE,EGG,
YOGHURT,TOAST,CROISSANT,BREAD

SŁÓWKA W JĘZYKU NIEMIECKIM

MILCH,KAFFEE,TEE,SAFT,BRÖTCHEN,BUTTER,HONIG,MARMELADE,
SCHINKEN,KÄSE,EI,JOGHURT,TOAST,CROISSANT,BROT

Załącznik 3
What is British food?
When someone says ‘typical British food’, most people think of fish and chips, roast beef on Sundays, and Bacon and eggs for breakfast. But is this what people usually eat? What do the teenagers of Britain eat today?
We asked James (15), Sophie (15) and Marcus (16).


Breakfast

James: Breakfast for me is a bowl of cereal and some fruit juice. That’s all.

Sophie: I never eat big breakfast. I just have tea and piece of toast.

Marcus: I love bacon and eggs at the weekend, but not on school days. It’s too much.

Lunch

James: It depends. At school I have sandwiches. At the weekend I often have pizza or fish and chips – something quick and easy.

Sophie: I have lunch at school. It’s usually some kind of meat with vegetables. At the weekend or in the holidays, I like making salads and omelettes for lunch.

Marcus: I usually just eat some fruit and perhaps a sandwich and some yoghurt. That’s enough for me.


Eating out

James: I live in a very small town and there aren’t many restaurants here. But I like Chinese food a lot and we often get a Chinese take-away. My parents sometimes take us out to a restaurant – then it’s usually French or Italian food.

Sophie: Indian dishes are my favorite food. There are some really good Indian restaurants here, and often go to one with my friends. I love chicken tikka masala. Actually, that’s one of the most popular dishes in Britain these days.

Marcus: I’m lucky – I live in London and you can get anything here. I don’t eat out very often, but I like Greek food so I sometimes go to a Greek restaurant.

TRUE OR FALSE
• Sophie eats a lot for breakfast.
• Marcus has bacon and eggs for breakfast on school days.
• At the weekend Sophie prepares salads and omelettes for lunch.
• James very often eats out.
• Sophie’s favourite food is chicken tikka masala.
• Marcus goes to a Greek restaurant from time to time.


Załącznik 4
ANKIETA W JĘZYKU ANGIELSKIM

Ask your friend questions about their breakfast:
For example:
● Do you have toast with cheese and ham for breakfast?
● Do you drink tea for breakfast?


Toast with cheese and ham

Milk/yoghurt with cornflakes

Bread with butter and jam

Tea

Coffee with milk

Juice


What did you find out about your friends?
..........students eat ..........................
.........students drink ........................
Nobody eats ....................................
Nobody drinks .................................


ANKIETA W JĘZYKU NIEMIECKIM

Stell deinen Freunden ein paar Fragen uber ihre Essgewohnheiten:
Zum Beispiel:
● Isst du Toast mit Käse und Schinken zum Frühstück?
● Trinkst du Tee zum Frühstück?


Toast mit Käse und Schinken

Milch/Joghurt mit Cornflakes

Brot mit Butter und Marmelade

Tee

Milchkaffee

Saft


Was hast du erfahren?
..........Schüler essen ..........................
.........Schüler trinken ........................
Niemand isst ....................................
Niemand trinkt .................................

Załącznik 5
What is your favourite food for breakfast?

What is your favourite drink?

What kind of food you don’t like for breakfast?

Give example of healthy breakfast.


Was isst du gern zum Frühstück?

Was trinkst du gern?

Was isst du ungern zum Frühstück?

Gib Beispiele für gesunde Speisen.


Zadanie domowe:
Uzupełnij tabelkę:

Healthy breakfast Unhealthy breakfast

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.