X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 14669
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
mgr Waldemara Majewskiego - nauczyciela kontraktowego
w Publicznym Gimnazjum im. Lecha Wałęsy w Chalinie
ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.

DANE DOTYCZĄCE STAŻU
Rozpoczęcie stażu - 01.09.2009
Planowany termin zakończenia stażu - 31.05.2012
Opiekun stażu - mgr Grażyna Witkowska (od 01.09.2009 do 31.08.2010), mgr Jolanta Ochej (od 01.09.2010 do 31.05.2012)
Miejsce stażu - Publiczne Gimnazjum im. Lecha Wałęsy w Chalinie
Dyrektor P.G. - mgr Kazimierz Żołnowski

DANE PERSONALNE
Imię i nazwisko - Waldemar Majewski
Adres korespondencyjny - ul. Żytnia 77 m. 24, 87-800 Włocławek
Telefon - 880-702-321
E-mail - majewskiwaldemar@wp.pl
Data urodzenia - 02.07.1982

RODZAJ DZIAŁAŃ I PRZEDSIĘWZIĘĆ WYNIKAJĄCYCH Z WYMAGAŃ ROZPORZĄDZENIA MEN Z DNIA 1 GRUDNIA 2004R.*

I § 7 ust. 1 pkt. 1 uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

FORMY REALIZACJI
A Udział w spotkaniach grona pedagogicznego, dotyczących planowania i realizacji zadań organizacyjnych i dydaktycznych w gimnazjum
B Udział w pracach Komisji Stypendialnej
TERMIN
Ad. A i B - zgodnie z harmonogramem zebrań
UDOKUMENTOWANIE
Ad. A - potwierdzenie obecności w zebraniach (dokumentacja gimnazjum);
Ad. B - dokumentacja prac Komisji w gimnazjum


II § 7 ust. 1 pkt. 2 pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego

FORMY REALIZACJI
A Poszerzenie wiedzy i umiejętności w wewnątrz- i zewnątrzszkolnym doskonaleniu:
• kursy i szkolenia organizowane przez CEN oraz inne konferencje szkoleniowe i warsztaty metodyczne dotyczące nauczania języka niemieckiego
• kursy i szkolenia organizowane przez wydawnictwa językowe
B Studia podyplomowe w zakresie: Plastyka – historia sztuki
C Samodzielne studiowanie literatury oraz prowadzenie dokumentacji przyswojonych pozycji z zakresu dydaktyki i metodyki / biblioteczka metodyczno-przedmiotowa
D Tworzenie własnego warsztatu pracy poprzez budowanie bazy materiałów dydaktycznych,
TERMIN
Ad. A - w okresie trwania stażu
Ad. B - 2009-2010
Ad. C - w okresie trwania stażu
Ad. D - w okresie trwania stażu
UDOKUMENTOWANIE
Ad. A - zaświadczenia, świadectwa, certyfikaty
Ad. B - świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Ad. C – bibliografia
Ad. D - materiały do ćwiczeń , testy


III § 7 ust. 1 pkt. 3 poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego odbywa staż.

FORMY REALIZACJI
A Analiza przepisów dotyczących systemu oświaty w zakresie funkcjonowania Gimnazjum:
• Rozporządzenie MEN z dnia 1.12.2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
• ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26.1.1982 (po zmianach z dnia 15.07.2004r.)
• Ustawa z dnia 18.02.2000 roku o zmianie ustawy Karta Nauczyciela
• Rozporządzenie MEN z 7.09.2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych. (z późniejszymi zmianami).
• Ustawa o systemie oświaty z dnia 7.09.1991 r. (z późniejszymi zmianami)
• Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (materiały CODN, publikacje w prasie oświatowej, internet).
TERMIN
Ad. A - wrzesień - listopad 2009
UDOKUMENTOWANIE
Ad. A - notatki


IV § 7 ust. 2 pkt. 1 umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

FORMY REALIZACJI
A Współpraca z opiekunem stażu:
• Omówienie zasad współpracy
• Przygotowanie planu rozwoju zawodowego
• Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
• Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu – wnioski z obserwacji
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, analiza zajęć
• Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności
• Napisanie sprawozdania z realizacji rozwoju zawodowego-autorefleksja
B Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej:
• Analiza programów nauczania w oparciu o ich merytoryczne wartości
• Stosowanie aktywnych metod nauczania
• Opracowanie i tworzenie własnego warsztatu pracy poprzez budowanie bazy materiałów i pomocy dydaktycznych, testów
C Sporządzenie Programu Koła Języka Niemieckiego
• Prowadzenie gazetki szkolnej
• Organizowanie konkursów wiedzy i umiejętności posługiwania się językiem niemieckim
D Współpraca z Kołem Polonistyczno-Recytatorskim:
• Organizowanie konkursu recytatorskiego poezji niemieckiej
E Współorganizacja imprez okolicznościowych:
• Akademie okolicznościowe
• Dzień Dziecka
• Dzień Języków Obcych
• Dzień Patrona Szkoły
• Dzień Edukacji Narodowej
• Dzień Odzyskania Niepodległości
F Publikowanie własnych prac:
• Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie www
TERMIN
Ad. A - wrzesień 2009, według harmonogramu i potrzeb wynikających podczas stażu; w okresie trwania stażu
Ad. B - według harmonogramu i potrzeb wynikających podczas stażu
Ad. C - wrzesień 2010; w okresie trwania stażu
Ad. D - w okresie trwania stażu
Ad. E - w okresie trwania stażu
Ad. F - w okresie trwania stażu
UDOKUMENTOWANIE
Ad. A - plan rozwoju zawodowego; harmonogram; karty obserwacji zajęć; sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
Ad. B - notatki
Ad. C - Program Koła Językowego
Ad. D - karta oceniania; materiały dydaktyczne
Ad E - materiały dydaktyczne, notatki
Ad F - strona www


V § 7 ust.2 pkt. 2 umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

FORMY REALIZACJI
A Współorganizowanie i udział w realizacji projektów promocyjnych Gimnazjum
B Współpraca z pedagogiem szkolnym w zakresie wychowania i profilaktyki
C Konsultacje oraz doradzanie uczniom w kwestii dodatkowych możliwości poszerzania swoich umiejętności i wiedzy językowej.
TERMIN
Ad. A - zgodnie z harmonogramem działań gimnazjum
Ad B - w okresie trwania stażu
Ad. C - w okresie trwania stażu
UDOKUMENTOWANIE
Ad. A - dokumentacja Kolegium / potwierdzenie
Ad B - notatki
Ad C - notatki


VI § 7 ust.2 pkt.3 umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

A Udział w szkoleniach z zakresu obsługi komputera, tworzenia stron internetowych.
B Opracowanie przy użyciu technik komputerowych różnych narzędzi pomiaru dydaktycznego testów, sprawdzianów, dokumentacji szkolnej
C Wykorzystanie technologii informatycznej: przesyłanie prac i dokumentów drogą internetową.
D Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem programów komputerowych i komputerowych technik audiowizualnych
E Umieszczenie w internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej - planu rozwoju zawodowego / materiały dydaktyczne.
TERMIN
Ad. A - w okresie trwania stażu
Ad. B - w okresie trwania stażu
Ad. C - w okresie trwania stażu
Ad. D - w okresie trwania stażu
Ad. E - w okresie trwania stażu
UDOKUMENTOWANIE
Ad. A - potwierdzenia
Ad. B - testy, sprawdziany, pomoce dydaktyczne, opinie
Ad. C - korespondencja internetowa
Ad. D - tematy zajęć w dzienniku (prezentacje audiowizualne w ramach prowadzonych przedmiotów)
Ad. E - www.publikacje.edux.pl / www.profesor.pl - potwierdzenie przesłania materiału do publikacji


VII § 7 ust.2 pkt.4 umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

FORMY REALIZACJI
A Zastosowanie aktualnej wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki na prowadzonych zajęciach oraz studiowanie fachowej literatury (wydawnictwa książkowe i czasopisma), korzystanie ze specjalistycznego portalu internetowego www.psychologia.net.pl
B Indywidualne spotkania z uczniami podczas dyżurów i – w razie zajścia takiej potrzeby – udzielenie pomocy w rozwiązywaniu problemów w nauce oraz problemów osobistych
TERMIN
Ad. A - w okresie trwania stażu
Ad. B - w okresie trwania stażu
UDOKUMENTOWANIE
Ad. A - bibliografia, wydruki, notatki
Ad. B - termin konsultacji


VIII § 7 ust.2 pkt. 5 umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty

FORMY REALIZACJI
A Analiza przepisów prawa oświatowego, w tym także poprzez korzystanie ze stron internetowych MENiS, www.menis.gov.pl/.
TERMIN
Ad. A - w okresie trwania stażu
UDOKUMENTOWANIE
Ad. A - notatki

*Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593 ze zmianami z grudnia 2007r.)

Dokument ten jest dokumentem otwartym i w trakcie realizacji może ulec zmianom.
Opracowanie: mgr Waldemar Majewski
Zatwierdzenie: data:
........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.