X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 14624
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO,
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO*

Imię i nazwisko: mgr Barbara Brodnicka
Placówka oświatowa: Przedszkole Publiczne nr 59 w Bydgoszczy
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2010 – 31.05.2013 r.)
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Joanna Stypa
Dyrektor placówki oświatowej: mgr Elżbieta Jagodzińska

(Plan został sporządzony w formie tabeli - dop. red.)

L.p.
Kierunki rozwoju
Zadania
Termin realizacji.
Osoby wspierające
Sposób
dokumentowania
1.
Uczestniczenie w pracach or-ganów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły. (§ 7. ust1. pkt1.)
1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.
2. Współpraca w przygotowaniu uroczystości przedszkolnych:
a) Jasełka
b)Bal karnawałowy
c) Dzień Babci i Dziadka;
d) Dzień Matki;
e) Dzień Dziecka.
3.Współpraca podczas organizacji Festynu Rodzinnego.(jesienią i na wiosnę)
4.Organizacja Wewnątrzprzedszkolnego Konkursu Ekologicznego.
5. Współpraca z rodzicami.

w okresie stażu
w okresie stażu
w okresie stażu
w okresie stażu
w okresie stażu

potwierdzenie obecności
potwierdzenie współorganizacji
potwierdzenie współpracy
potwierdzenie dyrektora
Plan współpracy z rodzicami

2.
Samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonale-nia zawodowego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych ( § 7. ust 1.
pkt 2. )
1.Ukończenie studiów licencjackich z zakresu filologia niemiecka,specjalność nauczycielska.
2.Ukończenie studiów podyplomowych o specjalności :logopedia szkolna.
3. Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzprzedszkolnym
doskonaleniu.
- Udział w pracach zespołu wychowawczego przedszkola.
Udział w pracach zespołu badającego
aktywność fizyczną dzieci w przedszkolu.
- Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – radach szkoleniowych.
3. Udział w warsztatach metodycznych - konferencjach.
4. Powiększanie przyprzedszkolnej biblioteczki metodyczno – przedmiotowej poprzez tworzenie referatów o tematyce związanej z pracą w przedszkolu.
5. Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych, dekoracja sali itp.

wrzesień 2010r
w okresie stażu
w okresie stażu
w okresie stażu
w okresie stażu
w okresie stażu

zaświadczenie ukończenia studiów/ksero dyplomu
zaświadczenie ukończenia studiów podyplomowych/ksero dyplomu
potwierdzenie obecności,
własne notatki
zaświadczenia
własne notatki
referaty
zbiór pomocy dydaktycznych

3.
Poznawanie przepisów doty-czących systemu oświaty. ( § 7. ust 1. pkt 3. )

1. Analiza dokumentacji.
- Rozporządzenie MEN z 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:
- Karta Nauczyciela.
- Ustawa o systemie oświaty.
2. Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (publikacje w prasie oświatowej, Internet).
3. Udział w konferencjach o systemie oświaty.
4. Udział w radach pedagogicznych szkoleniowych podejmujących w/w temat.
5. Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego.

W okresie stażu
w okresie stażu
w okresie stażu
w okresie stażu
systematycznie

własne notatki
własne notatki,
zbiór przeanalizowanych dokumentów
zaświadczenia
potwierdzenie obecności
własne notatki

4.
Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, analizowania i dokumentowania własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania stosownych korekt w tym działaniu. (§ 7. ust 2. pkt 1. )
1. Współpraca z opiekunem stażu.
- Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
- Zawarcie kontraktu.
- Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
- Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
- Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli - wnioski z obserwacji.
- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu - konsultacja , opracowanie konspektów zajęć ich analiza.
- Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora - konsultacja , opracowanie konspektów zajęć ich analiza.
- Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.
2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
- Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania.
3. Zajęcia otwarte dla rodziców.
- Opracowanie pomocy dydaktycznych .
4.Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej, dzienników zajęć.
5.Hospitacje koleżeńskie.
Udział w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli przedszkola oraz prezentacja własnych zajęć koleżankom.

systematycznie
wrzesień 2010 rok
wrzesień 2010 rok
wrzesień 2010 rok
wrzesień 2010 rok
2 razy w roku szkolnym
2 razy w roku szkolnym
według harmonogramu hospitacji
systematycznie
systematycznie
raz w roku szkolnym
w okresie stażu
systematycznie
w okresie stażu

wniosek o rozpoczęcie stażu
kontrakt
Plan rozwoju zawodowego
grafik spotkań
scenariusze zajęć
scenariusze zajęć
scenariusze zajęć
własne notatki
scenariusze zajęć
potwierdzenie przeprowadzenia zajęcia aktywizującą metodą nauczania
lista obecności rodziców, scenariusze zajęć
wykonane pomoce dydaktyczne
Dzienniki zajęć
scenariusze zajęć

5.
Umiejętność uwzględniania w swojej pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
(§ 7. ust 2. pkt 2. )

1. Współorganizowanie wycieczek dla dzieci po najbliższej okolicy: wyjścia do parku, na targowisko,do apteki,na pocztę,na Stary rynek,do muzeum,do filharmonii.
2.Współorganizacja uroczystości okolicznościowych, festynów.
3. Pełnienie funkcji: Obiektowego Koordynatora d/s Bezpieczeństwa w placówce.

W okresie stażu
w okresie stażu
na bieżąco
Wpisy w dzienniku zajęć
Karty wycieczek
potwierdzenia współpracy
potwierdzenie dyrektora

6.
Uczestnictwo w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz specyfiki typu i rodzaju szkoły. (§ 7. ust 2. pkt 3. )

1. Czynne uczestniczenie w realizacji priorytetów edukacyjno-wychowawczych Przedszkola.
2.Przygotowanie wychowanków do udziału w różnorodnych konkursach.
3.Prowadzenie zajęć kółka teatralnego.
4.Prowadzenie zajęć z języka niemieckiego
5. Analiza przypadku rozwoju psychofizycznego dziecka.

systematycznie
w okresie stażu
rok szkolny 2010/2011
w okresie stażu
systematycznie

Potwierdzenie dyrektora i nauczycieli
potwierdzenie udziału w konkursach
potwierdzenie dyrektora
potwierdzenie dyrektora,zapis w dzienniku zajęć dodatkowych
sprawozdanie z analizy

7.
Umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii komputerowej i informacyjnej. (§ 7. ust 2. pkt 4. )

1. Wykonywanie środków dydaktycznych za pomocą komputera.
2. Opracowanie dokumentów, scenariuszy hospitacji, planów miesięcznych korzystając z komputera.
3.Prowadzenie bloga grupy przedszkolnej.
4.Publikowanie własnych prac.
- Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie WWW;
- Publikacja scenariuszy zajęć.
systematycznie
systematycznie
systematycznie

Przygotowane materiały
opracowane materiały
strona WWW

8.
Wiedza z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych problemów oświatowych w zakresie specyfiki zadań realizowanych przez nauczyciela. (§ 7. ust 2. pkt 5. )

1. Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki na różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego.
2. Samokształcenie – zapoznanie się z najnowszymi propozycjami wydawniczymi z w/w dziedzin.

systematycznie
systematycznie

Własne notatki

9.
Znajomość przepisów dotyczących systemu oświaty w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż, oraz umiejętność posługiwania się tymi przepisami. (§ 7. ust 2. pkt 6. )

1. Udział w konferencjach o systemie oświaty.
2. Udział w radach pedagogicznych, szkoleniowych, podejmujących w/w temat.
3. Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego.

W okresie stażu
w okresie stażu
systematycznie

Zaświadczenie
potwierdzenie dyrektora
Umiejętność korzystania z prawa


* Plan rozwoju zawodowego został stworzony na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 3 sierpnia 2000 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, uwzględniające zmiany w tekście zawarte w rozporządzeniu z 29 maja 2002 roku ( DzU z 2000 r. nr 70, poz. 825, z 2002 r. nr 82, poz. 744 )

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.