X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 14531
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY NA STOPIEŃ
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

NAZWA PLACÓWKI: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W SOPOCIE
IMIĘ I NAZWISKO: MAGDALENA PATER
STANOWISKO: NAUCZYCIELKA JĘZYKA ŁACIŃSKIEGO
OPIEKUN STAŻU: MGR KRYSTYNA BIENIEWSKA
DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU: 1.09.2010 R.
POSIADANE KWALIFIKACJE: DYPLOM MAGISTRA NA KIERUNKU FILOLOGIA KLASYCZNA (Z PRZYGOTOWANIEM PEDAGOGICZNYM) NA UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM
CELE STAŻU:
1.CEL GŁÓWNY: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
2.CELE SZCZEGÓŁOWE:
•Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
•Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.
•Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania zajęć.
•Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
•Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
•Uczestniczenie w wewnątrzszkolnych , pozaszkolnych i samokształceniowych formach doskonalenia zawodowego.

ZNAJOMOŚĆ ORGANIZACJI, ZADAŃ I ZASAD FUNKCJONOWANIA SZKOŁY ORAZ DOKUMENTACJI FUNKCJONUJĄCEJ W SZKOLE §6 UST. 2 PKT 1*
1.
ZADANIA: Zapoznanie się z procedurą osiągania awansu zawodowego.
FORMY REALIZACJI: Analiza przepisów Prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego (ustawy i rozporządzenia)
OSOBY WSPIERAJĄCE: Dyrektor szkoły, Opiekun stażu
TERMINY: IX 2010 r.
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA: Poprawnie sporządzony plan rozwoju zawodowego. Wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego.

2.
ZADANIA: Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
FORMY REALIZACJI: Rozmowa na temat systemu awansu zawodowego.
Zawarcie ustnego kontraktu z opiekunem.
OSOBY WSPIERAJĄCE: Opiekun stażu
TERMINY: IX 2010 r.
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA: Umowa o współpracy

3.
ZADANIA: Zapoznanie się z tygodniowym planem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami oraz zasadami współpracy dyrektora z nauczycielami.
FORMY REALIZACJI: Obserwacja, udział w Radach Pedagogicznych
OSOBY WSPIERAJĄCE:
TERMINY: IX 2010r.–VI 2011r.
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA: Organizacja własnych zajęć

4.
ZADANIA: Opracowanie planu rozwoju zawodowego i przedłożenie go w celu zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły.
FORMY REALIZACJI: Zredagowanie planu rozwoju zawodowego i przedłożenie go w celu zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły.
OSOBY WSPIERAJĄCE: Opiekun stażu
TERMINY: IX 2010 r.
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA: Plan rozwoju zawodowego

5.
ZADANIA: Zapoznanie się z oświatowymi aktami prawnymi:Ustawa o systemie oświaty, Karta Nauczyciela, Rozporządzenia MENiS
FORMY REALIZACJI: Analiza dokumentacji
OSOBY WSPIERAJĄCE: Dyrektor szkoły, Zastępca Dyrektora, Opiekun stażu
TERMINY: IX/X 2010 r.
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA: Notatki własne

6.
ZADANIA: Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły oraz poznanie zasad prowadzenia dokumentacji szkolnej.
FORMY REALIZACJI: Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pracę szkoły – Statut szkoły, wewnątrzszkolny system oceniania i klasyfikowania, program wychowawczy. Zapoznanie się ze sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej – dziennik lekcyjny, księga zastępstw, dzienniki nauczania indywidualnego.
OSOBY WSPIERAJĄCE: Dyrektor szkoły, Zastępca Dyrektora, Opiekun stażu, przewodniczący zespołu przedmiotowego
TERMINY: IX 2010 r. – VI 2011 r.
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA: Lista obecności na radach pedagogicznych, zebraniach zespołu przedmiotowego. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej.

7.
ZADANIA: Zapoznanie się z podstawowymi zasadami BHP oraz przepisami przeciwpożarowymi
FORMY REALIZACJI: Udział w szkoleniu. Lektura obowiązujących aktów prawnych.
OSOBY WSPIERAJĄCE: Dyrektor, pracownik BHP
TERMINY: IX – XI 2010 r.
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA: Oświadczenie o znajomości przepisów i świadectwo ukończenia kursu.

8.
ZADANIA: Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
FORMY REALIZACJI: Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, scenariuszy zajęć, materiałów pomocniczych.
OSOBY WSPIERAJĄCE: Opiekun stażu
TERMINY: IX 2010r.– VI 2011 r.
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA: Teczka stażysty

9.
ZADANIA: Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
FORMY REALIZACJI: Sprawozdanie zawierające przebieg oraz stopień realizacji planu rozwoju zawodowego.
OSOBY WSPIERAJĄCE: Opiekun stażu
TERMINY: VI 2011 r.
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA: Sprawozdanie z realizacji stażu

10.
ZADANIA: Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z załączoną dokumentacją.
FORMY REALIZACJI: Sporządzenie wniosku, przygotowanie dokumentacji.
OSOBY WSPIERAJĄCE: Opiekun stażu
TERMINY: VI 2011 r.
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA: Wniosek, dokumentacja z realizacji stażu


UMIEJĘTNOŚĆ PROWADZENIA ZAJĘĆ W SPOSÓB ZAPEWNIAJĄCY WŁAŚCIWĄ REALIZACJĘ STATUTOWYCH ZADAŃ SZKOŁY
§6 UST. 2 PKT 2*
1.
ZADANIA: Zapoznanie się z programami nauczania. Tworzenie własnego warsztatu pracy.
FORMY REALIZACJI: Analiza podręczników, rozkładów materiału, programów nauczania oraz podstawy programowej. Tworzenie zestawów testów, konspektów. Gromadzenie materiałów dydaktycznych.
OSOBY WSPIERAJĄCE: Opiekun stażu
TERMINY: IX 2010 r.
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA: Notatki własne

2.
ZADANIA: Opracowanie planu wynikowego realizacji podstawy programowej.
FORMY REALIZACJI: Zredagowanie planu wynikowego i przedłożenie go Dyrektorowi szkoły.
OSOBY WSPIERAJĄCE: Dyrektor szkoły, opiekun stażu
TERMINY: IX 2010 r.
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA: Plan wynikowy

3.
ZADANIA: Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym i samokształceniu.
FORMY REALIZACJI: Udział w szkoleniach i wykładach organizowanych dla nauczycieli w szkole, jak i poza nią. Udział w Radach pedagogicznych.
OSOBY WSPIERAJĄCE: Opiekun stażu
TERMINY: IX 2010 r. - VI 2011 r.
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA: Zaświadczenia, potwierdzenie udziału przez opiekuna stażu. Zaświadczenia o udziale w szkoleniach i wykładach, sprawozdania, notatki własne.

4.
ZADANIA: Uzyskiwanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych umożliwiających poszerzenie zakresu działań edukacyjnych, wychowawczych związanych z zadaniami szkoły.
FORMY REALIZACJI: Udział w wykładach, warsztatach, spotkaniach metodycznych, lektura książek i czasopism o tematyce pedagogicznej.
OSOBY WSPIERAJĄCE: Opiekun stażu
TERMINY: IX 2010 r. - VI 2011 r.
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA: Potwierdzenia udziału, zaświadczenia

5.
ZADANIA: Doskonalenie multimedialnych technik pracy.
FORMY REALIZACJI: Plan rozwoju zawodowego oraz cała dokumentacja stażu w formie elektronicznej. Wykorzystanie komputera do przygotowania zajęć lekcyjnych.
OSOBY WSPIERAJĄCE:
TERMINY: IX 2010 r. - VI 2011 r.
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA: Teczka stażysty, pomoce dydaktyczne

6.
ZADANIA: Doskonalenie warsztatu i metod pracy.
FORMY REALIZACJI: Wzbogacanie warsztatu pracy w pomoce dydaktyczne.
OSOBY WSPIERAJĄCE:
TERMINY: IX 2010 r. - VI 2011 r.
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA: Pomoce dydaktyczne

7.
ZADANIA: Prowadzenie zajęć dodatkowych w ramach programu GLOBTROTER TO TY (Stowarzyszenie Przyjaciół Jedynki)
FORMY REALIZACJI: Sporządzenie planu pracy z przeprowadzonych zajęć.
OSOBY WSPIERAJĄCE:
TERMINY: IX 2010 r. - VI 2011 r.
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA: Potwierdzenie opiekuna stażu, notatki własne

8.
ZADANIA: Prowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów o niskich możliwościach edukacyjnych(art. 42)
FORMY REALIZACJI: Sporządzenie planu pracy z uczniami o niższych możliwościach edukacyjnych.
OSOBY WSPIERAJĄCE:
TERMINY: IX 2010 r. –VI 2011 r.
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA: Wpisy w dzienniku zajęć pozalekcyjnych


ZNAJOMOŚĆ ŚRODOWISKA UCZNIÓW, ICH PROBLEMÓW ORAZ UMIEJĘTNOŚĆ WSPÓŁPRACYZE ŚRODOWISKIEM UCZNIÓW
§6 UST. 2 PKT 3*
1.
ZADANIA: Zapoznanie się z programem wychowawczym szkoły.
FORMY REALIZACJI: Analiza programu wychowawczego.
OSOBY WSPIERAJĄCE: Dyrektor szkoły, opiekun stażu
TERMINY: IX 2010 r.
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA: Notatki własne

2.
ZADANIA: Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku uczniowskim. Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów.
FORMY REALIZACJI: Analiza akt osobowych uczniów, współpraca z wychowawcami klas, z pedagogiem oraz psychologiem szkolnym. Kontakty z rodzicami uczniów – rozmowy indywidualne, udział w zebraniach rodziców.
OSOBY WSPIERAJĄCE: Pedagog, psycholog szkolny, opiekun stażu, wychowawcy klas
TERMINY: IX 2010 r. - VI 2011 r.
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA: Potwierdzenie pedagoga, psychologa, opiekuna stażu

3.
ZADANIA: Organizacja i udział w imprezach kulturalnych.
FORMY REALIZACJI: Współpraca przy organizacji imprez szkolnych.
OSOBY WSPIERAJĄCE: Opiekun stażu
TERMINY: IX 2010 r. - VI 2011 r.
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA: Harmonogram, plany imprez, scenariusze

4.
ZADANIA: Poszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu zaspokajania opiekuńczo-wychowawczych potrzeb uczniów
FORMY REALIZACJI: Lektura o tematyce pedagogicznej i psychologicznej.
OSOBY WSPIERAJĄCE: Opiekun stażu, pedagog szkolny
TERMINY: IX 2010 r.- VI 2011 r.
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA: Literatura pedagogiczna i psychologiczna

5.
ZADANIA: Współpraca z samorządem szkolnym.
FORMY REALIZACJI: Współudział w pracach samorządu.
OSOBY WSPIERAJĄCE: Opiekun samorządu
TERMINY: IX 2010 r. - VI 2011 r.
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA: Notatki własne.

6.
ZADANIA: Zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki.
FORMY REALIZACJI: Dbanie o bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć.
OSOBY WSPIERAJĄCE:
TERMINY: IX 2010 r. - VI 2011 r.
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA: Notatki własne

7.
ZADANIA: Obserwacja i analiza możliwości uczniów
FORMY REALIZACJI: Gromadzenie informacji o uczniach na podstawie obserwacji (w razie konieczności) dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości uczniów zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno –pedagogicznej.
OSOBY WSPIERAJĄCE:
TERMINY: IX 2010 r. – VI 2011 r.
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA: Notatki własne


UMIEJĘTNOŚĆ OMAWIANIA PROWADZONYCH I OBSERWOWANYCH ZAJĘĆ §6 UST. 2 PKT 4*
1.
ZADANIA: Ustalenie z opiekunem stażu terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych.
FORMY REALIZACJI: Opracowanie tematów, zakresu i terminów.
OSOBY WSPIERAJĄCE: Opiekun stażu
TERMINY: IX 2010 r.
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA: Scenariusze lekcji, potwierdzenie opiekuna stażu

2.
ZADANIA: Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela.
FORMY REALIZACJI: Obserwacja zajęć według wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie i zapisanie wniosków
OSOBY WSPIERAJĄCE: Opiekun stażu
TERMINY: Raz w miesiącu. IX 2010 r. - VI 2011 r.
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA: Arkusze obserwacji lekcji. Wnioski z obserwacji

3.
ZADANIA: Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
FORMY REALIZACJI: Opracowanie scenariuszy zajęć, konsultacja, analiza, ewaluacja. Omówienie z opiekunem stażu.
OSOBY WSPIERAJĄCE: Opiekun stażu
TERMINY: Raz w miesiącu. IX 2010 r. - VI 2011 r.
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA: Scenariusze lekcji, arkusze obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna, wnioski i uwagi do realizacji

4.
ZADANIA: Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności.
FORMY REALIZACJI: Dokumentowanie efektów własnej pracy z uwzględnieniem opinii opiekuna w sposobie prowadzonych zajęć oraz pracy z uczniem. Autorefleksja.
OSOBY WSPIERAJĄCE: Opiekun stażu
TERMINY: IX 2010 r. - VI 2011 r.
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA: Wprowadzenie udoskonaleń w prowadzeniu zajęć. Notatki własne

5.
ZADANIA: Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego.
FORMY REALIZACJI: Samoocena.
OSOBY WSPIERAJĄCE:
TERMINY: VI 2011 r.
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA: Teczka stażysty


*Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dnia 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580) w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego nauczycieli na podstawie art.9 ust.10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. Z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z późn. zm.)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.