X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1447
Przesłano:

Kontrakt pomiędzy nauczycielem a uczniem

Kontrakt

zawarty pomiędzy nauczycielem technologii informacyjnej- mgr …………………………… a uczniami XV Liceum Ogólnokształcącego im………………………… w Poznaniu dotyczący zasad sprawdzania i oceniania wiadomości i umiejętności z technologii informacyjnej.

1. Uczeń otrzymuje oceny cząstkowe.

2.Ocena semestralna wystawiana jest na podstawie wszystkich ocen cząstkowych jako średnia ważona. Wagę poszczególnych ocen przedstawia tabela 1.
Ocena śródroczna zostaje przeniesiona jako cząstkowa na drugi semestr i ma wagę.Ocena roczna jest średnią ważoną oceny śródrocznej i ocen cząstkowych z drugiego semestru.
W przypadku oceny niedostatecznej z pierwszego semestru nauki nie przewiduje się sprawdzianu zaliczeniowego.
Nie jest możliwe poprawianie jakichkolwiek ocen na tydzień przed klasyfikacją.

3.Uczeń może otrzymać ocenę za:
-prace klasowe (w postaci teoretycznej i praktycznej);
-sprawdziany (w postaci teoretycznej i praktycznej);
-kartkówki (w postaci teoretycznej i praktycznej);
-prace domowe
-aktywność
-pracę na lekcji
-przygotowanie się do zajęć
-projekt
-referat
-prowadzenie zeszytu

4.W przypadku wszystkich prac pisemnych (teoretycznych i praktycznych) przyjmuje się skalę punktową przeliczaną na oceny wg niżej podanych zasad:
100%- 85% bardzo dobry
84%- 70% dobry
69%- 55% dostateczny
54%- 40% dopuszczający
39%- niedostateczny

5.Praca klasowa jest zapowiedziana z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i fakt ten jest odnotowany w dzienniku. Praca taka jest przeprowadzana zawsze po zakończeniu danego działu materiału. Po ocenieniu tych prac nauczyciel szczegółowo je omawia. Nauczyciel przechowuje prace do końca semestru. Rodzic podczas wywiadówki lub dyżuru nauczyciela zawsze ma wgląd do pracy klasowej swojego dziecka.
Na pracy klasowej oprócz zadań typowych znajdują się jedno lub dwa zadania o podwyższonym stopniu trudności, tzw. zadania innego typu, które nie były szczegółowo omawiane podczas lekcji. Za rozwiązanie takich zadań uczeń może otrzymać ocenę celującą.
Jeżeli uczeń był nieobecny na pracy klasowej i ta nieobecność nie jest usprawiedliwiona to nauczyciel ma prawo nie zezwolić takiemu uczniowi na napisanie tej pracy i w dzienniku odnotowuje to jako 0.
W przypadku usprawiedliwionej nieobecności uczeń ma prawo napisać tę pracę w czasie max dwóch tygodni od powrotu do szkoły w terminie uzgodnionym z nauczycielem. Takie zaliczenie nie odbywa się to podczas lekcji technologii informacyjnej (może mieć miejsce na cotygodniowych konsultacjach, które odbywają się w godzinach popołudniowych).
Jeśli uczeń nie skorzysta prawa napisania sprawdzianu to po upływie dwóch tygodni nauczyciel wstawia ocenę niedostateczną.
W przypadku uzyskania przez ucznia oceny niedostatecznej uczeń ma prawo poprawić pracę w czasie max 2 tygodni od oddania prac, w terminie ustalonym z nauczycielem, również nie podczas lekcji technologii. Po upływie dwóch tygodni uczeń traci możliwość poprawienia pracy.
Ocen ostateczna jest średnią arytmetyczną jedynki i otrzymanej oceny z poprawy.
Ocenę pozytywną uczeń również ma prawo poprawiać, i wówczas jako ocenę ostateczną bierze się pod uwagę ocenę z poprawy, pierwsza ulega unieważnieniu.
Każda pracę uczeń może poprawiać tylko raz.

6.Sprawdzian obejmuje maksymalnie trzy tematy lekcyjne. Najczęściej jest zapowiedziany na lekcji go poprzedzającej. Trwa około 20 min.

7.Kartkówka nie jest zapowiedziana. Obejmuje materiał z ostatniej lekcji. W formie kartkówki może również odbywać się sprawdzenie zadania domowego.
Za bark zadania domowego uczeń może otrzymać ocenę niedostateczną.

8.Uczeń za aktywność na lekcji może uzyskać plusy. Pięć plusów jest równoznaczne ocenie bardzo dobrej, cztery- ocenie dobrej itd.
Uczeń na lekcji także może otrzymać minusy (za spóźnienie się na lekcję, przeszkadzanie w przeprowadzeniu lekcji, za brak zaangażowania w przebieg lekcji, nie wykonanie zleconego ćwiczenia podczas lekcji, braki w wiadomościach z ostatniej lekcji itp.).Za trzy takie minusy uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną za pracę na lekcji.

9.Uczeń jest zawsze przygotowany do lekcji- nie ma możliwości zgłoszenia nieprzygotowania (wyjątek stanowią przypadki losowe).

10.Ocenie mogą podlegać również ćwiczenia wykonywane na lekcji dotyczące sprawdzania wiedzy bieżącej ucznia (tzn. wiadomości i umiejętności zdobyte na danej lekcji) oraz referaty.

11.Uczeń jest przygotowany na każde zajęcia z trzech ostatnich tematów lekcyjnych.

12.Każdy uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu.

13.Uczeń przestrzega regulaminu BHP w pracowni komputerowej.


Propozycje uczniów:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Podpis Ucznia Podpis Rodzica Podpis nauczyciela

…………………. ………………………. …………………………


Lp. Formy aktywności Waga (ranga)
1.Zaliczenie lub poprawa sprawdzianu, pracy klasowej ocena semestralna 3
2.Praca indywidualna ucznia na konkurs szkolny, strona internetowa,. 3
3.Rozwiązywanie zadań w klasie (indywidualnie przy komputerze) 2
4.Odpowiedź ustna, kartkówki 2
5.Bezwzrokowe pisanie na klawiaturze 2
6Aktywność na lekcji 1
7.Projekt grupowy 1
8. Aktywność poza lekcjami 1
9. Przygotowanie do lekcji (np. referat, przygotowanie plakatu, innej pomocy dydaktycznej) 1
10.Praca domowa, prowadzenie zeszytu, 1

Wartość średniej Ocena
5,51 i powyżej celujący
4,6 do 5,50 bardzo dobry
3,6 do 4,59 dobry
2,6 do 3,59 dostateczny
1,5 do 2,59 dopuszczający
poniżej 1,5 niedostateczny

Uwaga: Przy obliczaniu średniej ważonej przyjmuje się:
-jeśli ocena jest z + dodajemy do pełnej oceny 0,3;
-jeśli ocena jest z – odejmujemy od pełnej oceny 0,3;
Np.:
3+ jako 3,3
3- jako 2,7

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.