X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 14460
Przesłano:

Plan wychowawczy, tematyka godzin - klasa V

PLAN WYCHOWAWCZY – KL. V
ROK SZKOLNY ..................

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

ZAGADNIENIA
ZADANIA
ODPOWIEDZIALNI
TERMIN

I Organizacja zespołu klasowego.

1. Wybór samorządu klasowego.
2. Zapoznanie z organizacją nowego roku szkolnego.
3. Przydział obowiązków, wyrabianie odpowiedzialności za powierzone zadania: wykonanie stałych elementów dekoracyjnych w klasie; sporządzanie gazetek tematycznych.
4. Rozwiązywanie konfliktów klasowych.
5. Wspólna analiza postępów w nauce i za-chowaniu. Samoocena i ocena kolegów.
6. Ocena rocznej pracy klasy.

wychowawca
wychowawca
wychowawca i samorząd klasowy
wychowawca i uczniowie
wychowawca i uczniowie
wychowawca

początek września
początek września
cały rok
cały rok
cały rok
koniec roku szkolnego


II Umiejętność współżycia w społeczności klasowej.

1. Wyrabianie w uczniach przekonania o współdecydowaniu i współodpowiedzialności za sprawy klasowe.
2. Wdrażanie do uczestnictwa w pracach na rzecz klasy.
3. Przeciwdziałanie częstemu opuszczaniu przez uczniów zajęć szkolnych.
4. Integracja zespołu klasowego: zasady koleżeństwa; nauka współżycia w grupie.

wychowawca, uczniowie oraz inni nauczyciele
wychowawca i samorząd klasowy
wychowawca
wychowawca i inni nauczyciele

cały rok
cały rok
cały rok
cały rok


III Życie w środowisku szkolnym.

1. Przypomnienie i o-mówienie praw oraz obowiązków ucznia. Regulamin szkolny.
2. Budzenie więzi ze szkołą (zapoznanie uczniów z kroniką szkoły).
3. Przygotowanie do uczestnictwa w życiu społecznym – prace w samorządzie szkolnym.
4. Organizacja i uczestnictwo w apelach szkolnych, zabawach, uroczystościach: uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego; Dzień Chłopca; Dni Papieskie; Dzień Edukacji Narodowej; Ślubowanie kl. I; Andrzejki; Mikołajki; Wigilia; Choinka; Dzień Patrona; Dzień Wiosny; Dzień Ziemi; Dzień Dziecka; uroczyste zakończenie roku szkolnego.
5. Wdrażanie uczniów do twórczej pracy w celu osiągania lepszych wyników w nauce.
6. Powierzanie dzieciom prac, które mogą być przez nie wykonane.
wychowawca

wychowawca
wychowawca i opiekun samorządu szkolnego
dyrektor i wychowawca
wychowawca i dziewczęta
wych. i nauczyciel religii
wychowawca, uczniowie
Ewa Baniel
samorząd kl. i szkolny
samorząd kl., szk. i wych.
wych., samorząd szkolny
samorząd szkolny
klasa V, wychowawca
samorząd szkolny
Danuta Pańczyszyn
wychowawcy
dyrektor, wych., inni nauczyciele
wychowawca i inni nauczyciele
wychowawca

początek września
X/XI
cały rok
1 IX
30 IX
9-23 X
14 X
X
XI
XII
XII
I
II
III
IV
VI
VI
cały rok
w miarę potrzeb


IV Uczeń jako członek rodziny.

1. Prawa i obowiązki w rodzinie: prawa dziecka; analiza różnych sytuacji, problemów rodzinnych.
2. Wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w życiu rodzinnym.
3. Wyrabianie odpowiedzialności za wykonanie powierzonych obowiązków.

wychowawca, wszyscy nauczyciele, rodzice, rodzeństwo
rodzice, wychowawca
rodzice, wychowawca

cały rok
cały rok
cały rok


V Uczeń jako twórca swojej przyszłości.

1. Rozbudzanie zainteresowań w kie-runku poznania różnych zawodów.
2. Kształtowanie właściwego stosunku do pracy.
3. Praca zawodowa naszych rodziców: zawód wyuczony a zawód wykonywany; czym kierować się przy wyborze zawodu.

rodzice, wychowawca
rodzice, wychowawca
rodzice, wychowawca

cały rok
cały rok
cały rok


VI Bezpieczeństwo, kultura zdrowotna i profilaktyka uzależnień.

1. Bezpiecznie na terenie szkoły i poza nią:
bezpieczna droga „do” i „ze” szkoły;
zachowanie zgodne z za-sadami bezpieczeństwa w szkole;
bezpieczeństwo podczas wycieczek, rajdów.
2. Kształtowanie odpowiednich nawyków i przyzwyczajeń zdrowotnych.
3. Wzbogacenie wiedzy i utrwalenie nawyków czystości i higieny.
4. Ukazywanie zdrowotnych, społecznych i moralnych następstw uzależnień.
5. Udział w imprezach sportowych.
6. Kształtowanie sprawności i wytrzymałości fizycznej , nawyków uprawiania sportu i turystyki.
7. Przeciwdziałanie przemocy w szkole i w klasie.

wychowawca, nauczyciele
organizatorzy imprez
wychowawca., pielęgniarka., nauczyciel wychowania fizycznego
wychowawca, pielęgniarka, nauczyciel wychowania fizycznego
wychowawca, pielęgniarka, nauczyciel przyrody
wych., n-l wych. fiz.
wych., n-l wych. fiz.
wychowaca, inni nauczyciele

cały rok
cały rok
cały rok
cały rok
cały rok
cały rok
cały rok
cały rok


VII Opieka psychologiczna i przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu.
1. Zorganizowanie pomocy koleżeńskiej.
2. Pomoc uczniom ze specyficznymi trudnościami.
3. Współpraca z PPP w Braniewie.

wychowawca, samorząd klasowy, nauczyciele
wychowawca, samorząd klasowy, nauczyciele
wychowawca, rodzice

w miarę potrzeb
w miarę potrzeb
w miarę potrzeb


VIII Uczestnictwo w kul-turze i wychowanie ekologiczne.

1. Udział w spektaklach teatralnych i seansach w kinie oraz imprezach przedstawionych na terenie szkoły.
2. Udział w akcji „Sprzątanie świata”.
3. Wdrażanie do współodpowiedzialności za stan środowiska naturalnego.
4. Wykorzystanie wiedzy ekologicznej w praktyce.

wychowawcy i organizatorzy imprez
wychowawcy, nauczyciele
organizatorzy, wychowawcy, nauczyciel przyrody
nauczyciel przyrody

w miarę potrzeb
połowa IX
połowa IX
połowa IX


IX Współpraca z rodzicami; pedagogizacja.

1. Wybór rady rodziców.
2. Podejmowanie działania w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego we współpracy z rodzicami.
3. Wzajemna wymiana informacji o postępach w nauce i zachowaniu uczniów:
indywidualne spotkania z rodzicami;
wpisy do dzienniczków ucznia;
kontakt telefoniczny;
organizowanie zebrań rodziców.
4. Pomoc rodziców w organizowaniu uroczystości klasowych, wycieczek.
5. Poznanie problemów rodzinnych wychowanków, odwiedziny w domu.
6. Pomoc dzieciom żyjącym w trudnych warunkach materialnych.

wychowawca, rodzice
wychowawca
wychowawca, wszyscy nauczyciele, rodzice
dyrektor, wychowawca
nauczyciele, rodzice
wychowawca
wychowawca, dyrektor, GOPS

X
cały rok
cały rok
3-4 razy w roku
w miarę potrzeb
w miarę potrzeb
w miarę potrzeb


TEMATYKA GODZIN WYCHOWAWCZYCH W KLASIE V NA ROK SZKOLNY ......

(Tabela - dop. red.)

LP.
TERMIN
TEMATY
UWAGI

I
WRZESIEŃ
1. Bezpieczna droga „do” i „ze” szkoły .
2. Wybór samorządu klasowego. Nauka demokracji. Przydział obowiązków. Regulamin szkoły – przypomnienie.
3. „Sprzątanie świata – Polska 2010” – czy takie akcje są potrzebne?(pogadanka).
4. Dzień Chłopca – niespodzianki od dziewcząt.

II
PAŹDZIERNIK
1. Przeglądamy kronikę szkoły.
2. Dzień Edukacji Narodowej w naszej szkole.
3. Tolerancja – co to takiego? Nasz stosunek do odmienności innych.
4. Czy można uzależnić się od komputera? – dyskusja.

III
LISTOPAD
1. Co wydarzyło się 11 listopada? – rozmowa.
2. Symbole narodowe (godło, flaga, hymn).
3. Jak ustrzec się grypy? – pogadanka.
4. Andrzejki – tradycje i obyczaje.

IV
GRUDZIEŃ
1. Mikołajki w naszej klasie – upominek, ale jaki?
2. Wszystko jest ładne, jeśli jest czyste – rola higieny osobistej w życiu człowieka – pogadanka.
3. Przy wigilijnym stole – kolędy i życzenia.
4. Obyczaje i tradycje bożonarodzeniowe; stroimy klasę.

V
STYCZEŃ
1. Nasz warsztat pracy – oświetlenie, prawidłowa postawa ciała.
2. Poznanie siebie – „ja” we własnych oczach i oczach rówieśników.
3. Półroczna ocena osiągnięć klasy, przyczyny niepowodzeń, wnioski do pracy w drugim semestrze.
4. Jak bezpiecznie wypoczywać w czasie ferii?

VI
LUTY
1. O patronie szkoły – próba przygotowania przez uczniów akademii (propozycje, zebranie informacji o Mikołaju Koperniku).
2. Odpowiedzialność za powierzone obowiązki w domu i w szkole.
3. Czego i jak słuchamy, i co oglądamy najchętniej? – wybór zależy od nas (o uzależnieniach od telewizji i głośnego słuchania muzyki) – rozmowa.

VII
MARZEC
1. Rola kultury osobistej w życiu człowieka.
2. Składamy życzenia – upominki dla dziewcząt.
3. Dzień Wiosny w naszej szkole.
4. Wiosenne porządki w klasie i w otoczeniu szkoły.

VIII
KWIECIEŃ
1. Czy nasza klasa jest zgrana? (luźne rozmowy z uczniami).
2. O zdrowej żywności raz jeszcze – pogadanka.
3. Omawiamy trasę wycieczki klasowej.
4. Tradycje Wielkiej Nocy. Wystrój klasy.

IX
MAJ
1. Higiena osobista warunkiem zdrowia – dyskusja.
2. Konstytucja 3 Maja.
3. Portret mojej mamy – Dzień Matki (pogadanka, gazetka klasowa).
4. Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich (apel, konkurs).

X
CZERWIEC
1.Sport to zdrowie – znaczenie sportu dla zdrowia i kondycji człowieka.
2. Od września do czerwca – ocena pracy klasy, indywidualne osiągnięcia uczniów.
3. Planujemy letni wypoczynek (pogadanka).
4. Uroczyste pożegnanie szkoły na czas wakacji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.